BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
LÝ LỊCH KHOA HỌC
I. THÔNG TIN CÁ NHÂN
Họ và tên: BÙI LÊ ANH TUẤN Giới tính: Nam
Email: blatuan@ctu.edu.vn Ngạch viên chức: Giảng viên cao cấp
Trình độ chuyên môn: Tiến sỹ Học hàm: Phó giáo sư
Đơn vị công tác: BM. Kỹ thuật Xây dựng
II. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
1. Lĩnh vực nghiên cứu khoa học chính.
STT Tên lĩnh vực nghiên cứu chính
Kỹ thuật xây dựng 
Vật liệu xây dựng 
Gốm 
Kỹ thuật dân dụng khác 
2. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã thực hiện.
STT Tên đề tài nghiên cứu/lĩnh vực áp dụng Năm
hoàn thành
Đề tài cấp (Tỉnh, bộ, ngành) Trách nhiệm tham gia trong đề tài
3. Sách và giáo trình xuất bản.
STT Tên sách Nhà xuất bản Năm
xuất bản
Số ISBN Tác giả Đồng
tác giả
1 Vật liệu xây dựng
  X
4. Các công trình nghiên cứu khoa học đã công bố.
Xuất bản tiếng Anh
1.  Huỳnh Trọng Phước, Bùi Lê Anh Tuấn, Phạm Hữu Hà Giang, Vũ Việt Hưng. 2020. DEVELOPMENT OF A CEMENTLESS ECO-BINDER AS AN ALTERNATIVE TO TRADITIONAL PORTLAND CEMENT IN CONSTRUCTION ACTIVITIES. Journal of Science and Technology in Civil Engineering. 14. 40-52. (Đã xuất bản)
2.  Huỳnh Trọng Phước, Bùi Lê Anh Tuấn, Do Ngoc Duy. 2019. RECYCLING OF INDUSTRIAL WASTE PHOSPHOGYPSUM FOR PRODUCING NO-CEMENT MORTAR. The University of Danang, Journal of Science and Technology. 17(1.2). 32–36. (Đã xuất bản)
3.  Huỳnh Trọng Phước, Bùi Lê Anh Tuấn, Trong-Chuc Nguyen, Ngoc-Duy Do, Chao-Lung Hwang. 2019. STRENGTH AND THERMAL PROPERTIES OF UNFIRED FOUR-HOLE HOLLOW BRICKS MANUFACTURED FROM A MIXTURE OF CEMENT, LOW-CALCIUM FLY ASH AND BLENDED FINE AGGREGATES. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. 625. Open access. (Đã xuất bản)
4.  Trần Thị Bích Quyên, Bùi Lê Anh Tuấn, Nguyen Thi Tho, Truong Khai Hoan, Huynh Thanh Hien. 2019. SELF-ASSEMBLY OF PD@AU CORE/SHELL NANOSHEETS USED AS A HIGHLY SENSITIVE SERS SUBSTRATE BASED ON THE DETERMINATION OF TRACE FLUORESCENT DYE. International Journal of Materials Research. 6. 563-569. (Đã xuất bản)
5.  Bùi Lê Anh Tuấn, Huỳnh Trọng Phước, Dinh Pham Gia Bao. 2019. EFFECT OF STEEL FIBER ON THE PERFORMANCE OF MEDIUM STRENGTH CONCRETE. Vietnam Journal of Construction. 5. 261–264. (Đã xuất bản)
6.  Trần Thị Bích Quyên, Đoàn Văn Hồng Thiện, Bùi Lê Anh Tuấn. 2019. NOVEL SYNTHESIS OF PD NANOSHEETS USED AS HIGHLY SENSITIVE SERS SUBSTRATE FOR TRACE FLUORESCENT DYE DETECTION. Advanced Materials Letters. 10. 279-283. (Đã xuất bản)
7.  Trần Thị Bích Quyên, Bùi Lê Anh Tuấn, Lương Huỳnh Vủ Thanh, Vo Le Nhat An, Nguyen Thi Tho, Nguyen Phu Qui, Huỳnh Tấn Thanh. 2019. A NOVEL SYNTHESIS OF TRIANGULAR PT NANOSHEETS ON PD SURFACE WITH A STRONG ELECTROCATALYTIC ACTIVITY FOR OXIDATION OF METHANOL. International Journal of ELECTROCHEMICAL SCIENCE. 14. 6986 – 6998. (Đã xuất bản)
8.  Bùi Lê Anh Tuấn, Huỳnh Trọng Phước, Duong Hoang Bao Khanh, Nguyễn Văn Thạnh. 2019. RESEARCH ON THE PRODUCTION OF FLY ASH BASED-LIGHTWEIGHT AGGREGATE FOR CONCRETE. Vietnam Journal of Construction. 1. 151–153. (Đã xuất bản)
9.  Bùi Lê Anh Tuấn. 2019. EXPERIMENTAL INVESTIGATION ON PROPERTIES OF HIGH STRENGTH CONCRETE USING POZZOLANIC MATERIALS AND MANUFACTURED SAND. International Journal of Civil Engineering and Technology. 10. 200-209. (Đã xuất bản)
10.  Trần Thị Bích Quyên, Đoàn Văn Hồng Thiện, Bùi Lê Anh Tuấn, Lương Huỳnh Vủ Thanh, Nguyen Thi Xuan Chi, Nguyen Thi Diem Nhi. 2019. COMPARATIVE STUDY OF PREPARATION AND CHARACTERIZATION OF PALLADIUM NANOSHEETS. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Vol. 11, No. 1. 64-69. (Đã xuất bản)
11.  Kang Gao, Bùi Lê Anh Tuấn, DeYing Wang, Ta-Wui Cheng, Kae-Long Lin, Chao-Lung Hwang. 2018. ELUCIDATING THE EFFECTS OF NANOSILICA ON THE CHARACTERISTICS OF ALKALI-ACTIVATED THIN-FILM TRANSISTOR LIQUID-CRYSTAL DISPLAY WASTE GLASS.. Environmental Engineering & Management Journal. Vol. 17 Issue 2. 293-306. (Đã xuất bản)
12.  Trần Thị Bích Quyên, Đoàn Văn Hồng Thiện, Bùi Lê Anh Tuấn, Lu Thi Mong Thy, Nguyen Thi Xuan Chi. 2017. SYNTHESIS OF SIO2/TIO2 NANOCOMPOSITES UNDER SUPPORTING OF MICROWAVE WITH SIO2 FROM RHA AND ITS CATALYTIC ACTIVITY. International Journal of Scientific Engineering and Technology. 3. 108-112. (Đã xuất bản)
13.  Trần Thị Bích Quyên, Bùi Lê Anh Tuấn. 2016. ENERGY EFFICIENCY RESEARCH OF HEAT INSULATION SOLAR GLASS ON BUILDINGS. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 03. 61-70. (Đã xuất bản)
14.  Bùi Lê Anh Tuấn, Trần Thị Bích Quyên, Mewael Gebregirosgis Tesfamariam, Chao-Lung Hwang, Yuan-Yuan Chen. 2016. THE USE OF BLACK RICE HUSK ASH AS AN ADDITIVE IN HIGH VOLUME FLY ASH SELF CONSOLIDATING CONCRETE. Global Journal of Engineering Science and Researches. 3. 9-21. (Đã xuất bản)
15.  Chao-Lung Hwang, Bùi Lê Anh Tuấn, Huỳnh Trọng Phước, Yogie Risdianto, A.H. Limongan, M.G. Tesfamariam, C.T. Chen. 2015. GREEN SCC DESIGN ALGORITHM AND ITS PERFORMANCE. Green Building, Materials and Civil Engineering. 2015. 623-626. (Đã xuất bản)
16.  Trần Thị Bích Quyên, Chin-Huai Young, Bùi Lê Anh Tuấn, Ching-Sung Hsu. 2015. APPLICATION OF HEAT INSULATION SOLAR GLASS FOR GLASS BUILDINGS. GMSARN International Journal. 1. 15-22. (Đã xuất bản)
17.  Bùi Lê Anh Tuấn, Mewael Gebregiorgis Tesfamariam, Yuan-Yuan Chen, Chao-Lung Hwang, Kae-Long Lin, Mung-Pei Young. 2014. PRODUCTION OF LIGHTWEIGHT AGGREGATE FROM SEWAGE SLUDGE AND RESERVOIR SEDIMENT FOR HIGH-FLOWING CONCRETE. Journal of Construction Engineering and Management. 4. (Đã xuất bản)
18.  Chao-Lung Hwang, Bùi Lê Anh Tuấn, Tran Vu An, Yogie Risdianto, Ta-Wui Cheng, Yu-Chieh Tai, Kae-Long Lin, Mewael Gebregiorgis Tesfamariam. 2014. MANUFACTURE OF ENVIRONMENTAL FRIENDLY LIGHTWEIGHT AGGREGATES FROM INDUSTRIAL WASTES THROUGH ALKALINE ACTIVATORS. 2nd International Conference on advances in chemically-activated materials, 1-3 June 2014, Changsha, China. 1. 144-152. (Đã xuất bản)
19.  Tran Thi Bich Quyen, Bùi Lê Anh Tuấn, Ching-Sung Hsu, Chin-Huai Young. 2014. APPLICATION OF HEAT INSULATION SOLAR GLASS FOR GLASS BUILDINGS. GMSARN Int. Conf. on Connectivity and Sustainability in GMS: Energy, Environmental and Social Issues, Ho Chi Minh, VietNam, 2-14 Nov. 2014. 1. (Đã xuất bản)
20.  Bùi Lê Anh Tuấn, Chao-Lung Hwang, Chun-Tsun Chen, Yogie Risdianto, Mewael Gebregiorgis Tesfamariam, Tran Vu An. 2014. APPLICATION OF SELF CONSOLIDATING CONCRETE AS MASS CONCRETE IN WEIWUYING ARTS AND CULTURE CENTER, TAIWAN. 3rd International Symposium on Design, Performance and Use of Self-Consolidating Concrete, 5-8 June 2014, Xiamen City, China. . 379-387. (Đã xuất bản)
Xuất bản tiếng Việt
1.  Bùi Lê Anh Tuấn, Huỳnh Trọng Phước. 2019. NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA XỈ ĐÁY LÒ ĐẾN MỘT SỐ TÍNH CHẤT CƠ-LÝ CỦA VỮA XÂY DỰNG SỬ DỤNG HÀM LƯỢNG TRO BAY LỚN. Tạp chí Xây dựng. 5. 61–65. (Đã xuất bản)
2.  Bùi Lê Anh Tuấn, Huỳnh Trọng Phước, Nguyễn Trần Hoài Thương. 2019. SẢN XUẤT CỐT LIỆU NHẸ TỪ PHẾ THẢI BỘT GẠCH BẰNG PHƯƠNG PHÁP LIÊN KẾT NGUỘI. Tạp chí Xây dựng. 7. 24–27. (Đã xuất bản)
3.  Bùi Lê Anh Tuấn, Ngô Văn Ánh, Nguyễn Nhật Trường, Kiều Phước Ngọc, Nguyễn Quốc Chiến, Hwang Chao Lung. 2018. XÂY DỰNG QUY TRÌNH TÍNH TOÁN CẤP PHỐI CHO BÊ TÔNG TỰ LÈN TRÊN CƠ SỞ TỐI ƯU CẤP PHỐI CỐT LIỆU VÀ THỂ TÍCH VỮA. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Tập 54, Số 4. 1-7. (Đã xuất bản)
4.  Bùi Lê Anh Tuấn, Ngô Văn Ánh, Hwang Chao Lung, Đặng Trâm Anh. 2016. XÂY DỰNG QUY TRÌNH TÍNH TOÁN CẤP PHỐI BÊ TÔNG THƯỜNG VÀ BÊ TÔNG CÓ SỬ DỤNG TRO TRẤU. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 45. 12-19. (Đã xuất bản)