BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
LÝ LỊCH KHOA HỌC
I. THÔNG TIN CÁ NHÂN
Họ và tên: PHAN THỊ PHƯƠNG ANH Giới tính: Nữ
Email: ptpanh@ctu.edu.vn Ngạch viên chức: Giảng viên chính
Trình độ chuyên môn: Tiến sỹ Học hàm:
Đơn vị công tác: Bộ môn Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam và Tư tưởng Hồ Chí Minh
II. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
1. Lĩnh vực nghiên cứu khoa học chính.
STT Tên lĩnh vực nghiên cứu chính
Khoa học chính trị 
Lý thuyết tổ chức; Hệ thống chính trị; Đảng chính trị 
Khoa học chính trị khác 
Lý thuyết tổ chức; Hệ thống chính trị; Đảng chính trị 
2. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã thực hiện.
STT Tên đề tài nghiên cứu/lĩnh vực áp dụng Năm
hoàn thành
Đề tài cấp (Tỉnh, bộ, ngành) Trách nhiệm tham gia trong đề tài
3. Sách và giáo trình xuất bản.
STT Tên sách Nhà xuất bản Năm
xuất bản
Số ISBN Tác giả Đồng
tác giả
1 Chuyên đề Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam
978-604-919-966-0   X
4. Các công trình nghiên cứu khoa học đã công bố.
Xuất bản tiếng Việt
1.  Phan Thị Phương Anh. 2020. HIỆU QUẢ VÀ TIÊU CHUẨN ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ GIẢNG DẠY CÁC MÔN LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ Ở TRƯỜNG ĐẠI HỌC. Khoa học xã hội Việt Nam. 1. 109 -117. (Đã xuất bản)
2.  Phan Thị Phương Anh. 2020. GIẢNG DẠY CÁC MÔN LÍ LUẬN CHÍNH TRỊ Ở TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ HIỆN NAY: VẤN ĐỀ VÀ GIẢI PHÁP. Khoa học xã hội Việt Nam. 6. 119-120. (Đã xuất bản)
3.  Lê Ngọc Triết, Phan Thị Phương Anh. 2020. THỰC TRẠNG DẠY VÀ HỌC MÔN NHỮNG NGUYÊN LÝ CƠ BẢN CỦA CHỦ NGHĨA MÁC – LÊNIN Ở TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ HIỆN NAY. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Tập 56, Số 1. 195-201. (Đã xuất bản)
4.  Phan Thị Phương Anh. 2019. THÁCH THỨC ĐỐI VỚI VIỆC GIẢNG DẠY LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ Ở CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRONG BỐI CẢNH HỘI NHẬP QUỐC TẾ VÀ CÁCH MẠNG CÔNG NGHIỆP 4.0. Nghiên cứu và giảng dạy các môn lý luận chính trị trong bối cảnh hiện nay. . 63-72. (Đã xuất bản)
5.  Phan Thị Phương Anh, Nguyễn Tiến Dũng. 2019. TĂNG CƯỜNG NỘI DUNG GIÁO DỤC CHÍNH TRỊ TƯ TƯỞNG CHO SINH VIÊN HIỆN NAY. Giáo dục giá trị trong nhà trường. . 213-229. (Đã xuất bản)
6.  Phan Thị Phương Anh. 2018. THÁCH THỨC CỦA CUỘC CÁCH MẠNG CÔNG NGHIỆP LẦN THỨ TƯ ĐỐI VỚI ĐỘI NGŨ GIẢNG DẠY LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ Ở CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC HIỆN NAY. Cách mạng công nghiệp 4.0 với việc giảng dạy lý luận chính trị ở các trường Đại học và Cao đẳng hiện nay, 2018. . 152-158. (Đã xuất bản)
7.  Phan Thị Phương Anh. 2018. VẬN DỤNG NHỮNG ĐIỂM MỚI VỀ XÂY DỰNG VÀ HOÀN THIỆN NHÀ NƯỚC PHÁP QUYỀN XÃ HỘI CHỦ NGHĨA TRONG VĂN KIỆN ĐẠI HỘI XII CỦA ĐẢNG VÀO GIẢNG DẠY MÔN ĐƯỜNG LỐI CÁCH MẠNG CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM. Đổi mới nội dung, phương pháp giảng dạy các môn khoa học lý luận chính trị một số vấn đề lý luận và thực tiễn. Trong: PGS.TS Đoàn Đức Hiếu, ThS.Phùng Thế Anh. 329-336. (Đã xuất bản)
8.  Phan Thị Phương Anh, Nguyễn Tiến Dũng. 2018. NÂNG CAO NHẬN THỨC TẦM QUAN TRỌNG CỦA GIÁO DỤC LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ CHO SINH VIÊN HIỆN NAY TRƯỚC TÁC ĐỘNG CỦA TÌNH HÌNH MỚI. Đổi mới phương pháp giảng dạy và học tập các môn lý luận chính trị đáp ứng yêu cầu kiểm định chất lượng chương trình đào tạo tại trường Đại học mở TP.Hồ Chí Minh, 26/12/2018. . 196-205. (Đã xuất bản)
9.  Phan Thị Phương Anh. 2017. VẬN DỤNG NHỮNG ĐIỂM MỚI VỀ XÂY DỰNG VÀ HOÀN THIỆN NHÀ NƯỚC PHÁP QUYỀN XÃ HỘI CHỦ NGHĨA TRONG VĂN KIỆN ĐẠI HỘI XII CỦA ĐẢNG VẢO GIẢNG DẠY MÔN ĐƯỜNG LỐI CM CỦA ĐCSVN. Kỷ yếu Hội thảo khoa học vận dụng nghị quyết đại hội lần thứ XII vào việc giảng dạy các môn lý luận chính trị ở các trường đại học và cao đẳng. . 247-254. (Đã xuất bản)
10.  Phan Thị Phương Anh, Trần Thị Như Tuyến. 2017. THỰC TRẠNG CÔNG TÁC GIÁO DỤC CHÍNH TRỊ TƯ TƯỞNG CHO SINH VIÊN HIỆN NAY VÀ MỘT SỐ GIẢI PHÁP MANG TÍNH ĐỊNH HƯỚNG. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 48. 13-19. (Đã xuất bản)
11.  Phan Thị Phương Anh, Trần Thị Như Tuyến. 2016. XÁC ĐỊNH KHÁI NIỆM GIÁO DỤC CHÍNH TRỊ TƯ TƯỞNG. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 46. 130-134. (Đã xuất bản)
12.  Phan Thị Phương Anh. 2013. TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ BỒI DƯỠNG THẾ HỆ TRẺ. Economic & Social Development Research. Số 12. 171. (Đã xuất bản)
13.  Phan Thị Phương Anh, Nguyễn Hoàng Du. 2011. CÔNG TÁC PHÁT TRIỂN ĐẢNG TRONG SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ (1998 - 2010). Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 19a. 86-95. (Đã xuất bản)
14.  Phan Thị Phương Anh, Lê Thanh Sơn. 2011. VAI TRÒ CỦA ĐOÀN THANH NIÊN CỘNG SẢN HỒ CHÍ MINH TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ TRONG VIỆC GIÁO DỤC CHÍNH TRỊ TƯ TƯỞNG TRONG SINH VIÊN HIỆN NAY. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 18a. 139-144. (Đã xuất bản)