BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
LÝ LỊCH KHOA HỌC
I. THÔNG TIN CÁ NHÂN
Họ và tên: NGUYỄN THANH TÙNG Giới tính: Nam
Email: thanhtung@ctu.edu.vn Ngạch viên chức: Giảng viên cao cấp
Trình độ chuyên môn: Tiến sỹ Học hàm: Phó giáo sư
Đơn vị công tác: Bộ môn Sư phạm Sinh vật học
II. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
1. Lĩnh vực nghiên cứu khoa học chính.
STT Tên lĩnh vực nghiên cứu chính
Động vật học 
Sinh thái học 
Đa dạng sinh học 
2. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã thực hiện.
STT Tên đề tài nghiên cứu/lĩnh vực áp dụng Năm
hoàn thành
Đề tài cấp (Tỉnh, bộ, ngành) Trách nhiệm tham gia trong đề tài
1 Nghiên cứu đa dạng và quan hệ phát sinh loài của giun đất ở vùng Đông Nam Bộ (Việt Nam) bằng dẫn liệu hình thái và sinh học phân tử 2021 Đề tài cấp bộ Chủ nhiệm
2 B2010-16-158; Thành phần loài và đặc điểm phân bố giun đất ở Đồng Bằng Sông Cửu Long 2011 Đề tài cấp bộ Chủ nhiệm
3. Sách và giáo trình xuất bản.
STT Tên sách Nhà xuất bản Năm
xuất bản
Số ISBN Tác giả Đồng
tác giả
1 Kỹ thuật vẽ trong sinh học
X  
4. Các công trình nghiên cứu khoa học đã công bố.
Xuất bản tiếng Anh
1.  Lâm Hải Đăng, Nguyễn Thanh Tùng, Hoàng Văn Sâm, Nguyễn Đức Anh. 2018. TWO NEW EARTHWORM SPECIES OF THE GENUS POLYPHERETIMA MICHAELSEN, 1934 (CLITELLATA: MEGASCOLECIDAE) FROM CENTRAL VIETNAM. RAFFLES BULLETIN OF ZOOLOGY. 66. 572-579. (Đã xuất bản)
2.  Nguyễn Thanh Tùng, NAM Q. NGUYEN, Nguyễn Đức Anh. 2018. FIRST RECORD OF THE EARTHWORM GENUS PHERETIMA KINBERG, 1867 SENSU STRICTO IN VIETNAM, WITH DESCRIPTION OF A NEW SPECIES (ANNELIDA: CLITELLATA: MEGASCOLECIDAE). Zootaxa. 4496. 251-258. (Đã xuất bản)
3.  Nguyễn Thanh Tùng, Trịnh Thị Kim Bình, Nguyễn Đức Anh, Nguyễn Thị Hồng Lan. 2017. EARTHWORMS (ANNELIDA: OLIGOCHAETA) FROM ISLANDS OF KIEN HAI DISTRICT, KIEN GIANG PROVINCE, VIETNAM, WITH DESCRIPTIONS OF TWO NEW SPECIES AND ONE SUBSPECIES. Journal of Natural History. VOL. 51, NOS. 15–16, 883–915. 883-915. (Đã xuất bản)
4.  Nguyễn Thanh Tùng, Lâm Hải Đăng. 2017. THREE NEW EARTHWORM SPECIES OF THE GENUS METAPHIRE SIMS & EASTON, 1972 (OLIGOCHAETA, MEGASCOLECIDAE) FROM DONG NAI PROVINCE, VIETNAM. Tạp chí Sinh học. 39. 406-415. (Đã xuất bản)
5.  Nguyễn Thanh Tùng, Robert J. Blakemore, Trần Thị Thanh Bình, Nguyễn Đức Anh. 2016. A COMPREHENSIVE CHECKLIST OF EARTHWORM SPECIES AND SUBSPECIES FROM VIETNAM (ANNELIDA: CLITELLATA: OLIGOCHAETA: ALMIDAE, EUDRILIDAE, GLOSSOSCOLECIDAE, LUMBRICIDAE, MEGASCOLECIDAE, MONILIGASTRIDAE, OCNERODRILIDAE, OCTOCHAETIDAE). Zootaxa. 4140. 001-092. (Đã xuất bản)
6.  Nguyễn Thanh Tùng, Lâm Hải Đăng, Nguyễn Đức Anh. 2016. ON THE GIANT PHERETIMOID EARTHWORMS FROM VIETNAM (CLITELLATA: MEGASCOLECIDAE), WITH DESCRIPTIONS OF THREE NEW SPECIES. Zoological Studies. 55:52. 1-13. (Đã xuất bản)
7.  Vũ Đình Thống, Nguyễn Thanh Tùng, Nguyễn Trần Thanh Tính. 2015. FIRST ECOLOGICAL DATA OF FLYING FOXES (CHIROPTERA: PTEROPODIDAE) IN VIETNAM. Tạp chí sinh học. 37(3). 312-316. (Đã xuất bản)
8.  Nguyễn Thanh Tùng, Nguyễn Đức Anh, Tran Thi Thanh Binh. 2015. THREE NEW EARTHWORM SPECIES OF THE GENUS POLYPHERETIMA MICHAELSEN, 1934 (OLIGOCHAETA: MEGASCOLECIDAE) FROM VIETNAM. zootaxa. 3905 (4). 593–600. (Đã xuất bản)
9.  Nguyễn Thanh Tùng, Trịnh Thị Kim Bình, Nguyễn Đức Anh, Lê Văn Nhãn. 2015. ON THE POLYTHECATE EARTHWORMS OF THE GENUS METAPHIRE (OLIGOCHAETA: MEGASCOLECIDAE) FROM VIETNAM, WITH DESCRIPTIONS OF THREE NEW SPECIES. RAFFLES BULLETIN OF ZOOLOGY. 63. 461–470. (Đã xuất bản)
10.  Nguyễn Đức Anh, Nguyễn Thanh Tùng. 2015. NOTES ON METAPHIRE MULTITHECA (CHEN, 1938) (OLIGOCHAETA, MEGASCOLECIDAE) RECORDED FROM VIETNAM, WITH DESCRIPTIONS OF TWO NEW SPECIES. ZooKeys. 506. 127-136. (Đã xuất bản)
11.  Nguyễn Thanh Tùng, Nguyễn Đức Anh, Tran Thi Thanh Binh. 2014. EARTHWORMS OF THE 'ACAECATE' PHERETIMA GROUP IN VIETNAM (OLIGOCHAETA: MEGASCOLECIDAE), WITH DESCRIPTION OF A NEW SPECIES FROM THE MEKONG DELTA. ZOOTAXA. 3866 (1). 105?121. (Đã xuất bản)
Xuất bản tiếng Việt
1.  NAM Q. NGUYEN, Nguyễn Thanh Tùng, Nguyễn Đức Anh, Phan Thanh Quốc. 2020. ĐA DẠNG LOÀI VÀ MỐI QUAN HỆ DI TRUYỀN GIỮA CÁC LOÀI GIUN ĐẤT Ở TỈNH BÌNH DƯƠNG VÀ BÌNH PHƯỚC. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Tập 56, Số 2. 11-20. (Đã xuất bản)
2.  NAM Q. NGUYEN, Nguyễn Thanh Tùng, Dương Chí Trọng, Nguyễn Văn Thẳng, Lê Văn Nhãn. 2019. ĐA DẠNG LOÀI GIUN ĐẤT Ở TỈNH ĐỒNG NAI, VIỆT NAM. Tạp chí Sinh học. 41(2se). 117-129. (Đã xuất bản)
3.  Nguyễn Thanh Tùng, Nguyễn Phúc Hậu, Trương Thúy Ái, Nguyễn Quốc Nam. 2017. ĐA DẠNG LOÀI VÀ ĐẶC ĐIỂM PHÂN BỐ GIUN ĐẤT Ở TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 53. 96-107. (Đã xuất bản)
4.  Nguyễn Thanh Tùng. 2016. TWO NEW EARTHWORM SPECIES (OLIGOCHAETA, MEGASCOLECIDAE) FROM VIETNAM. Tạp chí Sinh học. 38(4). 442-448. (Đã xuất bản)
5.  Nguyễn Thanh Tùng, nguyễn văn bé. 2016. DẪN LIỆU ĐẦU TIÊN VỀ ỐC CẠN Ở MỘT SỐ ĐẢO THUỘC HUYỆN KIÊN HẢI - TỈNH KIÊN GIANG. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 45. 97-109. (Đã xuất bản)
6.  Nguyễn Thanh Tùng. 2014. DANH LỤC VÀ MỘT SỐ NHẬN XÉT VỀ TÍNH CHẤT KHU HỆ GIUN ĐẤT Ở ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG, VIỆT NAM. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 32. 106-119. (Đã xuất bản)
7.  Nguyễn Thị Thu Thủy, Hồ Thị Thu Hồ, Nguyễn Thanh Tùng, Trương Trúc Phương. 2014. THỰC TRẠNG AV2 ĐỊNH HUY7O71NG PHÁT TRIỂN MÔ HÌNH DẠY HỌC TÍCH HỢP CÁC MÔN KHOA HỌC TỰ NHIÊN Ở KHOA SƯ PHẠM TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ. Nâng cao năng lực đào tạo giáo viên daỵ học tích hợp môn khoa học tự nhiên ở trường Đại học Sư Phạm. 12. 156-162. (Đã xuất bản)
8.  Hồ Hồng Hải, Nguyễn Thanh Tùng. 2014. THÀNH PHẦN LOÀI VÀ ĐẶC ĐIỂM PHÂN BỐ BƯỚM NGÀY (RHOPALOCERA: LEPIDOPTERA) Ở THÀNH PHỐ CẦN THƠ. Hội nghị sinh viên nghiên cứu khoa học các trường đại học sư phạm toàn quốc. . 434-441. (Đã xuất bản)
9.  Nguyễn Thanh Tùng, Trần Nhân Dũng. 2012. THỬ NGHIỆM 3 PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH MỐI QUAN HỆ ĐA DẠNG DI TRUYỀN …. Sinh học. 34. 6. (Đã xuất bản)
10.  Trịnh Văn Nhi, Nguyễn Thanh Tùng. 2012. BỘ MẪU GIÁP XÁC Ở PHÒNG THÍ NGHIỆM ĐỘNG VẬT BỘ MÔN SINH HỌC KSP TRƯỜNG ĐHCT. HN sinh NCKH các trường ĐHSP năm 2012. 1. 647. (Đã xuất bản)
11.  Nguyễn Thanh Tùng. 2012. QUY TRÌNH THỰC HIỆN TIÊU BẢN HIỂN VI CỐ ĐỊNH THỦY TỨC NƯỚC NGỌT …. Nghiên cứu giảng dạy Sinh học. 1. 385. (Đã xuất bản)
12.  Trần Thanh Tú, Nguyễn Thanh Tùng. 2012. XÁC ĐỊNH MỐI QUAN HỆ PHÂN LOẠI HỌC CỦA CÁC LOÀI GIUN ĐẤT Ở ĐBSCL BẰNG PHƯƠNG PHÁP HIỆN TRẠNG SỐ. HN sinh NCKH các trường ĐHSP năm 2012. 1. 761. (Đã xuất bản)
13.  Nguyễn Thanh Tùng. 2012. DẪN LIỆU BƯỚC ĐẦU VỀ ỐC CẠN Ở NAM BỘ. Nghiên cứu giảng dạy Sinh học. 1. 202. (Đã xuất bản)
14.  Phan Thị Tuyết Nhanh, Nguyễn Thanh Tùng. 2012. QUY TRÌNH THỰC HIỆN TIÊU BẢN HIỂN VI CÓ ĐỊNH MỨC THỦY TỨC NƯỚC NỌT. HN sinh NCKH các trường ĐHSP năm 2012. 1. 629. (Đã xuất bản)
15.  Nguyễn Thanh Tùng, Hồ Minh Thuấn, Nguyễn Thị Kim Phước. 2012. ĐA DẠNG LOÀI VÀ ĐẶC ĐIỂM PHÂN BỐ CỦA GIUN ĐẤT Ở AN GIANG. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 22a. 143-153. (Đã xuất bản)
16.  Nguyễn Thị Như Hằng, Nguyễn Thanh Tùng. 2012. MỘT SỐ DẪN LIỆU VỀ NHÚ PHỤ VÀ TUYẾN PHỤ SINH DỤC CỦA CÁC LOÀI GIUN ĐẤT THUỘC GIỐNG PHERETIMA KINBERG 1867Ở ĐBSCL. HN sinh NCKH các trường ĐHSP năm 2012. 1. 510. (Đã xuất bản)
17.  Thạch Thị Mỹ Nhi, Nguyễn Thanh Tùng. 2012. ĐẶC ĐIỂM HÌNH THÁI CẤU TẠO GIẢI PHẪU VÀ CẤU TRÚC MÔ HỌC CỦA PHERETIMA CAMPANULATE. HN sinh NCKH các trường ĐHSP năm 2012. 1. 637. (Đã xuất bản)
18.  Nguyễn Thanh Tùng, Trần Thị Anh Thư. 2008. THÀNH PHẦN LOÀI VÀ ĐẶC ĐIỂM PHÂN BỐ CỦA GIUN ĐẤT Ở VÀNH ĐAI SÔNG TIỀN. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 10. 59-66. (Đã xuất bản)