BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
LÝ LỊCH KHOA HỌC
I. THÔNG TIN CÁ NHÂN
Họ và tên: VŨ THANH TRÀ Giới tính: Nam
Email: vttra@ctu.edu.vn Ngạch viên chức: Giảng viên cao cấp
Trình độ chuyên môn: Tiến sỹ Học hàm: Phó giáo sư
Đơn vị công tác: Bộ môn Sư phạm Vật lý
II. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
1. Lĩnh vực nghiên cứu khoa học chính.
STT Tên lĩnh vực nghiên cứu chính
Vật lý nguyên tử; vật lý phân tử và vật lý hóa học (vật lý các nguyên tử và các phân tử bao gồm va chạm , tương tác bức xạ, cộng hưởng từ; hiệu ứng Moessabauer) 
Vật lý các chất cô đặc (bao gồm cả vật lý chất rắn; siêu dẫn) 
Vật lý plasma và chất lỏng (bao gồm cả vật lý bề mặt) 
Khoa học vật lý khác 
2. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã thực hiện.
STT Tên đề tài nghiên cứu/lĩnh vực áp dụng Năm
hoàn thành
Đề tài cấp (Tỉnh, bộ, ngành) Trách nhiệm tham gia trong đề tài
1 Khảo sát hệ số nhiệt điện của một số vật liệu cấu trúc hai chiều graphene - tựa graphene) 2021 Đề tài cấp bộ Chủ nhiệm
2 Nghiên cứu lý thuyết cấu trúc vùng năng lượng và các tính chất truyền dẫn của điện tử ở các cấu trúc nano dựa trên graphene và các vật liệu tựa graphene 2018 Đề tài cấp bộ Chủ nhiệm
3. Sách và giáo trình xuất bản.
STT Tên sách Nhà xuất bản Năm
xuất bản
Số ISBN Tác giả Đồng
tác giả
1 Anh văn chuyên ngành Vật lý (English For Physics)
978-604-919-847-2   X
2 Các phương pháp toán lý
978-604-919-618-8   X
3 Cơ học lượng tử 2
  X
4. Các công trình nghiên cứu khoa học đã công bố.
Xuất bản tiếng Anh
1.  Yuan Min Zhu, Vũ Thanh Trà, Rong Yu, Thi Hien Do, Qian Zhan, Ying-Hao Chu. 2018. ATOMIC HETEROINTERFACES AND ELECTRICAL TRANSPORTATION PROPERTIES IN SELF-ASSEMBLED LANIO3–NIO HETEROEPITAXY. Advanced Materials Interfaces. 1701202. 1-9. (Đã xuất bản)
2.  Vũ Thanh Trà, Van-Cuong Nguyen, Thi-My-The Nguyen, Thi-Kim-Quyen Nguyen, Van-Truong Tran. 2018. ENHANCEMENT OF THE SEEBECK EFFECT IN BILAYER ARMCHAIR GRAPHENE NANORIBBONS BY TUNING THE ELECTRIC FIELDS. Superlattices and Microstructures. 113. 616-622. (Đã xuất bản)
3.  Robbyn Trappen, Vũ Thanh Trà, Mikel B. Holcomb, Shuai Dong, Chih-Yeh Huang, Jinling Zhou, Ying-Hao Chu. 2018. DEPTH-DEPENDENT ATOMIC VALENCE DETERMINATION BY SYNCHROTRON TECHNIQUES. Journal of Synchrotron Radiation. 25. 1-8. (Đã xuất bản)
4.  Phan Thị Kim Loan, Vũ Thanh Trà, Aimin Yu, Li Fu, Qiuping Wei , Xiaoqing Li, Chen Ye, Dongqin Wu , Lain-Jong Li, Cheng-Te Lin. 2017. HALL EffECT BIOSENSORS WITH ULTRACLEAN GRAPHENE FILM FOR IMPROVED SENSITIVITY OF LABEL-FREE DNA DETECTION. Biosensors and Biolectronics. 99. 85-91. (Đã xuất bản)
5.  Vũ Thanh Trà, Virendra Kumar Verma. 2017. CONTROLLABLE CONDUCTION AT LAALO3SRTIO3 HETEROINTERFACE THE FACTORS EFFECTS. Trường Đại Học Sư Phạm 2 - Tạp chí Khoa học. 51. 57. (Đã xuất bản)
6.  Vũ Thanh Trà, Huỳnh Anh Huy, Phan Thị Kim Loan, Thi-Kim-Quyen-Nguyen, Van-Truong Tran. 2017. MODULATION OF BANDGAP IN BILAYER ARMCHAIR GRAPHENE RIBBONS BY TUNING VERTICAL AND TRANSVERSE ELECTRIC FIELDS. Superlattices and Microstructures. 102. 451-458. (Đã xuất bản)
7.  Vũ Thanh Trà, Y.-H.Chu, J.-Y.Lin, Y,-D.Chuang, Q.He, H.T.Jeng, C.T.Chen, J.Y.Juang, C.G.Duan, M.G.Jiang, P.S.Shi, J.F.Lee, J.M.Lee, J.M.Chen, H.J.Lin, Y.Y.Chin, W.C.Kuo, Y.T.Liu, Y.-J.Chen, X.Gao, R.Huang. 2017. THE UNCONVENTIONAL DOPING IN YBA2CU3O7-X/LA0.7CA0.3MNO3 HETEROSTRUCTURES BY TERMINATION CONTROL. Applied Physics Letters. 110. 032402. (Đã xuất bản)
8.  Rui-Hua He, Vũ Thanh Trà, E. Arenholz, Y.-H. Chu, M.J. Graf, W.L. Yang, J. Kong, Thomas R. Mion, Padraic Shafer, Junfeng He, J.-Y. Lin, Y.-D. Chuang, Qing He. 2016. OBSERVATION OF A THREE-DIMENSIONAL QUASI-LONG-RANGE ELECTRONIC SUPERMODULATION IN YBA2CU3O7-X/LA0.7CA0.3MNO3 HETEROSTRUCTURES. Nature Communications. 7, 10852. 1-8. (Đã xuất bản)
9.  Vũ Thanh Trà, Van-Truong Tran . 2016. ELECTRIC GATING INDUCED BANGAP AND ENHANCED SEEBACK EFFECT IN ZIGZAG BILAYER GRAPHENE RIBBONS. Semiconductor Science and Technology. 31. 085002-085009. (Đã xuất bản)
10.  C-Y Huang, M B Holcomb , Y-H Chu , J M LeBeau , V Nguyen , G B Cabrera, C Frye , M Spencer , A T N’Diaye , R Trappen , R White , J Zhou, Vũ Thanh Trà. 2015. IMAGING MAGNETIC AND FERROELECTRIC DOMAINS AND INTERFACIAL SPINS IN MAGNETOELECTRIC LA0.7SR0.3MNO3/PBZR0.2TI0.8O3 HETEROSTRUCTURES. Journal of Physics: Condensed Matter. 27. 504003-504011. (Đã xuất bản)
11.  S. W. Huang, J.-Y. Lin, Y.-D. Chuang, R. W. Schoenlein, S. Roy, J. M. Chen, M. C. Langne, J. M. Lee, Horng-Tay Jeng, L. Andrew Wray, Y. H. Chu, Vũ Thanh Trà. 2015. SELECTIVE INTERLAYER FERROMAGNETIC COUPLING BETWEEN THE CU SPINS IN YBA2CU3O7−X GROWN ON TOP OF LA0.7CA0.3MNO3. Scientific Reports. 5:16690. DOI: 10.1038/srep16690. (Đã xuất bản)
12.  Jheng-Cyuan Lin, Jr-Hau He , Din Ping Tsai , Shangjr Gwo , Yuichi Ikuhara , Ryuji Yoshida , Nguyen Van Chien , Rong Huang , Hui Jun Wu , Wei-Lun Hsu , Po-Cheng Huan, Tai-Te Lin , Dung-Sheng Tsai , Ya-Ping Chiu, Ying-Hao Chu, Jiunn-Yuan Lin, Vũ Thanh Trà. 2015. CONTROL OF THE METAL–INSULATOR TRANSITION AT COMPLEX OXIDE HETEROINTERFACES THROUGH VISIBLE LIGHT. Advanced Materials. DOI: 10.1002/adma.201503499. (Đã xuất bản)
13.  Jinling Zhou, Evan Wolfe , Mikel Barry Holcomb1 , Ryan White , Robbyn Trappen , James M. LeBeau , Srinivas Polisetty , Charles Frye , Catherine Jenkins , Matthew A. Marcus , Shuai Dong , Ying-Hao Chu , Jiunn-Yuan Lin, Vũ Thanh Trà. 2015. THICKNESS DEPENDENCE OF LA0.7SR0.3MNO3/PBZR0.2TI0.8O3 MAGNETOELECTRIC INTERFACES. Applied Physics Letters. 107. 141603-141607. (Đã xuất bản)
14.  Vũ Thanh Trà, Jan-Chi Yang , Ying-Hui Hsieh , Jiunn-Yuan Lin, Yi-Chun Chen , Ying-Hao Chu. 2014. CONTROLLABLE ELECTRICAL CONDUCTION AT COMPLEX OXIDE INTERFACES. Physical status solidi Rapid Research Letters. 8. 478-500. (Đã xuất bản)
15.  Wei Sea Chang, , Heng-Jui Liu , Vũ Thanh Trà, Jhih-Wei Chen , Tzu-Chiao Wei , W. Y. Tzeng , Yuanmin Zhu , Ho-Hung Kuo , Ying-Hui Hsieh, Jheng-Cyuan Lin, Qian Zhan, Chih Wei Luo , Jiunn-Yuan Lin , Jr-Hau He, Chung Lin Wu , Ying-Hao Chu. 2014. TUNING ELECTRONIC TRANSPORT IN A SELF-ASSEMBLED NANOCOMPOSITE. ACS Nano. 8. 6242-6249. (Đã xuất bản)
16.  Heng-Jui Liu , Vũ Thanh Trà, Ying-Jiun Chen , Rong Huang Key , Chun-Gang Duan , Ying-Hui Hsieh , Hong-Ji Lin , Jiunn-Yuan Lin , Chien-Te Chen, Yuichi Ikuhara, Ying-Hao Chu . 2013. LARGE MAGNETORESISTANCE IN MAGNETICALLY COUPLEDSRRUO ?COFE2O4 SELF-ASSEMBLED NANOSTRUCTURE. Advanced Materials. 25. 4753-4759. (Đã xuất bản)
17.  Vũ Thanh Trà, Jhih-Wei Chen, Po-Cheng Huang, Bo-Chao Huang, Ye Cao, Chao-Hui Yeh , Heng-Jui Liu , Eugene A. Eliseev , Anna N. Morozovska , Jiunn-Yuan Lin , Yi-Chun Chen , Ming-Wen Chu , Po-Wen Chiu , Ya-Ping Chiu , Long-Qing Chen , Chung-Lin Wu , Ying-Hao Chu. 2013. FERROELECTRIC CONTROL OF THE CONDUCTION AT THE LAALO3 /SRTIO3 HETEROINTERFACE. Advanced Materials. 25. 3357-3364. (Đã xuất bản)
18.  Bo-Chao Huang , Ya-Ping Chiu, Po-Cheng Huang, Wen-Ching Wang, Vũ Thanh Trà, Jan-Chi Yang , Qing He , Jiunn-Yuan Lin, Chia-Seng Chang , Ying-Hao Chu . 2012. MAPPING BAND ALIGNMENT ACROSS COMPLEX OXIDE HETEROINTERFACES. PHYSICAL REVIEW LETTERS. 109. 246807-246811. (Đã xuất bản)
19.  Y. Y. Chu, Y. F. Liao , Vũ Thanh Trà, J. C. Yang, W. Z. Liu , Y. H. Chu , J. Y. Lin, J. H. Huang , J. Weinen , S. Agrestini , K.-D. Tsuei , D. J. Huang . 2011. DISTRIBUTION OF ELECTRONIC RECONSTRUCTION AT THE N-TYPE LAALO3/SRTIO3 INTERFACE REVEALED BY HARD X-RAY PHOTOEMISSION SPECTROSCOPY. APPLIED PHYSICS LETTERS. 99. 262101-262103. (Đã xuất bản)