BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
LÝ LỊCH KHOA HỌC
I. THÔNG TIN CÁ NHÂN
Họ và tên: PHẠM THỊ BÍCH THẢO Giới tính: Nữ
Email: ptbthao@ctu.edu.vn Ngạch viên chức: Giảng viên chính
Trình độ chuyên môn: Tiến sỹ Học hàm:
Đơn vị công tác: BM. Vật lý học
II. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
1. Lĩnh vực nghiên cứu khoa học chính.
STT Tên lĩnh vực nghiên cứu chính
2. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã thực hiện.
STT Tên đề tài nghiên cứu/lĩnh vực áp dụng Năm
hoàn thành
Đề tài cấp (Tỉnh, bộ, ngành) Trách nhiệm tham gia trong đề tài
3. Sách và giáo trình xuất bản.
STT Tên sách Nhà xuất bản Năm
xuất bản
Số ISBN Tác giả Đồng
tác giả
4. Các công trình nghiên cứu khoa học đã công bố.
Xuất bản tiếng Anh
1.  Nguyễn Thành Tiên, Phạm Thị Bích Thảo, Rajeev Ahuja, Vo Trung Phuc. 2020. INFLENCE OF EDGE TERMINATION ON THE ELECTRONIC AND TRANSPORT PROPERTIES OF SAWTOOTH PENTA-GRAPHENE NANORIBBONS. Journal of Physics and Chemistry of Solids. 146. 109528. (Đã xuất bản)
2.  Nguyễn Thành Tiên, Phạm Thị Bích Thảo, Rajeev Ahuja, Vo Trung Phuc. 2019. ELECTRONIC AND TRANSPORT FEATURES OF SAWTOOTH PENTA-GRAPHENE NANORIBBONS VIA SUBSTITUTIONAL DOPING. Physica E: Low-dimensional Systems and Nanostructures. 114. (Đã xuất bản)
3.  Phạm Thị Bích Thảo, Nguyễn Thành Tiên, Nguyen Nhut Tuan Hung, Tieu Tin Nguyen. 2018. POLAR CHARGES EFFECT ON MULTISUBBAND ELECTRON MOBILITY IN THE SEMIPARABOLIC QUANTUM WELLS BASED ON ALN/ALGAN/ALN. Journal of Physics: Conference Series. 1034. 012007. (Đã xuất bản)
4.  Nguyễn Thành Tiên, Phạm Thị Bích Thảo, Tieu Tin Nguyen, Nguyen Nhut Tuan Hung. 2017. LINEAR INTERSUBBAND OPTICAL ABSORPTION IN THE SEMIPARABOLIC QUANTUM WELLS BASED ON ALN/ALGAN/ALN UNDER A UNIFORM ELECTRIC FIELD. Physica B. 519. 63-68. (Đã xuất bản)
5.  Nguyễn Thành Tiên, Phạm Thị Bích Thảo, Doan Nhat Quang, Dinh Nhu Thao. 2016. KEY SCATTERING MECHANISMS LIMITING THE LATERAL TRANSPORT IN A MODULATION-DOPED POLAR HETEROJUNCTION. JOURNAL OF APPLIED PHYSICS. 119. 214304. (Đã xuất bản)
6.  Nguyễn Thành Tiên, Dinh Nhu Thao, Doan Nhat Quang, Phạm Thị Bích Thảo. 2015. ELECTRON DISTRIBUTION IN POLAR HETEROJUNCTIONS WITHIN A REALISTIC MODEL. Physica B. 479. 62. (Đã xuất bản)
7.  Nguyễn Thành Tiên, Phạm Thị Bích Thảo, Lê Tuấn. 2014. A NOVEL APPROACH TO THE EVALUATION OF THE INTERFACE ROUGHNESS SCATTERING FORM FACTOR IN INTERSUBBAND TRANSITIONS. Journal of the Korean Physical Society. 11. 1713-1720. (Đã xuất bản)
8.  Nguyễn Thành Tiên, Phạm Thị Bích Thảo, Phạm Thị Thúy Oanh. 2014. EFFECT OF THE POLARIZATION CHARGES AT THE INTERFACES OF THE ALGAN/GAN QUANTUMWELLS ON THE OPTICAL ABSORPTION. The 8th International Conference on Photonics and Applications, Da nang, Vietnam (12-16/08/2014). . 238. (Đã xuất bản)
Xuất bản tiếng Việt
1.  Phạm Thị Bích Thảo, Trần Thị Ngọc Thảo, Nguyễn Thành Tiên. 2020. NGHIÊN CỨU ĐẶC TÍNH ĐIỆN TỬ VÀ TÍNH CHẤT VẬN CHUYỂN ĐIỆN TỬ CỦA PENTA-GRAPHENE NANORIBBON DẠNG BIÊN RĂNG CƯA ĐƯỢC PHA TẠP CÁC NGUYÊN TỐ NHÓM III. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Tập 56, Số CĐ Tự nhiên. 157-166. (Đã xuất bản)
2.  Phạm Thị Bích Thảo, Trần Thị Ngọc Thảo, Nguyen Thanh Si. 2019. MÔ HÌNH PSM VÀ CẤU TRÚC, ĐỘ BỀN CỦA CÁC CLUSTER. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Tập 55, Số 5. 74-81. (Đã xuất bản)
3.  Nguyễn Thành Tiên, Phạm Thị Bích Thảo, Phạm Hải Dương, Nguyễn Duy Khánh. 2015. PHÂN BỐ KHÍ ĐIỆN TỬ GIẢ HAI CHIỀU TRONG GIẾNG LƯỢNG TỬ BÁN PARABOL PHÂN CỰC. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 37. 90-96. (Đã xuất bản)
4.  Phạm Thị Bích Thảo, Nguyễn Thành Tiên, Nguyễn Duy Khánh. 2015. NĂNG LƯỢNG LIÊN KẾT CỦA EXCITON TRONG GIẾNG LƯỢNG TỬ PARABOL ALGAAS/GAAS/ALGAAS DƯỚI TÁC DỤNG CỦA TỪ TRƯỜNG ĐỀU ÁP THEO HƯỚNG NUÔI. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 39. 9-16. (Đã xuất bản)
5.  Nguyễn Trí Tuấn, Nguyễn Hữu Minh Phú, Hồ Ngọc Tri Tân, Phạm Thị Bích Thảo, Nguyễn Thị Kim Chi, Lê Văn Nhạn, Nguyễn Trọng Tuân, Trịnh Xuân Anh. 2014. TỔNG HỢP HẠT NANO SIO2 TỪ TRO VỎ TRẤU BẰNG PHƯƠNG PHÁP KẾT TỦA. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 32. 120-124. (Đã xuất bản)
6.  Phạm Thị Bích Thảo, Nguyễn Thành Tiên. 2013. MỘT TIẾP CẬN MỚI ĐỂ TÍNH THÙA SỐ ĐẶC TRƯNG TÁN XẠ NHÁM BỀ MẶT. KY Hội nghị Khoa học tự nhiên 2013. 1. 102. (Đã xuất bản)