BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
LÝ LỊCH KHOA HỌC
I. THÔNG TIN CÁ NHÂN
Họ và tên: NGUYỄN THỊ KIM NGÂN Giới tính: Nữ
Email: ntkngan@ctu.edu.vn Ngạch viên chức: Giảng viên
Trình độ chuyên môn: Tiến sỹ Học hàm:
Đơn vị công tác: BM. Vật lý học
II. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
1. Lĩnh vực nghiên cứu khoa học chính.
STT Tên lĩnh vực nghiên cứu chính
2. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã thực hiện.
STT Tên đề tài nghiên cứu/lĩnh vực áp dụng Năm
hoàn thành
Đề tài cấp (Tỉnh, bộ, ngành) Trách nhiệm tham gia trong đề tài
3. Sách và giáo trình xuất bản.
STT Tên sách Nhà xuất bản Năm
xuất bản
Số ISBN Tác giả Đồng
tác giả
4. Các công trình nghiên cứu khoa học đã công bố.
Xuất bản tiếng Anh
1.  Nguyễn Thị Kim Ngân, Trịnh Thị Hồng, Lê Thọ Huệ. 2018. GAUGE BOSON CONTRIBUTION TO THE HIGGS DECAY H→ΓΓ REVISITED. Tạp chí Khoa học. 54. 15. (Đã xuất bản)
2.  Lê Thọ Huệ, Nguyễn Thị Kim Ngân, Hoang Ngoc Long, A. B. Arbuzov. 2017. PROBING NEUTRINO AND HIGGS SECTORS IN SU(2)1×SU(2)2×U(1)Y MODEL WITH LEPTON-FLAVOR NON-UNIVERSALITY. The European Physical Journal C. 77. 346. (Đã xuất bản)
3.  P. V. Dong, Nguyễn Thị Kim Ngân, DO THI HUONG, N. T. Nhuan, D. V. Loi. 2017. PHENOMENOLOGY OF THE SU(3)_C \OTIMES SU(2)_L \OTIMES SU(3)_R \OTIMES U(1)_X GAUGE MODEL. PHYSICAL REVIEW D. 95. 075034. (Đã xuất bản)
4.  Phung Van Dong, Nguyễn Thị Kim Ngân, Dang Van Soa. 2014. SIMPLE 3-3-1 MODEL AND IMPLICATION FOR DARK MATTER. Physical Review D 90. 075019. 1-16. (Đã xuất bản)
Xuất bản tiếng Việt
1.  Phung Van Dong, Nguyễn Thị Kim Ngân, N. T. Thuy, L. D. Thien, T. D. Tham. 2019. PHENOMENOLOGY OF THE SIMPLE 3-3-1 MODEL WITH INERT SCALARS. Physical Review D. 99. 095031 (1-19). (Đã xuất bản)
2.  Nguyễn Thành Tiên, Nguyễn Thị Kim Ngân, Đặng Hoàng Phượng. 2012. ĐỘ LINH ĐỘNG CỦA KHÍ ĐIỆN TỬ HAI CHIỀU TỒN TẠI TRONG MGZNO/ZNO CÓ CÁC CẤU HÌNH TẠP KHÁC NHAU. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 24b. 131-139. (Đã xuất bản)