BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
LÝ LỊCH KHOA HỌC
I. THÔNG TIN CÁ NHÂN
Họ và tên: LÊ THỊ MỸ XUÂN Giới tính: Nữ
Email: ltmxuan@ctu.edu.vn Ngạch viên chức: Giảng viên
Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Học hàm:
Đơn vị công tác: BM. Toán học
II. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
1. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã thực hiện.
STT Tên đề tài nghiên cứu/lĩnh vực áp dụng Năm
hoàn thành
Đề tài cấp (Tỉnh, bộ, ngành) Trách nhiệm tham gia trong đề tài
2. Sách và giáo trình xuất bản.
STT Tên sách Nhà xuất bản Năm
xuất bản
Số ISBN Tác giả Đồng
tác giả
1 Thống kê xã hội
  X
3. Các công trình nghiên cứu khoa học đã công bố.
Xuất bản tiếng Anh
1.  Lâm Hoàng Chương, Lê Thị Mỹ Xuân, Nguyễn Thị Thu Hà, Lê Nguyễn Thúy Vân. 2019. LAW OF LARGE NUMBER FOR ONE DIMENSIONAL MARKOV PROCESS. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Vol. 11, No. 1. 95-99. (Đã xuất bản)
Xuất bản tiếng Việt
1.  Trần Văn Lý, Lê Thị Mỹ Xuân, Đặng Hoàng Tâm, Nguyễn Thị Tú Anh, Trần Văn Trọng. 2019. SỬ DỤNG MÔ HÌNH MARKOV ẨN ĐỂ PHÂN TÍCH SỰ CHUYỂN ĐỔI TRẠNG THÁI NGẪU NHIÊN CỦA QUÁ TRÌNH GIÁ CỔ PHIỂU. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Tập 55, Số 6. 51-56. (Đã xuất bản)
2.  Võ Văn Tài, Lê Thị Mỹ Xuân, Phạm Bích Như, Nguyễn Văn Pha. 2018. MỜ HÓA CHUỖI THỜI GIAN DỰA VÀO BÀI TOÁN PHÂN TÍCH CHÙM. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Tập 54, Số 9. 72-80. (Đã xuất bản)
3.  Võ Văn Tài, Lê Thị Mỹ Xuân, Danh Ngọc Thắm, Nguyễn Hữu Nghĩa, Nguyễn Thị Hồng Dân. 2017. PHÂN TÍCH THỐNG KÊ TRỌNG LƯỢNG TRẺ SƠ SINH. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 50. 29-36. (Đã xuất bản)
Xác nhận
của Trường Đại học Cần Thơ

Cần Thơ, ngày 02 tháng 06 năm 2023
(Người kê khai ký tên
và ghi rõ họ tên)
Lê Thị Mỹ Xuân