BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
LÝ LỊCH KHOA HỌC
I. THÔNG TIN CÁ NHÂN
Họ và tên: ĐẶNG HUỲNH GIAO Giới tính: Nữ
Email: dhgiao@ctu.edu.vn Ngạch viên chức: Giảng viên cao cấp
Trình độ chuyên môn: Tiến sỹ Học hàm: Phó giáo sư
Đơn vị công tác: BM.Công nghệ Hóa học
II. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
1. Lĩnh vực nghiên cứu khoa học chính.
STT Tên lĩnh vực nghiên cứu chính
Hóa hữu cơ 
Kỹ thuật quá trình hóa học nói chung 
Kỹ thuật hóa hữu cơ 
Kỹ thuật hóa học khác 
2. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã thực hiện.
STT Tên đề tài nghiên cứu/lĩnh vực áp dụng Năm
hoàn thành
Đề tài cấp (Tỉnh, bộ, ngành) Trách nhiệm tham gia trong đề tài
3. Sách và giáo trình xuất bản.
STT Tên sách Nhà xuất bản Năm
xuất bản
Số ISBN Tác giả Đồng
tác giả
4. Các công trình nghiên cứu khoa học đã công bố.
Xuất bản tiếng Anh
1.  Phạm Quốc Yên, Đặng Huỳnh Giao, Hồ Ngọc Tri Tân, Phạm Văn Toàn, Lê Thị Anh Thư-SV. 2019. SYNTHESIS OF AG/ZIF-67 AS A HETEROGENEOUS CATALYST FOR METHYL ORANGE DEGRADATION IN PRESENCE OF H2O2. International Journal of Scientific Engineering and Science. 3. 81-85. (Đã xuất bản)
2.  Đặng Huỳnh Giao, Phạm Văn Toàn, Phuong T. K. Nguyen, Hieu D. Nguyen, Nhu T. H. Luu, Vu T. Pham, Y B. N Tran, Huong T. D. Nguyen, Thanh Truong. 2019. A CERIUM-CONTAINING METAL-ORGANIC FRAMEWORK: SYNTHESIS AND HETEROGENEOUS CATALYTIC ACTIVITY TOWARD FENTON-LIKE REACTIONS. ChemPlusChem. 84. 1046-1051. (Đã xuất bản)
3.  Nguyễn Kim Chung, Phan Thanh Son Nam, Đặng Huỳnh Giao, Tran Nhut Kien, Le Thanh Dung. 2018. SUPERPARAMAGNETIC NANOPARTICLES AS A RECYCLABLE HETEROGENEOUS CATALYST FOR THE DIRECT SYNTHESIS OF CARBAMATES CONTAINING BIOTHIAZOLE MOIETY. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Vol. 54, No. 5. 52-58. (Đã xuất bản)
4.  Hoang Thi Thanh, Đặng Huỳnh Giao, Huynh Dac Hong Ngoc, Lieu Ngoc Thien, Phan Thanh Son Nam. 2018. CU-MOF-74 AS A RECYCABLE CATALYST FOR O-ACETYL SUBSITUTED PHENOL ESTER SYNTHESIS VIA DIRECT OXIDATIVE ESTERIFICATION OF 2-(BENZO[D]THIAZOL-2-YL)PHENOL WITH BENZYL ALCOHOL. Vietnam Journal of Catalysis and Adsorption. 7. 10-17. (Đã xuất bản)
5.  Pham Thanh Liem, Đặng Huỳnh Giao, Hoang Thi Thanh, Nguyen Thi Ngoc Tran, Lieu Ngoc Thien, Phan Thanh Son Nam. 2018. YNTHESIS OF 2-ARYLQUINAZOLINONES VIA RING EXPANSION REACTION OF 2-ARYLINDO WITH AMINES UNDER METAL-ORGANIC FRAMEWORK CATALYSIS. Vietnam Journal of Catalysis and Adsorption. 7. 23-29. (Đã xuất bản)
6.  Nguyen Thi Ngoc Tran, Phan Thanh Son Nam, Đặng Huỳnh Giao, Dang Thi Hang, Lieu Ngoc Thien. 2018. BENZIMIDAZOLE SYNTHESIS VIA OXIDATIVE CONDENSATION OF 1,2-DIAMINOARENES WITH PRIMARY AMINES USING MOF-235 AS AN EFFECTIVE HETEROGENEOUS CATALYST. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Vol. 54, No. 8. 88-95. (Đã xuất bản)
7.  Lieu Ngoc Thien, Đặng Huỳnh Giao, Huynh Dac Hong Ngoc, Mai Thi Hong Yen, Phan Thanh Son Nam. 2017. DIRECT OXIDATIVE ESTERIFICATION OF 2’-HYDROXYACETOPHENONE WITH BENYL ALCOHOL USING METAL-ORGANIC FRAMEWORK CU-MOF-74 AS AN EFFICENT HETEROGENEOUS CATALYST. Xúc tác và Hấp phụ. 3. 40-47. (Đã xuất bản)
8.  Đoàn Văn Hồng Thiện, Hà Thanh Toàn, Nguyễn Trọng Tuân, Đặng Huỳnh Giao, Trần Thị Bích Quyên, Huỳnh Vũ Phong, Trần Thị Kim Ngân. 2017. PREPARATION OF CHITOSAN/PEO NANOFIBERS BY AN ELECTROSPINNING METHOD. Vietnam Journal of Chemistry. 55. 526-567. (Đã xuất bản)
9.  Nguyen Thi Kim Oanh, Đặng Huỳnh Giao, Phan Thi Phuong, Vo Thi Ngoc Tram, Phan Thanh Son Nam, Le Thanh Dung. 2017. EFFICIENT COPPER FERRITE SUPERPARAMAGNETIC NANOPARTICLE CATALYZED N-ARYLATION REACTION OF 4-IODOBENZENE WITH 1H-PYRROLE. Xúc tác và Hấp phụ. 1. 19-26. (Đã xuất bản)
10.  Đặng Huỳnh Giao, Nguyễn Thái Anh, Lam Quoc Huy, Trương Vũ Thanh, Phan Thanh Son Nam, Le Thanh Dung. 2016. SYNTHESIS OF INDOLIZINES THROUGH ALDEHYDE–AMINE–ALKYNE COUPLINGS USING METAL-ORGANIC FRAMEWORK CU-MOF-74 AS AN EFFICIENT HETEROGENEOUS CATALYST. Journal of Catalysis. 337. 167-176. (Đã xuất bản)
11.  Nguyễn Thị Hồng Hạnh, Đặng Huỳnh Giao, Lê Đức Hải Triều, Trương Vũ Thanh, Phan Thanh Son Nam. 2016. METAL-ORGANIC FRAMEWORK MOF-199 AS AN EFFICIENT HETEROGENEOUS CATALYST FOR AMIDATION OF UNACTIVATED ALKANES. Journal of Catalysis and Adsorption. 5(1). 1-8. (Đã xuất bản)
12.  Nguyễn Thị Thu Hà, Đặng Huỳnh Giao, Nguyễn Bình Nguyên, Phan Thanh Son Nam, Le Thanh Dung. 2016. METAL-ORGANIC FRAMEWORK CU2(NDC)2(DABCO) AS AN EFFICIENT HETEROGENEOUS CATALYST FOR 1,2-DICARBONYL-3-ENE SYNTHESIS BY HYDROACYLATION OF PHENYLACETYELENE AND ETHYL GLYOXALATE. Tạp Chí Xúc Tác và Hấp Phụ. 5(3). 4-14. (Đã xuất bản)
13.  Nguyễn Bình Nguyên, Đặng Huỳnh Giao, Trương Vũ Thanh, Phan Thanh Son Nam, Le Thanh Dung. 2016. SYNTHESIS OF 1,2-DICARBONYL-3-ENES BY HYDROACYLATION OF 1-ALKYNES WITH GLYOXAL DERIVATIVES USING METAL–ORGANIC FRAMEWORK CU/MOF-74 AS HETEROGENEOUS CATALYST. ChemPlusChem. 81 (4). 361-369. (Đã xuất bản)
14.  Lâm Nguyễn Kiều Hạnh, Đặng Huỳnh Giao, Nguyễn Bình Nguyên, Trương Vũ Thanh, Phan Thanh Son Nam. 2016. THREE-COMPONENT COUPLING OF ALDEHYDE, ALKYNE, AND AMINE VIA C–H BOND ACTIVATION USING INDIUM-BASED METAL–ORGANIC FRAMEWORK MIL-68(IN) AS A RECYCLABLE HETEROGENEOUS CATALYST. Catalysis Letter. 146(10). 2087-2097. (Đã xuất bản)
15.  Nguyễn Văn Chí, Đặng Huỳnh Giao, Nguyễn Ngọc Ngà, Trương Vũ Thanh, Phan Thanh Son Nam. 2016. METAL-ORGANIC FRAMEWORK MOF-235 AS AN EFFICIENT HETEROGENEOUS CATALYST FOR THE DIRECT COUPLING OF BENZIMIDAZOLE WITH TETRAHYDROFURANE VIA C-H BOND ACTIVATION. Journal of Catalysis and Adsorption. 5(2). 15-22. (Đã xuất bản)
16.  Đặng Huỳnh Giao, Hoàng Thị Quế Hương, Nguyễn Thị Hồng Hạnh, Trương Vũ Thanh, Phan Thanh Son Nam. 2016. METAL-ORGANIC FRAMEWORK CU(OBA) AS AN EFFICIENT HETEROGENEOUS CATALYST FOR SULFONYL AMIDINES SYNTHESIS VIA AN YNAMINE INTERMEDIATE. Journal of Catalysis and Adsorption. 5. 148-155. (Đã xuất bản)
17.  Đặng Huỳnh Giao, Nguyễn Trần Vũ, Nguyễn Thị Phương Quỳnh, Le Thanh Dung. 2016. USING 1-HEXYL-3-METHYLIMIDAZOLIUM BROMIDE IONIC LIQUID AS A REUSABLE PROMOTING MEDIUM FOR QUINOXALINE SYNTHESIS VIA OXIDATIVE CYCLIZATION. Journal of Catalysis and Adsorption. 5(2). 97-102. (Đã xuất bản)
18.  Đặng Huỳnh Giao, Nguyễn Minh Trí, Phạm Huỳnh Minh Trang, Nguyễn Thị Thanh Hương, Trương Vũ Thanh, Le Thanh Dung. 2016. METAL-ORGANIC FRAMEWORK CU3(BTC)2 AS AN EFFICIENT HETEROGENEOUS CATALYST FOR PROPARGYLAMINE SYNTHESIS VIA SEQUENTIAL METHYLATION AND C-H ACTIVATION. Journal of Catalysis and Adsorption. 5. 156-164. (Đã xuất bản)
19.  Thanh Truong, Đặng Huỳnh Giao, Truong Thanh Ngoc, Tran Vuong Nam, Phan Thanh Son Nam, Le Thanh Dung. 2015. OXIDATIVE CROSS-DEHYDROGENATIVE COUPLING OF AMINES AND Α-CARBONYL ALDEHYDES OVER HETEROGENEOUS CU-MOF-74 CATALYST: A LIGAND- AND BASE-FREE APPROACH. Journal of Molecular Catalysis A: Chemical. 409. 110-116. (Đã xuất bản)
20.  Đặng Huỳnh Giao, Le Thanh Dung, Trương Vũ Thanh, Phan Thanh Son Nam. 2015. C1-ALKYNYLATION OF TETRAHYDROISOQUINOLINE BY A3 REACTION USING METAL-ORGANIC FRAMEWORK CU2(BPDC)2(BPY) AS AN EFFICIENT HETEROGENEOUS CATALYST. Journal of Molecular Catalysis A: Chemical. 400. 162-169. (Đã xuất bản)
21.  Đặng Huỳnh Giao, Trương Vũ Thanh, Đồng Anh Quốc, Vũ Thị Hải Yến, Phan Thanh Son Nam, Le Thanh Dung. 2015. QUINOXALINE SYNTHESIS VIA OXIDATIVE CYCLIZATION REACTION USING METAL?ORGANIC FRAMEWORK CU(BDC) AS AN EFFICIENT HETEROGENEOUS CATALYST. Applied Catalysis A: General. 491. 189-195. (Đã xuất bản)
22.  Đặng Huỳnh Giao, Nguyen Thanh Duy, Le Thanh Dung, Truong Thanh, Phan Thanh Son Nam. 2014. PROPARGYLAMINE SYNTHESIS VIA DIRECT OXIDATIVE C-C COUPLING REACTION BETWEEN N,N-DIMETHYLANILINES AND TERMINAL ALKYNES UNDER METAL-ORGANIC FRAMEWORK CATALYSIS. Journal of Molecular Catalysis A: Chemical. 395. 300-306. (Đã xuất bản)
23.  Đặng Huỳnh Giao, Đặng Trường Thịnh, Phan Thanh Son Nam, Truong Thanh, Le Thanh Dung. 2014. PROPARGYLAMINE SYNTHESIS VIA SEQUENTIAL METHYLATION AND C-H FUNCTIONALIZATION OF N -METHYLANILINES AND TERMINAL ALKYNES UNDER METAL?ORGANIC FRAMEWORK CU2(BDC)2(DABCO) CATALYSIS. Journal of Catalysis. 319. 258-264. (Đã xuất bản)
24.  Đặng Huỳnh Giao, Nguyễn Duy Thanh, Le Thanh Dung, Truong Thanh, Phan Thanh Son Nam. 2014. DIRECT OXIDATIVE AMIDATION OF N, N-DIMETHYLANILINES AND ANHYDRIDES USING METAL-ORGANIC FRAMEWORKS CU2(EDB)2(BPY) AS AN EFFICIENT HETEROGENEOUS CATALYST. ChemPlusChem. 79. 1129-1137. (Đã xuất bản)
25.  Đặng Huỳnh Giao, Nguyễn Ngọc Phi, Le Thanh Dung, Phan Thanh Son Nam. 2013. AZA-MICHEAL ADDITION REACTION USING MOF-143 AS EFFICIENT HETEROGENEOUS CATALYST UNDER MILD CONDITION. Tạp chí Hấp Phụ và Xúc Tác. 2. 72-79. (Đã xuất bản)
26.  Le Thanh Dung, Đặng Huỳnh Giao, Trần Thị Kim Xuyến. 2013. SYNTHESIS AND CHARACTERIZATION OF THE FIRST LINKER CONTAINING BOTH ALKYNE AND NITRO FUNCTIONAL GROUPS AS PRECURSOR FOR THE CONSTRUCTION OF NEW FUNCTIONALIZED MOFS.. Tạp chí Hóa Học. 51(2C). 717-722. (Đã xuất bản)
27.  Đặng Huỳnh Giao, Nguyễn Trường, Le Thanh Dung, Phan Thanh Son Nam. 2013. MOF-143 AS AN EFFICIENT HETEROGENEOUS CATALYST FOR ULLMANN-TYPE COUPLING REACTION. Tạp chí Hấp Phụ và Xúc Tác. 2. 80-88. (Đã xuất bản)
28.  Le Thanh Dung, Đặng Huỳnh Giao, Nguyễn Trần Thành Tài, Lê Đăng Phương Thảo. 2013. NEW LINKERS CONTAINING ALKYNE AND AMINE FUNCTIONALITIES ? POTENTIAL LINKERS FOR THE CONSTRUCTION OF NEW FUNCTIONALIZED MOFS: SYNTHESIS AND CHARACTERIZATION.. Tạp chí Hóa Học. 51(2AB). 302-307. (Đã xuất bản)
Xuất bản tiếng Việt
1.  Văn Phạm Đan Thủy, Đoàn Văn Hồng Thiện, Phạm Văn Toàn, Đặng Huỳnh Giao. 2020. TỔNG HỢP SỢI NANO CARBON/ZNO BẰNG KỸ THUẬT QUAY ĐIỆN HÓA. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Tập 56, Số 3. 1-8. (Đã xuất bản)
2.  Đặng Huỳnh Giao, Phạm Văn Toàn, Phạm Quốc Yên, Tạ Kiều Anh, Võ Thanh Phúc. 2019. TỔNG HỢP VÀ NGHIÊN CỨU HOẠT TÍNH XÚC TÁC PHÂN HỦY RHODAMINE B CỦA VẬT LIỆU ZIF-67 DƯỚI SỰ HIỆN DIỆN CỦA PEROXYMONOSULFATE. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Tập 55, Số 3. 1-8. (Đã xuất bản)
3.  Đặng Huỳnh Giao, Đoàn Văn Hồng Thiện, Phạm Thị Mè, Phạm Quốc Yên, Lê Thị Anh Thư. 2019. VẬT LIỆU ZIF-67: TỔNG HỢP TRONG DUNG MÔI ETHANOL VÀ NGHIÊN CỨU KHẢ NĂNG HẤP PHỤ METHYL DA CAM. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Tập 55, Số 2. 1-8. (Đã xuất bản)
4.  Nguyễn Thị Thu Hà, Đặng Huỳnh Giao, Nguyen Thien Thao. 2019. SỬ DỤNG CUOBA LÀM XÚC TÁC DỊ THỂ CHO PHẢN ỨNG GHÉP ĐÔI C-O TỪ 2’-HYDROXYACETOPHENONE VÀ BENZYL ETHER. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Tập 55, Số 3. 9-17. (Đã xuất bản)
5.  Hồ Quốc Phong, Đặng Huỳnh Giao, Nguyễn Văn Dũng, Huỳnh Liên Hương, Nguyễn Mai Hùng. 2018. NGHIÊN CỨU PHÂN HỦY HOẠT CHẤT QUINALPHOS BẰNG HỆ THỐNG PLASMA LẠNH. Khoa hoc và Công nghệ. 08. 3-9. (Đã xuất bản)
6.  Nguyễn Văn Dũng, Đặng Huỳnh Giao. 2018. ỨNG DỤNG PLASMA LẠNH ĐỂ XỬ LÝ NƯỚC: TỔNG HỢP TÀI LIỆU. Tạp chí KHCN ĐHĐN. 5(126). 21-25. (Đã xuất bản)
7.  Hồ Quốc Phong, Bùi Thị Trúc Linh, Nguyễn Văn Dũng, Bùi Thị Hồng Loan, Huỳnh Liên Hương, Đặng Huỳnh Giao, Phạm Văn Toàn. 2018. NGHIÊN CỨU KHẢ NĂNG TẠO GỐC TỰ DO TRONG NƯỚC BẰNG CÔNG NGHỆ PLASMA LẠNH. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Tập 54, Số 9. 1-7. (Đã xuất bản)
8.  Phạm Thị Tuyết Ngân, Đặng Huỳnh Giao, Nguyễn Văn Dũng, Trần Trung Giang, Nguyễn Hoàng Nhật Uyên. 2018. ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ XỬ LÝ NƯỚC CẤP NUÔI TRỒNG THỦY SẢN BẰNG PLASMA LẠNH. Tạp chí Khoa học Công nghệ Nông nghiệp Việt Nam. 8(93). 108-116. (Đã xuất bản)
9.  Đoàn Văn Hồng Thiện, Hà Thanh Toàn, Nguyễn Trọng Tuân, Đặng Huỳnh Giao, Trần Thị Bích Quyên, Nguyen Thi Ngoc Tham, Huỳnh Vũ Phong, Tran Thi Kim Thoa. 2017. ĐIỀU CHẾ VÀ ỨNG DỤNG HYDROGEL CHITIN TRONG DẪN TRUYỀN CURCUMIN. Tạp chí hóa học. 55. 156-161. (Đã xuất bản)
10.  Lê Hoàng Việt, Nguyễn Võ Châu Ngân, Đặng Huỳnh Giao, Nguyễn Văn Dũng. 2017. KHẢO SÁT XỬ LÝ NƯỚC NGẦM BẰNG CÔNG NGHỆ PLASMA LẠNH. Tạp chí khoa học Đại học Thủ Dầu Một. 3(34). 45 - 54. (Đã xuất bản)
11.  Le Thanh Dung, Đặng Huỳnh Giao, Trương Vũ Thanh, Phan Thanh Son Nam. 2015. VẬT LIỆU KHUNG HỮU CƠ – KIM LOẠI (MOFS): TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU Ở VIỆT NAM. Xúc tác và Hấp phụ. 4(4B). 1-17. (Đã xuất bản)
12.  Le Thanh Dung, Đặng Huỳnh Giao. 2011. FLEXIBLE ZWITTERIONIC LIGANDS - POTENTIAL LINKERS FOR CONSTRUCTION OF NEW MOFS: SYNTHESIS AND CHARACTERIZATION. Tạp chí Khoa học và Công nghệ. 49. 345. (Đã xuất bản)
13.  Le Thanh Dung, Đặng Huỳnh Giao. 2011. CARBOXYLIC LIGANDS CONTAINING AMIDE GROUPS-POTENTIAL LINKERS FOR CONSTRUCTION OF NEW MOFS: SYNTHESIS AND CHARACTERIZATION. Tạp chí Khoa học và Công nghệ. 49. 240. (Đã xuất bản)
14.  Le Thanh Dung, Đặng Huỳnh Giao. 2011. CARBOXYLATE LIGANDS CONTAINING PYRIDINIUM GROUPSVERSATILE LINKERS IN CONSTRUCTION OF NEW MOFS: ONE-POT SYNTHESIS AND CHARACTERIZATION. Tạp chí Hóa học. 49. 107. (Đã xuất bản)