BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
LÝ LỊCH KHOA HỌC
I. THÔNG TIN CÁ NHÂN
Họ và tên: SỬ KIM ANH Giới tính: Nữ
Email: skanh@ctu.edu.vn Ngạch viên chức: Giảng viên chính
Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Học hàm:
Đơn vị công tác: BM. Công nghệ Nông thôn
II. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
1. Lĩnh vực nghiên cứu khoa học chính.
STT Tên lĩnh vực nghiên cứu chính
2. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã thực hiện.
STT Tên đề tài nghiên cứu/lĩnh vực áp dụng Năm
hoàn thành
Đề tài cấp (Tỉnh, bộ, ngành) Trách nhiệm tham gia trong đề tài
3. Sách và giáo trình xuất bản.
STT Tên sách Nhà xuất bản Năm
xuất bản
Số ISBN Tác giả Đồng
tác giả
1 Thương mại điện tử
2020   X
2 Thương mại điện tử
  X
4. Các công trình nghiên cứu khoa học đã công bố.
Xuất bản tiếng Anh
1.  Cao Hoàng Tiến, Nguyễn Duy Cần, Sử Kim Anh, Phạm Văn Trọng Tính, Phạm Việt Truyền, Masaru Mizoguchi. 2021. SOIL MOISTURE MONITORING SYSTEM BASED ON LORA NETWORK TO SUPPORT AGRICULTURAL CULTIVATION IN DROUGHT SEASON. Soft Computing: Biomedical and Related Applications. Studies in Computational Intelligence book series. In: Phuong N.H., Kreinovich V. (eds). 163-174. (Đã xuất bản)
Xuất bản tiếng Việt
1.  Lê Trần Thanh Liêm, Sử Kim Anh, Phạm Ngọc Nhàn. 2020. ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRONG GIÁO DỤC MÔI TRƯỜNG – NGHIÊN CỨU TẠI MỘT SỐ TRƯỜNG TIỂU HỌC Ở THÀNH PHỐ CẦN THƠ. Khoa học và Công nghệ. 18. 19-24. (Đã xuất bản)
2.  Lê Trần Thanh Liêm, Sử Kim Anh, Nguyễn Thị Bạch Kim, Nguyễn Tí Hon, Cao Hoàng Tiến. 2020. HIỆN TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP NÂNG CAO ỨNG DỤNG PHƯƠNG TIỆN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀO HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CỦA GIÁO VIÊN - NGHIÊN CỨU TẠI MỘT SỐ TRƯỜNG TIỂU HỌC TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ CẦN THƠ. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Tập 56, Số 1. 187-194. (Đã xuất bản)
3.  Cao Hoàng Tiến, Nguyễn Duy Cần, Sử Kim Anh. 2017. HỆ THỐNG GIÁM SÁT VÀ ĐIỀU KHIỂN, ỨNG DỤNG TRONG NHÀ KÍNH. Hội thảo toàn quốc về công nghệ thông tin và truyền thông. . 16-26. (Đã xuất bản)
4.  Nguyễn Thái Nghe, Sử Kim Anh. 2015. HỆ THỐNG GỢI Ý BÀI BÁO KHOA HỌC. Hội Thảo Quốc Gia 2015 về Điện Tử, Truyền Thông và Công Nghệ Thông Tin (ECIT 2015). . 388-393. (Đã xuất bản)
5.  Phạm Ngọc Nhàn, Sử Kim Anh, Lê Trần Thanh Liêm. 2014. KHẢO SÁT VAI TRÒ CỦA PHỤ NỮ NÔNG THÔN TRONG PHÁT TRIỂN KINH TẾ HỘ TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN PHỤNG HIỆP - TỈNH HẬU GIANG. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 30. 106-113. (Đã xuất bản)