BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
LÝ LỊCH KHOA HỌC
I. THÔNG TIN CÁ NHÂN
Họ và tên: VÕ NAM SƠN Giới tính: Nam
Email: vnson@ctu.edu.vn Ngạch viên chức: Giảng viên cao cấp
Trình độ chuyên môn: Tiến sỹ Học hàm: Phó giáo sư
Đơn vị công tác: BM.Kỹ thụât nuôi hải sản
II. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
1. Lĩnh vực nghiên cứu khoa học chính.
STT Tên lĩnh vực nghiên cứu chính
2. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã thực hiện.
STT Tên đề tài nghiên cứu/lĩnh vực áp dụng Năm
hoàn thành
Đề tài cấp (Tỉnh, bộ, ngành) Trách nhiệm tham gia trong đề tài
1 B2007-16-49; Điều tra nuôi tôm sú (Penaeus monodon) trái vụ ở ĐBSCL. 2008 Đề tài cấp bộ Chủ nhiệm
3. Sách và giáo trình xuất bản.
STT Tên sách Nhà xuất bản Năm
xuất bản
Số ISBN Tác giả Đồng
tác giả
1 Nuôi cá tra (Pangasianodon hypophthalmus) ở đồng bằng sông Cửu Long: Thành công và thách thức trong phát triển bền vững
Đại học Cần Thơ 2016 978-604-919-652-2   X
2 Thống kê đa biến ứng dụng trong nuôi trồng thủy sản (Applied Multivariate Statistics in Aquaculture)
Đại học Cần Thơ 2016 978-604-919-708-6   X
3 Kỹ thuật sản xuất và giống và nuôi thủy sản nước lợ
  X
4. Các công trình nghiên cứu khoa học đã công bố.
Xuất bản tiếng Anh
1.  Lý Văn Khánh, Nguyễn Thanh Phương, Trần Ngọc Hải, Võ Nam Sơn. 2018. EFFECTS OF DIFFERENT C:N RATIOS ON GROWTH AND SURVIVAL OF SPOTTED SCAT (SCATOPHAGUS ARGUS) IN THE BIOFLOC SYSTEM. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Vol. 54, No. 8. 105-113. (Đã xuất bản)
2.  Nguyễn Văn Hòa, Trần Ngọc Hải, Võ Nam Sơn, Nguyễn Thị Hồng Vân, Lê Quốc Việt, Châu Tài Tảo, Trần Hữu Lễ, Huỳnh Thanh Tới, Tạ Văn Phương. 2017. APPLIED BIOFLOC TECHNOLOGY FOR TARGET SPECIES IN THE MEKONG DELTA IN VIETNAM: A REVIEW. Journal of Environmental Science and Engineering B. 6. 165-176. (Đã xuất bản)
3.  Lý Văn Khánh, Trần Ngọc Hải, Võ Nam Sơn, Lê Quốc Việt. 2015. THE EFFECTS OF ALKALINITY ON THE GROWTH OF WHITE LEG SHRIMP (LITOPENAEUS VANNAMEI) IN LOW SALINITY. 5th IFS 2015. Ahmad Sofiman othman. 319. (Đã xuất bản)
4.  Nguyễn Thanh Phương, Trần Ngọc Hải, Võ Nam Sơn, Trần Minh Phú. 2015. CURRENT STATUS AND STRATEGIES OF RAW MATERIALS FOR FISH PROCESSING IN VIET NAM. International Symposium-Aquatic product processing, Can Tho University, 7-9 Dec 2015. . (Đã xuất bản)
5.  Nguyễn Thanh Phương, Đỗ Thị Thanh Hương, Võ Nam Sơn, Trần Minh Phú, Phạm Thị Thu Hồng. 2015. MIXED FEEDING SCHEDULE FOR STRIPED CATFISH (PANGASIANODON HYPOPHTHALMUS): A WAY TO IMPROVE FEED UTILIZTION AND COSTS. 7th Regional Aquafeed Forum, Feed and Feeding management for healthier aquaculture and profits, Can Tho University, 22-24 October, 2015. . (Đã xuất bản)
6.  Võ Nam Sơn, Nguyễn Thanh Phương, Lê Quốc Việt, Pham Thi Cham. 2015. COMPARISON OF PRODUCTIVITY AND COST-BENEFIT EFFICIENCIES OF ECO/AND NON-ECO CERTIFIED SHRIMP - MANGROVE SYSTEMS IN THE CA MAU PROVINCE. 5th IFS 2015. Ahmad Sofiman othman. 383. (Đã xuất bản)
7.  Trần Minh Phú, Nguyễn Thanh Phương, Võ Nam Sơn, Từ Thanh Dung, , Andreu Rico, Jesper Hedegaard Clausen, Henry Madsen, Francis Murray, Anders Dalsgaard. 2015. AN EVALUATION OF FISH HEALTH-MANAGEMENT PRACTICES AND OCCUPATIONAL HEALTH HAZARDS ASSOCIATED WITH PANGASIUS CATFISH (PANGASIANODON HYPOPHTHALMUS) AQUACULTURE IN THE MEKONG DELTA, VIETNAM. Aquaculture Research. 1-17. 1-17. (Đã xuất bản)
8.  Trần Ngọc Hải, Nguyễn Thanh Phương, Trương Hoàng Minh, Võ Nam Sơn, Phạm Minh Đức. 2015. INNOVATION IN SEED PRODUCTION AND FARMING OF MARINE SHRIMP IN VIETNAM. World Aquaculture. Vol. 46, No. 1. 32-37. (Đã xuất bản)
9.  Dang Van Quoi, Nguyễn Thế Diễn, Võ Nam Sơn, Đỗ Thị Thanh Hương, Nguyễn Thanh Phương. 2014. THE EFFECTS OF AREARTION ON WATER AND SEDIMENT CHARACTERISTICS OF STRIPED CATFISH PONDS. International Conference on AQUACULTURE AND ENVIRONMENT: A focus in the Mekong Delta, Viet Nam. 1. 13. (Đã xuất bản)
10.  Nguyễn Thanh Phương, Trương Hoàng Minh, Võ Nam Sơn, Trần Ngọc Hải. 2014. COASTAL AQUACULTURE AND CLIMATE CHANGE IMPACTS IN THE MEKONG DELTA, VIETNAM. Symposium: Human Impacts on Oceanic Environment, Ecosystem and Fisheries, 11-13 November, 2014, Nagasaki, Japan. . 10. (Đã xuất bản)
11.  Ho Minh Trung, Võ Nam Sơn, Nguyễn Thanh Phương. 2014. THE DRUGS AND PROBIOTICS APPLICATION IN THE WHITE-LEG SHRIMP INTENSIVE CULTURE - CASE STUDY IN THE SOC TRANG PROVINCE, MEKONG DELTA ? VIETNAM. International Fisheries Symposium 2014. 4th. 22. (Đã xuất bản)
12.  Phùng Thị Hồng Gấm, Võ Nam Sơn, Nguyễn Thanh Phương. 2014. PRODUCTIVITY AND COST-BENEFIT OF INTENSIVE WHITE-LEG AND BLACK TIGER SHRIMP CULTURE SYSTEMS IN NINH THUAN PROVINCE. Aquaculture and Environment: A focus in the Mekong delta, Vietnam 2014. 1. 72. (Đã xuất bản)
Xuất bản tiếng Việt
1.  Lý Văn Khánh, Võ Nam Sơn, Trần Ngọc Hải. 2020. HIỆN TRẠNG KỸ THUẬT NGHỀ NUÔI CÁ CHIM VÂY VÀNG TRONG LỒNG BIỂN TẠI TỈNH NINH THUẬN VÀ KHÁNH HÒA. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Tập 56, Số CĐ Thủy sản. 37-42. (Đã xuất bản)
2.  Hứa Thái Nhân, Trần Ngọc Hải, Võ Nam Sơn, Phạm Minh Đức, Dương Thúy Yên, Đào Minh Hải. 2019. HIỆN TRẠNG VÀ TIỀM NĂNG PHÁT TRIỂN NUÔI CẦU GAI Ở VÙNG BIỂN KIÊN GIANG, VIỆT NAM. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Tập 55, Số 1. 38-47. (Đã xuất bản)
3.  Võ Nam Sơn, Nguyễn Thanh Phương, Đào Minh Hải, Nguyễn Thế Diễn, Vũ Văn Thùy, Đinh Xuân Lập, Nguyễn Đỗ Quỳnh. 2019. PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ SẢN XUẤT VÀ SỬ DỤNG NĂNG LƯỢNG ĐIỆN TRONG NUÔI TÔM SÚ (PENAEUS MONODON) VÀ THẺ CHÂN TRẮNG (LITOPENAEUS VANNAMEI) THÂM CANH VÀ QUẢNG CANH CẢI TIẾN Ở ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Tập 55, Số 1. 69-79. (Đã xuất bản)
4.  Võ Nam Sơn, Nguyễn Thanh Phương, Trần Ngọc Hải, Lý Văn Khánh, Bành Văn Nhẫn. 2018. ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ KỸ THUẬT VÀ TÀI CHÍNH CỦA MÔ HÌNH NUÔI TÔM SÚ QUẢNG CANH CẢI TIẾN VÀ TÔM - LÚA TẠI HUYỆN THỚI BÌNH, TỈNH CÀ MAU. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Tập 54, Số 3. 164-176. (Đã xuất bản)
5.  Lý Văn Khánh, Võ Nam Sơn. 2016. HIỆN TRẠNG KỸ THUẬT VÀ TÀI CHÍNH CỦA MÔ HÌNH NUÔI TÔM CÀNG XANH (MACROBRACHIUM ROSENBERGII) TRONG RUỘNG LÚA Ở HUYỆN THỚI BÌNH, TỈNH CÀ MAU. Ký yếu hội nghị Khoa học trẻ thủy sản toàn quốc lần thứ VII, Viện nghiên cứu Nuôi trồng thủy sản II, 9/2016. TP HCM. . 316-324. (Đã xuất bản)
6.  Lê Thị Phương Mai, Trần Ngọc Hải, Dương Văn Ni, Võ Nam Sơn. 2016. ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG CỦA BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU VÀ GIẢI PHÁP ỨNG PHÓ TRONG MÔ HÌNH TÔM SÚ QUẢNG CANH CẢI TIẾN Ở ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 42. 28-39. (Đã xuất bản)
7.  Lê Thị Phương Mai, Trần Ngọc Hải, Đỗ Thị Thanh Hương, Dương Văn Ni, Võ Nam Sơn. 2016. ĐÁNH GIÁ ẢNH HƯỞNG CỦA ĐỘ MẶN LÊN CÁ SẶC RẰN (TRICHOGASTER PECTOGALIS) VÀ KHẢ NĂNG NUÔI CÁ Ở TỈNH HẬU GIANG TRONG ĐIỀU KIỆN XÂM NHẬP MẶN DO BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 43. 133-142. (Đã xuất bản)
8.  Lê Quốc Việt, Trần Ngọc Hải, Võ Nam Sơn, Ngô Tuyết Hồng. 2015. PHÂN TÍCH KHÍA CẠNH KỸ THUẬT VÀ HIỆU QUẢ TÀI CHÍNH CỦA MÔ HÌNH NUÔI TÔM SÚ (PENAEUS MONODON) KẾT HỢP VỚI CUA BIỂN (SCYLLA PARAMAMOSAIN) Ở HUYỆN NĂM CĂN, TỈNH CÀ MAU. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 37. 89-96. (Đã xuất bản)
9.  Lý Văn Khánh, Trần Ngọc Hải, Võ Nam Sơn, Châu Tài Tảo. 2015. ẢNH HƯỞNG CỦA ĐỘ KIỀM ĐẾN TỶ LỆ BIẾN THÁI VÀ TỶ LỆ SỐNG CỦA ẤU TRÙNG CUA (SCYLLA PARAMAMOSAIN). Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 38. 61-65. (Đã xuất bản)
10.  Lý Văn Khánh, Trần Ngọc Hải, Võ Nam Sơn, Lê Quốc Việt, Nguyễn Văn Hiển, Trần Thanh Sơn. 2015. HIỆN TRẠNG KỸ THUẬT CỦA NGHỀ NUÔI CÁ LỒNG Ở QUẦN ĐẢO NAM DU, HUYỆN KIÊN HẢI, TỈNH KIÊN GIANG. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 37. 97-104. (Đã xuất bản)
11.  Võ Nam Sơn, Nguyễn Thanh Phương, Trần Ngọc Hải, Lý Văn Khánh, Phan Thanh Lâm, Nguyễn Dương Anh. 2015. KHẢO SÁT THÀNH PHẦN DINH DƯỠNG VÀ LỢI ÍCH SỬ DỤNG BÙN ĐÁY AO NUÔI CÁ TRA TRONG NÔNG NGHIỆP TẠI ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 38. 116-123. (Đã xuất bản)
12.  Lý Văn Khánh, Trần Ngọc Hải, Võ Nam Sơn, Phó Văn Nghị. 2015. HIỆN TRẠNG KỸ THUẬT VÀ TÀI CHÍNH TRONG SẢN XUẤT GIỐNG TÔM CHÂN TRẮNG Ở ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 39. 108-117. (Đã xuất bản)
13.  Lê Thị Phương Mai, Trần Ngọc Hải, Dương Văn Ni, Võ Nam Sơn. 2015. ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG CỦA BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU VÀ GIẢI PHÁP ỨNG PHÓ TRONG MÔ HÌNH TÔM SÚ - LÚA LUÂN CANH Ở ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 41. 121-133. (Đã xuất bản)
14.  Phùng Thị Hồng Gấm, Võ Nam Sơn, Nguyễn Thanh Phương. 2014. PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ SẢN XUẤT CÁC MÔ HÌNH NUÔI TÔM THẺ CHÂN TRẮNG VÀ TÔM SÚ THÂM CANH Ở TỈNH NINH THUẬN. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số Thủy sản 2014. 37-43. (Đã xuất bản)
15.  Võ Nam Sơn, Trương Tấn Nguyên , Nguyễn Thanh Phương. 2014. SO SÁNH ĐẶC ĐIỂM KỸ THUẬT VÀ CHẤT LƯỢNG MÔI TRƯỜNG GIỮA AO NUÔI TÔM SÚ VÀ TÔM THẺ CHÂN TRẮNG THÂM CANH TẠI TỈNH SÓC TRĂNG. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số Thủy sản 2014. 70-78. (Đã xuất bản)
16.  Lý Văn Khánh, Trần Ngọc Hải, Võ Nam Sơn, Lê Quốc Việt, Hà Thị Kim Quy. 2013. NGHIÊN CỨU KÍCH THÍCH SINH SẢN NHÂN TẠO CÁ CHỐT TRẮNG (MYSTUS PLANICEPS, CUVIER AND VALENCIENNES). Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 25. 125-131. (Đã xuất bản)