BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
LÝ LỊCH KHOA HỌC
I. THÔNG TIN CÁ NHÂN
Họ và tên: TRẦN THỊ TUYẾT HOA Giới tính: Nữ
Email: ttthoa@ctu.edu.vn Ngạch viên chức: Giảng viên cao cấp
Trình độ chuyên môn: Tiến sỹ Học hàm: Phó giáo sư
Đơn vị công tác: BM. Bệnh học Thủy sản
II. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
1. Lĩnh vực nghiên cứu khoa học chính.
STT Tên lĩnh vực nghiên cứu chính
Vi sinh vật học 
Sinh lý và dinh dưỡng thủy sản 
Bệnh học thủy sản 
2. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã thực hiện.
STT Tên đề tài nghiên cứu/lĩnh vực áp dụng Năm
hoàn thành
Đề tài cấp (Tỉnh, bộ, ngành) Trách nhiệm tham gia trong đề tài
1 Ảnh hưởng của AQUATIV lên sức khỏe của cá tra (Pangasianodon hypophthalmus) 2020 Đề tài hợp tác địa phương/ doanh nghiệp Chủ nhiệm
2 PAQ-Tivate - Ảnh hưởng của nấm men đến tăng trưởng và sức khỏe của tôm thẻ chân trắng  2019 Đề tài hợp tác địa phương/ doanh nghiệp Chủ nhiệm
3 PAQ-Gro - Ảnh hưởng của nấm men đến tăng trưởng và sức khỏe của tôm thẻ chân trắng 2019 Đề tài hợp tác địa phương/ doanh nghiệp Chủ nhiệm
4 Ảnh hưởng của LP20 lên khả năng đề kháng bệnh streptococcosis của cá điêu hồng 2018 Đề tài cấp bộ Chủ nhiệm
5 Nghiên cứu chế tạo chế phẩm probiotic dạng bào tử bacillus subtilis tái tổ hợp để phòng virus gây bệnh đốm trắng ở tôm. 2015 Đề tài hợp tác địa phương/ doanh nghiệp Chủ nhiệm
6 Nghiên cứu các bệnh vi-rút trên tôm sú (Penaeus monodon) vùng nuôi tôm trọng điểm thuộc ĐBSCL. 2006 Đề tài cấp bộ Chủ nhiệm
3. Sách và giáo trình xuất bản.
STT Tên sách Nhà xuất bản Năm
xuất bản
Số ISBN Tác giả Đồng
tác giả
4. Các công trình nghiên cứu khoa học đã công bố.
Xuất bản tiếng Anh
1.  Trần Thị Thanh Hiền, Trần Thị Tuyết Hoa, Phạm Thanh Liêm, Onoda S., Phạm Minh Đức. 2021. EFFECTS OF DIETARY SUPPLEMENTATION OF HEAT-KILLED LACTOBACILLUS PLANTARUM L-137 ON GROWTH PERFORMANCE AND IMMUNE RESPONSE OF BIGHEAD CATFISH (CLARIAS MACROCEPHALUS). Aquaculture Report. 20. 1-6. (Đã xuất bản)
2.  Trần Thị Tuyết Hoa, Nguyễn Thanh Phương, Nguyễn Thị Thu Hằng, Trần Thị Mỹ Duyên, Đặng Thụy Mai Thy, Annette Simone Boerlage, Roger W. Humphry. 2020. NURSING STAGES OF STRIPED CATFISH (PANGASIANODON HYPOPHTHALMUS) IN VIETNAM: PATHOGENS, DISEASES AND HUSBANDRY PRACTICES. Aquaculture. online. (Đã xuất bản)
3.  Ngô Quốc Luân, Nguyễn Trọng Tuân, Trần Thị Tuyết Hoa, Ngô Khắc Không Minh. 2020. FLAVONE DERIVATIVES FROM LEAVES OF MUNTINGIA CALABURA L.. Công Thương. 28. 106-112. (Đã xuất bản)
4.  Phạm Minh Đức, Phạm Thanh Liêm, Trần Thị Thanh Hiền, Trần Thị Tuyết Hoa, Halley Nay Myo, Satoru Onoda. 2020. EFFECTS OF HEAT KILLED LACTOBACILLUS PLANTARUM (HK L-137) SUPPLEMENTAL DIETS ON GROWTH, SURVIVAL AND HEALTH OF JUVENILE STRIPED CATFISH, PANGASIANODON HYPOPHTHALMUS. International Journal of Scientific and Research Publications. 10. 761-767. (Đã xuất bản)
5.  Nguyễn Trọng Tuân, Trần Thị Tuyết Hoa, Nguyễn Quốc Châu Thanh, Lai Huu Nghia, Kanaori Kenji, Huỳnh Văn Lợi, Mai Van Hieu. 2020. NOVEL HOPANOIC ACID AND DEPSIDE FROM THE LICHEN DIRINARIA APPLANATA. Records of Natural Product. 14. 248-255. (Đã xuất bản)
6.  Trần Thị Tuyết Hoa, Nguyễn Thanh Phương, Hồng Mộng Huyền, Y. Yamamoto, A. Hinenoya, K. Harada, T. Nakayama. 2019. EXTENDED‐SPECTRUM BETA‐LACTAMASE‐PRODUCING ESCHERICHIA COLI HARBOURING SUL AND MCR‐1 GENES ISOLATES FROM FISH GUT CONTENTS IN THE MEKONG DELTA, VIETNAM. Letters in Applied Microbiology. Special Issue Article. (Đã xuất bản)
7.  Trần Hoa Lý, Trần Thị Tuyết Hoa, Hồng Mộng Huyền. 2018. ANTIBIOTIC RESISTANCE AND MOLECULAR CHARACTERISTICS OF EXTENDED-SPECTRUM BETA-LACTAMASE-PRODUCING ESCHERICHIA COLI ISOLATED FROM FISH POND. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Vol. 54, No. 8. 114-123. (Đã xuất bản)
8.  Trần Thị Thanh Hiền, Trần Thị Tuyết Hoa, Phạm Minh Đức, Trần Minh Phú, Nguyễn Văn Khánh, A.A. Bengtson, Nguyen Tuong Khanh. 2018. PELLET FEED IMPROVEMENTS THROUGH VITAMIN C SUPPLEMENTATION FOR SNAKEHEAD, CHANNA STRIATA (BLOCK 1793), CULTURE. Asian Fisheries Science. 31. 191-208. (Đã xuất bản)
9.  Pham Kien Cuong, Trần Thị Tuyết Hoa, T.-N. Phan, S.M. Cut ting, H.A. Hong, H.A. Nguyen, A.T . Van Nguyen, P.H. Le, C. Van Doan . 2017. PROTECTION OF PENAEUS MONODON AGAINST WHITE SPOT SYNDROME BY CONTINUOUS ORAL ADMINISTRATION OF A LOW CONCENTRATION OF BACILLUS SUBTILIS SPORES EXPRESSING THE VP28 ANTIGEN. Letters in Applied Microbiology. 64. 184–191. (Đã xuất bản)
10.  Annette S. Boerlage, Từ Thanh Dung, Trần Thị Tuyết Hoa, K. Larry Hammell, Henrik Stryhn, Jeffrey Davidson. 2017. PRODUCTION OF RED TILAPIA (OREOCHROMIS SPP.) IN FLOATING CAGES IN THE MEKONG DELTA, VIETNAM: MORTALITY AND HEALTH MANAGEMENT. DISEASES OF AQUATIC ORGANISMS. 124. 131-144. (Đã xuất bản)
11.  TatsuyaNakayama, Nguyễn Thanh Phương, Trần Thị Tuyết Hoa, Trần Minh Phú, Yoshimasa Yamamoto, Yoshinori Sumimura, Shuhei Ueda, Joon Won Lee, Kazumasa Hirata, Atsushi Hinenoya, Minae Warisaya, Megumi Asayama, Kazuo Harada. 2017. WATER METAGENOMIC ANALYSIS REVEALS LOW BACTERIAL DIVERSITY AND THE PRESENCE OF ANTIMICROBIAL RESIDUES AND RESISTANCE GENES IN A RIVER CONTAINING WASTEWATER FROM BACKYARD AQUACULTURES IN THE MEKONG DELTA, VIETNAM. Environmental Pollution. 222. 294-306. (Đã xuất bản)
12.  Phạm Minh Đức, Trần Thị Thanh Hiền, Trần Ngọc Hải, Trần Thị Tuyết Hoa, Châu Tài Tảo, Hứa Thái Nhân, Cao Mỹ Án, Satoru Onoda. 2017. EFFECTS OF HEAT-KILLED LACTOBACILLUS PLANTARUM STRAIN L-137 ON LARVAE QUALITY AND GROWTH PERFORMANCE OF WHITE LEG SHRIMP (LITOPENAEUS VANNAMEI) JUVENILES. International Journal of Scientific and research publications. 41-48. 41-48. (Đã xuất bản)
13.  Nguyen Van Sy, Nguyễn Thanh Phương, Trần Thị Tuyết Hoa, Trần Minh Phú, Yoshimasa Yamamoto, Yoshinori Sumimura, Le Danh Tuyen, Pham Ngoc Khai, Nguyen Nam Thang, Khong Thi Diep, Le Hong Dung, Kazumasa Hirata, Lê Việt Hà, Minae Warisaya, Megumi Asayama, Kazuo Harada. 2017. RESIDUES OF 2-HYDROXY-3-PHENYLPYRAZINE, A DEGRADATION PRODUCT OF SOME Β-LACTAM ANTIBIOTICS, IN ENVIRONMENTAL WATER IN VIETNAM. Chemosphere. 172. 355-362. (Đã xuất bản)
14.  Ngo Minh Phuong, Trần Thị Tuyết Hoa. 2016. RAPID DETECTION OF STREPTOCOCCUS INIAE IN RED TILAPIA TISSUE (OREOCHROMIS SP.) BY POLYMERASE CHAIN REACTION. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 02. 84-89. (Đã xuất bản)
15.  Phạm Minh Đức, Trần Ngọc Hải, Trần Thị Tuyết Hoa, Châu Tài Tảo, Hứa Thái Nhân, Đặng Thụy Mai Thy, Cao Mỹ Án, Hồng Mộng Huyền, Satoru, Hirose. 2016. EFFECTS OF HEAT-KILLED LACTOBACILLUS PLANTARUM STRAIN L-137 ON GROWTH PERFORMANCE AND IMMUNE RESPONSES OF WHITE LEG SHRIMP (LITOPENAEUS VANNAMEI) VIA DIETARY ADMINISTRATION. International Journal of Scientific and research publications. 6(3). 270-280. (Đã xuất bản)
16.  Nguyen Thi Ngoc Hon, Nguyễn Thanh Phương, Trần Thị Tuyết Hoa, Nguyễn Quốc Thịnh, Kazumasa Hirata, Yoshimasa aYmamoto, Minae Warisaya, Megumi Asayama, Kazuo Harada, Kazuo Harad, Atsushi Hinenoy, Tatsuya Nakayama. 2016. SPREAD OF ANTIBIOTIC AND ANTIMICROBIAL SUSCEPTIBILITY OF ESBL-PRODUCING ESCHERICHIA COLI ISOLATED FROM WILD AND CULTURED FISH IN THE MEKONG DELTA, VIETNAM. Fish Pathology. 51. 75-82. (Đã xuất bản)
17.  Từ Thanh Dung, Trần Thị Tuyết Hoa, Đặng Thụy Mai Thy, Annette Boerlage , Jeff Davidson , Larry Hammell. 2015. COMMON DISEASES IN GROW OUT STAGE OF RED TILAPIA CULTURED IN THE MEKONG DELTA, VIETNAM. World Aquaculture 2015, Korea, 26-30.5.2015. . 683. (Đã xuất bản)
18.  Phạm Minh Đức, Nguyễn Thanh Phương, Trần Thị Tuyết Hoa, Huỳnh Văn Hiền, R.H. Bosma, Trần Ngọc Tuấn. 2015. VIRUS DISEASES RISK-FACTORS ASSOCIATED WITH SHRIMP FARMING PRACTICES IN RICE-SHRIMP AND INTENSIVE CULTURE SYSTEMS IN MEKONG DELTA VIET NAM. Internaional Journal of Scientific and research publications ISSN: 2250-3153. 5. 1-6. (Đã xuất bản)
19.  Phạm Minh Đức, Trần Ngọc Hải, Trần Thị Tuyết Hoa, Châu Tài Tảo, Hứa Thái Nhân, Đặng Thụy Mai Thy, Cao Mỹ Án, Hồng Mộng Huyền, Onoda Satoru. 2015. BENEFICIAL EFFECTS OF FEED LP20 ON THE IMMUNE RESPONSE, GROWTH, AND SURVIVAL RATE OF WHITE LEG SHRIMP (LITOPENAEUS VANNAMEI) VIA DIETARY ADMINISTRATION. The 7 Regional AquaFeed Forum. . 20-20. (Đã xuất bản)
20.  Trần Thị Tuyết Hoa, Nguyễn Thanh Phương, Kazumasa Hirata, Atsushi Hinenoya, Nguyen Thi Ngoc Hon, Tatsuya Nakayama. 2015. OCCURRENCE AND CHARACTERISTICS OF EXTENDED SPECTRUM BETA-LACTAMASE AND AMPC-PRODUCING ESCHERICHIA COLI ISOLATED FROM FISH IN THE MEKONG DELTA, VIETNAM. Aquatic Products Processing, Viet Nam, 7-9.12.2015. . 57. (Đã xuất bản)
21.  Hong Mong Huyen, Trần Thị Tuyết Hoa. 2015. EFFECTS OF DIETARY SUPPLEMENTATION OF VP28-BACILLUS SUBTILIS ON SURVIVAL, NON-SPECIFIC IMMUNE RESPONSE AND DISEASE RESISTANCE OF PENAEUS MONODON AGAINST WHITE SPOT DISEASE. Feed and Feeding Management for heathier aquaculture and profits, Viet Nam, 22-23.10.2015. . 41. (Đã xuất bản)
22.  Nguyen Thu Da Uyen, Trần Thị Tuyết Hoa. 2015. CHARACTERIZATION OF EXTENDED-SPECTRUM BETA-LACTAMASE - PRODUCING ESCHERICHIA COLI ISOLATED FROM FISH IN THE MEKONG DELTA. International Fisheries Symposium, Malaysia, 1-4.12.2015. . 254. (Đã xuất bản)
23.  Trần Thị Tuyết Hoa, Nguyễn Thanh Phương. 2015. STREPTOCOCCOSIS ON RED TILAPIA (OREOCHROMIS SP.) CULTURED IN MEKONG DELTA, VIETNAM: OCCURRENCE AND VIRULENCE DETERMINATION. World Aquaculture 2015, Korea, 26-30.5.2015. . 681. (Đã xuất bản)
24.  Nguyen Thi Ngoc Hon, Trần Thị Tuyết Hoa, Nguyễn Thanh Phương, Tatsuya Nakayama. 2014. PREVALENCE AND ANTIMICROBIAL SUSCEPTIBILITY OF ESBL-PRODUCING ESCHERICHIA COLI ISOLA TED FROM FISH IN THE MEKONG DELTA. The 9th Symposium on Diseases in Asian Aquaculture, Hochiminh - Vietnam- 24-28 November, 2014. . 235. (Đã xuất bản)
25.  Trần Thị Tuyết Hoa. 2014. PROTECTION AGAINST WHITE SPOT SYNDROME VIRUS INFECTION IN PENAEUS MONODON BY ORAL ADMINISTRATION OF VP28-BACILLUS SUBTILIS. The 9th Symposium on Diseases in Asian Aquaculture, Hochiminh - Vietnam- 24-28 November, 2014. . 218. (Đã xuất bản)
26.  Trần Thị Tuyết Hoa, Phạm Thị Thanh Phương, Đỗ Thị Thanh Hương, Nguyễn Thanh Phương. 2014. ENVIRONMENTAL STRESS INDUCED HISTOLOGICAL CHANGES IN THE HEPATOPANCREAS OF PENAEUS MONODON. AQUACULTURE AND ENVIRONMENT: A focus in the Mekong Delta, Viet Nam, April 3-5, 2014, Can Thi University, Can Tho city, Viet Nam. . 63. (Đã xuất bản)
27.  Ngo Minh Phuong, Trần Thị Tuyết Hoa. 2014. PREVALENCE AND MOLECULAR CHARACTERISTIC OF STREPTOCOCCAL CLINICAL ISOLATES FROM RED TILAPIA IN MEKONG DELTA, VIETNAM. 4th International Fisheries Symposium, Surabaya-Indonesia, 30-31th October, 2014. . 48. (Đã xuất bản)
28.  Annette Boerlage, Từ Thanh Dung, Trần Thị Tuyết Hoa, Larry Hammell, Jeff Davidson. 2014. DESCRIPTION AND QUANTIFICATION OF BASIC PRODUCTION AND MORTALITY VARIABLES OF RED TILAPIA (OREOCHROMIS NILOTICUS) CULTURED IN THE MEKONG DELTA, VIETNAM. The 9th Symposium on Diseases in Asian Aquaculture (DAA9). . 292. (Đã xuất bản)
29.  Trần Thị Tuyết Hoa, Nguyễn Thanh Phương, Just M. Vlak , Mart C.M. de Jong, Mark P. Zwart. 2014. FARMING SYSTEM AFFECTS THE VIRULENCE OF WHITE SPOT SYNDROME VIRUS (WSSV) IN PENAEID SHRIMP. Aquaculture Asia. Volume XIX Number 4. 31-32. (Đã xuất bản)
30.  Đặng Thụy Mai Thy, Trần Thị Tuyết Hoa. 2014. HISTOPATHOLOGY OF WHITELEG SHRIMP (PENAEUS VANNAMEI) INFLUENCED BY VIBRIO HARVEYI AND SPO OIL. The 9th Symposium on Diseases in Asian Aquaculture (DAA9), Ho Chi Minh City, Vietnam, 24 - 28 November 2014,. . 308. (Đã xuất bản)
31.  Trần Thị Tuyết Hoa, Nguyễn Thanh Phương, M. P. Zwart, J.M. Vlak, M.C.M de Jong. 2011. VARIABLE NUMBER TANDEM REPEATS (VNTRS) AND THEIR APPLICATION IN WSSV EPIDEMIOLOGY STUDIES. The 9th Asian Fisheries and Aquaculture Forum, Shanghai-China, 21-25 April 2011. . 68. (Đã xuất bản)
32.  Trần Thị Tuyết Hoa, Nguyễn Thanh Phương, Mark P. Zwart, Mart C.M. de Jong, Just M. Vlak. 2011. VARIABLE TANDEM REPEAT STRUCTURE OF WHITE SPOT SYNDROME VIRUS GENOME POPULATIONS CORRELATES WITH SHRIMP DISEASE STATUS. Eighth Symposium on Diseases in Asian Aquaculture, Mangalore -India, 21-25 November, 2011. . 10. (Đã xuất bản)
Xuất bản tiếng Việt
1.  Nguyễn Thị Thu Hằng, Nguyễn Thanh Phương, Trần Thị Tuyết Hoa, Trần Thị Mỹ Duyên, Đặng Thụy Mai Thy. 2020. HIỆN TRẠNG NHIỄM KÝ SINH TRÙNG Ở CÁ TRA (PANGASIANODON HYPOPHTHALMUS) GIAI ĐOẠN ƯƠNG GIỐNG. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Tập 56, Số 5. 167-175. (Đã xuất bản)
2.  Đặng Thụy Mai Thy, Nguyễn Thanh Phương, Trần Thị Tuyết Hoa, Nguyễn Thị Thu Hằng, Trần Thị Mỹ Duyên. 2020. THÀNH PHẦN VI NẤM NHIỄM TRÊN CÁ TRA (PANGASIANODON HYPOPHTHALMUS) GIAI ĐOẠN BỘT ĐẾN GIỐNG. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Tập 56, Số 6. 218-226. (Đã xuất bản)
3.  Hồng Mộng Huyền, Nguyễn Văn Toàn, Huỳnh Văn Hiền, Trần Thị Tuyết Hoa. 2020. TÌNH HÌNH SỬ DỤNG THẢO DƯỢC TRONG NUÔI TÔM VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Tập 56, Số CĐ Thủy sản. 137-148. (Đã xuất bản)
4.  Hồng Mộng Huyền, Trần Ngọc Hải, Trần Thị Tuyết Hoa, Lê Quốc Việt. 2020. ẢNH HƯỞNG CỦA CHẤT CHIẾT THẢO DƯỢC LÊN TĂNG TRƯỞNG, MIỄN DỊCH KHÔNG ĐẶC HIỆU VÀ KHẢ NĂNG KHÁNG BỆNH CỦA TÔM THẺ CHÂN TRẮNG (PENAEUS VANNAMEI) VỚI VIBRIO PARAHAEMOLYTICUS. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Tập 56, Số 5. 150-159. (Đã xuất bản)
5.  Đoàn Thị Minh Châu, Trần Thị Mỹ Duyên, Trần Thị Tuyết Hoa. 2020. KHẢO SÁT TÌNH HÌNH SỬ DỤNG THẢO DƯỢC TRONG NUÔI CÁ ĐIÊU HỒNG (OREOCHROMIS SP.) TẠI ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Tập 56, Số 6. 227-236. (Đã xuất bản)
6.  Trần Thị Mỹ Duyên, Bùi Thị Bích Hằng, Nguyễn Trọng Tuân, Trần Thị Tuyết Hoa. 2020. ẢNH HƯỞNG CỦA CHẤT CHIẾT LỰU VÀ RIỀNG LÊN MỘT SỐ CHỈ TIÊU MIỄN DỊCH CỦA CÁ ĐIÊU HỒNG (OREOCHROMIS SP.). Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Tập 56, Số CĐ Thủy sản. 121-128. (Đã xuất bản)
7.  Trần Thị Mỹ Duyên, Trần Thị Tuyết Hoa. 2020. NGHIÊN CỨU TẠO PROTEIN TÍN HIỆU NANOLUCIFERASE: ỨNG DỤNG TẠO CẢM BIẾN SINH HỌC NHẬN DIỆN KHÁNG SINH. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Tập 56, Số 2. 146-151. (Đã xuất bản)
8.  Bùi Thị Bích Hằng, Trần Thị Tuyết Hoa. 2020. SỬ DỤNG THỨC ĂN BỔ SUNG DIỆP HẠ CHÂU (PHYLLANTHUS URINARIA) PHÒNG BỆNH GAN THẬN MỦ TRÊN CÁ TRA (PANGASIANODON HYPOPHTHALMUS). Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Tập 56, Số CĐ Thủy sản. 149-160. (Đã xuất bản)
9.  Trần Thị Tuyết Hoa, Trần Thị Mỹ Duyên, Hồng Mộng Huyền, Bùi Thị Bích Hằng, Nguyễn Trọng Tuân. 2020. HOẠT TÍNH KHÁNG KHUẨN CỦA MỘT SỐ CHẤT CHIẾT THẢO DƯỢC KHÁNG VIBRIO PARAHAEMOLYTICUS VÀ VIBRIO HARVEYI GÂY BỆNH Ở TÔM BIỂN. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Tập 56, Số CĐ Thủy sản. 170-178. (Đã xuất bản)
10.  Trần Thị Tuyết Hoa, Trần Ngọc Hải, Lê Quốc Việt, Trần Thị Mỹ Duyên, Trần Nguyễn Duy Khoa, Ahn Hyeong Chul. 2020. ẢNH HƯỞNG CỦA CHẾ ĐỘ CHO ĂN KHÁNG THỂ LÒNG ĐỎ TRỨNG GÀ LÊN ĐÁP ỨNG MIỄN DỊCH VÀ KHẢ NĂNG ĐỀ KHÁNG BỆNH CỦA TÔM THẺ CHÂN TRẮNG (PENAEUS VANNAMEI). Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Tập 56, Số 5. 192-200. (Đã xuất bản)
11.  Bùi Thị Bích Hằng, Trần Thị Tuyết Hoa. 2020. ẢNH HƯỞNG CỦA CHẤT CHIẾT LỰU (PUNICA GRANATUM) LÊN TĂNG TRƯỞNG VÀ ĐÁP ỨNG MIỄN DỊCH CỦA CÁ TRA (PANGASIANODON HYPOPHTHALMUS). Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Tập 56, Số CĐ Thủy sản. 161-169. (Đã xuất bản)
12.  Đặng Thụy Mai Thy, Bùi Thị Bích Hằng, Trần Thị Tuyết Hoa. 2020. KHẢO SÁT HOẠT TÍNH KHÁNG NẤM CỦA MỘT SỐ CHẤT CHIẾT THẢO DƯỢC LÊN VI NẤM GÂY BỆNH TRÊN CÁ LÓC. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Tập 56, Số CĐ Thủy sản. 129-136. (Đã xuất bản)
13.  Trần Ngọc Hải, Châu Tài Tảo, Trần Thị Thanh Hiền, Trương Quốc Phú, Trần Thị Tuyết Hoa, Lê Quốc Việt, Lý Văn Khánh, Trần Nguyễn Duy Khoa. 2019. NGHIÊN CỨU BỔ SUNG NGUỒN CARBON Ở CÁC GIAI ĐOẠN KHÁC NHAU TRONG ƯƠNG ẤU TRÙNG TÔM CÀNG XANH (MACROBRACHIUM ROSENBERGII) BẰNG CÔNG NGHỆ BIOFLOC. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Tập 55, Số 3. 141-148. (Đã xuất bản)
14.  Hồng Mộng Huyền, Trần Thị Tuyết Hoa, Võ Tấn Huy. 2019. ẢNH HƯỞNG CỦA CAO CHIẾT THẦU DẦU (RICINUS COMMUNIS L.) LÊN MIỄN DỊCH VÀ KHẢ NĂNG KHÁNG BỆNH DO VIBRIO PARAHAEMOLYTICUS CỦA TÔM THẺ CHÂN TRẮNG (PENAEUS VANNAMEI). Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Tập 55, Số 4. 72-80. (Đã xuất bản)
15.  Hồng Mộng Huyền, Huỳnh Trường Giang, Trần Thị Tuyết Hoa. 2018. ĐÁP ỨNG MIỄN DỊCH VÀ SỨC ĐỀ KHÁNG VỚI VIBRIO HARVEYI CỦA TÔM SÚ (PENAEUS MONODON) ĂN THỨC ĂN CÓ BỔ SUNG CHẤT CHIẾT TỪ RONG MƠ (SARGASSUM MICROCYSTUM). Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Tập 54, Số CĐ Thủy sản. 158-167. (Đã xuất bản)
16.  Phan Như Ý, Trần Thị Tuyết Hoa. 2018. XÁC ĐỊNH GEN KHÁNG KHÁNG SINH NHÓM SULFONAMIDE CỦA ESCHERICHIA COLI SINH BETA-LACTAMASES PHỔ RỘNG PHÂN LẬP TRÊN CÁ. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Tập 54, Số 4. 108-114. (Đã xuất bản)
17.  Hồng Mộng Huyền, Võ Tấn Huy, Trần Thị Tuyết Hoa. 2018. HOẠT TÍNH KHÁNG KHUẨN CỦA MỘT SỐ CAO CHIẾT THẢO DƯỢC KHÁNG VI KHUẨN GÂY BỆNH Ở TÔM NUÔI. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Tập 54, Số CĐ Thủy sản. 143-150. (Đã xuất bản)
18.  Trần Thị Mỹ Duyên, Trần Thị Tuyết Hoa. 2018. ĐẶC ĐIỂM GEN KHÁNG KHÁNG SINH NHÓM BETA-LACTAM CỦA VI KHUẨN ESCHERICHIA COLI PHÂN LẬP TRÊN CÁ Ở MỘT SỐ TỈNH VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Tập 54, Số CĐ Thủy sản. 101-107. (Đã xuất bản)
19.  Trần Thị Tuyết Hoa, Đinh Thị Ngọc Mai, Hồng Mộng Huyền, Nguyễn Thị Ngọc Anh. 2018. ẢNH HƯỞNG CỦA MÔ HÌNH NUÔI KẾT HỢP TÔM SÚ (PENAEUS MONODON) VỚI RONG CÂU (GRACILARIA SP.) VÀ CHẾ ĐỘ CHO ĂN LÊN KHẢ NĂNG ĐỀ KHÁNG BỆNH CỦA TÔM. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Tập 54, Số CĐ Thủy sản. 187-194. (Đã xuất bản)
20.  Đặng Thụy Mai Thy, Trần Thị Tuyết Hoa, Phạm Minh Đức. 2017. ĐẶC ĐIỂM SINH HỌC CỦA VI NẤM ACHLYA BISEXUALIS NHIỄM TRÊN CÁ NUÔI THÂM CANH. Tạp chí Khoa học Đại học Huế. 126 - 3D. 143-152. (Đã xuất bản)
21.  Đặng Thụy Mai Thy, Trần Thị Tuyết Hoa, Phạm Minh Đức. 2016. KHẢ NĂNG GÂY BỆNH CỦA VI NẤM TRÊN CÁ LÓC (CHANNA STRIATA) NUÔI THÂM CANH. Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn. 22. 105-113. (Đã xuất bản)
22.  Đặng Thụy Mai Thy, Trần Thị Tuyết Hoa, Phạm Minh Đức. 2016. THÀNH PHẦN VI NẤM KÍ SINH TRÊN CÁ TRA GIỐNG (PANGASIANODON HYPOPHTHALMUS). Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 44. 48-57. (Đã xuất bản)
23.  Trần Thị Tuyết Hoa, Nguyễn Trang Huyền, Hong Mong Huyen. 2016. PHÁT HIỆN NHANH STREPTOCOCCUS AGALACTIAE VÀ STREPTOCOCCUS INIAE TỪ MẪU MÔ CÁ BẰNG KỸ THUẬT DUPLEX PCR. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 46. 111-117. (Đã xuất bản)
24.  Trần Thị Tuyết Hoa, Nguyễn Thanh Phương, Đỗ Thị Thanh Hương, Pham Thi Thanh Phuong. 2015. TÁC ĐỘNG CỦA CYPERMETHRIN VÀ NHIỆT ĐỘ LÊN BIẾN ĐỔI MÔ GAN TỤY TÔM SÚ (PENAEUS MONODON). Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 36. 107-115. (Đã xuất bản)
25.  Hồng Mộng Huyền, Trần Thị Tuyết Hoa. 2015. KHẢ NĂNG PHÒNG BỆNH ĐỐM TRẮNG CỦA BÀO TỬ BACILLUS SUBTILIS BIỂU HIỆN GEN VP28 TRÊN TÔM SÚ (PENAEUS MONODON). Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 37. 82-88. (Đã xuất bản)
26.  Trần Thị Tuyết Hoa, Trần Thị Mỹ Duyên. 2014. QUI TRÌNH RT-PCR PHÁT HIỆN VIRUS GÂY HOẠI TỬ CƠ (INFECTIOUS MYONECROSIS VIRUS-IMNV) TRÊN TÔM THẺ CHÂN TRẮNG (PENAEUS VANNAMEI). Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 32. 130-135. (Đã xuất bản)
27.  Hồng Mộng Huyền, Trần Thị Tuyết Hoa. 2014. PHÁT TRIỂN QUI TRÌNH PCR ĐA MỒI PHÁT HIỆN WHITE SPOT SYNDROME VIRUS (WSSV) VÀ VIBRIO HARVEYI NHIỄM TRÊN TÔM NUÔI. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số Thủy sản 2014. 24-28. (Đã xuất bản)
28.  Trần Thị Tuyết Hoa, Đặng Thị Hoàng Oanh, Dương Thành Long. 2014. PHÁT TRIỂN QUI TRÌNH PCR PHÁT HIỆN STREPTOCOCCUS AGALACTIAE TRỰC TIẾP TỪ MÔ CÁ ĐIÊU HỒNG. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 35. 121-127. (Đã xuất bản)
29.  Trần Thị Tuyết Hoa. 2014. PHÁT HIỆN VI KHUẨN VIBRIO HARVEYI VÀ STREPTOCOCCUS AGALACTIAE BẰNG PHƯƠNG PHÁP PCR KHUẨN LẠC. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số Thủy sản 2014. 1-6. (Đã xuất bản)
30.  Nguyễn Phạm Tuyết Anh, Hoàng Minh Trí, Trần Thị Tuyết Hoa. 2013. TÁC ĐỘNG CỦA VIỆC ĐI LÀM THÊM ĐẾN KẾT QUẢ HỌC TẬP CỦA SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 26. 31-40. (Đã xuất bản)
31.  Trần Thị Tuyết Hoa, Nguyễn Minh Cành. 2013. PHÂN TÍCH NHỮNG NHÂN TỐ THÚC ĐẨY VIỆC THỰC HIỆN TRÁCH NHIỆM XÃ HỘI CỦA CÁC DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA Ở THÀNH PHỐ CẦN THƠ. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 25. 9-16. (Đã xuất bản)
32.  Trần Thị Tuyết Hoa, Đặng Thị Hoàng Oanh, Mai Nam Hưng. 2012. ĐẶC ĐIỂM GEN CỦA VI RÚT GÂY BỆNH ĐỐM TRẮNG (WHITE SPOT SYNDROME VIRUS) PHÂN LẬP TỪ HỆ THỐNG NUÔI TÔM SÚ QUẢNG CANH CẢI TIẾN. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 22c. 129-135. (Đã xuất bản)
33.  Trần Thị Tuyết Hoa. 2011. QUI TRÌNH NESTED-PCR PHÁT HIỆN VIRÚT GÂY BỆNH ĐỐM TRẮNG (WSSV) VÀ NỘI CHUẨN GIÁP XÁC MƯỜI CHÂN TRÊN NHIỀU ĐỐI TƯỢNG CẢM NHIỄM. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 17a. 1-8. (Đã xuất bản)