BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
LÝ LỊCH KHOA HỌC
I. THÔNG TIN CÁ NHÂN
Họ và tên: NGUYỄN THỊ THỦY Giới tính: Nữ
Email: nthithuycn@ctu.edu.vn Ngạch viên chức: Giảng viên cao cấp
Trình độ chuyên môn: Tiến sỹ Học hàm: Phó giáo sư
Đơn vị công tác: Bộ môn Chăn nuôi
II. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
1. Lĩnh vực nghiên cứu khoa học chính.
STT Tên lĩnh vực nghiên cứu chính
Thức ăn và dinh dưỡng cho động vật nuôi 
Nuôi dưỡng động vật nuôi 
Sinh trưởng và phát triển của động vật nuôi 
2. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã thực hiện.
STT Tên đề tài nghiên cứu/lĩnh vực áp dụng Năm
hoàn thành
Đề tài cấp (Tỉnh, bộ, ngành) Trách nhiệm tham gia trong đề tài
1 Ảnh hưởng của bổ sung bột thịt vụn cá Tra thủy phân và men vi sinh và acid hữu cơ trong khẩu phần lên năng suất sinh trưởng và sức khỏe của heo con sau cai sữa ở ĐBSCL Việt Nam 2018 Đề tài cấp bộ Chủ nhiệm
2 Effect of inclusion of catfish (Pangasius hypophthalmus) by - product meal and probiotics in diets for improve chicken on performance, carcass qua;ity and ileal total amino acid digestibility 2017 Đề tài nghị định thư Chủ nhiệm
3 Nghiên cứu phối hợp các chế phẩm protein thủy phân và betaglucan từ phụ phẩm của các nhà máy sản xuất cá Tra phi lê và bia công nghiệp để tối ưu hóa khẩu phần thức ăn trong chăn nuôi heo tại Đồng bằng sông Cửu Long 2016 Đề tài cấp bộ Chủ nhiệm
4 Nghiên cứu xử lý protêin thuỷ phần từ nước thải phụ phẩm cá Tra để tối ưu hoá năng suất và khẩu phần của gà ở nông hộ vùng Đồng bằng sông Cửu Long 2016 Đề tài cấp bộ Chủ nhiệm
3. Sách và giáo trình xuất bản.
STT Tên sách Nhà xuất bản Năm
xuất bản
Số ISBN Tác giả Đồng
tác giả
1 Chăn nuôi dê
978-604-919-274-6   X
2 Quản lý môi trường chăn nuôi
978-604-919-545-7   X
4. Các công trình nghiên cứu khoa học đã công bố.
Xuất bản tiếng Anh
1.  Nguyễn Thị Thủy. 2020. EFFECTS OF ADDING MULTIVITAMIN SEPARATE OR MIX WITH ACID AMIN IN DRINKING WATER ON GROWTH AND FEATHER PECKING OF HISEX BROWN CHICKS. Journal of Animal Husbandry Sciences and Technics (JAHST). 258. 44-48. (Đã xuất bản)
2.  Nguyễn Thị Thủy. 2020. EFFECTS OF TRIBUTYRIN AND PROBIOTIC IN DIET ON EGG PERFORMANCE AND E.COLI IN FECES OF HENS IN THE EARLY STATE OF LAYING CYCLE. Journal of Animal Husbandry Sciences and Technics (JAHST). 258. 38-43. (Đã xuất bản)
3.  Nguyễn Thị Thủy. 2019. EFFECT OF SUPPLEMENTATION PRODUCTS IN DRINKING WATER ON EGG PERFORMANCE AND QUALITY OF HISEX BROWN LAYING HENS DURING 43-50 WEEKS OF AGE. Journal of Animal Husbandry Sciences and Technics (JAHST). No 247 (August. 2019),. 44-48. (Đã xuất bản)
4.  Nguyễn Thị Thủy. 2019. EFFECTS OF ADDING HERBAL POWDERS TO DIETS CONTAINING TRA CATFISH (PANGASIUS HYPOPHTHALMUS) BY-PRODUCTS ON PERFORMANCE AND HEALTH STATUS OF LOCAL CHICKENS. Livestock Research for Rural Development. Volume 31(4),. Article 51. (Đã xuất bản)
5.  Nguyễn Thị Thủy. 2019. EFFECTS OF INCLUSION OF FEED ADDITIVES IN TRA CATFISH BY-PRODUCT MEAL DIET ON GROWTH AND MEAT QUALITY OF PIGS IN THE MEKONG DELLTA. Journal of Animal Husbandry Sciences and Technics (JAHST),. No 247 (August. 2019),. 66-70. (Đã xuất bản)
6.  Nguyễn Thị Thủy. 2019. EFFECT OF TURMERIC ROOT POWDER INCLUSION IN DIETS ON EGG PRODUCTION AND QUALITY OF HISEX BROWN LAYING HENS FROM 30-40 WEEKS OF AGE. Journal of Animal Science and Technology. Vol 96 (February),. 62-68. (Đã xuất bản)
7.  Nguyễn Thị Thủy. 2019. EFFECT OF ADDING VITAMINS AND MINERALS IN POWDER OR AQUEOUS FORM ON EGG PRODUCTION OF HENS IN THE LATE STAGE OF THE LAYING CYCLE. Livestock Research for Rural Development. Volume 31(10),. Article 159. (Đã xuất bản)
8.  Nguyễn Thị Thủy, Thai Viet An, Nguyen Thi Hoang Bich, Luu Thi Ty, Nguyen Thi My Phung. 2018. EFFECT OF ORGANIC ACID PRODUCTS ON GROWTH PERFORMANCE AND INTESTINE HEALTH OF TAM HOANG CHICKEN. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Vol. 54, No. 8. 17-23. (Đã xuất bản)
9.  Nguyễn Thị Thủy, Nguyễn Công Hà. 2018. EFFECTS OF DIETARY ORGANIC ACIDS SUPPLEMENTATION ON EGG PERFORMANCE AND QUALITY OF ISA BROWN LAYING HENS FROM 21-30 WEEKS OF AGE. Journal of Animal Science and Technology. 83. 42-49. (Đã xuất bản)
10.  Nguyễn Thị Thủy. 2018. EFFECTS OF INCLUSION OF PROTEIN HYDROLYSATE FROM TRA CATFISH SCRAP MEAT BY-PRODUCTS AND PROBIOTIC IN THE DIETS ON GROWTH PERFORMANCES AND DIARREAH INCIDENCE OF WEANED PIGLETS.. Journal of Animal Science and TechnologyJournal of Animal Husbandry Sciences and Technics (JAHST). 235 (August 2018),. 33-37. (Đã xuất bản)
11.  Nguyễn Thị Thủy. 2018. PROBIOTIC AND ORGANIC ACIDS IMPROVE GROWTH PERFORMANCE OF PIGS FED DIETS CONTAINING CATFISH (PANGASIUS HYPOPHTHALMUS) PROTEIN HYDROLYSATE. Livestock Research for Rural Development. Volume 30 (8),. Article 143. (Đã xuất bản)
12.  Sopheap Yen, Nguyễn Thị Thủy, Preston T R . 2017. BIOGAS PRODUCTION FROM WATER SPINACH COMBINED WITH MANURE FROM BUFFALOES IN AN IN VITRO BIODIGESTER SYSTEM. Livestock Research for Rural Development. 29 (9). Article 165.. (Đã xuất bản)
13.  Nguyễn Công Hà, Nguyễn Thị Thủy, Lavaraj Devkota, Loc Thai Nguyen, Đặng Minh Hiền. 2017. ENZYMATIC HYDROLYSIS OF CATFISH (PANGASIUS HYPOPHTHALMUS) BY-PRODUCT: KINETIC ANALYSIS OF KEY PROCESS PARAMETERS AND CHARACTERISTICS OF THE HYDROLYSATES OBTAINED. JOURNAL OF AQUATIC FOOD PRODUCT TECHNOLOGY. VOL. 26, NO. 9. 1070–1082. (Đã xuất bản)
14.  Yen Sopheap, Nguyễn Thị Thủy, T R Preston. 2017. BIOGAS PRODUCTION FROM FRUIT WASTES COMBINED WITH MANURE FROM PIGS OR BUFFALOES IN AN IN VITRO BIODIGESTER SYSTEM. Livestock Research for Rural Development. 29 (8),. Article 151.. (Đã xuất bản)
15.  Nguyễn Thị Thủy. 2017. EFFECTS OF ADDING VARIOUS FEED ADDITIVES TO DIETS OF COMMERCIAL LAYING HENS ON EGG PRODUCTION AND QUALITY. Tạp chí KHKT Chăn nuôi. 223 (August 2017),. 32-37. (Đã xuất bản)
16.  Yen Sopheap, Nguyễn Thị Thủy, Preston T R . 2017. BIOGAS PRODUCTION FROM VEGETABLE WASTES COMBINED WITH MANURE FROM PIGS OR BUFFALOES IN AN IN VITRO BIODIGESTER SYSTEM. Livestock Research for Rural Development. 29 (8),. Article 150. (Đã xuất bản)
17.  Hồ Thanh Thâm, Nguyễn Thị Thủy. 2017. EFFECTS OF CROP AND VARIETY ON BIOMASS PRODUCTIVITY AND CHEMICAL COMPOSITION OF MAIZE. Journal of Animal Husbandry Sciences and Technics (JAHST). 223. 54-58. (Đã xuất bản)
18.  Nguyễn Thị Thủy. 2017. EFFECTS OF Β-GLUCAN, ORGANIC ACID AND PROBIOTIC IN THE DIETS ON GROWTH PERFORMANCE AND HEALTH STATUS OF WEANING PIGS.. Livestock Research for Rural Development. 29 (6). Article 124. (Đã xuất bản)
19.  Nguyễn Thị Thủy, Nguyễn Công Hà. 2017. EFFECTS OF PROBIOTIC AND ORGANIC ACIDS IN THE DIET WITH INCLUSION OF PROTEIN HYDROLYSATE FROM TRA CATFISH BY-PRODUCT WASTE WATER ON PERFORMANCE OF ON-FARM LOCAL CHICKENS. Livestock Research for Rural Development. 29 (7). Article 127. (Đã xuất bản)
20.  Nguyễn Thị Thủy, Nguyễn Công Hà. 2017. EFFECTS OF INCLUSION OF PROTEIN HYDROLYSIS FROM TRA CATFISH BY-PRODUCT WASTE WATER IN THE DIETS ON APPARENT ILEAL DIGESTIBILITY AND TOTAL TRACT RETENTION COEFFICIENTS OF LOCAL CHICKENS. Livestock Research for Rural Development. 29 (3). Article 55. (Đã xuất bản)
21.  Nguyễn Thị Thủy, Nguyễn Công Hà. 2016. EFFECT OF REPLACING MARINE FISH MEAL WITH CATFISH (PANGASIUS HYPOPHTHALMUS) BY-PRODUCT PROTEIN HYDROLYZATE ON THE GROWTH PERFORMANCE AND DIARRHOEA INCIDENCE IN WEANED PIGLETS. Tropical Animal Health and Production. 48. 1435-1442. (Đã xuất bản)
22.  Nguyễn Thị Thủy, Brian Ogle. 2016. EFFECT OF FEED SELECTION AND NUTRIENT INTAKE ON THE PRODUCTION PERFORMANCE OF LOCAL AND IMPROVED LAYING HENS ON SMALL FARMS UNDER SCAVENGING CONDITIONS. Livestock Research for Rural Development. 28 (5). 90. (Đã xuất bản)
23.  Nguyễn Thị Thủy, Nguyễn Công Hà. 2016. GROWTH PERFORMANCE AND HEALTH STATUS OF WEANED PIGLETS FED DIETS INCLUDING CATFISH (PANGASIUS HYPOPHTHALMUS) BYPRODUCT PROTEIN HYDROLYSATE AND Β-GLUCANS. Livestock Research for Rural Development. 28 (11). 195. (Đã xuất bản)
24.  T R Preston, Nguyễn Thị Thủy, Nouphone Manivanh. 2016. PROTEIN ENRICHMENT OF CASSAVA (MANIHOT ESCULENTA CRANTZ) ROOT BY FERMENTATION WITH YEAST, UREA AND DI-AMMONIUM PHOSPHATE. Livestock Research for Rural Development. 28 (12). 222. (Đã xuất bản)
25.  Nguyễn Thị Thủy, Nguyễn Công Hà, Joseph M. 2016. EFFECTS OF REPLACING MARINE FISHMEAL WITH GRADED LEVELS OF TRA CATFISH BY-PRODUCT PROTEIN HYDROLYSATE ON THE PERFORMANCE AND MEAT QUALITY OF PIGS. South African Journal of Animal Science. 46 (No. 3). 221-229. (Đã xuất bản)
26.  Đặng Minh Hiền, Nguyễn Công Hà, Nguyễn Thị Thủy, Tạ Hùng Cường. 2015. THE HYDROLYSIS ABILITY OF RED MEAT BY-PRODUCT PROTEIN FROM CATFISH IN CASE OF HIGH FAT CONTENT USING ENZYME BROMELAIN. FOOD INGREDIENTS ASIA CONFERENCE, BITEC, BANGKOK, THAILAND, 10-11 SEPTEMBER 2015. . 105-110. (Đã xuất bản)
27.  Nguyễn Thị Thủy, Nguyễn Công Hà, Trần Thanh Trúc. 2015. EVALUATION OF REPLACING MARINE FISH MEAL WITH PROTEIN HYDROLYSATE FROM CATFISH (PANGASIUS HYPOPHTHALMUS) BY-PRODUCTS ON THE PERFORMANCE AND HEALTH STATUS OF WEANED PIGLETS. Kỹ yếu Hội nghị Chăn nuôi Bền Vũng, Học Viện Nông Nghiệp Việt Nam 12/2015. 12/2015. 43-51. (Đã xuất bản)
Xuất bản tiếng Việt
1.  Nguyễn Thị Thủy. 2020. ẢNH HƯỞNG CỦA TRIBUTYRIN ĐẾN SINH TRƯỞNG VÀ SỨC KHỎE CỦA LỢN CON SAU CAI SỮA. Tạp chí Khoa học Kỹ thuật Chăn nuôi. 260. 42-47. (Đã xuất bản)
2.  Nguyễn Thị Thủy. 2020. ẢNH HƯỞNG CỦA BỘT VÀ NƯỚC ÉP TỎI LÊN KHẢ NĂNG SINH TRƯỞNG GÀ NÒI NUÔI THỊT. Tạp chí Khoa học Kỹ thuật Chăn nuôi. 261. 28-33. (Đã xuất bản)
3.  Trần Thị Thúy Hằng, Nguyễn Thị Thủy, Phạm Văn Trọng Tính. 2020. ẢNH HƯỞNG CỦA BỘT CÁNH HOA VẠN THỌ (TAGETES ERECTA L.) TRONG KHẨU PHẦN LÊN NĂNG SUẤT VÀ CHẤT LƯỢNG TRỨNG GÀ ÁC SINH SẢN. Tạp chí Khoa học Kỹ thuật Chăn nuôi. 261(12.2020). 33-39. (Đã xuất bản)
4.  Nguyễn Thị Thủy. 2019. ẢNH HƯỞNG CỦA CHẾ PHẨM PREMIX VITAMIN DẠNG BỘT VÀ NƯỚC BỔ SUNG VÀO NƯỚC UỐNG LÊN TĂNG TRƯỞNG VÀ TỶ LỆ CẮN MỔ CỦA GÀ NÒI TỪ 5-13 TUẦN TUỔI. Tạp chí Khoa học Kỹ thuật Chăn nuôi (HCN). Số 251 (11.2019),. 39-43. (Đã xuất bản)
5.  Nguyễn Thị Thủy, Thai Viet An, Luu Thi Ty, Nguyen Thi My Phung, Nguyễn Thị Hoàng Bích . 2018. ẢNH HƯỞNG CỦA 2 LOẠI CHẾ PHẨM AXIT HỮU CƠ RIÊNG VÀ TỔ HỢP BỔ SUNG VÀO KHẨU PHẦN LÊN SINH TRƯỞNG VÀ HỆ VI SINH VẬT ĐƯỜNG RUỘT GÀ TAM HOÀNG NUÔI THỊT.. Tạp chí Khoa học Công nghệ Chăn nuôi. Số 82 (12/2017).. 77-85. (Đã xuất bản)
6.  Nguyễn Thị Thủy. 2018. ẢNH HƯỞNG CỦA BỘT ĐẠM THỦY PHÂN VÀ AXIT HỮU CƠ TRONG KHẨU PHẦN ĐẾN SINH TRƯỞNG CỦA GÀ TAM HOÀNG TRỐNG NUÔI THỊT. . Tạp chí Khoa học kỹ thuật Chăn nuôi. 232 tháng 5/2018. 40-45. (Đã xuất bản)
7.  Nguyễn Thị Thủy. 2018. ẢNH HƯỞNG CỦA MEN VI SINH VÀ AXIT HỮU CƠ BỔ SUNG TRONG KHẨU PHẦN ĐẾN TĂNG TRƯỞNG VÀ TỶ LỆ NHIỄM E.COLI TRÊN LỢN CON.. Tạp chí Khoa học kỹ thuật Chăn nuôi. 239 (12/2018). 25-30. (Đã xuất bản)
8.  Nguyễn Thị Thủy. 2018. ẢNH HƯỞNG CỦA AXIT HỮU CƠ MENACID VÀ POULACID TRONG KHẨU PHẦN ĐẾN SINH TRƯỞNG CỦA GÀ TAM HOÀNG GIAI ĐOẠN 1-28 NGÀY TUỔI.. Tạp chí Khoa học kỹ thuật Chăn nuôi. 231 (4/2018). 40-45.. (Đã xuất bản)
9.  Nguyễn Thị Thủy. 2018. ẢNH HƯỞNG CỦA BỘT THỊT VỤN CÁ TRA (PANGASIUS HYPOPHTHALMUS) THỦY PHÂN VÀ MỘT SỐ CHẤT BỔ SUNG TRONG KHẨU PHẦN ĐẾN SINH TRƯỞNG VÀ CHẤT LƯỢNG THỊT LƠN.. Tạp chí Khoa học Công nghệ Chăn nuôi. Số 88 (6/2018),. 46-55. (Đã xuất bản)
10.  Nguyễn Thị Thủy, Hồ Thanh Thâm. 2017. ẢNH HƯỞNG CỦA KHẨU PHẦN CÓ MỨC NĂNG LƯỢNG KHÁC NHAU ĐẾN NĂNG SUẤT LỢN NÁI VÀ LỢN CON THEO MẸ.. Tạp chí Khoa học Công nghệ Chăn nuôi.. số 78, tháng 8/2017. 14-21. (Đã xuất bản)
11.  Nguyễn Thị Thủy, Hồ Thanh Thâm. 2017. ẢNH HƯỞNG CỦA BỔ SUNG ACID HỮU CƠ TRONG KHẨU PHẦN LÊN NĂNG SUẤT VÀ CHẤT LƯỢNG TRỨNG GÀ CÔNG NGHIỆP GIAI ĐOẠN MỚI BẮT ĐẦU ĐẺ TRỨNG. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 49. 1-8. (Đã xuất bản)
12.  Nguyễn Thị Thủy, Thai Hoang Nam. 2017. ẢNH HƯỞNG CỦA BỘT ĐẠM THỦY PHÂN TỪ PHỤ PHẨM CÁ TRA, MEN VI SINH VÀ ACID HỮU CƠ TRONG KHẨU PHẦN ĐẾN TĂNG TRƯỞNG VÀ CHẤT LƯỢNG THỊT GÀ NÒI.. Tạp chí Khoa học Công nghệ Chăn nuôi. 73. 54-63. (Đã xuất bản)
13.  Hồ Thanh Thâm, Nguyễn Thị Thủy. 2017. ẢNH HƯỞNG CỦA BETA-GLUCAN BỔ SUNG TRONG KHẨU PHẦN ĐẾN SINH TRƯỞNG VÀ TỶ LỆ NUÔI SỐNG GÀ CHUYÊN THỊT COBB 500. Tạp chí Khoa học Công nghệ Chăn nuôi. 77. 82-92. (Đã xuất bản)
14.  Nguyễn Thị Thủy, Nguyễn Công Hà. 2017. ẢNH HƯỞNG CỦA BỔ SUNG MỠ CÁ TRA TRONG KHẨU PHẦN LỢN NÁI LÊN TỶ LỆ HAO MÒN CƠ THỂ VÀ TĂNG TRƯỞNG CỦA LỢN CON THEO MẸ. Tạp chí KHKT Chăn nuôi. Số 224 (tháng 9/2017). 57-62. (Đã xuất bản)
15.  Nguyễn Thị Thủy. 2017. ẢNH HƯỞNG CỦA NHIỆT ĐỘ VÀ ĐỘ ẨM ĐẾN NĂNG SUẤT SINH SẢN VÀ MỨC ĐỘ NHIỄM E. COLI CỦA GÀ ISA BROWN NUÔI TRONG CHUỒNG KÍN. Tap chi KHKT Chan nuoi. 227 (12/2017). 65-69. (Đã xuất bản)
16.  Nguyễn Thị Thủy, Nguyễn Công Hà. 2017. ẢNH HƯỞNG CỦA VIỆC BỔ SUNG MEN VI SINH VÀ ACID HỮU CƠ LÊN TĂNG TRƯỞNG VÀ TỶ LỆ NUÔI SỐNG GIAI ĐOẠN ÚM CỦA GÀ NÒI. Tạp chí KHKT Chăn nuôi. Số 222 (tháng 8/2017),. 23-28. (Đã xuất bản)
17.  Nguyễn Thị Thủy, Huỳnh Thị Thắm. 2016. ẢNH HƯỞNG CỦA BETA-GLUCAN VÀ BỘT ĐẠM THUỶ PHÂN TỪ PHỤ PHẨM CÁ TRA (PANGASIUS HYPOPHTHALMUS) TRONG KHẨU PHẦN ĐẾN TĂNG TRƯỞNG CỦA HEO CON SAU CAI SỮA. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 43. 74-81. (Đã xuất bản)
18.  Nguyễn Thị Thủy, Hồ Công Kháng. 2016. ẢNH HƯỞNG CỦA CHẾ PHẨM BỘT ĐẠM THỦY PHÂN TỪ PHỤ PHẨM CÁ TRA (PANGASIUS HYPOPHTHALMUS) TRONG KHẨU PHẦN LÊN SINH TRƯỞNG VÀ CHẤT LƯỢNG THỊT HEO NUÔI TẠI ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG. Tạp chí Khoa học và Công Nghệ Việt Nam.. Số 3 (3). 27-33,. (Đã xuất bản)
19.  Nguyễn Thị Thủy. 2016. ẢNH HƯỞNG CỦA KHẨU PHẦN CÓ MỨC NĂNG LƯỢNG KHÁC NHAU ĐẾN NĂNG SUẤT, CHẤT LƯỢNG TRỨNG VÀ KHỐI LƯỢNG LOẠI THẢI GÀ MÁI HISEX BROWN GIAI ĐOẠN 60-72 TUẦN TUỔI.. Tạp chí Khoa học Công nghệ Chăn nuôi. Số 59. 49-59. (Đã xuất bản)
20.  Nguyễn Thị Thủy. 2016. ẢNH HƯỞNG CỦA BỘT ĐẠM THỦY PHÂN TỪ PHỤ PHẨM CÁ TRA (PANGASIUS HYPOPHTHALMUS) VÀ PROBIOTIC TRONG KHẨU PHẦN ĐẾN TĂNG TRƯỞNG VÀ MẬT SỐ E.COLI TRONG PHÂN HEO CON SAU CAI SỮA. Tạp chí Khoa học Công nghệ Chăn nuôi. 59. 60-70. (Đã xuất bản)
21.  Nguyễn Thị Thủy. 2016. ẢNH HƯỞNG CỦA ACID HỮU CƠ TRONG KHẨU PHẦN ĐẾN NĂNG SUẤT, CHẤTLƯỢNG TRỨNG VÀ MẬT SỐ E.COLI TRONG PHÂN GÀ CÔNG NGHIỆP CHUYÊN TRỨNG. Tạp chí Khoa học Công nghệ Chăn nuôi. 69. 79-86. (Đã xuất bản)
22.  Nguyễn Thị Thủy, Trần Ngọc Phương. 2016. ẢNH HƯỞNG CỦA ACID HỮU CƠ VÀ MEN VI SINH TRONG KHẨU PHẦN ĐẾN NĂNG SUẤT SINH TRƯỞNG VÀ MẬT ĐỘ ECOLI TRONG PHÂN GÀ COBB NUÔI TRONG CHUỒNG KÍN. Tạp chí Khoa học Công nghệ Chăn nuôi.. 62. 62-71. (Đã xuất bản)
23.  Nguyễn Thị Thủy, Kim Đình Tiến. 2016. ẢNH HƯỞNG CỦA BỘT CÁ TRA VÀ PROBIOTIC TRONG KHẨU PHẦN ĐẾN TỶ LỆ TIÊU HÓA DƯỠNG CHẤT VÀ ACID AMIN CỦA GÀ NÒI LAI LƯƠNG PHƯỢNG.. Tạp chí Khoa học Công nghệ Chăn nuôi. 62. 78-87. (Đã xuất bản)
24.  Nguyễn Thị Thủy, Nguyễn Công Hà, Lê Nguyễn Đoan Duy, Phan Nguyễn Trang. 2015. KHẢO SÁT KHẢ NĂNG THỦY PHÂN PROTEIN TỪ PHỤ PHẨM CÁ TRA (PANGASIUS HYPOPHTHALMUS) BẰNG ENZYME PAPAIN. Khoa học Công Nghệ Chăn nuôi. 53. 77-87. (Đã xuất bản)
25.  Nguyễn Thị Thủy, Nguyễn Công Hà. 2015. NGHIÊN CỨU KHẢ NĂNG THỦY PHÂN PROTEIN TÁCH CHIẾT TỪ PHỤ PHẨM CÁ TRA (PANGASIUS HYPOPHTHALMUS) BẰNG ENZYME NEUTRASE. Nông Nghiệp và Phát triển nông thôn. 21. 80-86. (Đã xuất bản)
26.  Nguyễn Công Hà, Lê Nguyễn Đoan Duy, Nguyễn Thị Thủy, Nguyễn Thị Bích Phượng. 2015. KHẢO SÁT KHẢ NĂNG THỦY PHÂN PROTEIN TỪ PHỤ PHẨM CÁ TRA (PANGASIUS HYPOPHTHALMUS) BẰNG ENZYME BROMELAIN. Hội nghị khoa học chăn nuôi - Thú Y toàn quốc, Tổ chức tại Trường Đại học Cần Thơ vào Tháng 4/2015. . 437-442. (Đã xuất bản)
27.  Nguyễn Thị Thủy, Nguyễn Công Hà. 2015. ẢNH HƯỞNG CỦA MỠ CÁ TRA TRONG KP ĐẾN NĂNG SUẤT SINH TRƯỞNG VÀ THÀNH PHẦN ACID BÉO CỦA THỊT GÀ NÒI NUÔI TẠI NỘNG HỘ Ở ĐBSCL. Khoa học Công Nghệ Chăn nuôi. 54. 56-65. (Đã xuất bản)
28.  Nguyễn Thị Thủy, Huynh Minh Quan. 2015. ẢNH HƯỞNG CỦA MỠ CÁ TRA TRONG KHẨU PHẦN LÊN NĂNG SUẤT , CHẤT LƯỢNG TRỨNG VÀ KHỐI LƯỢNG LOẠI THẢI GÀ MÁI HISEX BROWN NUÔI CÔNG NGHIỆP. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 40. 31-37. (Đã xuất bản)
29.  Nguyễn Thị Thủy, Hồ Quảng Đồ. 2015. ẢNH HƯỞNG CỦA ACID HỮU CƠ VÀ NẤM MEN BỔ SUNG TRONG KHẨU PHẦN LÊN NĂNG SUẤT SINH TRƯỞNG VÀ HÀM LƯỢNG VI KHUẨN E.COLI TRONG PHÂN CỦA GÀ ĐỊA PHƯƠNG. Hội nghị khoa hoc toàn quốc Chăn nuôi và Thú y, ĐHCT, 4/2015. . 328-334. (Đã xuất bản)
30.  Nguyễn Thị Thủy. 2014. ẢNH HƯỞNG CỦA MỠ CÁ TRA TRONG KHẨU PHẦN LÊN NĂNG SUẤT VÀ HÀM LƯỢNG OMEGA 3 TRONG TRỨNG GÀ HISEX BROWN NUÔI TRONG CHUỒNG KÍN. Khoa Học Công Nghệ Chăn Nuôi. Số 49 tháng 8-2014. 69-79. (Đã xuất bản)
31.  Nguyễn Thị Thủy. 2012. ẢNH HƯỞNG CỦA BỘT CÁ TRA TRONG KHẨU PHẦN LÊN NĂNG SUẤT VÀ CHẤT LƯỢNG THỊT GÀ LƯƠNG PHƯỢNG NUÔI TẠI NÔNG HỘ. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 24a. 206-211. (Đã xuất bản)
32.  Nguyễn Thị Thủy, T.R. Preston. 2012. ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC MỨC ĐỘ BỔ SUNG MỠ CÁ TRA TRONG KHẨU PHẦN NUÔI HEO NÁI LÊN CHẤT LƯỢNG SỮA VÀ NĂNG SUẤT HEO CON. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 24b. 56-63. (Đã xuất bản)