BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
LÝ LỊCH KHOA HỌC
I. THÔNG TIN CÁ NHÂN
Họ và tên: TRƯƠNG HOÀNG MINH Giới tính: Nam
Email: thminh@ctu.edu.vn Ngạch viên chức: Giảng viên cao cấp
Trình độ chuyên môn: Tiến sỹ Học hàm: Phó giáo sư
Đơn vị công tác: BM.Quản lý & Kinh tế nghề cá
II. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
1. Lĩnh vực nghiên cứu khoa học chính.
STT Tên lĩnh vực nghiên cứu chính
2. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã thực hiện.
STT Tên đề tài nghiên cứu/lĩnh vực áp dụng Năm
hoàn thành
Đề tài cấp (Tỉnh, bộ, ngành) Trách nhiệm tham gia trong đề tài
3. Sách và giáo trình xuất bản.
STT Tên sách Nhà xuất bản Năm
xuất bản
Số ISBN Tác giả Đồng
tác giả
1 Phát triển bền vững nông nghiệp và nông thôn vùng đồng bằng sông Cửu Long
Đại học Cần Thơ 2016 978-604-919-684-3   X
4. Các công trình nghiên cứu khoa học đã công bố.
Xuất bản tiếng Anh
1.  Trương Hoàng Minh. 2018. ASSESSMENT ON THE TECHNICAL AND FINANCIAL CHARACTERISTICS AND LIVELIHOOD STRATEGY OF WHILE LEG SHRIMP (LITOPENAEUS VANNAMEI) AND TIGER SHRIMP (PENAEUS MONODON) FARMS IN CU LAO DUNG DISTRICT, SOC TRANG PROVINCE. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Vol. 54, No. 2. 27-34. (Đã xuất bản)
2.   Arlene Nietes Satapornvanit, Nguyễn Thị Kim Quyên, Trương Hoàng Minh, Nikita Gopa, Yuan Derun. 2016. WOMEN IN AQUACULTURE: CASE STUDIES OF AQUACULTURE PRODUCTION IN CAMBODIA, THAILAND AND VIETNAM THROW UP SEVERAL IMPORTANT QUESTIONS AND ISSUES RELATED TO THE EMPOWERMENT OF WOMEN IN THE SECTOR. Yemaya Issue. 51. 4-6. (Đã xuất bản)
3.  Nguyễn Thị Kim Quyên, Trần Thị Thanh Hiền, Trần Đắc Định, Trần Ngọc Hải, Trương Hoàng Minh. 2016. TECHNICAL-ECONOMIC EFFICIENCIES OF SNAKEHEAD SEED PRODUCTION UNDER IMPACTS OF CLIMATE CHANGE IN THE MEKONG DELTA, VIETNAM. Animal review. 3(4). 73-82. (Đã xuất bản)
4.  Hap Navy, Trương Hoàng Minh, Robert Pomeroy. 2016. ASSESSING THE IMPACTS OF CLIMATE CHANGE ON SNAKEHEAD FISH VALUE CHAINS IN THE LOWER MEKONG BASIN OF CAMBODIA AND VIETNAM. World Aquacullture. 2016. 53-55. (Đã xuất bản)
5.  Trần Ngọc Hải, Trương Hoàng Minh, Trương Quốc Phú, Nguyễn Thanh Phương. 2016. SHRIMP INDUSTRY IN VIETNAM. World Aquaculture Society. 01. 181-204. (Đã xuất bản)
6.  Hap Navy, Trương Hoàng Minh, Robert Pomeroy. 2016. IMPACTS OF CLIMATE CHANGE ON SNAKEHEAD FISH VALUE CHAINS IN THE LOWER MEKONG BASIN OF CAMBODIA AND VIETNAM. Aquaculture Economics and Management. 03-2016. 01-22. (Đã xuất bản)
7.  Trương Hoàng Minh, Trần Đắc Định, Trần Ngọc Hải, Huỳnh Văn Hiền, Đặng Thị Phượng, Nguyễn Thị Kim Quyên. 2015. TECHNICAL AND ECONOMIC ASPECTS OF DIFFERENT SNAKEHEAD' CHANNA STRIATAFARMING SYSTEMS IN THE MEKONG DELTA' VIETNAM. International Fisheries Symposium. . E-P-05. (Đã xuất bản)
8.  Trương Hoàng Minh, Trần Ngọc Hải, Đỗ Minh Vạnh, Tran Hoang Tuan. 2015. ASSESSMENT ON EFFICIENCY OF INTENSIVE WHITE LEG SHRIMP FARM FORMS IN THE MEKONG DELTA. International Fisheries Symposium. . A-0-30. (Đã xuất bản)
9.  Trương Hoàng Minh, Trần Ngọc Hải, Phù Vĩnh Thái. 2015. AN ASSESSMENT ON TECHNICAL AND FINANCIAL EFFICIENCIES IN ROTATION BLACK TIGER SHRIMP-RICE AND WHITE LEG SHRIMP-RICE IN KIEN GIANG PROVINCE. International Symposium Aquatic products processing Cleaner production chain for healthier food. . 60. (Đã xuất bản)
10.  Pham Thi Ha Van, Trần Ngọc Hải, Trương Hoàng Minh. 2015. VALUE CHAIN ANALYSIS OF CERTIFIED ORGANIC SHRIMP IN CA MAU PROVINCE. Aquatic products processing. . 39. (Đã xuất bản)
11.  Trần Ngọc Hải, Nguyễn Thanh Phương, Trương Hoàng Minh, Võ Nam Sơn, Phạm Minh Đức. 2015. INNOVATION IN SEED PRODUCTION AND FARMING OF MARINE SHRIMP IN VIETNAM. World Aquaculture. Vol. 46, No. 1. 32-37. (Đã xuất bản)
12.  Trương Hoàng Minh, Trần Ngọc Hải, Phù Vĩnh Thái, Tran Hoang Tuan. 2015. COMPARISON OF PRODUCTION EFFICIENCY BETWEEN RICE-TIGER SHRIMP AND RICE-WHITE LEG SHRIMP ROTATION IN KIEN GIANG PROVINCE. International Fisheries Symposium. . A-0-32. (Đã xuất bản)
13.  Trương Hoàng Minh, Nguyễn Thị Kim Quyên, Trần Thị Thanh Hiền. 2014. GENDER IN RICE-SHRIMP VALUE CHAIN: A CASE STUDY OF GROW-OUT FARMING HOUSEHOLDS IN SOC TRANG PROVINCE, VIETNAM. 5th Global Symposium on Gender in Aquaculture (GAF5); ICAR-National Bureau of Fish Genetic Resources, Lucknow, India; 13-15 November 2014. 5. (Đã xuất bản)
14.  Nguyễn Thanh Phương, Trương Hoàng Minh, Võ Nam Sơn, Trần Ngọc Hải. 2014. COASTAL AQUACULTURE AND CLIMATE CHANGE IMPACTS IN THE MEKONG DELTA, VIETNAM. Symposium: Human Impacts on Oceanic Environment, Ecosystem and Fisheries, 11-13 November, 2014, Nagasaki, Japan. . 10. (Đã xuất bản)
15.  Trần Ngọc Hải, Trương Hoàng Minh, Trương Quốc Phú, Vũ Ngọc Út, Nguyễn Thanh Phương. 2014. SHRIMP INDUSTRY IN VIETNAM: INNOVATION TOWARD SUSTAINABLE DEVELOPMENT. XVI congreso Ecuatoriano de acuicultura & aquaexpo 2014. . 52-55. (Đã xuất bản)
16.  Trương Hoàng Minh, Nguyễn Thị Kim Quyên, Trần Thị Thanh Hiền. 2014. GENDER IN RED TILAPIA VALUE CHAIN IN VIETNAM. 5th Global Symposium on Gender in Aquaculture (GAF5); ICAR-National Bureau of Fish Genetic Resources, Lucknow, India; 13-15 November 2014. . 655. (Đã xuất bản)
Xuất bản tiếng Việt
1.  Trương Hoàng Minh. 2017. ĐÁNH GIÁ KHÍA CẠNH KỸ THUẬT VÀ HIỆU QUẢ TÀI CHÍNH TRONG NUÔI TÔM SÚ THEO MÔ HÌNH TÔM - LÚA LUÂN CANH Ở TỈNH CÀ MAU. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 50. 133-139. (Đã xuất bản)
2.  Trương Hoàng Minh. 2017. HIỆU QUẢ CỦA VIỆC CHUYỂN ĐỔI NUÔI TÔM SÚ (PENAEUS MONODON) SANG THẺ CHÂN TRẮNG (LITOPENAEUS VANNAMEI) Ở TỈNH SÓC TRĂNG. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 51. 117-124. (Đã xuất bản)
3.  Đỗ Minh Vạnh, Trần Ngọc Hải, Trần Hoàng Tuân, Trương Hoàng Minh. 2016. ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ NUÔI TÔM THẺ CHÂN TRẮNG THÂM CANH THEO CÁC HÌNH THỨC TỔ CHỨC Ở ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 42. 50-57. (Đã xuất bản)
4.   Anh Lam Nguyen, Trương Hoàng Minh, Johan AJ Verreth, Rik Leemans, Roel H Bosma, Sena S De Silva. 2015. EXPLORING THE CLIMATE CHANGE CONCERNS OF STRIPED CATFISH PRODUCERS IN THE MEKONG DELTA, VIETNAM. Springer Plus. 4:46. 1-8. (Đã xuất bản)
5.  Phạm Thị Thu Hồng, Dương Nhựt Long, Nguyễn Thanh Phương, Trương Hoàng Minh. 2015. PHÂN TÍCH KHÍA CẠNH KỸ THUẬT VÀ TÀI CHÍNH CHỦ YẾU TRONG NUÔI CÁ TRA (PANGASIANODON HYPOPHTHALMUS) THEO CÁC HÌNH THỨC TỔ CHỨC KHÁC NHAU. Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn. Kỳ 3+4, tháng 2/2015. 169-177. (Đã xuất bản)
6.  Phù Vĩnh Thái, Trần Ngọc Hải, Trần Hoàng Tuân, Trương Hoàng Minh. 2015. SO SÁNH HIỆU QUẢ SẢN XUẤT GIỮA NUÔI TÔM SÚ VÀ TÔM THẺ CHÂN TRẮNG LUÂN CANH VỚI LÚA Ở TỈNH KIÊN GIANG. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 41. 111-120. (Đã xuất bản)
7.  Phạm Công Kỉnh, Trần Ngọc Hải, Trương Hoàng Minh. 2015. PHƯƠNG THỨC TỔ CHỨC VÀ HIỆU QUẢ SẢN XUẤT CỦA CÁC HÌNH THỨC NUÔI TÔM SÚ THÂM CANH Ở ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 40. 67-74. (Đã xuất bản)
8.  Trương Hoàng Minh, Trần Hoàng Tuân, Thái Thanh Lập. 2014. THÀNH PHẦN LOÀI VÀ HIỆU QUẢ KHAI THÁC CỦA NGHỀ LƯỚI KÉO VÀ LƯỚI RÊ Ở TỈNH KIÊN GIANG. Khoa học và công nghệ. ISBN: 978-604-913-259-9. 449-458. (Đã xuất bản)
9.  Trần Hoàng Tuân, Trần Ngọc Hải, Trương Hoàng Minh, Huỳnh Văn Hiền, Robert S. Pomeroy, Nguyễn Tuấn Lộc. 2014. ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ SẢN XUẤT VÀ TÁC ĐỘNG CỦA THAY ĐỔI THỜI TIẾT ĐẾN NUÔI CÁ LÓC (CHANNA STRIATA) TRONG AO Ở TỈNH AN GIANG VÀ TRÀ VINH. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số Thủy sản 2014. 141-149. (Đã xuất bản)
10.  Phạm Công Kỉnh, Trương Hoàng Minh, Trần Ngọc Hải. 2014. SO SÁNH KHÍA CẠNH KỸ THUẬT VÀ TÀI CHÍNH GIỮA CÁC HÌNH THỨC SẢN XUẤT TÔM SÚ (PENAEUS MONODON) THÂM CANH Ở TỈNH BẾN TRE. Nông Nghiệp và Phát triển nông thôn. ISSN 1859-4581. 65-72. (Đã xuất bản)
11.  Từ Trọng Tân, Trương Hoàng Minh. 2014. PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ LIÊN KẾT TRONG NUÔI CÁ TRA (PANGASIANODON HYPOPHTHALMUS) Ở THÀNH PHỐ CẦN THƠ. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 31. 125-135. (Đã xuất bản)
12.  Đỗ Thị Tuyết Nhung, Trương Hoàng Minh. 2014. HIỆN TRẠNG KHAI THÁC CÁ LÓC ĐEN (CHANNA STRIATA) Ở TỈNH AN GIANG. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 31. 71-78. (Đã xuất bản)
13.  Trương Hoàng Minh, Tô Phâm Thị Hà Vân. 2014. PHÂN TÍCH CHUỖI GIÁ TRỊ TÔM SÚ (PENANEUS MONODON) SINH THÁI Ở TỈNH CÀ MAU. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 31. 136-144. (Đã xuất bản)
14.  Trương Hoàng Minh, Đào Minh Hải, Nguyễn Thanh Phương. 2014. ẢNH HƯỞNG CỦA BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU ĐẾN NGHỀ NUÔI CÁ TRA (PANGASIANODON HYPOPHTHALMUS) Ở ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG. Trao đổi phương pháp và kinh nghiệm nghiên cứu đánh giá biến đổi khí hậu trong lĩnh vực thủy sản. 1. 86-99. (Đã xuất bản)
15.  Trương Hoàng Minh, Nguyễn Thái Bình, Trần Trọng Tân. 2014. THỰC TRẠNG KỸ THUẬT, HIỆU QUẢ TÀI CHÍNH VÀ Ý KIẾN CỦA NGƯỜI DÂN VỀ CÁC CHÍNH SÁCH ĐỐI VỚI MÔ HÌNH NUÔI TÔM SÚ (PENAEUS MONODON) -LÚA LUÂN CANH Ở ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG. Khoa học và Công nghệ. ISSN 1859-4581. 59-66. (Đã xuất bản)
16.  Trương Hoàng Minh, Trần Văn Thanh, Trần Hoàng Tuân. 2014. BIẾN ĐỘNG MÔI TRƯỜNG NƯỚC, DINH DƯỠNG VÀ NHIỄM MẶN ĐẤT TRONG NUÔI TÔM SÚ (PENAEUS MONODON)-LÚA LUÂN CANH TRUYỀN THỐNG VÀ CẢI TIẾN Ở TỈNH KIÊN GIANG. Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn. ISSN 1859-4581. 155-162. (Đã xuất bản)
17.  Trương Hoàng Minh, Trần Hoàng Tuân. 2014. SO SÁNH HIỆU QUẢ SẢN XUẤT NUÔI CÁ TRA (PANGASIANODON HYPHOTHALMUS) THEO TIÊU CHUẨN CHỨNG NHẬN ASC VÀ GLOBAL-GAP Ở ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG. Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn. ISSN 1859-4581. 60-68. (Đã xuất bản)
18.  Phạm Thị Phong Lan, Trương Hoàng Minh. 2014. HIỆN TRẠNG KỸ THUẬT VÀ TÀI CHÍNH CỦA NGHỀ LƯỚI GHẸ (PORTUNUS PELAGICUS, LINNAEUS 1758) Ở VÙNG VEN BIỂN ĐẢO PHÚ QUỐC, TỈNH KIÊN GIANG. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 33. 131-138. (Đã xuất bản)
19.  Trương Hoàng Minh, Trần Hoàng Tuân, Trần Hoài Giang. 2014. SO SÁNH HIỆU QUẢ KỸ THUẬT VÀ TÀI CHÍNH GIỮA NUÔI CÁ RÔ PHI ĐỎ (OREOCHROMIS SP.) TRONG BÈ Ở TỈNH TIỀN GIANG VÀ ĐỒNG THÁP. Khoa học và Công nghệ. ISSN 1859-4581. 114-122. (Đã xuất bản)
20.  NGUYEN HUYNH NGOC CHAU , Trương Hoàng Minh. 2013. THÀNH PHẦN LOÀI TÔM, CÁ PHÂN BỐ Ở KHU VỰC VEN BIỂN HUYỆN CÙ LAO DUNG, TỈNH SÓC TRĂNG. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 25. 239-246. (Đã xuất bản)
21.  NGO VAN UT, Vũ Ngọc Út, Trương Hoàng Minh, Trần Hoàng Tuấn, NGUYEN THI HONG DIEP. 2013. HIỆN TRẠNG MÔI TRƯỜNG - KỸ THUẬT VÀ TÀI CHÍNH CỦA NGHỀ NUÔI ỐC HƯƠNG (BABYLONIA AREOLATA LINK, 1807) Ở ĐẢO PHÚ QUỐC, TỈNH KIÊN GIANG. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 25. 231-238. (Đã xuất bản)
22.  Trương Hoàng Minh. 2013. ỨNG DỤNG GIS XÂY DỰNG BẢN ĐỒ HIỆN TRẠNG ĐA DẠNG SINH HỌC THỦY SẢN RỪNG TRÀM MỸ PHƯỚC VÀ RỪNG NGẬP MẶN CÙ LAO DUNG, TỈNH SÓC TRĂNG. Hội thảo ứng dụng GIS toàn quốc-NXB Nông nghiệp. 1. 1. (Đã xuất bản)
23.  Trương Hoàng Minh. 2013. SO SÁNH HIỆU QUẢ KỸ THUẬT VÀ KINH TẾ GIỮA HÌNH THỨC NUÔI CÁ TRA (PANGASIANODON HYPHOPTHALMUS) LIÊN KẾT VÀ KHÔNG LIÊN KẾT Ở THÀNH PHỐ CẦN THƠ VÀ TỈNH VĨNH LONG. Nông nghiệp & PTNT. 1. 1. (Đã xuất bản)
24.  Trương Hoàng Minh, Nguyễn Thị Hồng Điệp, Trần Hoàng Tuấn, TRAN NGO MINH TOAN. 2013. HIỆN TRẠNG MÔI TRƯỜNG - KỸ THUẬT VÀ TÀI CHÍNH CỦA NGHỀ NUÔI CÁ BÓP (RACHYCENTRON CANADUM) TRÊN LỒNG Ở ĐẢO PHÚ QUỐC, TỈNH KIÊN GIANG. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 26. 246-254. (Đã xuất bản)
25.  Nguyễn Thị Hồng Điệp, Trần Hoàng Tuân, Ngô Văn Út, Trương Hoàng Minh. 2013. CHẤT LƯỢNG MÔI TRƯỜNG NƯỚC VÀ TÍNH TOÁN SỨC CHỊU TẢI MÔI TRƯỜNG KHU VỰC NUÔI ỐC HƯƠNG ĐĂNG LỒNG TẠI PHÚ QUỐC KIÊN GIANG. Môi trường tài nguyên thiên nhiên và biến đổi khí hậu vùng ĐBSCL. 1. 487. (Đã xuất bản)
26.  Trương Hoàng Minh, Trần Hoàng Tuấn, Trần Trọng Tân. 2013. SO SÁNH HIỆU QUẢ SẢN XUẤT CỦA HAI MÔ HÌNH TÔM SÚ-LÚA LUÂN CANH TRUYỀN THỐNG VÀ CẢI TIẾN Ở TỈNH KIÊN GIANG. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 28. 143-150. (Đã xuất bản)
27.  Nguyễn Hiếu Trung, Trương Hoàng Minh. 2012. ỨNG DỤNG GIS XÂY DỰNG BẢN ĐỒ HIỆN TRẠNG ĐA DẠNG SINH HỌC THỦY SẢN RỪNG TRÀM MỸ PHƯỚC VÀ …. Hội thảo Ứng dụng GIS toàn quốc 2012. 1. 250. (Đã xuất bản)
28.  Lâm Văn Tùng, Trần Ngọc Hải, Trương Hoàng Minh, Phạm Công Kỉnh. 2012. HIỆU QUẢ KỸ THUẬT, TÀI CHÍNH VÀ PHƯƠNG THỨC LIÊN KẾT CỦA CÁC CƠ SỞ NUÔI TÔM SÚ (PENAEUS MONODON) THÂM CANH Ở TỈNH BẾN TRE VÀ TỈNH SÓC TRĂNG. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 24a. 78-87. (Đã xuất bản)
29.  Phạm Thị Kim Oanh, Trương Hoàng Minh. 2011. THỰC TRẠNG NUÔI CÁ TRA (PANGASIANODON HYPOPHTHALMUS SAUVAGE, 1878) CÓ LIÊN KẾT VÀ KHÔNG LIÊN KẾT Ở ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 20b. 48-58. (Đã xuất bản)
30.  Trương Hoàng Minh, Nguyễn Thanh Phương. 2011. NGHỀ NUÔI CÁ KÈO (PSEUDAPOCRYPTES ELONGATUS, CUVIER 1816) Ở TỈNH SÓC TRĂNG VÀ BẠC LIÊU. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 18b. 219-227. (Đã xuất bản)
31.  Trương Hoàng Minh, Trương Quốc Phú, Wenresti G. Gallardo. 2010. SỰ PHÂN BỐ VÀ MỨC ĐỘ KHAI THÁC CÁ KÈO GIỐNG (PSEUDAPOCRYPTES ELONGATUS) Ở VÙNG VEN BIỂN TỈNH SÓC TRĂNG VÀ BẠC LIÊU. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 16a. 71-80. (Đã xuất bản)