BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
LÝ LỊCH KHOA HỌC
I. THÔNG TIN CÁ NHÂN
Họ và tên: NGUYỄN THÀNH NHÂN Giới tính: Nam
Email: nthanhnhan@ctu.edu.vn Ngạch viên chức: Giảng viên
Trình độ chuyên môn: Tiến sỹ Học hàm:
Đơn vị công tác: Bộ môn Triết học
II. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
1. Lĩnh vực nghiên cứu khoa học chính.
STT Tên lĩnh vực nghiên cứu chính
Triết học 
Lịch sử và triết học của khoa học và công nghệ 
Các vấn đề của triết học và tôn giáo khác 
Địa lý kinh tế và xã hội khác 
2. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã thực hiện.
STT Tên đề tài nghiên cứu/lĩnh vực áp dụng Năm
hoàn thành
Đề tài cấp (Tỉnh, bộ, ngành) Trách nhiệm tham gia trong đề tài
3. Sách và giáo trình xuất bản.
STT Tên sách Nhà xuất bản Năm
xuất bản
Số ISBN Tác giả Đồng
tác giả
4. Các công trình nghiên cứu khoa học đã công bố.
Xuất bản tiếng Việt
1.  Nguyễn Thành Nhân. 2021. NHỮNG ĐIỂM MỚI TRONG VĂN KIỆN ĐẠI HỘI XIII CỦA ĐẢNG VỀ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO. VẬN DỤNG NHỮNG ĐIỂM MỚI TRONG VĂN KIỆN ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC LẦN THỨ XIII CỦA ĐẢNG VÀO VIỆC GIẢNG DẠY LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ Ở CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC VÀ CAO ĐẲNG HIỆN NAY. . 108-116. (Đã xuất bản)
2.  Nguyễn Thành Nhân, Trần Thị Như Tuyến, Lê Nguyễn Ngọc Huỳnh. 2020. NHỮNG ĐẶC ĐIỂM CƠ BẢN CỦA TRIẾT HỌC THỰC CHỨNG AUGUSTE COMTE. Giáo dục và xã hội. Số đặc biệt 11/2020. 318-322. (Đã xuất bản)
3.  Nguyễn Thành Nhân. 2020. QUAN ĐIỂM CỦA A. COMTE VỀ SỰ PHÁT TRIỂN TƯ TƯỞNG NHÂN LOẠI. Một số vấn đề khoa học xã hội và nhan văn, TP. Hồ Chí Minh, Tháng 11/2019. . (Đã xuất bản)
4.  Mai Phú Hợp, Nguyễn Thành Nhân, Lê Nguyễn Ngọc Huỳnh. 2020. GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐỘI NGŨ NHÀ GIÁO Ở CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC VIỆT NAM HIỆN NAY. GIÁO DỤC ĐẠI HỌC TRONG CUỘC CÁCH MẠNG CÔNG NGHIỆP LẦN THỨ 4 - TRƯỜNG ĐẠI HỌC AN GIANG. . 38-47. (Đã xuất bản)
5.  Nguyễn Thành Nhân. 2019. ĐẶC ĐIỂM,GIÁ TRỊ VÀ HẠN CHẾ CỦA TRIẾT HỌC THỰC CHỨNG AUGUSTE COMTE. Một số vấn đề khoa học xã hội và nhan văn, TP. Hồ Chí Minh, Tháng 10/2018. . 797-806. (Đã xuất bản)
6.  Nguyễn Thành Nhân. 2019. TƯ TƯỞNG CỦA JOHN STUART MILL VỀ GIÁO DỤC. Giáo dục và xã hội. Số đặc biệt 1/2019. 299-303. (Đã xuất bản)
7.  Nguyễn Thành Nhân. 2019. QUAN ĐIỂM CỦA AUGUSTE COMTE VỀ XÃ HỘI THỰC CHỨNG. Khoa học xã hội Tp. Hồ Chí Minh. 10(254). 1-13. (Đã xuất bản)
8.  Nguyễn Thành Nhân. 2019. QUY LUẬT BA GIAI ĐOẠN PHÁT TRIỂN TRONG TRIẾT HỌC THỰC CHỨNG CỦA AUGUSTE COMTE. Khoa học xã hội Việt nam. 11. 35-43. (Đã xuất bản)
9.  Nguyễn Thành Nhân. 2019. QUAN NIỆM CỦA AUGUSTE COMTE VỀ CƠ CẤU XÃ HỘI. Giáo dục và xã hội. 8. 85-89. (Đã xuất bản)
10.   CAO NGOC DIEP, Nguyễn Thành Nhân, Lê Quang Khôi. 2012. PHÂN LẬP VI KHUẨN KHỬ ĐẠM PSEUDOMONAS STUTZERI TRONG CHẤT THẢI TRẠI CHĂN NUÔI HEO VÀ ỨNG DỤNG XỬ LÝ NITROGEN TRONG NƯỚC THẢI.  CNSH. . (Đã xuất bản)