BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
LÝ LỊCH KHOA HỌC
I. THÔNG TIN CÁ NHÂN
Họ và tên: MAI PHÚ HỢP Giới tính: Nam
Email: mphop@ctu.edu.vn Ngạch viên chức: Giảng viên chính
Trình độ chuyên môn: Tiến sỹ Học hàm:
Đơn vị công tác: Bộ môn Triết học
II. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
1. Lĩnh vực nghiên cứu khoa học chính.
STT Tên lĩnh vực nghiên cứu chính
Triết học 
Lịch sử và triết học của khoa học và công nghệ 
Đạo đức học (trừ các vấn đề đạo đức học liên quan đến từng ngành cụ thể) 
Các vấn đề của triết học và tôn giáo khác 
2. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã thực hiện.
STT Tên đề tài nghiên cứu/lĩnh vực áp dụng Năm
hoàn thành
Đề tài cấp (Tỉnh, bộ, ngành) Trách nhiệm tham gia trong đề tài
3. Sách và giáo trình xuất bản.
STT Tên sách Nhà xuất bản Năm
xuất bản
Số ISBN Tác giả Đồng
tác giả
4. Các công trình nghiên cứu khoa học đã công bố.
Xuất bản tiếng Anh
1.  Mai Phú Hợp. 2019. SOLUTIONS FOR THE SUSTAINABLE SOCIO-ECONOMIC DEVELOPMENT ON KHMER COMMUNITY IN THE SOUTHERN VIETNAM. AGU International Journal of Sciences. vol 7(2). 68-78. (Đã xuất bản)
2.  Mai Phú Hợp. 2017. THE CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY IN VIETNAM TO DAY. Journal of Business and Economic Development. Vol. 2, No. 3. 170-175. (Đã xuất bản)
3.  Mai Phú Hợp. 2015. THE REASONS FOR VIOLATIONS OF CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY IN VIETNAM AND THE SOLUTIONS. AN GIANG UNIVERSITY JOURNAL OF SCIENCE. Vol . 2 ( 2 ). 47 – 55. (Đã xuất bản)
4.  Mai Phú Hợp, YangJunWu. 2013. INTRODUCTION OF PRAGMATISM IN VIETNAM. International Journal of Philosophy. 3. 38-46. (Đã xuất bản)
5.  Mai Phú Hợp, YangJunWu. 2013. THE CURRENT SITUATION OF VIETNAM EDUCATION. Social Sciences. 2. 168-178. (Đã xuất bản)
6.  Mai Phú Hợp, Yangjunwu. 2013. RECENT ISSUES RELATED TO PRAGMATIC LIFESTYLES IN VIET NAM. Humanities and Social Sciences. Vol. 1, No. 2, 2013,doi: 10.11648/j.hss.20130102.11. 70-77. (Đã xuất bản)
7.  Mai Phú Hợp, YangJunWu. 2013. ACHIEVEMENTS AND BARRIERS TO VIETNAM?S ECONOMIC DEVELOPMENT. International Journal of Economics, Finance and Management Sciences. 6. 374-381. (Đã xuất bản)
Xuất bản tiếng Việt
1.  Mai Phú Hợp. 2021. NHỮNG ĐIỂM MỚI VỀ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRONG VĂN KIỆN ĐẠI HỘI XIII CỦA ĐẢNG. Vân dụng Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng vào việc giảng dạy các môn Lý luận chính trị ở các trường đại học và cao đẳng - Trường Đại học Cần Thơ. . 86-91. (Đã xuất bản)
2.  Mai Phú Hợp, Lê Nguyễn Ngọc Huỳnh. 2021. VỀ KHÁI NIỆM TRÁCH NHIỆM XÃ HỘI CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC. Giáo dục và xã hội. 125(186), tháng 8. 8-12. (Đã xuất bản)
3.  Mai Phú Hợp. 2020. NHỮNG GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG NGUỒN NHÂN LỰC CỦA VIỆT NAM HIỆN NAY. ENSURING A HIGH-QUALITY HUMAN RESOURCE IN THE MODERN AGE. . 81-90. (Đã xuất bản)
4.  Mai Phú Hợp, Nguyễn Thành Nhân, Lê Nguyễn Ngọc Huỳnh. 2020. GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐỘI NGŨ NHÀ GIÁO Ở CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC VIỆT NAM HIỆN NAY. GIÁO DỤC ĐẠI HỌC TRONG CUỘC CÁCH MẠNG CÔNG NGHIỆP LẦN THỨ 4 - TRƯỜNG ĐẠI HỌC AN GIANG. . 38-47. (Đã xuất bản)
5.  Mai Phú Hợp. 2019. NHỮNG THÁCH THỨC VỀ TRÌNH ĐỘ CỦA NGƯỜI LAO ĐỘNG TRONG PHÁT TRIỂN LỰC LƯỢNG SẢN XUẤT HIỆN ĐẠI Ở VIỆT NAM HIỆN NAY. “TÁC ĐỘNG CỦA CUỘC CÁCH MẠNG CÔNG NGHIỆP 4.0 ĐẾN QUAN HỆ LAO ĐỘNG VÀ CHẤT LƯỢNG VIỆC LÀM TRONG DOANH NGHIỆP FDI TẠI VIỆT NAM HIỆN NAY”. . 219-227. (Đã xuất bản)
6.  Mai Phú Hợp. 2019. PHÁT HUY TÍNH TÍCH CỰC, CHỦ ĐỘNG, SÁNG TẠO CỦA SINH VIÊN TRONG HỌC TẬP. TẠP CHÍ GIÁO DỤC VÀ XÃ HỘI. 6. 138-142. (Đã xuất bản)
7.  Nguyễn Thị Vân, Mai Phú Hợp, Nguyễn Văn Phú. 2018. NGHIÊN CỨU TÁC ĐỘNG CHÍNH SÁCH TRÁCH NHIỆM XÃ HỘI ĐẾN THƯƠNG HIỆU CỦA DOANH NGHIỆP TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH. Tạp chí Khoa học và Công nghệ- Trường ĐH Công nghiệp TpHCM. 32 (02). 118-127. (Đã xuất bản)
8.  Mai Phú Hợp. 2018. NHỮNG GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN ĐỘI NGŨ NHÀ GIÁO GÓP PHẦN NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỊA PHƯƠNG. Giáo dục và xã hội. 5. 196-199. (Đã xuất bản)
9.  Mai Phú Hợp. 2018. NỘI DUNG THỰC CHẤT TƯ TƯỞNG GIÁO DỤC CỦA JOHN DEWEY. Tạp chí Giáo dục và Xã hội. 9. 186-1990. (Đã xuất bản)
10.  Nguyễn Thị Vân, Mai Phú Hợp, Phi - Hoang Tran, Van - Phu Nguyen. 2015. CURRENT SITUATION OF CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY IN VIETNAM TODAY. European Journal of Business and Social Sciences. Vol. 4, No. 09, December. 156-163. (Đã xuất bản)
11.  Mai Phú Hợp. 2015. THÀNH TỰU TỪ NHỮNG CHÍNH SÁCH THỰC TẾ VÀ NHỮNG VẤN ĐỀ "THỰC DỤNG" TRONG GIÁO DỤC VIỆT NAM HIỆN NAY. VIỆT NAM 40 NĂM THỐNG NHẤT PHÁT TRIỂN VÀ HỘI NHẬP (1975- 2015) - ĐẠI HỌC THỦ DẦU MỘT-BÌNH DƯƠNG. . bài số 99. (Đã xuất bản)
12.  Mai Phú Hợp. 2014. GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN CHẤT LƯỢNG CƠ SỞ ĐÀO TẠO VÀ NGUỒN NHÂN LỰC ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG. Vai trò của các trường đại học và cao đẳng trong sự phát triển kinh tế-xã hội khu vực Đồng bằng sông Cửu Long, Trường Đại học An Giang 19/12/2014. . 249-254. (Đã xuất bản)
13.  Mai Phú Hợp. 2010. PHƯƠNG PHÁP LUẬN CỦA CHỦ NGHĨA THỰC DỤNG. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. . (Đã xuất bản)
14.  Mai Phú Hợp. 2009. PHƯƠNG PHÁP LUẬN CỦA CHỦ NGHĨA THỰC DỤNG. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 12. 238-244. (Đã xuất bản)