BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
LÝ LỊCH KHOA HỌC
I. THÔNG TIN CÁ NHÂN
Họ và tên: ĐINH THỊ CHINH Giới tính: Nữ
Email: dtchinh@ctu.edu.vn Ngạch viên chức: Giảng viên chính
Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Học hàm:
Đơn vị công tác: Bộ môn Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam và Tư tưởng Hồ Chí Minh
II. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
1. Lĩnh vực nghiên cứu khoa học chính.
STT Tên lĩnh vực nghiên cứu chính
2. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã thực hiện.
STT Tên đề tài nghiên cứu/lĩnh vực áp dụng Năm
hoàn thành
Đề tài cấp (Tỉnh, bộ, ngành) Trách nhiệm tham gia trong đề tài
3. Sách và giáo trình xuất bản.
STT Tên sách Nhà xuất bản Năm
xuất bản
Số ISBN Tác giả Đồng
tác giả
1 Góp phần tìm hiểu chính trị học phát triển
Trường Đại học Cần Thơ 2018   X
2 Chuyên đề Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam
978-604-919-966-0   X
4. Các công trình nghiên cứu khoa học đã công bố.
Xuất bản tiếng Việt
1.  Đinh Thị Chinh. 2021. BẢO TỒN VÀ PHÁT HUY CÁC GIÁ TRỊ VĂN HÓA TRONG PHÁT TRIỂN DU LỊCH Ở THÀNH PHỐ CẦN THƠ HIỆN NAY. Hội thảo khoa học quốc tế TED-2021, Văn hóa, Giáo dục và Du lịch với phát triển kinh tế,, Đà Lạt, 8/2021. . 130-133. (Đã xuất bản)
2.  Đinh Thị Chinh. 2021. XÂY DỰNG VĂN HÓA VIỆT NAM THEO TINH THẦN ĐẠI HỘI XIII CỦA ĐẢNG (1/2021). VẬN DỤNG NHỮNG ĐIỂM MỚI TRONG VĂN KIỆN ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC LẦN THỨ XIII CỦA ĐẢNG VÀO VIỆC GIẢNG DẠY LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ Ở CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC VÀ CAO ĐẲNG HIỆN NAY. . 21-26. (Đã xuất bản)
3.  Đinh Thị Chinh. 2021. ĐẢNG BỘ THÀNH PHỐ CẦN THƠ LÃNH ĐẠO XÂY DỰNG VA PHÁT TRIỂN VĂN HÓA (2010-2019). Lịch sử Đảng. 371. 114-117. (Đã xuất bản)
4.  Đinh Thị Chinh. 2019. GÓP PHẦN TÌM HIỂU MỐI QUAN HỆ GIỮA XÂY DỰNG, PHÁT TRIỂN VĂN HÓA VÀ CON NGƯỜI THEO QUAN ĐIỂM CỦA ĐẢNG. Giáo dục và xã hội. đặc biệt 8/2019. 182-185. (Đã xuất bản)
5.  Đinh Thị Chinh. 2019. MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HAI GIỜ TỰ HỌC MÔN "ĐƯỜNG LỐI CÁCH MẠNG CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM" CỦA SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ. Giáo dục. số đăc biệt tháng 12/2019. 276-279. (Đã xuất bản)
6.  Đinh Thị Chinh. 2018. PHÁT HUY HAI GIỜ TỰ HỌC MÔN ĐƯỜNG LỐI CÁCH MẠNG CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM TRONG SINH VIÊN ĐẠI HỌC CẦN THƠ DƯỚI TÁC ĐỘNG CỦA CUỘC CÁCH MẠNG CÔNG NGHIỆP 4.0. Cách mạng công nghiệp 4.0 với việc giảng dạy lý luận chính trị ở các trường đại học và cao đẳng hiện nay, Trường Đại học Cần Thơ, 16/11/2018. . 260-268. (Đã xuất bản)
7.  Đinh Thị Chinh. 2017. NHẬN THỨC CỦA ĐẢNG VỀ KINH TẾ THỊ TRƯỜNG ĐỊNH HƯỚNG XÃ HỘI CHỦ NGHĨA TRONG VĂN KIỆN ĐẠI HỘI XII (1/2016). Kỷ yếu Hội thảo khoa học vận dụng nghị quyết đại hội lần thứ XII vào việc giảng dạy các môn lý luận chính trị ở các trường đại học và cao đẳng. . 97-104. (Đã xuất bản)