BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
LÝ LỊCH KHOA HỌC
I. THÔNG TIN CÁ NHÂN
Họ và tên: NGUYỄN THỊ ÁNH HỒNG Giới tính: Nữ
Email: ntahong@ctu.edu.vn Ngạch viên chức: Giảng viên
Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Học hàm:
Đơn vị công tác: BM. Hóa học
II. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
1. Lĩnh vực nghiên cứu khoa học chính.
STT Tên lĩnh vực nghiên cứu chính
2. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã thực hiện.
STT Tên đề tài nghiên cứu/lĩnh vực áp dụng Năm
hoàn thành
Đề tài cấp (Tỉnh, bộ, ngành) Trách nhiệm tham gia trong đề tài
3. Sách và giáo trình xuất bản.
STT Tên sách Nhà xuất bản Năm
xuất bản
Số ISBN Tác giả Đồng
tác giả
4. Các công trình nghiên cứu khoa học đã công bố.
Xuất bản tiếng Việt
1.  Nguyễn Văn Đạt, Bùi Thị Bửu Huê, Ngô Kim Liên, Nguyễn Thị Ánh Hồng, Đỗ Võ Anh Khoa, Phạm Quốc Nhiên, Quách Quang Huy, Lê Văn Thức, Huỳnh Hữu Trí. 2012. TỔNG HỢP DIESEL SINH HỌC TỪ DẦU HẠT CAO SU. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 21a. 105-113. (Đã xuất bản)