BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
LÝ LỊCH KHOA HỌC
I. THÔNG TIN CÁ NHÂN
Họ và tên: TRẦN THỊ NGỌC THẢO Giới tính: Nữ
Email: ttnthao@ctu.edu.vn Ngạch viên chức: Giảng viên chính
Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Học hàm:
Đơn vị công tác: BM. Vật lý học
II. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
1. Lĩnh vực nghiên cứu khoa học chính.
STT Tên lĩnh vực nghiên cứu chính
2. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã thực hiện.
STT Tên đề tài nghiên cứu/lĩnh vực áp dụng Năm
hoàn thành
Đề tài cấp (Tỉnh, bộ, ngành) Trách nhiệm tham gia trong đề tài
3. Sách và giáo trình xuất bản.
STT Tên sách Nhà xuất bản Năm
xuất bản
Số ISBN Tác giả Đồng
tác giả
4. Các công trình nghiên cứu khoa học đã công bố.
Xuất bản tiếng Anh
1.  Nguyễn Thành Tiên, Trần Thị Ngọc Thảo, Nguyễn Văn Út, Bui Thai Hoc, Nguyễn Duy Khánh. 2019. ELECTRONIC TRANSPORT IN THE V - SHAPED EDGE DISTORTED ZIGZAG GRAPHENE NANORIBBONS WITH SUBSTITUTIONAL DOPING. Advances in Condensed Matter Physics. 4715953. (Đã xuất bản)
Xuất bản tiếng Việt
1.  Phạm Thị Bích Thảo, Trần Thị Ngọc Thảo, Nguyễn Thành Tiên. 2020. NGHIÊN CỨU ĐẶC TÍNH ĐIỆN TỬ VÀ TÍNH CHẤT VẬN CHUYỂN ĐIỆN TỬ CỦA PENTA-GRAPHENE NANORIBBON DẠNG BIÊN RĂNG CƯA ĐƯỢC PHA TẠP CÁC NGUYÊN TỐ NHÓM III. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Tập 56, Số CĐ Tự nhiên. 157-166. (Đã xuất bản)
2.  Phạm Thị Bích Thảo, Trần Thị Ngọc Thảo, Nguyen Thanh Si. 2019. MÔ HÌNH PSM VÀ CẤU TRÚC, ĐỘ BỀN CỦA CÁC CLUSTER. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Tập 55, Số 5. 74-81. (Đã xuất bản)
3.  Nguyễn Thị Kim Chi, Trần Thị Ngọc Thảo, Trương Thị Cẩm Thi, Nguyễn Thị Phương Thảo, Nguyễn Duy Hùng. 2019. BỘT HUỲNH QUANG SR4AL14O25 ĐỒNG PHA TẠP MN4+, NA+ PHÁT XẠ ĐỎ ỨNG DUNG CHO ĐI-ỐT PHÁT ÁNH SÁNG TRẮNG. Hội nghi Vật lý Chất rắn và Khoa học Vật liệu Toàn quốc 2019, Quy Nhơn 2-4/11/2019. . 684-689. (Đã xuất bản)
4.  Phạm Vũ Nhật, Trần Thị Ngọc Thảo, Mã Quốc Vĩ. 2018. CẤU TRÚC VÀ ĐỘ BỀN CỦA CÁC CLOSO-HYDROBORATE DIANION BNHN2– (N = 5-12) NHÌN TỪ MÔ HÌNH PSM. TẠP CHÍ PHÁT TRIỂN KHOA HỌC & CÔNG NGHỆ. 4. 68. (Đã xuất bản)