BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
LÝ LỊCH KHOA HỌC
I. THÔNG TIN CÁ NHÂN
Họ và tên: MẠC GIÁNG CHÂU Giới tính: Nữ
Email: mgchau@ctu.edu.vn Ngạch viên chức: Giảng viên
Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Học hàm:
Đơn vị công tác: BM. Luật Tư pháp
II. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
1. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã thực hiện.
STT Tên đề tài nghiên cứu/lĩnh vực áp dụng Năm
hoàn thành
Đề tài cấp (Tỉnh, bộ, ngành) Trách nhiệm tham gia trong đề tài
2. Sách và giáo trình xuất bản.
STT Tên sách Nhà xuất bản Năm
xuất bản
Số ISBN Tác giả Đồng
tác giả
1 Luật tố tụng hình sự 1
  X
2 Luật tố tụng hình sự 2
  X
3 Những vấn đề lý luận chung về Luật tố tụng hình sự Việt Nam
  X
4 Những vấn đề lý luận chung về luật tố tụng hình sự
  X
5 Trình tự, thủ tục giải quyết vụ án hình sự
X  
3. Các công trình nghiên cứu khoa học đã công bố.
Xuất bản tiếng Anh
1.  Mạc Giáng Châu, Cao Thanh Thùy, Trần Hoài Ân. 2023. ADVANTAGES OF VIETNAM’S CRIMINAL PROCEDURES PROVISIONS ON PROVING THE AGE OF THE ACCUSED BELOW 18 YEARS OLD AND SOME INADEQUACIES THAT NEED TO COMPLETE. Rivista Italiana di Filosofia Analitica Junior. 14. 884-904. (Đã xuất bản)
2.  Mạc Giáng Châu, Nguyễn Thị Bảo Anh. 2023. ADVANTAGES OF THE VIETNAM CRIMINAL PROCEDURE MODEL IN CRIMINAL CASE SETTLEMENT AND DEFICIENCIES THAT MUST BE IMPROVED IN THE CONTEXT OF INTERNATIONAL JURIDICAL HARMONY. Journal of Positive Psychology & Wellbeing. 7. 1158-1184. (Đã xuất bản)
3.  Nguyễn Thị Bảo Anh, Mạc Giáng Châu. 2023. LAW ON STATE MANAGEMENT FOR THE USE OF CHEMICALS IN PLANTING IN VIETNAM AND SOME RELATED RECOMMENDATIONS. European Chemical Bulletin. 12. 15666-15699. (Đã xuất bản)
4.  Nguyễn Mai Hân, Mạc Giáng Châu, Nguyễn Bảo Duy. 2023. PERFECTING THE MECHANISM OF SUCCESSFUL MEDIATION AGREEMENT UNDER THE LAWS OF VIETNAM AND THE EXPERIENCE OF GERMANY, USA, AUSTRALIA, AND SINGAPORE. Journal of Law and Sustainable Development. 11. 1-28. (Đã xuất bản)
5.  Mạc Giáng Châu, Cao Thanh Thùy. 2023. REPRODUCTIVE RIGHTS OF WOMEN WHILE INCARCERATED IN THE CRIMINAL CASE - SOME PROPOSALS TO THE LAW OF THE COUNTRIES AND INTERNATIONAL LAW. Remittances Review. 8. 4764-4781. (Đã xuất bản)
6.  Nguyễn Thị Bảo Anh, Mạc Giáng Châu, Trần Hoài Ân. 2023. CURRENT LEGAL MANAGEMENT IN DRUG RETAIL BY PRIVATE RETAILERS IN VIETNAM. Journal of Law and Sustainable Development. 11. 01-27. (Đã xuất bản)
7.  Nguyễn Thị Bảo Anh, Mạc Giáng Châu. 2023. PROTECTION OF CHILDREN’S RIGHTS FROM VIOLATION IN THE FAMILY: STATUS AND RECOMMENDATIONS IN VIETNAM. Journal of Positive Psychology and Wellbeing. 7. 322-332. (Đã xuất bản)
8.  Nguyễn Thị Bảo Anh, Mạc Giáng Châu. 2023. PROVISIONS OF CRIMINAL LAW FOR CRIMINAL PEOPLE FROM FULL 14 YEARS OLD TO UNDER 16 YEARS OLD: SOME INNOVATIONS AND RECOMMENDATIONS. Lex Humana. 15. 365-381. (Đã xuất bản)
9.  Trần Hồng Ca, Mạc Giáng Châu. 2022. CRIMINAL MEDIATION IN THE COMMUNITY: A SIGN OF RESTORATIVE JUSTICE IN VIETNAM. Internet Journal of restorative justice. September 2022. (Đã xuất bản)
Xuất bản tiếng Việt
1.  Trần Hồng Ca, Mạc Giáng Châu. 2022. HOÀN THIỆN PHÁP LUẬT VỀ HÒA GIẢI VỤ ÁN HÌNH SỰ Ở VIỆT NAM THEO HƯỚNG TƯ PHÁP PHỤC HỒI. Nhà nước và pháp luật. 12 (416). 45-52. (Đã xuất bản)
4. Lĩnh vực nghiên cứu khoa học chính.
STT Tên lĩnh vực nghiên cứu chính
Luật học 
Xác nhận
của Trường Đại học Cần Thơ

Cần Thơ, ngày 23 tháng 02 năm 2024
(Người kê khai ký tên
và ghi rõ họ tên)
Mạc Giáng Châu