BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
LÝ LỊCH KHOA HỌC
I. THÔNG TIN CÁ NHÂN
Họ và tên: VÕ HOÀNG YẾN Giới tính: Nữ
Email: vhyen@ctu.edu.vn Ngạch viên chức: Giảng viên
Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Học hàm:
Đơn vị công tác: BM. Luật Thương mại
II. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
1. Lĩnh vực nghiên cứu khoa học chính.
STT Tên lĩnh vực nghiên cứu chính
2. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã thực hiện.
STT Tên đề tài nghiên cứu/lĩnh vực áp dụng Năm
hoàn thành
Đề tài cấp (Tỉnh, bộ, ngành) Trách nhiệm tham gia trong đề tài
3. Sách và giáo trình xuất bản.
STT Tên sách Nhà xuất bản Năm
xuất bản
Số ISBN Tác giả Đồng
tác giả
4. Các công trình nghiên cứu khoa học đã công bố.
Xuất bản tiếng Việt
1.  Võ Hoàng Yến. 2018. MỘT SỐ KHÁC BIỆT TRONG QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT VỀ QUẢN LÝ NGƯỜI LAO ĐỘNG TRONG ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP. Tạp chí Công Thương. 14. 53-58. (Đã xuất bản)
2.  Võ Hoàng Yến. 2018. MỘT SỐ BẤT CẬP TRONG QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT VỀ CHẤM DỨT HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG VÀ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN. Tạp chí Công Thương. 15. 29-34. (Đã xuất bản)
3.  Võ Hoàng Yến. 2016. BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG ĐẤT – QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI TRONG QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG. Quản lý đất đai vùng Đồng bằng sông Cửu Long lần 1, Trường Đại học Cần Thơ, ngày 24/11/2016. 978-604-919-785-7. 15-27. (Đã xuất bản)