BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
LÝ LỊCH KHOA HỌC
I. THÔNG TIN CÁ NHÂN
Họ và tên: VÕ HOÀNG YẾN Giới tính: Nữ
Email: vhyen@ctu.edu.vn Ngạch viên chức: Giảng viên chính
Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Học hàm:
Đơn vị công tác: BM. Luật Kinh tế
II. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
1. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã thực hiện.
STT Tên đề tài nghiên cứu/lĩnh vực áp dụng Năm
hoàn thành
Đề tài cấp (Tỉnh, bộ, ngành) Trách nhiệm tham gia trong đề tài
1 Quản lý và sử dụng người lao động trong đơn vị sự nghiệp công lập – Thực trạng và giải pháp tại Trường Đại học Cần Thơ 2018 Đề tài cấp trường Chủ nhiệm
2. Sách và giáo trình xuất bản.
STT Tên sách Nhà xuất bản Năm
xuất bản
Số ISBN Tác giả Đồng
tác giả
3. Các công trình nghiên cứu khoa học đã công bố.
Xuất bản tiếng Anh
1.  Lâm Bá Khánh Toàn, Võ Hoàng Yến. 2023. THE ROLE OF PROPERTY RIGHTS IN FACILITATING LAND VOLUNTARY CONVERSION IN VIETNAM AND OTHER SOUTHEAST ASIAN COUNTRIES. Cadernos de Educação, Tecnologia e Sociedade - Brazilian Journal of Education, Technology and Society BRAJETS 2316-9907. 16. (Đã xuất bản)
2.  Lâm Bá Khánh Toàn, Võ Hoàng Yến, Keerthiraj. 2023. MARITIME STRATEGIC COOPERATION BETWEEN INDIA AND VIETNAM: PROMOTING REGIONAL SECURITY AND ECONOMIC GROWTH IN THE INDO-PACIFIC. Russian Law Journal. 11. 956-963. (Đã xuất bản)
Xuất bản tiếng Việt
1.  Võ Hoàng Yến, Trần Vang Phủ. 2023. BẢO VỆ QUYỀN LỢI CỦA NGƯỜI LAO ĐỘNG KHI NHÀ NƯỚC THU HỒI ĐẤT. Nghiên cứu Lập pháp. 9. 23-29. (Đã xuất bản)
2.  Nguyễn Anh Thư, Võ Hoàng Yến. 2022. QUY ĐỊNH VỀ ƯU ĐÃI, HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP KHOA HỌC CÔNG NGHỆ KHI ỨNG DỤNG CHUYỂN ĐỔI SỐ TRONG ỨNG PHÓ VỚI BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU. Công Thương. 23. 12-17. (Đã xuất bản)
3.  Võ Hoàng Yến. 2018. MỘT SỐ KHÁC BIỆT TRONG QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT VỀ QUẢN LÝ NGƯỜI LAO ĐỘNG TRONG ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP. Tạp chí Công Thương. 14. 53-58. (Đã xuất bản)
4.  Võ Hoàng Yến. 2018. MỘT SỐ BẤT CẬP TRONG QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT VỀ CHẤM DỨT HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG VÀ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN. Tạp chí Công Thương. 15. 29-34. (Đã xuất bản)
5.  Võ Hoàng Yến. 2016. BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG ĐẤT – QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI TRONG QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG. Quản lý đất đai vùng Đồng bằng sông Cửu Long lần 1, Trường Đại học Cần Thơ, ngày 24/11/2016. 978-604-919-785-7. 15-27. (Đã xuất bản)
Xác nhận
của Trường Đại học Cần Thơ

Cần Thơ, ngày 23 tháng 02 năm 2024
(Người kê khai ký tên
và ghi rõ họ tên)
Võ Hoàng Yến