BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
LÝ LỊCH KHOA HỌC
I. THÔNG TIN CÁ NHÂN
Họ và tên: TĂNG THANH PHƯƠNG Giới tính: Nữ
Email: tangthanhphuong@ctu.edu.vn Ngạch viên chức: Giảng viên chính
Trình độ chuyên môn: Master Học hàm:
Đơn vị công tác: BM. Luật Tư pháp
II. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
1. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã thực hiện.
STT Tên đề tài nghiên cứu/lĩnh vực áp dụng Năm
hoàn thành
Đề tài cấp (Tỉnh, bộ, ngành) Trách nhiệm tham gia trong đề tài
1 Trách nhiệm bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng của các cơ sở giáo dục đại học công lập 2017 Đề tài cấp trường Chủ nhiệm
2. Sách và giáo trình xuất bản.
STT Tên sách Nhà xuất bản Năm
xuất bản
Số ISBN Tác giả Đồng
tác giả
1 Pháp luật về quản lý và sử dụng đất đai ở Việt Nam
Đại học Cần Thơ 2016 978-604-919-640-9   X
2 Bảo đảm nghĩa vụ
978-604-965-119-9   X
3 Luật trách nhiệm dân sự
  X
4 Phương pháp nghiên cứu khoa học - Luật
  X
3. Các công trình nghiên cứu khoa học đã công bố.
Xuất bản tiếng Việt
1.  Tăng Thanh Phương, Trần Khắc Qui. 2023. PHÁP LUẬT VỀ MANG THAI HỘ: SO SÁNH GIỮA TRUNG QUỐC VÀ VIỆT NAM. Tạp chí Giáo dục và Xã hội. 204. 98. (Đã xuất bản)
2.  Tăng Thanh Phương, Trần Khắc Qui, Nguyễn Như Ý. 2023. CÁC QUAN ĐIỂM VỀ MANG THAI HỘ TRÊN THẾ GIỚI. Tạp chí Công Thương. Tháng 01. 15-20. (Đã xuất bản)
3.  Tăng Thanh Phương. 2020. QUYỀN ĐƯỢC THÔNG TIN CỦA NGƯỜI TIÊU DÙNG ĐỐI VỚI HỢP ĐỒNG THEO MẪU, ĐIỀU KIỆN GIAO DỊCH CHUNG. Pháp luật về quyền tiếp cận thông tin ở Việt Nam. PGS.TS.GVCC.Phan Trung Hiền. 262-286. (Đã xuất bản)
4.  Tăng Thanh Phương. 2019. NGHĨA VỤ THÔNG TIN CHO NGƯỜI TIÊU DÙNG CỦA TỔ CHỨC, CÁ NHÂN KINH DOANH HÀNG HÓA, DỊCH VỤ. Tạp chí Công Thương. số 11 tháng 6/2019. 66-72. (Đã xuất bản)
5.  Tăng Thanh Phương, Huỳnh Thị Sinh Hiền. 2019. ÁP DỤNG QUY ĐỊNH TƯƠNG TỰ PHÁP LUẬT ĐỂ GIẢI THÍCH PHÁP LUẬT DÂN SỰ- BÀI HỌC KINH NGHIỆM TỪ PHÁP. Nhà nước và pháp luật. 12. 12. (Đã xuất bản)
6.  Tăng Thanh Phương. 2019. CÁC BÊN GIAO KẾT HỢP ĐỒNG TIÊU DÙNG: SO SÁNH GIỮA HỆ THỐNG LUẬT CỦA PHÁP VÀ VIỆT NAM. Tạp chí Công Thương. số 11 tháng 6/2019. 39-44. (Đã xuất bản)
7.  Tăng Thanh Phương, Nguyễn Thị Ngọc Tuyền. 2018. TRÁCH NHIỆM BỒI THƯỜNG THIỆT HẠI NGOÀI HỢP ĐỒNG CỦA CƠ SỞ GIÁO DỤC ĐẠI HỌC CÔNG LẬP. Tạp chí Công Thương. 10. 61-66. (Đã xuất bản)
8.  Tăng Thanh Phương. 2015. MỘT SỐ GÓP Ý VỀ CHẾ ĐỊNH HỢP ĐỒNG TRONG DỰ THẢO BỘ LUẬT DÂN SỰ SỬA ĐỔI. Hội thảo hoàn thiện Dự thảo Bộ luật dân sự sửa đổi. . 161-166. (Đã xuất bản)
9.  Tăng Thanh Phương. 2014. MỘT SỐ MÂU THUẪN TRONG PHÁP LUẬT DÂN SỰ. Hội thảo khoa học: Góp Ý sửa đổi Bộ luật dân sự năm 2005, Đại học Kinh tế- Luật, Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 6 năm 2014. 0. 145-153. (Đã xuất bản)
Xác nhận
của Trường Đại học Cần Thơ

Cần Thơ, ngày 23 tháng 02 năm 2024
(Người kê khai ký tên
và ghi rõ họ tên)
Tăng Thanh Phương