BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
LÝ LỊCH KHOA HỌC
I. THÔNG TIN CÁ NHÂN
Họ và tên: PHẠM XUÂN HIỀN Giới tính: Nữ
Email: pxhien@ctu.edu.vn Ngạch viên chức: Giảng viên chính
Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Học hàm:
Đơn vị công tác: Bộ môn Khoa học Máy tính
II. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
1. Lĩnh vực nghiên cứu khoa học chính.
STT Tên lĩnh vực nghiên cứu chính
2. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã thực hiện.
STT Tên đề tài nghiên cứu/lĩnh vực áp dụng Năm
hoàn thành
Đề tài cấp (Tỉnh, bộ, ngành) Trách nhiệm tham gia trong đề tài
3. Sách và giáo trình xuất bản.
STT Tên sách Nhà xuất bản Năm
xuất bản
Số ISBN Tác giả Đồng
tác giả
4. Các công trình nghiên cứu khoa học đã công bố.
Xuất bản tiếng Anh
1.  Nguyễn Nhựt Quỳnh, Phạm Xuân Hiền, Huỳnh Xuân Hiệp, Hà Lê Ngọc Dung, Ha Xuan Son, Dương Trung Nghĩa, Phan Tấn Tài. 2020. MOVIE RECOMMENDER SYSTEMS MADE THROUGH TAG INTERPOLATION. ICMLSC 2020: Proceedings of the 4th International Conference on Machine Learning and Soft Computing. 0. 154-158. (Đã xuất bản)
Xuất bản tiếng Việt
1.  Trần Nguyễn Minh Thư, Phạm Xuân Hiền. 2016. CÁC PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ HỆ THỐNG GỢI Ý. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 42. 18-27. (Đã xuất bản)
2.  Bùi Minh Quân, Phạm Xuân Hiền, Huỳnh Xuân Hiệp. 2013. NÂNG CAO ĐỘ CHÍNH XÁC PHÂN LOẠI LỚP ÍT MẪU TỪ TẬP DỮ LIỆU MẤT CÂN BẰNG. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số Công nghệ TT 2013. 72-79. (Đã xuất bản)
3.  Phạm Xuân Hiền, Bùi Minh Quân, Huỳnh Xuân Hiệp. 2011. XỬ LÝ DỮ LIỆU KHÔNG CÂN BẰNG …. 5 năm NCKH & Đào tạo. 1. 1. (Đã xuất bản)