BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
LÝ LỊCH KHOA HỌC
I. THÔNG TIN CÁ NHÂN
Họ và tên: HUỲNH THỊ SINH HIỀN Giới tính: Nữ
Email: htshien@ctu.edu.vn Ngạch viên chức: Giảng viên chính
Trình độ chuyên môn: Tiến sĩ Học hàm:
Đơn vị công tác: BM. Luật Hành chính
II. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
1. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã thực hiện.
STT Tên đề tài nghiên cứu/lĩnh vực áp dụng Năm
hoàn thành
Đề tài cấp (Tỉnh, bộ, ngành) Trách nhiệm tham gia trong đề tài
1 Việc giải thích văn bản quy phạm pháp luật của tòa án các nước theo hệ thống Thông luật - bài học kinh nghiệm cho Việt Nam 2022 Đề tài cấp trường Chủ nhiệm
2 Hiệu lực về thời gian của văn bản quy phạm pháp luật - một số tồn tại và giải pháp 2017 Đề tài cấp trường Chủ nhiệm
2. Sách và giáo trình xuất bản.
STT Tên sách Nhà xuất bản Năm
xuất bản
Số ISBN Tác giả Đồng
tác giả
1 Pháp luật đại cương
Trường Đại học Cần Thơ 2011 978-604-919-216-6.   X
2 Bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên Mầm non
Đại học Cần Thơ 2023   X
3 Bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên THCS
Đại học Cần Thơ 2023   X
4 Bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên THPT
Đại học Cần Thơ 2023   X
5 Bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên Tiểu học
Đại học Cần Thơ 2023   X
6 Học thuyết pháp lý
  X
3. Các công trình nghiên cứu khoa học đã công bố.
Xuất bản tiếng Việt
1.  Huỳnh Thị Sinh Hiền. 2023. QUY ƯỚC TRONG GIẢI THÍCH PHÁP LUẬT THÀNH VĂN CỦA TOÀ ÁN CÁC NƯỚC THUỘC HỆ THỐNG THÔNG LUẬT VÀ KIẾN NGHỊ CHO VIỆT NAM. Tạp chí Tòa án nhân dân. 70. 58 - 64. (Đã xuất bản)
2.  Huỳnh Thị Sinh Hiền, Võ Văn Tuấn Khanh. 2022. PHƯƠNG PHÁP GIẢI THÍCH PHÁP LUẬT THÀNH VĂN CỦA TÒA ÁN CÁC NƯỚC THEO HỆ THỐNG THÔNG LUẬT VÀ DÂN LUẬT - MỘT SỐ GỢI MỞ CHO TÒA ÁN VIỆT NAM. Tạp chí Tòa án nhân dân. 69. (Đã xuất bản)
3.  Huỳnh Thị Sinh Hiền. 2022. GIẢI THÍCH LUẬT CỦA TÒA ÁN PHÁP VÀ KINH NGHIỆM CHO VIỆT NAM. Nhà nước và pháp luật. 6. 3 - 12. (Đã xuất bản)
4.  Huỳnh Thị Sinh Hiền. 2021. CĂN CỨ GIẢI THÍCH VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CỦA TÒA ÁN CÁC NƯỚC THEO HỆ THỐNG THÔNG LUẬT VÀ KIẾN NGHỊ CHO VIỆT NAM. Nhà nước và pháp luật. 5. 15 - 25. (Đã xuất bản)
5.  PHANH NHẬT THANH , Huỳnh Thị Sinh Hiền. 2021. GIẢI THÍCH VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT DỰA VÀO VĂN BẢN VÀ DỰA VÀO Ý ĐỊNH CỦA CHỦ THỂ BAN HÀNH. Nhà nước và pháp luật. 11. 13 - 21. (Đã xuất bản)
6.  Huỳnh Thị Sinh Hiền. 2020. HIỆU LỰC TRỞ VỀ TRƯỚC CỦA VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT Ở VIỆT NAM - MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN. Nhà nước và pháp luật. 49. 3. (Đã xuất bản)
7.  Huỳnh Thị Sinh Hiền. 2019. ĐẢM BẢO TÍNH MINH BẠCH CỦA PHÁP LUẬT VỀ GIẢI THÍCH PHÁP LUẬT THÀNH VĂN. nhà nước và pháp luật. 8. 3. (Đã xuất bản)
8.  Tăng Thanh Phương, Huỳnh Thị Sinh Hiền. 2019. ÁP DỤNG QUY ĐỊNH TƯƠNG TỰ PHÁP LUẬT ĐỂ GIẢI THÍCH PHÁP LUẬT DÂN SỰ- BÀI HỌC KINH NGHIỆM TỪ PHÁP. Nhà nước và pháp luật. 12. 12. (Đã xuất bản)
9.  Huỳnh Thị Sinh Hiền. 2018. THẨM QUYỀN GIẢI THÍCH PHÁP LUẬT. Khoa học pháp lý. 09. 21. (Đã xuất bản)
10.  Huỳnh Thị Sinh Hiền, Huỳnh Thị Cẩm Hồng. 2018. TUYỂN CHỌN, SỬ DỤNG QUAN LẠI TRIỀU VUA LÊ THÁNH TÔNG - BÀI HỌC CHO VIỆC NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CÁN BỘ, CÔNG CHỨC HIỆN NAY. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Tập 54, Số 1. 258-264. (Đã xuất bản)
11.  Huỳnh Thị Sinh Hiền. 2018. MỘT SỐ QUY TẮC GIẢI THÍCH PHÁP LUẬT THÀNH VĂN CỦA ÚC VÀ GỢI MỞ CHO VIỆT NAM. Nhà nước và pháp luật. 7(683). 3-11. (Đã xuất bản)
12.  Huỳnh Thị Sinh Hiền. 2017. GIẢI QUYẾT NHỮNG BẤT CẬP XUNG QUANH MỐI QUAN HỆ GIỮA ĐỊNH NGHĨA, CẤU THÀNH VÀ PHÂN LOẠI QUY PHẠM PHÁP LUẬT. Tạp chí Dân chủ và Pháp luật. không có số. (Đã xuất bản)
13.  Huỳnh Thị Sinh Hiền. 2016. TỪ KHÁI NIỆM "QUY PHẠM PHÁP LUẬT" ĐẾN VIỆC SỬ DỤNG CÁC THUẬT NGỮ PHÁP LÝ KHÁC CÓ LIÊN QUAN. Nghiên cứu lập pháp. 23 (327). 3-8. (Đã xuất bản)
14.  Huỳnh Thị Sinh Hiền. 2015. GÓP Ý DỰ THẢO LUẬT BAN HÀNH VĂN BẢN PHÁP LUẬT. Nghiên cứu lập pháp. số 10 (290). 47. (Đã xuất bản)
15.  Huỳnh Thị Sinh Hiền. 2014. GIẢI THÍCH PHÁP LUẬT Ở ÚC VÀ NHU CẦU LUẬT HÓA HOẠT ĐỘNG GIẢI THÍCH PHÁP LUẬT Ở VIỆT NAM. TạP CHí NGHIÊN CứU LậP PHáP. Số 4 (260). 57-63. (Đã xuất bản)
16.  Huỳnh Thị Sinh Hiền. 2013. VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ VI PHẠM PHÁP LUẬT VÀ TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ TRONG QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT VIỆT NAM. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 25. 24-29. (Đã xuất bản)
Xác nhận
của Trường Đại học Cần Thơ

Cần Thơ, ngày 23 tháng 02 năm 2024
(Người kê khai ký tên
và ghi rõ họ tên)
Huỳnh Thị Sinh Hiền