BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
LÝ LỊCH KHOA HỌC
I. THÔNG TIN CÁ NHÂN
Họ và tên: LÊ HUỲNH PHƯƠNG CHINH Giới tính: Nữ
Email: lhpchinh@ctu.edu.vn Ngạch viên chức: Giảng viên chính
Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Học hàm:
Đơn vị công tác: BM. Luật Kinh tế
II. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
1. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã thực hiện.
STT Tên đề tài nghiên cứu/lĩnh vực áp dụng Năm
hoàn thành
Đề tài cấp (Tỉnh, bộ, ngành) Trách nhiệm tham gia trong đề tài
1 Pháp luật về thuế thu nhập cá nhân đối với tiền công, tiền lương của cá nhân cư trú – Thực tiễn tại thành phố Cần Thơ và một số định hướng hoàn thiện 2019 Đề tài cấp trường Chủ nhiệm
2. Sách và giáo trình xuất bản.
STT Tên sách Nhà xuất bản Năm
xuất bản
Số ISBN Tác giả Đồng
tác giả
3. Các công trình nghiên cứu khoa học đã công bố.
Xuất bản tiếng Anh
1.  Lê Thanh Hòa, Lê Huỳnh Phương Chinh. 2017. THE PARTTEN OF INWARD FDI UNDER "DOI MOI" POLICY. Công thương. 12. 21-29. (Đã xuất bản)
2.  Lê Huỳnh Phương Chinh, Lê Thanh Hoà. 2017. THE FOLLOW OF FDI TO VIETNAM: FROM POLICY TO IMPLEMENTATION. Công thương. 11. 50-57. (Đã xuất bản)
Xuất bản tiếng Việt
1.  Lê Huỳnh Phương Chinh, Đặng Quốc Anh, . 2023. PHÁP LUẬT VỀ THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN TỪ CHUYỂN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT MỘT SỐ TỒN TẠI VÀ ĐỀ XUẤT HOÀN THIỆN. Pháp luật về thuế: Những vấn đề pháp lý và thực tiễn tại Trường Đại học Lao động và Xã hội ngày 31 tháng 10 năm 2023. Trong Nguyễn Thi Minh Hằng và đối tác liên kết TS Đào Xuân Hội. 268-277. (Đã xuất bản)
2.  Lê Huỳnh Phương Chinh, , . 2023. PHÁP LUẬT VỀ QUẢN LÝ THUẾ ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ XUYÊN BIÊN GIỚI. Pháp luật về thuế: Những vấn đề pháp lý và thực tiễn. Trong Nguyễn Thi Minh Hằng và đối tác liên kết TS Đào Xuân Hội. 33-47. (Đã xuất bản)
3.  Lê Huỳnh Phương Chinh, , Nguyễn Xuận Quỳnh. 2023. BÀN VỀ MÔ HÌNH CỦA NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM VÀ CHỨC NĂNG QUẢN LÝ NGOẠI HỐI ĐỐI VỚI VẤN ĐỀ TIỀN ẢO MỘT SỐ ĐÁNH GIÁ VÀ ĐỀ XUẤT. Thực thi Luật Ngân hàng nhà nước Việt Nam và nhũng vấn đề đặt ra trong giai đoạn hiện nay. Trong Mai Thị Thanh Hằng. 208-223. (Đã xuất bản)
4.  Lê Huỳnh Phương Chinh, . 2023. VẬN DỤNG MÔ HÌNH GIÁO DỤC PHÁP LUẬT THỰC HÀNH TRONG ĐỔI MỚI, NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG GIẢNG DẠY PHÁP LUẬT- NHỮNG THUẬN LỢI VÀ THÁCH THỨC TỪ THỰC TIỄN KHOA LUẬT ĐẠI HỌC CẦN THƠ. Nang cao chat luong giang day ly luan chinh tri. Trong TS Đỗ Văn Biên chịu trách nhiệm xuất bản và nội dung. 75-85. (Đã xuất bản)
5.  , Lê Huỳnh Phương Chinh, , , , . 2023. NGHIÊN CỨU VỀ HOẠT ĐỘNG HỌC THUẬT TRONG MÔ HÌNH GIÁO DỤC PHÁP LUẬT THỰC HÀNH CỦA SINH VIÊN KHOA LUẬT TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ - MỘT SỐ ĐỀ XUẤT. Thúc đầy sự kết nối, phổ biến và bền vững trong giáo dục pháp luật thực hành tại Việt Nam. Trong TS Nguyễn Anh Tú. 94-108. (Đã xuất bản)
6.  Lê Huỳnh Phương Chinh, . 2023. THỰC HÀNH TRANH LUẬN PHẢN BIỆN CHÍNH SÁCH PHÁP LUẬT TRONG MÔ HÌNH GIÁO DỤC PHÁP LUẬT THỰC HÀNH. Thúc đầy sự kết nối, phổ biến và bền vững trong giáo dục pháp luật thực hành tại Việt Nam. Trong TS Nguyễn Anh Tú. 146-157. (Đã xuất bản)
7.  Lê Huỳnh Phương Chinh. 2021. KHAI THÁC VÀ PHÁT TRIỂN KỸ NĂNG CHO SINH VIÊN LUẬT VỚI MÔ HÌNH GIÁO DỤC PHÁP LUẬT THỰC HÀNH - NHỮNG THUẬN LỢI VÀ THÁCH THỨC. Kỹ năng trong đào tạo cử nhân luật đáp ứng nhu cầu của thị trường lao động. Trong PGS.TS Đoàn Đức Lương. 434-449. (Đã xuất bản)
8.  Lê Huỳnh Phương Chinh. 2021. PHÁP LUẬT VỀ TIỀN GỬI ĐƯỢC BẢO HIỂM, CHẤM DỨT BẢO HIỂM TIỀN GỬI VÀ CHI TRẢ TIỀN BẢO HIỂM - THỰC TRẠNG VÀ MỘT SỐ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN (PHẦN 2). Tạp chí Công Thương. 5. 32-37. (Đã xuất bản)
9.  Lê Huỳnh Phương Chinh. 2021. PHÁP LUẬT VỀ TIỀN GỬI ĐƯỢC BẢO HIỂM, CHẤM DỨT BẢO HIỂM TIỀN GỬI VÀ CHI TRẢ TIỀN BẢO HIỂM - THỰC TRẠNG VÀ MỘT SỐ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN. Tạp chí Công Thương. 4. 56-61. (Đã xuất bản)
10.  Lê Huỳnh Phương Chinh. 2018. NGHIÊN CỨU PHÁP LUẬT VỀ THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN ĐỐI VỚI TIỀN CÔNG, TIỀN LƯƠNG. Công thương. 4. 15-20. (Đã xuất bản)
11.  Lê Huỳnh Phương Chinh. 2018. THỰC TIỄN THỰC HIỆN PHÁP LUẬT VỀ THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN ĐỐI VỚI TIỀN CÔNG, TIỀN LƯƠNG VÀ MỘT SỐ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN. Công thương. 5. 11-16. (Đã xuất bản)
Xác nhận
của Trường Đại học Cần Thơ

Cần Thơ, ngày 23 tháng 02 năm 2024
(Người kê khai ký tên
và ghi rõ họ tên)
Lê Huỳnh Phương Chinh