BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
LÝ LỊCH KHOA HỌC
I. THÔNG TIN CÁ NHÂN
Họ và tên: LÊ HUỲNH PHƯƠNG CHINH Giới tính: Nữ
Email: lhpchinh@ctu.edu.vn Ngạch viên chức: Giảng viên chính
Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Học hàm:
Đơn vị công tác: BM. Luật Thương mại
II. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
1. Lĩnh vực nghiên cứu khoa học chính.
STT Tên lĩnh vực nghiên cứu chính
2. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã thực hiện.
STT Tên đề tài nghiên cứu/lĩnh vực áp dụng Năm
hoàn thành
Đề tài cấp (Tỉnh, bộ, ngành) Trách nhiệm tham gia trong đề tài
3. Sách và giáo trình xuất bản.
STT Tên sách Nhà xuất bản Năm
xuất bản
Số ISBN Tác giả Đồng
tác giả
4. Các công trình nghiên cứu khoa học đã công bố.
Xuất bản tiếng Anh
1.  Lê Huỳnh Phương Chinh, Lê Thanh Hoà. 2017. THE FOLLOW OF FDI TO VIETNAM: FROM POLICY TO IMPLEMENTATION. Công thương. 11. 50-57. (Đã xuất bản)
2.  Lê Thanh Hòa, Lê Huỳnh Phương Chinh. 2017. THE PARTTEN OF INWARD FDI UNDER "DOI MOI" POLICY. Công thương. 12. 21-29. (Đã xuất bản)
Xuất bản tiếng Việt
1.  Lê Huỳnh Phương Chinh. 2018. THỰC TIỄN THỰC HIỆN PHÁP LUẬT VỀ THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN ĐỐI VỚI TIỀN CÔNG, TIỀN LƯƠNG VÀ MỘT SỐ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN. Công thương. 5. 11-16. (Đã xuất bản)
2.  Lê Huỳnh Phương Chinh. 2018. NGHIÊN CỨU PHÁP LUẬT VỀ THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN ĐỐI VỚI TIỀN CÔNG, TIỀN LƯƠNG. Công thương. 4. 15-20. (Đã xuất bản)