BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
LÝ LỊCH KHOA HỌC
I. THÔNG TIN CÁ NHÂN
Họ và tên: PHAN ĐÌNH KHÔI Giới tính: Nam
Email: pdkhoi@ctu.edu.vn Ngạch viên chức: Giảng viên cao cấp
Trình độ chuyên môn: Tiến sỹ Học hàm: Phó giáo sư
Đơn vị công tác: BM. Tài chánh-Ngân hàng
II. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
1. Lĩnh vực nghiên cứu khoa học chính.
STT Tên lĩnh vực nghiên cứu chính
2. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã thực hiện.
STT Tên đề tài nghiên cứu/lĩnh vực áp dụng Năm
hoàn thành
Đề tài cấp (Tỉnh, bộ, ngành) Trách nhiệm tham gia trong đề tài
1 Phát triển dịch vụ bảo hiểm cây lúa phục vụ hộ trồng lúa tại ĐBSCL 2016 Đề tài cấp bộ Chủ nhiệm
3. Sách và giáo trình xuất bản.
STT Tên sách Nhà xuất bản Năm
xuất bản
Số ISBN Tác giả Đồng
tác giả
1 Phát triển kinh tế Đồng bằng sông Cửu Long: Thành tựu và Thách thức
Đại học Cần Thơ 2016 978-604-919-638-6   X
4. Các công trình nghiên cứu khoa học đã công bố.
Xuất bản tiếng Anh
1.  Chu V. Nguyen, Phan Đình Khôi, Huỳnh Việt Khải. 2018. ASYMMETRIES IN RESPONSES OF COMMERCIAL BANKS IN A TRANSITIONAL ECONOMY TO COUNTERCYCLICAL MONETARY POLICY: THE CASE OF ROMANIA. Journal of Eastern European and Central Asian Research. 5. 1-13. (Đã xuất bản)
2.  Huỳnh Việt Khải, Phan Thị Ánh Nguyệt, Phan Đình Khôi, Chu Văn Nam. 2018. ANALYZING THE IMPACT OF CREDIT PORTFOLIO DIVERSIFICATION ON THE PROFITABILITY OF VIETNAM COMMERCIAL BANKS. The 2018 UHD-CTU-UEL International Economics and Business Conference. . 78-89. (Đã xuất bản)
3.  Phan Đình Khôi, Phan Lý Ngọc Thảo. 2017. PARTICIAL-CREDIT-CONSTRAINT AND COMPLETE-CREDIT-CONSTRAINT OF SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES IN VIETNAM. International Conference for Young Researchers in Economics and Business, ICYREB2017. 2017. 210-222. (Đã xuất bản)
4.  Phan Đình Khôi. 2017. DOES AGRICULTURAL INSURANCE PROGRAM MATTER? EMPIRICAL EVIDENCE OF THE RICE CROP INSURANCE IN THE MEKONG RIVER DELTA OF VIETNAM. AP17Thai Conference 11th Asia-Pacific Conference on Global Business, Economics, Finance and Business Management THEME: Towards a Stable Global Economic Growth!. 11. 1-15. (Đã xuất bản)
5.  Nguyen Van Chu, Phan Đình Khôi, Marvin Williams. 2017. THE TRANSMISSION MECHANISM OF RUSSIAN CENTRAL BANK'S COUNTERCYCLICAL MONETARY POLICY SINCE 2011: EVIDENCE FROM THE INTEREST RATE PASS-THROUGH. JOURNAL OF EASTERN EUROPEAN AND CENTRAL ASIAN RESEARCH. 4. 1-14. (Đã xuất bản)
6.  Phan Đình Khôi, Phan Lý Ngọc Thảo. 2017. PARTIAL-CREDIT-CONSTRAINT AND COMPLETE-CREDIT-CONSTRAINT OF SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES IN VIETNAM. International Conference for Young Researchers in Economics and Business, Đà Đẳng. 2017. 210-222. (Đã xuất bản)
7.  Phan Đình Khôi, Christopher Gan, Gilbert Nartea, David A. Cohen. 2014. THE IMPACT OF MICROCREDIT ON RURAL HOUSEHOLDS IN THE MEKONG RIVER DELTA OF VIETNAM. Journal of the Asia Pacific Economy. 17. 558-578. (Đã xuất bản)
8.  Phan Đình Khôi, David Cohen, Gilbert Nartea, Christopher Gan. 2013. IMPACT OF MICROCREDIT ON RURAL HOUSEHOLDS: AN EVALUATION USING PANEL DATA. Faculty of Commerce Working Paper. 7. 1-24. (Đã xuất bản)
Xuất bản tiếng Việt
1.  Văn Công Hiền, Phan Đình Khôi. 2019. . MỐI QUAN HỆ PHỤ THUỘC GIỮA GIÁ VÀNG VÀ TỶ GIÁ NGOẠI TỆ Ở VIỆT NAM. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Tập 55, Số CĐ Kinh tế. 31-41. (Đã xuất bản)
2.  Huỳnh Việt Khải, Phan Đình Khôi, Cao Van Tai. 2019. MỨC ĐỘ TẬP TRUNG VÀ CẠNH TRANH CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM. Khoa học kinh tế. 7(01). 45-56. (Đã xuất bản)
3.  Phan Đình Khôi, Nguyễn Thị Kim Phượng, Nguyễn Thị Lương, Phạm Minh Ngọc. 2019. QUYẾT ĐỊNH SỬ DỤNG BẢO HIỂM Y TẾ CỦA NGƯỜI DÂN Ở VIỆT NAM. Tạp chí Khoa học Đại Học Mở Thành Phố Hồ Chí Minh. 14(1). 92-103. (Đã xuất bản)
4.  Phan Đình Khôi, Nguyễn Trung Đông, Trương Thị Thúy Hằng. 2019. TIẾP CẬN CHƯƠNG TRÌNH CHO VAY MUA NHÀ Ở XÃ HỘI: NGHIÊN CỨU THỰC NGHIỆM Ở CẦN THƠ. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Tập 55, Số 5. 82-90. (Đã xuất bản)
5.  Phan Đình Khôi, Trần Thúy Hằng. 2018. EARNING DISCLOSURE AND ABNORMAL RETURNS: EMPIRICAL EVIDENCE FROM HO CHI MINH STOCK EXCHANGE. Banking Technology Review. 2(3). 63-78. (Đã xuất bản)
6.  Phan Đình Khôi, Trần Thúy Hằng. 2018. THÔNG TIN LỢI NHUẬN CÔNG BỐ VÀ LỢI NHUẬN BẤT THƯỜNG: BẰNG CHỨNG THỰC NGHIỆM TỪ SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP. HỒ CHÍ MINH. Công nghệ Ngân hàng. 144. 8-19. (Đã xuất bản)
7.  Huỳnh Việt Khải, Phan Đình Khôi, Huỳnh Thị Đan Xuân, Nguyễn Thị Thu Uyên. 2018. NGHIÊN CỨU NHU CẦU CỦA NGƯỜI TIÊU DÙNG THÀNH PHỐ VĨNH LONG ĐỐI VỚI SẢN PHẨM THỊT HEO AN TOÀN. Khoa học quản lý và kinh tế. 8. 1-19. (Đã xuất bản)
8.  Phan Đình Khôi, Bùi Lê Thái Hạnh, Nguyễn Quỳnh Thanh Trúc, Lê Hồng Nga. 2018. HIỆU QUẢ TÁI CẤU TRÚC HỆ THỐNG NGÂN HÀNG VIỆT NAM GIAI ĐOẠN 2006 - 2014. Tạp chí Khoa học Kinh tế. 6(4). 108-116. (Đã xuất bản)
9.  Phan Đình Khôi, Nguyễn Việt Thành. 2017. CÁC YẾU TỐ VI MÔ ẢNH HƯỞNG ĐẾN RỦI RO TÍN DỤNG: TRƯỜNG HỢP CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN SỞ HỮU NHÀ NƯỚC Ở HẬU GIANG. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 48. 104-111. (Đã xuất bản)
10.  Phan Đình Khôi, Huỳnh Việt Khải. 2017. NHU CẦU CỦA NÔNG DÂN ĐỐI VỚI BẢO HIỂM NUÔI TÔM TẠI BẠC LIÊU. Proceedings of UHD-CTU Annual Economics and Business conference, ISSN: 2472-9329 (Print) 2472-9319 (Online). . 808-816. (Đã xuất bản)
11.  Huỳnh Việt Khải, Phan Đình Khôi, Lê Thị Thúy Kiều. 2017. LƯỢNG GIÁ TOUR THAM QUAN ĐIỂM DU LỊCH CHỢ NỔI CÁI RĂNG THEO CÁCH TIẾP CẬN THỬ NGHIỆM LỰA CHỌN. Khoa học thương mại. 107. 10-16. (Đã xuất bản)
12.  Phan Đình Khôi, Nguyễn Thị Ngọc Hân. 2017. MỐI QUAN HỆ TƯƠNG TÁC GIỮA LỢI NHUẬN VÀ RỦI RO TÍN DỤNG: BẰNG CHỨNG THỰC NGHIỆM TỪ CÁC QUỸ TÍN DỤNG NHÂN DÂN Ở AN GIANG. Tạp chí Khoa học Đại học Mở TP. HCM. 56(5). 64-75. (Đã xuất bản)
13.  Phan Đình Khôi, Mai Lê Trúc Liên, Trần Thị Kim Cúc. 2017. MỐI QUAN HỆ GIỮA QUẢN TRỊ VỐN LƯU ĐỘNG VÀ TỶ SUẤT SINH LỢI: TRƯỜNG HỢP CÁC CÔNG TY NGÀNH CÔNG NGHIỆP NIÊM YẾT Ở VIỆT NAM. Công nghệ Ngân hàng. 141. 72-85. (Đã xuất bản)
14.  Phan Đình Khôi, Nguyễn Thị Dân. 2017. CHUYỂN DỊCH CƠ CẤU LAO ĐỘNG VÀ TĂNG TRƯỞNG CÔNG NGHIỆP ĐỊA PHƯƠNG: TRƯỜNG HỢP THÀNH PHỐ CẦN THƠ. Kinh tế và Phát triển. 242. 80-88. (Đã xuất bản)
15.  Phan Đình Khôi, Huỳnh Việt Khải. 2017. MỨC SẴN LÒNG TRẢ CHO BẢO HIỂM TÔM NUÔI Ở BẠC LIÊU. Khoa học kinh tế. 5. 95-102. (Đã xuất bản)
16.  Ngô Mỹ Trân, Phan Đình Khôi, Trương Đông Lộc. 2016. VAI TRÒ CỦA KINH TẾ TƯ NHÂN TRONG CHUYỂN DỊCH CƠ CẤU KINH TẾ. Trong Phát triển kinh tế Đồng bằng sông Cửu Long: Thành tựu và thách thức.. Vo Thanh Danh. 137-158. (Đã xuất bản)
17.  Phan Đình Khôi, Lê Hồng Nga. 2016. TÁC ĐỘNG CỦA CHƯƠNG TRÌNH CHO VAY HỘ NGHÈO ĐẾN THU NHẬP CỦA HỘ: BẰNG CHỨNG THỰC NGHIỆM Ở BẠC LIÊU. Tạp chí Khoa học Kinh tế. 4(02). 88-99. (Đã xuất bản)
18.  Phan Đình Khôi, Phan Lý Ngọc Thảo. 2016. TÁC ĐỘNG CỦA CHƯƠNG TRÌNH THÍ ĐIỂM BẢO HIỂM TÔM NUÔI ĐẾN THU NHẬP CỦA HỘ NUÔI TÔM Ở BẠC LIÊU. Kinh tế và Phát Triển. 223. 80-89. (Đã xuất bản)
19.  Phan Đình Khôi, Ngô Uất Vỹ. 2016. MỨC SẴN LÒNG TRẢ CHO GẠO HỮU CƠ CỦA NGƯỜI TIÊU DÙNG Ở THÀNH PHỐ CẦN THƠ. Tạp chí Khoa học Kinh tế. 4(04). 44-54. (Đã xuất bản)
20.  Phan Đình Khôi, Hoàng Triệu Huy. 2015. BẢO HIỂM NÔNG NGHIỆP BỀN VỮNG: LÝ THUYẾT VÀ THỰC TRẠNG TRIỂN KHAI THÍ ĐIỂM BẢO HIỂM NÔNG NGHIỆP Ở VIỆT NAM. Kinh tế và Phát triển. 218. 48-55. (Đã xuất bản)
21.  Phan Đình Khôi, Thái Văn Đại, Hoàng Triệu Huy, Nguyễn Quốc Thái. 2015. CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN MỨC ĐỘ HÀI LÒNG CỦA KHÁCH HÀNG ĐỐI VỚI DỊCH VỤ TIỀN GỬI TIẾT KIỆM: TRƯỜNG HỢP AGRIBANK BÌNH MINH, VĨNH LONG. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 40. 50-57. (Đã xuất bản)
22.  Phan Đình Khôi, Hoàng Triệu Huy, Triệu Quốc Dương. 2014. CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN GIỚI HẠN TÍN DỤNG CỦA HỘ GIA ĐÌNH TẠI THÀNH PHỐ CẦN THƠ. Tạp chí Khoa học Đại học Huế. 2. 117-126. (Đã xuất bản)
23.  Phan Đình Khôi, Tăng Thị Ngân. 2014. MỨC SẴN LÒNG ĐÓNG GÓP CỦA NGƯỜI DÂN ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG CHO CHƯƠNG TRÌNH BẢO TỒN ĐA DẠNG SINH HỌC TẠI VƯỜN CHIM BẠC LIÊU. Tạp chí Kinh tế và Phát triển. 208. 17-26. (Đã xuất bản)
24.  Phan Đình Khôi, Quách Vũ Hiệp. 2014. CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN QUYẾT ĐỊNH THAM GIA BẢO HIỂM TÔM NUÔI CỦA HỘ NÔNG DÂN TẠI TỈNH BẠC LIÊU. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 35. 97-104. (Đã xuất bản)
25.  Hoàng Triệu Huy, Phan Đình Khôi. 2014. CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN KHẢ NĂNG TIẾP CẬN NGUỒN VỐN TÍN DỤNG CHÍNH THỨC CỦA HỘ SẢN XUẤT Ở TỈNH HẬU GIANG. Tạp chí Khoa học Đại học Huế. 2. 93-103. (Đã xuất bản)
26.  Hoàng Triệu Huy, Phan Đình Khôi, Phan Thị Ánh Nguyệt. 2014. CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN QUYẾT ĐỊNH THAM GIA BẢO HIỂM CÂY LÚA CỦA HỘ TRỒNG LÚA Ở TỈNH ĐỒNG THÁP. Tạp chí Khoa học Đại học Huế. 2. 105-116. (Đã xuất bản)
27.  Tăng Thị Ngân, Phan Đình Khôi. 2013. ĐO LƯỜNG MỨC SẴN LÒNG TRẢ CỦA NGƯỜI DÂN CHO CHƯƠNG TRÌNH BẢO TỒN ĐA DẠNG SINH HỌC TẠI VƯỜN CHIM BẠC LIÊU. Giải pháp khai thác tiềm năng Kinh tế-Xã hội các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long theo hướng liên kết vùng. 1. 109. (Đã xuất bản)
28.  Phan Đình Khôi. 2013. CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN TIẾP CẬN TÍN DỤNG CHÍNH THỨC VÀ PHI CHÍNH THỨC CỦA NÔNG HỘ Ở ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 28. 38-53. (Đã xuất bản)
29.  Phan Đình Khôi. 2013. HOW DOES MICROCREDIT HELP THE POOREMPERICAL EVIDENCE OF MICROCREDIT IMPACT ON RURAL HOUSEHOLDS IN THE MEKONG RIVER DELTA OF VIETNAM. Giải pháp khai thác tiềm năng Kinh tế-Xã hội các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long theo hướng liên kết vùng. 1. 218. (Đã xuất bản)
30.  Phan Đình Khôi. 2012. TÍN DỤNG CHÍNH THỨC VÀ KHÔNG CHÍNH THỨC …. Phát triển KT-XH. 1. 144. (Đã xuất bản)