BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
LÝ LỊCH KHOA HỌC
I. THÔNG TIN CÁ NHÂN
Họ và tên: HUỲNH LONG TOẢN Giới tính: Nam
Email: hltoan@ctu.edu.vn Ngạch viên chức: Giảng viên
Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Học hàm:
Đơn vị công tác: BM.Kỹ thuật Môi trường
II. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
1. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã thực hiện.
STT Tên đề tài nghiên cứu/lĩnh vực áp dụng Năm
hoàn thành
Đề tài cấp (Tỉnh, bộ, ngành) Trách nhiệm tham gia trong đề tài
1 Nghiên cứu ứng dụng bể SBR (Sequencing Batch Reactor) tự động hóa để xử lý nước thải ngành sơ chế thủy hải sản 2013 Đề tài cấp trường Chủ nhiệm
2. Sách và giáo trình xuất bản.
STT Tên sách Nhà xuất bản Năm
xuất bản
Số ISBN Tác giả Đồng
tác giả
3. Các công trình nghiên cứu khoa học đã công bố.
Xuất bản tiếng Việt
1.  Phan Thanh Thuận, Huỳnh Long Toản, Nguyễn Võ Châu Ngân. 2022. ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ CÔNG ĐOẠN XỬ LÝ SƠ CẤP NƯỚC THẢI LÒ GIẾT MỔ BẰNG CÔNG NGHỆ KEO TỤ ĐIỆN HÓA HOẠT ĐỘNG THEO MẺ. Kỷ yếu Hội nghị khoa học toàn quốc-VietGeo 2021 Phú Yên, 13 và 14 tháng 5 năm 2022. . 620-626. (Đã xuất bản)
2.  Phan Thanh Thuận, Huỳnh Long Toản, Nguyễn Võ Châu Ngân. 2022. ẢNH HƯỞNG CỦA CHỈ SỐ HỖN HỢP CHẤT RẮN LƠ LỬNG (MLSS) ĐẾN HIỆU SUẤT XỬ LÝ NƯỚC THẢI SẢN XUẤT BIA BẰNG CÔNG NGHỆ UNITANK. Kỷ yếu Hội nghị khoa học toàn quốc-VietGeo 2021 Phú Yên, 13 và 14 tháng 5 năm 2022. . 645-653. (Đã xuất bản)
3.  Nguyễn Xuân Hoàng, Huỳnh Long Toản, Lê Hoàng Việt. 2017. GIẢI PHÁP LOẠI BỎ CROM TRONG XỬ LÝ NƯỚC THẢI THUỘC DA CÁ SẤU. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số Môi trường 2017. 181-189. (Đã xuất bản)
4.  Lê Hoàng Việt, Nguyễn Hữu Chiếm, Huỳnh Long Toản, Phan Thanh Thuận. 2013. XỬ LÝ NƯỚC DƯỚI ĐẤT Ô NHIỄM ARSENIC QUI MÔ HỘ GIA ĐÌNH. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 25. 36-43. (Đã xuất bản)
Xác nhận
của Trường Đại học Cần Thơ

Cần Thơ, ngày 05 tháng 06 năm 2023
(Người kê khai ký tên
và ghi rõ họ tên)
Huỳnh Long Toản