BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
LÝ LỊCH KHOA HỌC
I. THÔNG TIN CÁ NHÂN
Họ và tên: NGUYỄN TRƯỜNG THÀNH Giới tính: Nam
Email: ntthanh@ctu.edu.vn Ngạch viên chức: Giảng viên
Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Học hàm:
Đơn vị công tác: BM.Kỹ thuật Môi trường
II. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
1. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã thực hiện.
STT Tên đề tài nghiên cứu/lĩnh vực áp dụng Năm
hoàn thành
Đề tài cấp (Tỉnh, bộ, ngành) Trách nhiệm tham gia trong đề tài
1 Đánh giá khả năng phân hủy sinh học hiếu khí của nhựa có khả năng phân hủy sinh học trong các điều kiện của quá trình tạo compost được kiểm soát 2022 Đề tài cấp trường Chủ nhiệm
2 Đánh giá hiện trạng và đề xuất giải pháp cấp nước sạch (theo QCVN 08-MT: 2015/BTNMT) từ hồ chứa Ô Tà Sóc, xã Lương Phi huyện Tri Tôn tỉnh An Giang trong điều kiện biến đổi khí hậu 2019 Đề tài cấp trường Chủ nhiệm
2. Sách và giáo trình xuất bản.
STT Tên sách Nhà xuất bản Năm
xuất bản
Số ISBN Tác giả Đồng
tác giả
3. Các công trình nghiên cứu khoa học đã công bố.
Xuất bản tiếng Anh
1.  Kim Lavane, Nguyễn Trường Thành, Phạm Văn Toàn, Huỳnh Vương Thu Minh, Pankaj Kumar. 2022. REMOVAL OF ARSENIC IN GROUNDWATER USING FE(III) OXYHYDROXIDE COATED SAND: A CASE STUDY IN MEKONG DELTA, VIETNAM. Hydrology. 9. (Đã xuất bản)
2.  Trần Thanh Thoảng, Huỳnh Vương Thu Minh, La Tài, Trịnh Vĩnh Quân, Nguyễn Bạch Long, Trần Văn Sao, Nguyễn Minh Trung, Trần Văn Tỷ, Nguyễn Trường Thành, Pankai Kumar, Đinh Văn Duy, Nigel K. Downes, Trần Quốc Huy. 2022. ASSESSMENT OF POTENTIAL RAINFALL DISTRIBUTION PATTERNS AND THEIR RELATIONSHIP WITH INUNDATION IN TRA VINH PROVINCE, VIETNAM. Journal of Climate Change. 8. 51-61. (Đã xuất bản)
3.  Trần Văn Tuẩn, Nguyễn Trường Thành, Nguyễn Võ Ái Mi, Nguyễn Thiện Trí. 2021. EVALUATING THE IMPACTS OF GROUNDWATER EXTRACTION ON LAND SUBSIDENCE IN CAI RANG DISTRICT, CAN THO CITY. Journal of Materials and Construction. 1. 25-31. (Đã xuất bản)
4.  Nguyễn Lệ Phương, Nguyễn Võ Châu Ngân, Nguyễn Hữu Chiếm, Nguyễn Trường Thành. 2019. NITRATE ACCUMULATION ON LEAFY VEGETABLES IRRIGATED BY THE BIOGAS EFFLUENT FED COW DUNG. Journal of Vietnamese Environment. Special Issue APE2019. 13 - 21. (Đã xuất bản)
Xuất bản tiếng Việt
1.  Kim Lavane, Nguyễn Trường Thành. 2022. ĐÁNH GIÁ SỰ HẤP THU CHÌ (PB) VÀ KẼM (ZN) TRONG ĐẤT CỦA CÚC VẠN THỌ VÀ CỎ MẦN TRẦU. Khoa học Đất. 69. 29-32. (Đã xuất bản)
2.  Nguyễn Trường Thành, Kim Lavane, Huỳnh Vương Thu Minh, Nguyễn Võ Châu Ngân, Trần Văn Tỷ. 2022. LỌC CÁT CHÌM - PHƯƠNG PHÁP TIẾP CẬN MỚI ĐỂ CUNG CẤP NƯỚC NÔNG THÔN. KỶ YẾU HỘI NGHỊ KHOA HỌC TOÀN QUỐC TRÁI ĐẤT, MỎ, MÔI TRƯỜNG BỀN VỮNG LẦN THỨ V. 1. 141-153. (Đã xuất bản)
3.  Nguyễn Xuân Hoàng, Lê Hoàng Việt, Nguyễn Trường Thành. 2022. ĐỊNH LƯỢNG DÒNG VẬT LIỆU CÓ THỂ TÁI CHẾ THU HỒI TRONG CHẤT THẢI RẮN SINH HOẠT TẠI THÀNH PHỐ CẦN THƠ. Tạp chí Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn. 22. 3 -10. (Đã xuất bản)
4.  Đỗ Thị Mỹ Phượng, Nguyễn Võ Châu Ngân, Lê Hoàng Việt, Nguyễn Trường Thành, Phan Thanh Thuận, Nguyễn Xuân Hoàng, Huỳnh Trọng Phước, Lê Thị Ánh Hồng. 2022. TỔNG QUAN MỘT SỐ TÍNH CHẤT CƠ HỌC CỦA HỖN HỢP BÊ TÔNG VÀ BÊ TÔNG CÓ CHỨA CỐT SỢI NHỰA. Hội nghị khoa học toàn quốc Địa chất công trình - Địa kỹ thuật và Xây dựng phục vụ phát triển bền vững khu vực Miền Trung và Tây Nguyên (ACEA-VIETGEO 2021). 1. 421 - 428. (Đã xuất bản)
5.  Kim Lavane, Nguyễn Trường Thành, Huỳnh Vương Thu Minh, Trần Văn Tỷ. 2022. CÔNG NGHỆ XỬ LÝ NƯỚC THẢI CHI PHÍ THẤP GÓP PHẦN PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG NGUỒN NƯỚC VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. 58. 252-257. (Đã xuất bản)
6.  Nguyễn Trường Thành, Nguyễn Võ Châu Ngân, Kim Lavane, Nguyễn Thị Ngọc Hân, Bùi Phương Thảo. 2022. ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI SINH HOẠT PHÂN TÁN Ở NÔNG THÔN CỦA BÈO TẤM (LEMNA MINOR). Kỷ yếu Hội nghị khoa học toàn quốc -VietGeo2021. 1. 530-538. (Đã xuất bản)
7.  Nguyễn Trường Thành, Kim Lavane, Nguyễn Võ Châu Ngân, Huỳnh Việt Triều, Nguyễn Văn Trí. 2022. ĐÁNH GIÁ TÌNH TRẠNG SỬ DỤNG VÀ PHÁT THẢI NHỰA CÓ KHẢ NĂNG PHÂN HỦY SINH HỌC TẠI NỘI THÀNH THÀNH PHỐ CẦN THƠ. Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 16. 75-83. (Đã xuất bản)
8.  Nguyễn Trường Thành, Phan Kiều Diễm, Nguyễn Thị Hồng Điệp, Võ Quang Minh, Phạm Thanh Vũ, Phạm Văn Toàn. 2022. NHẬN THỨC CỦA CỘNG ĐỒNG VỀ RÁC THẢI NHỰA Ở ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG: NGHIÊN CỨU ĐIỂN HÌNH TẠI CẦN THƠ. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. 58. 258-264. (Đã xuất bản)
9.  Nguyễn Công Thuận, Nguyễn Trường Thành, Huỳnh Công Khánh, Nguyễn Xuân Hoàng. 2021. THỰC TRẠNG PHÁT SINH RÁC THẢI NHỰA TRONG TRƯỜNG HỌC - NGHIÊN CỨU ĐIỂN HÌNH TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. 57. 126-137. (Đã xuất bản)
10.  Huỳnh Vương Thu Minh, Nguyễn Thành Tâm, Đái Thị Huỳnh Như, Nguyễn Trường Thành, Trần Văn Tỷ. 2021. ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG CHẤT LƯỢNG NƯỚC MẶT VÀ HIỆU QUẢ MÔ HÌNH CANH TÁC LÚA NẾP BA VỤ Ở BẮC VÀM NAO, AN GIANG. Khí tượng - Thủy văn. 732. 38-48. (Đã xuất bản)
11.  Kim Lavane, Nguyễn Trường Thành, Phạm Văn Toàn. 2021. TÁI SỬ DỤNG ỐNG HÚT NHỰA LÀM GIÁ THỂ TRONG BỂ LỌC SINH HỌC NGẬP NƯỚC ĐỂ XỬ LÝ NƯỚC THẢI SINH HOẠT. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. 57. 121-129. (Đã xuất bản)
12.  Nguyễn Thành Tâm, Trần Ngô Quốc Bảo, Huỳnh Vương Thu Minh, Nguyễn Trường Thành, Bùi Thị Bích Liên, Nguyễn Đào Tuyết Minh. 2021. ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG NƯỚC MẶT DO ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC HOẠT ĐỘNG TẠI KHU VỰC THÀNH PHỐ CẦN THƠ. Khí tượng Thủy văn. 2022. 39-55. (Đã xuất bản)
13.  Nguyễn Trường Thành, Kim Lavane, Huỳnh Thị Cẩm Tiên, Trần Thanh Truyền. 2021. ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG GIÁ THỂ TỪ BÙN THẢI SINH HỌC PHỐI TRỘN VỚI RƠM VÀ MỤN XƠ DỪA. Tạp chí Khoa học đất. 2. 68-73. (Đã xuất bản)
14.  Nguyễn Trường Thành, Phạm Văn Toàn, Võ Quang Minh, Phạm Thanh Vũ, Phan Chí Nguyện. 2021. ĐÁNH GIÁ THÀNH PHẦN RÁC THẢI NHỰA TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN NINH KIỀU THÀNH PHỐ CẦN THƠ. Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 14. 160-166. (Đã xuất bản)
15.  Kim Lavane, Nguyễn Trường Thành. 2021. NGHIÊN CỨU SỰ ẢNH HƯỞNG ĐỘ MẶN LÊN HOẠT ĐỘNG VI SINH VẬT VÀ HÔ HẤP ĐẤT. Khoa học đất. 64. 29-35. (Đã xuất bản)
16.  Nguyễn Trường Thành, Nguyễn Hữu Chiếm, Kim Lavane. 2020. SỬ DỤNG BÈO TẤM (LEMNA MINOR) TRONG VIỆC PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG MÔ HÌNH VACB TẠI NÔNG HỘ VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG. Nông nghiệp và PTNT. 20. 114-121. (Đã xuất bản)
17.  Kim Lavane, Nguyễn Trường Thành, Đào Thị Hồng Đoan, Nguyễn Hoàng Quốc Anh. 2019. ẢNH HƯỞNG CỦA ĐỘ MẶN LÊN HIỆU SUẤT XỬ LÝ NƯỚC THẢI CHẾ BIẾN THỦY SẢN BẰNG BỂ BÙN HOẠT TÍNH. Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 19. 74-79. (Đã xuất bản)
18.  Nguyễn Trường Thành, Huỳnh Vương Thu Minh, Trần Văn Tỷ, Trịnh Công Luận. 2019. ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG CHẤT LƢỢNG NƢỚC HỒ CHỨA Ô TÀ SÓC, XÃ LƢƠNG PHI, HUYỆN TRI TÔN, TỈNH AN GIANG. Hội nghị khoa học toán quốc Vietgeo2019: Địa kỹ thuật và xây dựng phục vụ phát triển biền vững. . 406-411. (Đã xuất bản)
19.  Nguyễn Võ Châu Ngân, Nguyễn Trường Thành, Nguyễn Hữu Lộc, Klaus Fricke, Nguyễn Trương Nhật Tân, Lê Ngọc Phúc, Nguyễn Trí Ngươn. 2018. SẢN XUẤT BIOGAS TỪ LỤC BÌNH VÀ PHÂN HEO ẢNH HƯỞNG CỦA TỶ LỆ PHỐI TRỘN. Lục bình - Tiềm năng sử dụng cho sản xuất khí sinh học. Nguyễn Võ Châu Ngân. 55 - 63. (Đã xuất bản)
20.  Lê Nguyễn Băng Châu, Nguyễn Trường Thành, ?Nguyễn Võ Châu Ngân, Mai Nguyễn Thanh Nhàn. 2013. ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG SINH KHÍ CỦA MẺ Ủ YẾM KHÍ BÙN ĐÁY AO NUÔI CÁ TRA THÂM CANH VỚI RƠM SAU Ủ NẤM. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 29. 76-82. (Đã xuất bản)
21.  Nguyễn Võ Châu Ngân, Nguyễn Trường Thành, Nguyễn Trương Nhật Tân, Lê Ngọc Phúc, Nguyễn Trí Ngươn, . 2012. KHẢ NĂNG SỬ DỤNG LỤC BÌNH VÀ RƠM LÀM NGUYÊN LIỆU NẠP BỔ SUNG CHO HẦM Ủ BIOGAS. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 22a. 213-221. (Đã xuất bản)
4. Lĩnh vực nghiên cứu khoa học chính.
STT Tên lĩnh vực nghiên cứu chính
Kỹ thuật năng lượng và nhiên liệu không phải dầu khí 
Kỹ thuật môi trường khác 
Công nghệ sinh học môi trường nói chung 
Công nghệ xử lý chất thải rắn và khí thải 
Xác nhận
của Trường Đại học Cần Thơ

Cần Thơ, ngày 05 tháng 06 năm 2023
(Người kê khai ký tên
và ghi rõ họ tên)
Nguyễn Trường Thành