BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
LÝ LỊCH KHOA HỌC
I. THÔNG TIN CÁ NHÂN
Họ và tên: ĐOÀN VĂN HỒNG THIỆN Giới tính: Nam
Email: dvhthien@ctu.edu.vn Ngạch viên chức: Giảng viên cao cấp
Trình độ chuyên môn: Tiến sỹ Học hàm: Phó giáo sư
Đơn vị công tác: BM.Công nghệ Hóa học
II. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
1. Lĩnh vực nghiên cứu khoa học chính.
STT Tên lĩnh vực nghiên cứu chính
Hóa lý 
Kỹ thuật quá trình hóa học nói chung 
Các vật liệu nano (sản xuất và các tính chất) 
Kỹ thuật môi trường khác 
2. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã thực hiện.
STT Tên đề tài nghiên cứu/lĩnh vực áp dụng Năm
hoàn thành
Đề tài cấp (Tỉnh, bộ, ngành) Trách nhiệm tham gia trong đề tài
3. Sách và giáo trình xuất bản.
STT Tên sách Nhà xuất bản Năm
xuất bản
Số ISBN Tác giả Đồng
tác giả
1 Kỹ thuật phản Ứng
978-604-919-102-2. X  
2 Thực tập quá trình và thiết bị công nghệ hoá học
  X
4. Các công trình nghiên cứu khoa học đã công bố.
Xuất bản tiếng Anh
1.  Lê Thanh Phong, Đoàn Văn Hồng Thiện, Nguyễn Võ Châu Ngân, Trần Trung Tính, Lê Việt Dũng. 2019. FACTORS AFFECTING TECHNOLOGY TRANSFER IN THE MEKONG DELTA. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Vol. 11, No. 3. 65-74. (Đã xuất bản)
2.  Trần Thị Bích Quyên, Đoàn Văn Hồng Thiện, Bùi Lê Anh Tuấn. 2019. NOVEL SYNTHESIS OF PD NANOSHEETS USED AS HIGHLY SENSITIVE SERS SUBSTRATE FOR TRACE FLUORESCENT DYE DETECTION. Advanced Materials Letters. 10. 279-283. (Đã xuất bản)
3.  Trần Thị Bích Quyên, Đoàn Văn Hồng Thiện, Bùi Lê Anh Tuấn, Lương Huỳnh Vủ Thanh, Nguyen Thi Xuan Chi, Nguyen Thi Diem Nhi. 2019. COMPARATIVE STUDY OF PREPARATION AND CHARACTERIZATION OF PALLADIUM NANOSHEETS. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Vol. 11, No. 1. 64-69. (Đã xuất bản)
4.  Trần Thị Bích Quyên, Đoàn Văn Hồng Thiện, Lương Huỳnh Vủ Thanh, Trần Chí Nhân, Nguyễn Văn Toàn. 2019. A SIMPLE AND RAPID PREPARATION OF ACTIVATED CARBONS WITH HIGHLY SURFACE AREA FROM DURIAN SHELL ASH. International Journal of Scientific Engineering and Science. 3. 65-68. (Đã xuất bản)
5.  Trần Thị Bích Quyên, Hà Thanh Toàn, Nguyễn Trọng Tuân, Đoàn Văn Hồng Thiện, Tran Quang thanh. 2018. A GREEN AND SIMPLE SYNTHESIS OF CHITOSAN/AG NANOCOMPOSITES AND STUDY FOR THEIR ANTIBACTERIAL ACTIVITY ON STAPHYLOCOCCUS AUREUS AND ESCHERICHIA COLI. Vietnam Journal of Science and Technology. 2A. 89-98. (Đã xuất bản)
6.  Trần Thị Bích Quyên, Đoàn Văn Hồng Thiện, Nguyen Phu Qui, Huynh Chi Khai, Nguyen Quoc Khanh. 2018. CHITOSAN NANOPARTICLES IN COMBINATION WITH HOUTTUYNIA CORDATA LEAVES EXTRACT APPLICATION IN PRESERVATION OF ORANGES. International Journal of Scientific Engineering and Science. 11. 18-22. (Đã xuất bản)
7.  Trần Thị Bích Quyên, Hà Thanh Toàn, Nguyễn Trọng Tuân, Đoàn Văn Hồng Thiện, Lương Huỳnh Vủ Thanh, Nguyen Thi Xuan Chi, Phan Van Hoang Khang, Vo Ngoc Hieu. 2018. COMPARATIVE STUDY OF CHITOSAN/AG NANOCOMPOSITES SYNTHESIS AND TEST THEIR ANTIBACTERIAL ACTIVITY ON STAPHYLOCOCCUS AUREUS AND ESCHERICHIA COLI. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Vol. 54, No. 8. 96-104. (Đã xuất bản)
8.  Trần Thị Bích Quyên, Nguyễn Trọng Tuân, Đoàn Văn Hồng Thiện, Ho Thi Kim Ngan, Nguyễn Thành Nghĩa. 2017. SYNTHESIS AND CHARACTERIZATION OF CHITOSAN/SILVER NANOCOMPOSITES USING KUMQUAT AQUEOUS EXTRACT: A GREEN APPROACH. IOSR Journal of Engineering. 11. 43-47. (Đã xuất bản)
9.  Trần Thị Bích Quyên, Trần Thị Xuân Mai, Đoàn Văn Hồng Thiện, Ho Thi Kim Ngan, Tran Anh Minh, Nguyễn Thành Nghĩa, Nguyễn Thị Phương Thúy, Trần Quang Thanh. 2017. A NOVEL AND RAPID SYNTHESIS OF CHITOSAN/AG NANOCOMPOSITES AND INVESTIGATION FOR ITS ANTIBACTERIAL ACTIVITY. International Journal Of Applied Research & Studies. VI (9). 1-11. (Đã xuất bản)
10.  Trần Thị Bích Quyên, Đoàn Văn Hồng Thiện, Bùi Lê Anh Tuấn, Lu Thi Mong Thy, Nguyen Thi Xuan Chi. 2017. SYNTHESIS OF SIO2/TIO2 NANOCOMPOSITES UNDER SUPPORTING OF MICROWAVE WITH SIO2 FROM RHA AND ITS CATALYTIC ACTIVITY. International Journal of Scientific Engineering and Technology. 3. 108-112. (Đã xuất bản)
11.  Đoàn Văn Hồng Thiện, Hà Thanh Toàn, Nguyễn Trọng Tuân, Đặng Huỳnh Giao, Trần Thị Bích Quyên, Huỳnh Vũ Phong, Trần Thị Kim Ngân. 2017. PREPARATION OF CHITOSAN/PEO NANOFIBERS BY AN ELECTROSPINNING METHOD. Vietnam Journal of Chemistry. 55. 526-567. (Đã xuất bản)
12.  Đoàn Văn Hồng Thiện, Nguyễn Minh Trí, Trần Thị Bích Quyên, Vo Ngoc Han. 2017. ELECTROSPUN CUO/AG NANOFIBERS FOR NONENZYMATIC GLUCOSE SENSORS. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 06. 63-68. (Đã xuất bản)
13.  Đoàn Văn Hồng Thiện. 2016. REMOVAL OF AZO DYES USING ELECTROSPUN PVA/FE2O3 NANOFIBERS. International Symposium for Young Chemical Engineers, Taipei, Taiwan, September 01 -03 2016. . (Đã xuất bản)
14.  Trần Thị Bích Quyên, Đoàn Văn Hồng Thiện. 2016. SYNTHESIS OF SILVER NANOCUBES AND APPLICATION IN SERS. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 04. 46-51. (Đã xuất bản)
15.  Đoàn Văn Hồng Thiện. 2016. PHOTOCATALYTIC DEGRADATION OF CINNAMIC ACID UNDER VISIBLE-LIGHT IRRADIATION ON ELECTROSPUN BI2O3 NANOFIBERS. Hội nghị quốc tế về khoa học, kỹ thuật và công nghệ (SICEST 2016) được tổ chức tại Bangka, Indonesia từ ngày 09/11/2016 đến 10/11/2016. . (Đã xuất bản)
16.  Đoàn Văn Hồng Thiện, Nguyễn Minh Trí, Trần Thị Bích Quyên, Nguyen Ngoc Tham, Tran Thi Kim Thoa. 2016. ELECTROSPUN CHITOSAN/PVA NANOFIBERS FOR DRUG DELIVERY. Tạp chí Khoa học & Công nghệ. 54. 185-192. (Đã xuất bản)
17.  Đoàn Văn Hồng Thiện, Nguyễn Trọng Tuân, Lương Huỳnh Vủ Thanh, Trần Thị Bích Quyên, Vo Ngoc Han. 2015. BIOSENSOR BASED ON ELECTROSPUN CUO/AG NANOFIBERS. THE 2nd INTERNATIONAL CONFERENCE ON CHEMICAL ENGINEERING, FOOD AND BIOTECHNOLOGY ICCFB2015. . 158-164. (Đã xuất bản)
18.  Trần Thị Bích Quyên, Đoàn Văn Hồng Thiện. 2015. A HIGHLY SURFACE-ENHANCED RAMAN SCATTERING OF RD3B MOLECULES ON GOLD NANOCAGES MODIFIED THE NEGATIVE/POSITIVE CHARGE ON THEIR SURFACES. THE 2nd INTERNATIONAL CONFERENCE ON CHEMICAL ENGINEERING, FOOD AND BIOTECHNOLOGY – ICCFB2015. 35. 173-179. (Đã xuất bản)
19.  Ho Ming Hua, Chung Hsing Li, Sheng Wen Hsiao, Đoàn Văn Hồng Thiện. 2014. PREPARATION OF CHITOSAN/HYDROXYAPATITE SUBSTRATES WITH CONTROLLABLE OSTEOCONDUCTIVITY TRACKED BY AFM. Annals of Biomedical Engineering. 26. (Đã xuất bản)
20.  Đoàn Văn Hồng Thiện, Ming Hua Ho, Sheng Wen Hsiao, Chung Hsing Li. 2014. WET CHEMICAL PROCESS TO ENHANCE OSTEOCONDUCTIVITY OF ELECTROSPUN CHITOSAN NANOFIBERS. Journal of Materials Science. 50. (Đã xuất bản)
21.  Đoàn Văn Hồng Thiện. 2014. PREPARATION AND CHARACTERIZATION OF ELECTROSPUN CHITOSAN/HYDROXYAPATITE NANOFIBERS VIA A WET CHEMICAL PROCESS. International Conference on Mechanical, Civil, and Material Engineering (ICMCME 2014); 11 -13 July 2014, Phuket , Thailand. 90263. (Đã xuất bản)
Xuất bản tiếng Việt
1.  Văn Phạm Đan Thủy, Đoàn Văn Hồng Thiện, Phạm Văn Toàn, Đặng Huỳnh Giao. 2020. TỔNG HỢP SỢI NANO CARBON/ZNO BẰNG KỸ THUẬT QUAY ĐIỆN HÓA. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Tập 56, Số 3. 1-8. (Đã xuất bản)
2.  Đặng Huỳnh Giao, Đoàn Văn Hồng Thiện, Phạm Thị Mè, Phạm Quốc Yên, Lê Thị Anh Thư. 2019. VẬT LIỆU ZIF-67: TỔNG HỢP TRONG DUNG MÔI ETHANOL VÀ NGHIÊN CỨU KHẢ NĂNG HẤP PHỤ METHYL DA CAM. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Tập 55, Số 2. 1-8. (Đã xuất bản)
3.  Nguyễn Trương Xuân Vinh, Đoàn Văn Hồng Thiện, Huỳnh Kỳ Phương Hạ. 2018. TỔNG HỢP VẬT LIỆU CẤU TRÚC SPINEL NICKEL FERRITE NIXFE3-XO4 BẰNG PHƯƠNG PHÁP SOL-GEL VÀ KHẢO SÁT HOẠT TÍNH QUANG XÚC TÁC. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Tập 54, Số 7. 20-26. (Đã xuất bản)
4.  Lâm Hoa Hùng, Đoàn Văn Hồng Thiện, Ngô Thanh An, Nguyễn Quang Long. 2017. PHÂN HỦY P-NITROPHENOL BẰNG KỸ THUẬT FENTON ĐIỆN HÓA SỬ DỤNG ĐIỆN CỰC GRAPHIT DẠNG THANH. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 49. 27-33. (Đã xuất bản)
5.  Đoàn Văn Hồng Thiện, Hà Thanh Toàn, Nguyễn Trọng Tuân, Đặng Huỳnh Giao, Trần Thị Bích Quyên, Nguyen Thi Ngoc Tham, Huỳnh Vũ Phong, Tran Thi Kim Thoa. 2017. ĐIỀU CHẾ VÀ ỨNG DỤNG HYDROGEL CHITIN TRONG DẪN TRUYỀN CURCUMIN. Tạp chí hóa học. 55. 156-161. (Đã xuất bản)
6.  Đoàn Văn Hồng Thiện. 2016. SỬ DỤNG CÁC HỢP CHẤT TỪ TỰ NHIÊN ĐỂ SẢN XUẤT SẢN PHẨM CÓ GIÁ TRỊ: TIỀM NĂNG VÀ THÁCH THỨC. Câu lạc bộ khoa học kỹ thuật các trường Đai học Kỹ thuật lần thứ 48. 48. 109-116. (Đã xuất bản)
7.  Võ Duy Đăng Khôi, Đoàn Văn Hồng Thiện, Nguyễn Đình Hùng, Nguyễn Quang Long, Huỳnh Kỳ Phương Hạ. 2015. CHẾ TẠO GẠCH KHÔNG NUNG TỪ ĐẤT BỒI LẮNG. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 40. 22-27. (Đã xuất bản)
8.  Đoàn Văn Hồng Thiện, Phạm Văn Đông, Le Van Xeo. 2015. TỔNG HỢP ZEOLITE 4A KÍCH THƯỚC MICRO TỪ KAOLIN. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 36. 42-46. (Đã xuất bản)
9.  Đoàn Văn Hồng Thiện, Nguyễn Việt Bách, Huỳnh Thu Hạnh, Lý Cẩm Nhung, Hứa Hoàng Thái, Nguyễn Quang Long. 2014. SỬ DỤNG NƯỚC ÉP CHANH TỔNG HỢP NANO VÀNG. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 30. 22-28. (Đã xuất bản)
10.  Đoàn Văn Hồng Thiện, Lê Đức Duy, Nguyễn Minh Nhựt, Phạm Thị Mè, Phạm Hòa Thái. 2014. LOẠI ION ĐỒNG (II) BẰNG TRO TRẤU. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 34. 45-53. (Đã xuất bản)
11.  Đoàn Kim Hồng, Đoàn Văn Hồng Thiện, Ngô Thanh An, Trần Khắc Chương, Nguyễn Quang Long. 2014. KHẢ NĂNG OXY HÓA CO Ở NHIỆT ĐỘ THẤP CỦA XÚC TÁC NANO AU TRÊN CÁC CHẤT MANG KHÁC NHAU. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 30. 9-14. (Đã xuất bản)
12.  NGUYEN THE VO TONG, Đoàn Văn Hồng Thiện, NGUYEN QUANG LONG . 2013. CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN SỰ CHUYỂN HÓA N-HEXAN THÀNH PROPYLEN TRÊN VẬT LIỆU ZSM-11. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 26. 24-29. (Đã xuất bản)
13.  Đoàn Văn Hồng Thiện. 2013. SỬ DỤNG CHẤT KHỬ CÓ TRONG NƯỚC ÉP CHANH ĐỂ TỔNG HỢP NANO VÀNG. Kỷ yếu hội nghị khoa Công Nghệ. 1. 39. (Đã xuất bản)