BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
LÝ LỊCH KHOA HỌC
I. THÔNG TIN CÁ NHÂN
Họ và tên: HỒ QUỐC PHONG Giới tính: Nam
Email: hqphong@ctu.edu.vn Ngạch viên chức: Giảng viên cao cấp
Trình độ chuyên môn: Tiến sỹ Học hàm: Phó giáo sư
Đơn vị công tác: BM.Công nghệ Hóa học
II. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
1. Lĩnh vực nghiên cứu khoa học chính.
STT Tên lĩnh vực nghiên cứu chính
2. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã thực hiện.
STT Tên đề tài nghiên cứu/lĩnh vực áp dụng Năm
hoàn thành
Đề tài cấp (Tỉnh, bộ, ngành) Trách nhiệm tham gia trong đề tài
1 Nghiên cứu chế tạo vật liệu khung tương hợp sinh học từ polymer tự nhiên có khả năng thay thế và tái tạo xương 2018 Đề tài cấp bộ Chủ nhiệm
3. Sách và giáo trình xuất bản.
STT Tên sách Nhà xuất bản Năm
xuất bản
Số ISBN Tác giả Đồng
tác giả
1 Kỹ thuật xúc tác
978-604-919-823-6   X
2 Thực tập quá trình và thiết bị công nghệ hoá học
  X
4. Các công trình nghiên cứu khoa học đã công bố.
Xuất bản tiếng Anh
1.  Nguyễn Văn Đạt, Huỳnh Thanh Tuấn, Hồ Quốc Phong, Đỗ Võ Anh Khoa, Huỳnh Liên Hương, Ronny Purwadi, Nguyễn Thanh Đạt. 2020. THE PREPARATION OF A FINE TIP CALCIUM ION SELECTIVE ELECTRODE. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Vol. 12, No 1. 45-49. (Đã xuất bản)
2.  Nguyễn Văn Dũng, Phạm Văn Toàn, Hồ Quốc Phong, Kim Lavane, Nguyễn Văn Tuyến. 2018. A STUDY ON TREATMENT OF SURFACE WATER USING COLD PLASMA FOR DOMESTIC WATER SUPPLY. Environmental Engineering Research. 2018.215. (Đã xuất bản)
3.  Trần Nam Nghiệp, Hồ Quốc Phong, Edward J McMurchie, Tony Hall, Yung Ngothai. 2017. A SIMPLE METHOD TO EXTRACT FATS, OIL AND GREASE FOR BIODIESEL PRODUCTION FROM GREASE TRAP WASTE. Journal of Multidisciplinary Engineering Science Studies (JMESS). 3. 1853-1859. (Đã xuất bản)
4.  Nguyễn Văn Đạt, , Lê Thị Mến, Duong Nguyen Thach Thao, Trac Hue Phuong, Cao Dang Khoa, Đỗ Võ Anh Khoa, Hồ Quốc Phong, Phan Viet Hai, Lưu Cẩm Lộc. 2017. APPLICATION OF RESPONSE SURFACE METHODOLOGY FOR OPTIMIZING TRANSESTERIFICATION OF COCONUT OIL. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 05. 101-108. (Đã xuất bản)
5.  Trần Nam Nghiệp, Hồ Quốc Phong, Ted McMurchie, Philip Curran, Lisa Chao, Phuoc Cuong Tran, Yung Ngothai. 2016. OPTIMIZATION OF THE PRODUCTION OF BIODIESEL FROM GREASE TRAP WASTE (GTW). Chemeca 2016. . 1-8. (Đã xuất bản)
6.  Hồ Quốc Phong, Nguyễn Văn Đạt, Huỳnh Liên Hương, Trần Đông Âu. 2016. BIODIESEL SYNTHESIS FROM ALGAE (CHLORELLA SP.) IN CONDITION OF SUBCRITICAL METHANOL. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 04. 1-5. (Đã xuất bản)
7.  Trần Nam Nghiệp, Hồ Quốc Phong, Edward J McMurchie, Tony Hall, Cuong Phuoc Tran, Volker Hessel, Yung Ngothai. 2016. EXTRACTION OF FATS, OIL AND GREASE FROM GREASE TRAP WASTE FOR BIODIESEL PRODUCTION. 6th International Symposium on Energy from Biomass and Waste (14 Nov 2016 - 17 Nov 2016 : Venice, Italy). . 1-12. (Đã xuất bản)
8.  Nguyễn Văn Đạt, , Ông Thị Mỹ Hiền, Hồ Quốc Phong, Lê Văn Thức, Lưu Cẩm Lộc. 2016. BIODIESEL PRODUCTION FROM SOME BIOMASS SOURCES AVAILABLE IN VIETNAM. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 03. 102-107. (Đã xuất bản)
9.  Hồ Quốc Phong, Trần Nam Nghiệp, Huỳnh Liên Hương, Tran Phuoc Cuong, Yung Ngothai. 2016. SYNTHESIS OF BIODIESEL FROM WET ALGAE (CHLORELLA SP.) BY SUBCRITICAL METHOD. International Conference on Chemical Engineering – Regeneration, Recovery and Reinvention (Chemeca 2016), Adelaide. . 920-927. (Đã xuất bản)
10.  Hồ Quốc Phong, Huỳnh Liên Hương. 2014. MICROBIAL LIPID PRODUCTION FROM SUGARCANE BAGASSE. The International Forum on Green Technology and Management 2014: ENVIRONMNETAL PROTECTION TOWARD SUSTAINABLE DEVELOPMENT. 1. (Đã xuất bản)
11.  Meng-Jiy Wang, Hồ Quốc Phong, Liang-Yih Chen, Chintya Effendi. 2013. PREPARATION OF POLYMERS WITH SUBMICRON TOPOGRAPHY WITH DIFFERENT FUNCTIONALITIES FOR THE EVALUATION OF BIOCOMPATIBILITY. Biochemical Engineering Journal. 78. 170-174. (Đã xuất bản)
12.  Jian-Je Chen, Hồ Quốc Phong, Meng-Jiy Wang. 2012. MODULATION OF CELL RESPONSES BY CREATING SURFACE SUBMICRON TOPOGRAPHY AND AMINE FUNCTIONALITIES. JOURNAL OF POLYMER SCIENCE PART B: POLYMER PHYSICS. 50. 484-491. (Đã xuất bản)
13.  Hồ Quốc Phong, Shu-Ling Wang, Meng-Jiy Wang. 2011. CREATION OF BIOFUNCTIONALIZED MICROPATTERNS ON POLY(METHYL METHACRYLATE) BY SINGLE-STEP PHASE SEPARATION METHOD. Applied Materials & Interfaces. 3. 4496-4503. (Đã xuất bản)
Xuất bản tiếng Việt
1.  Hồ Quốc Phong, Phan Đình Khôi, Huỳnh Liên Hương, Nguyễn Văn Nhã, Nguyễn Thị Bích Thuyền, Yasuaki Takagi, Lê Thị Minh Thủy, Trần Minh Phú. 2020. NGHIÊN CỨU TRÍCH LY HYDROXYAPATITE TỪ XƯƠNG CÁ TRA (PANGASIANODON HYPOPHTHALMUS). Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Tập 56, Số CĐ Thủy sản. 199-211. (Đã xuất bản)
2.  Trần Minh Phú, Huỳnh Thị Kim Duyên, Nguyễn Lê Anh Đào, Hồ Quốc Phong, Nguyễn Thị Như Hạ, Nguyễn Trọng Tuân, Nguyễn Quốc Thịnh, Tomoaki Hagiwara. 2020. ẢNH HƯỞNG CỦA DỊCH CHIẾT LÁ TRÀ XANH (CAMELLIA SINENSIS) ĐẾN CHẤT LƯỢNG TÔM SÚ (PENAEUS MONODON) TRONG ĐIỀU KIỆN BẢO QUẢN LẠNH. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Tập 56, Số CĐ Thủy sản. 261-272. (Đã xuất bản)
3.  Hồ Quốc Phong, Huỳnh Liên Hương, Trần Sỹ Nam, Tào Thế Dương. 2019. NGHIÊN CỨU CHẾ TẠO SCAFFOLD POLYLACTIC ACID BẰNG PHƯƠNG PHÁP TÁCH PHA DUNG MÔI. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Tập 55, Số 4. 82-91. (Đã xuất bản)
4.  Hồ Quốc Phong, Nguyễn Văn Đạt, Huỳnh Liên Hương, Nguyễn Đình Duy. 2019. NGHIÊN CỨU SẢN XUẤT HYDROXYAPATITE TỪ XƯƠNG BÒ. Tạp Chí Khoa Học và Công Nghệ Đại Học Đà Nẵng. 17 (7). 19-24. (Đã xuất bản)
5.  Hồ Quốc Phong, Đặng Huỳnh Giao, Nguyễn Văn Dũng, Huỳnh Liên Hương, Nguyễn Mai Hùng. 2018. NGHIÊN CỨU PHÂN HỦY HOẠT CHẤT QUINALPHOS BẰNG HỆ THỐNG PLASMA LẠNH. Khoa hoc và Công nghệ. 08. 3-9. (Đã xuất bản)
6.  Hồ Quốc Phong, Bùi Thị Trúc Linh, Nguyễn Văn Dũng, Bùi Thị Hồng Loan, Huỳnh Liên Hương, Đặng Huỳnh Giao, Phạm Văn Toàn. 2018. NGHIÊN CỨU KHẢ NĂNG TẠO GỐC TỰ DO TRONG NƯỚC BẰNG CÔNG NGHỆ PLASMA LẠNH. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Tập 54, Số 9. 1-7. (Đã xuất bản)
7.  Hồ Quốc Phong, Nguyễn Văn Đạt, Trần Nam Nghiệp, Huỳnh Liên Hương, Lê Trang Nguyên Thư. 2017. NGHIÊN CỨU SẢN XUẤT DẦU VI SINH VẬT TỪ CÁM GẠO TÁCH BÉO. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 52. 37-45. (Đã xuất bản)
8.  Huỳnh Liên Hương, Hồ Quốc Phong, Nguyễn Thị Nhiễn, Đỗ Thị Hồng Phượng. 2016. TỔNG HỢP BIODIESEL TỪ BÙN THẢI TRONG ĐIỀU KIỆN METHANOL-NƯỚC CẬN TỚI HẠN. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 43. 109-115. (Đã xuất bản)
9.  Hồ Quốc Phong, Phương Thanh Vũ. 2015. NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG BÃ MÍA CHẾ TẠO VẬT LIỆU BIOCOMPOSITE. Hội thảo KHCN các trường đại học kỹ thuật lần thứ 46: “Các trường đại học kỹ thuật với sự phát triển bền vững của tỉnh Hải Dương”.. . 149-160. (Đã xuất bản)
10.  Hồ Quốc Phong, Huỳnh Liên Hương, Trương Thị Bé Trinh, Đỗ Nguyễn Tường Vy. 2014. NGHIÊN CỨU TỔNG HỢP BIODIESEL TỪ CHẤT BÉO NẤM NEM Y. LYPOLITICA PO1G BẰNG PHƯƠNG PHÁP CẬN TỚI HẠN. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 33. 22-28. (Đã xuất bản)
11.  Hồ Quốc Phong, Nguyễn Trọng Tuân, Trần Sương Ngọc, Huỳnh Liên Hương, Huỳnh Thị Ngọc Hiền, Trần Đông Âu. 2014. SẢN XUẤT CHẤT BÉO TỪ VI TẢO CHLORELLA SP. SỬ DỤNG TỔNG HỢP DIESEL SINH HỌC. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 35. 1-8. (Đã xuất bản)
12.  Hồ Quốc Phong, Huỳnh Liên Hương, Trương Vi? Ha?, Huy?nh Diê?p Ha?i Đăng. 2013. TỔNG HỢP XÚC TÁC ACID BẰNG PHƯƠNG PHÁP SUNFO HÓA HẠT CARBON. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 28. 99-105. (Đã xuất bản)
13.  Hồ Quốc Phong, Huỳnh Liên Hương, TRUONG THI CAM TU, VO TRUONG GIANG . 2013. KHẢ NĂNG SỬ DỤNG BÃ MÍA TRONG SẢN XUẤT CHẤT BÉO TỪ NẤM MEN YARROWIA LIPOLYTICA PO1G. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 26. 134-142. (Đã xuất bản)
14.  Hồ Quốc Phong, Lê Trang Nguyên Thư. 2013. NGHIÊN CỨU SỬ DỤNG CÁM GẠO TÁCH BÉO NUÔI CÂY NẤM MEN. HT kết nối doanh nghiệp-quản lý- đào tạo-lĩnh vực KTCN ĐBSCL. 1. 39. (Đã xuất bản)
15.  Huỳnh Liên Hương, Hồ Quốc Phong. 2013. TRÍCH LY VÀ PHÂN TÍCH THÀNH PHẦN CHẤT BÉO TRUNG TÍNH (NEUTRAL LIPIDS) TRONG BÙN HOẠT TÍNH. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 26. 90-96. (Đã xuất bản)
16.  Hồ Quốc Phong, Võ Trường Giang, TRUONG THI CAM TU. 2012. NGHIÊN CỨU SẢN XUẤT TÁCH BÉO TỪ NẤM MEN ĐƯỢC NUÔI CẤY BẰNG MÔI. HN Khoa học - Đào tạo Khoa CN. 1. 1. (Đã xuất bản)