BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
LÝ LỊCH KHOA HỌC
I. THÔNG TIN CÁ NHÂN
Họ và tên: KIM LAVANE Giới tính: Nam
Email: klavane@ctu.edu.vn Ngạch viên chức: Giảng viên chính
Trình độ chuyên môn: Tiến sỹ Học hàm:
Đơn vị công tác: BM.Kỹ thuật Môi trường
II. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
1. Lĩnh vực nghiên cứu khoa học chính.
STT Tên lĩnh vực nghiên cứu chính
Kỹ thuật môi trường khác 
Công nghệ sinh học môi trường nói chung 
Xử lý môi trường bằng phương pháp sinh học; các công nghệ sinh học chẩn đoán (chip ADN và thiết bị cảm biến sinh học) 
Công nghệ sinh học môi trường khác 
2. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã thực hiện.
STT Tên đề tài nghiên cứu/lĩnh vực áp dụng Năm
hoàn thành
Đề tài cấp (Tỉnh, bộ, ngành) Trách nhiệm tham gia trong đề tài
3. Sách và giáo trình xuất bản.
STT Tên sách Nhà xuất bản Năm
xuất bản
Số ISBN Tác giả Đồng
tác giả
1 Công nghệ môi trường đại cương
978-604-919-851-9   X
2 Hóa kỹ thuật môi trường
978-604-919-812-0   X
4. Các công trình nghiên cứu khoa học đã công bố.
Xuất bản tiếng Anh
1.  Kim Lavane, Tao Yan, Russell Yost, Guy Porter. 2021. A SUSTAINABLE AND LOW-COST SOIL FILTER COLUMN FOR REMOVING PATHOGENS FROM SWINE WASTEWATER: THE ROLE OF ENDOGENOUS SOIL PROTOZOA. WATER. 13. (Đã xuất bản)
2.  Kim Lavane, Phạm Văn Toàn, Tao Yan. 2020. INACTIVATION OF ESCHERICHIA COLI ENHANCED BY ANAEROBIC MICROBIAL IRON REDUCTION. Environmental Science and Pollution Research. 28. (Đã xuất bản)
3.  Nguyễn Hiếu Trung, Lâm Văn Thịnh, Nguyễn Hồng Đức, Kim Lavane, Đinh Diệp Anh Tuấn, Nguyễn Thanh Lộc. 2019. ADDRESSING URBAN WATER SCARCITY IN CAN THO CITY AMIDST CLIMATE UNCERTAINTY AND URBANIZATION. Development and Climate Change in the Mekong Region. 1. 287-322. (Đã xuất bản)
4.  Nguyễn Hiếu Trung, Lâm Văn Thịnh, Nguyễn Hồng Đức, Kim Lavane, Đinh Diệp Anh Tuấn, Nguyễn Thanh Lộc. 2019. URBAN WATER MANAGEMENT UNDER UNCERTAINTY: A SYSTEM DYNAMIC APPROACH. WATER and POWER. 64. 319-336. (Đã xuất bản)
5.  Nguyễn Văn Dũng, Phạm Văn Toàn, Hồ Quốc Phong, Kim Lavane, Nguyễn Văn Tuyến. 2018. A STUDY ON TREATMENT OF SURFACE WATER USING COLD PLASMA FOR DOMESTIC WATER SUPPLY. Environmental Engineering Research. 2018.215. (Đã xuất bản)
6.  Kim Lavane. 2017. PHOSPHATE SOLUBILIZING MICROORGANISMS ISOLATED FROM MANOA SOIL IN OAHU, HAWAI’I. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 05. 80-86. (Đã xuất bản)
7.  Nguyễn Lệ Phương, Nguyễn Võ Châu Ngân, Kim Lavane, Nguyễn Thị Ngọc Trang, Dương Ngọc Trâm, Nguyễn Văn Liêm, Thạch Hải. 2016. STUDY ON CO-FERMENTATION OF COW DUNG AND GIANT DIRT IN SEMI-CONTINUOUS ANAEROBIC DIGESTER. Tạp chí Khoa học và Công nghệ. 54(2A). 287 - 292. (Đã xuất bản)
8.  Kim Lavane, Yi Y. Zuo, Eulyn Pagaling, Tao Yan. 2014. IMPACT OF SUBSTRATUM SURFACE ON MICROBIAL COMMUNITY STRUCTURE AND TREATMENT PERFORMANCE IN BIOLOGICAL AERATED FILTERS. Applied and Environmental Microbiology. Volume 80 Number 1. 177-183. (Đã xuất bản)
9.  Kim Lavane, Jiasong Fan, Tao Yan, Chittaranjan Ray, Jessica M. Shelton. 2011. ASSESSING THE SEVERITY OF RAINFALL-DERIVED INFILTRATION AND INFLOW AND SEWER DETERIORATION BASED ON THE FLUX STABILITY OF SEWAGE MARKERS. Environmental Science and Technology. 45. 8683-8690. (Đã xuất bản)
Xuất bản tiếng Việt
1.  Kim Lavane, Phạm Văn Toàn, Nguyễn Thị Hoàng Hạnh. 2021. XỬ LÝ NƯỚC THẢI SINH HOẠT BẰNG ĐẤT NGẬP NƯỚC NHÂN TẠO NỀN XỈ THAN TỔ ONG KẾT HỢP TRỒNG CỎ VOI. Tạp chí Khoa học và Công nghệ nôn nghiệp Trường đại học Nông lâm Huế. 5. 2596-2605. (Đã xuất bản)
2.  Kim Lavane, Nguyễn Trường Thành. 2021. NGHIÊN CỨU SỰ ẢNH HƯỞNG ĐỘ MẶN LÊN HOẠT ĐỘNG VI SINH VẬT VÀ HÔ HẤP ĐẤT. Khoa học đất. 64. 29-35. (Đã xuất bản)
3.  Kim Lavane, Nguyễn Trường Thành, Phạm Văn Toàn. 2021. TÁI SỬ DỤNG ỐNG HÚT NHỰA LÀM GIÁ THỂ TRONG BỂ LỌC SINH HỌC NGẬP NƯỚC ĐỂ XỬ LÝ NƯỚC THẢI SINH HOẠT. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. 57. 121-129. (Đã xuất bản)
4.  Nguyễn Trường Thành, Kim Lavane, Huỳnh Thị Cẩm Tiên, Trần Thanh Truyền. 2021. ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG GIÁ THỂ TỪ BÙN THẢI SINH HỌC PHỐI TRỘN VỚI RƠM VÀ MỤN XƠ DỪA. Tạp chí Khoa học đất. 2. 68-73. (Đã xuất bản)
5.  Kim Lavane, Phạm Văn Toàn, Jiro Koyama. 2020. KHẢO SÁT SỰ Ô NHIỄM BỞI CÁC HỢP CHẤT HYĐRÔCÁCBON ĐA VÒNG TẠI KHU VỰC THÀNH PHỐ CẦN THƠ. Tạp chí Khoa học đất. -. 42-46. (Đã xuất bản)
6.  Nguyễn Trường Thành, Nguyễn Hữu Chiếm, Kim Lavane. 2020. SỬ DỤNG BÈO TẤM (LEMNA MINOR) TRONG VIỆC PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG MÔ HÌNH VACB TẠI NÔNG HỘ VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG. Nông nghiệp và PTNT. 20. 114-121. (Đã xuất bản)
7.  Kim Lavane, Nguyễn Trường Thành, Đào Thị Hồng Đoan, Nguyễn Hoàng Quốc Anh. 2019. ẢNH HƯỞNG CỦA ĐỘ MẶN LÊN HIỆU SUẤT XỬ LÝ NƯỚC THẢI CHẾ BIẾN THỦY SẢN BẰNG BỂ BÙN HOẠT TÍNH. Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 19. 74-79. (Đã xuất bản)
8.  Nguyễn Võ Châu Ngân, Nguyễn Đình Giang Nam, Kim Lavane, Trần Phú Hòa, Lê Trọng Thắng. 2018. KAHOR SÁT CHẤT LƯỢNG MÔI TRƯỜNG ĐẤT Ở RỪNG TRÀM TRÀ SƯ. Tạp Chí Hội Khoa Học Đất. 53. 90-94. (Đã xuất bản)
9.  Kim Lavane, Tôn Nữ Nhật Minh, Dương Thị Cẩm Thu, Nguyễn Thị Trúc Lê, Nguyễn Thị Cẩm Ngân. 2018. TÁI SỬ DỤNG XỈ THAN TỔ ONG LÀM VẬT LIỆU ĐỆM TRONG HỆ THỐNG LỌC SINH HỌC ĐỂ XỬ LÝ NƯỚC THẢI SINH HOẠT HỘ GIA ĐÌNH. Khoa học và Công nghệ nông nghiệp. 2. 693-704. (Đã xuất bản)