BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
LÝ LỊCH KHOA HỌC
I. THÔNG TIN CÁ NHÂN
Họ và tên: PHAN VĂN PHÚC Giới tính: Nam
Email: pvphuc@ctu.edu.vn Ngạch viên chức: Giảng viên
Trình độ chuyên môn: Tiến sỹ Học hàm:
Đơn vị công tác: Bộ môn Kinh tế Chính trị và Chủ nghĩa xã hội khoa học
II. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
1. Lĩnh vực nghiên cứu khoa học chính.
STT Tên lĩnh vực nghiên cứu chính
Kinh tế học; Trắc lượng kinh tế học; Quan hệ sản xuất kinh doanh 
Kinh tế học và kinh doanh khác 
Khoa học chính trị 
Khoa học chính trị khác 
2. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã thực hiện.
STT Tên đề tài nghiên cứu/lĩnh vực áp dụng Năm
hoàn thành
Đề tài cấp (Tỉnh, bộ, ngành) Trách nhiệm tham gia trong đề tài
3. Sách và giáo trình xuất bản.
STT Tên sách Nhà xuất bản Năm
xuất bản
Số ISBN Tác giả Đồng
tác giả
4. Các công trình nghiên cứu khoa học đã công bố.
Xuất bản tiếng Anh
1.  Phan Văn Phúc. 2021. AN EXPLORATION OF THE RELATIONSHIP BETWEEN THE QUALITY OF PUBLIC GOVERNANCE AND INCOME INEQUALITY: A CASE STUDY OF VIETNAM. The Singapore Economic Review. online. (Đã xuất bản)
2.  Phan Văn Phúc, Trương Thị Thùy Dung. 2020. IS SMALL BEAUTIFUL? EVIDENCE FROM THE VIETNAM AGRARIAN ECONOMY. Sustainable Agricultural Development in Vietnam Experience of Asian Countries. . (Đã xuất bản)
3.  Phan Văn Phúc, Martin OBrien. 2019. MULTIDIMENSIONAL WELLBEING INEQUALITY IN A DEVELOPING COUNTRY: A CASE STUDY OF VIETNAM. Social Indicators Research. 145. (Đã xuất bản)
4.  Phan Văn Phúc. 2018. THE LIVING STANDARD INEQUALITY IN VIETNAM: A STATISTICAL ANALYSIS. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Vol. 54, No. 8. 37-44. (Đã xuất bản)
5.  Phan Văn Phúc. 2018. AN EXPLORATION OF THE CAUSAL EFFECTS OF ALCOHOL CONSUMPTION ON INCOME: A CASE STUDY OF THE MEKONG RIVER DELTA OF VIETNAM. Asia Conference on Business and Economic Studies. . 27-35. (Đã xuất bản)
6.  Phan Văn Phúc, Alfredo Paloyo, Silvia Mendolia, Martin O'Brien. 2017. NATIONAL PRO-POOR SPENDING PROGRAMMES AND THEIR EFFECT ON INCOME INEQUALITY AND POVERTY: EVIDENCE FROM VIETNAM. Applied Economics. 49. 5579-5590. (Đã xuất bản)
7.  Phan Văn Phúc. 2017. THE LIVING STANDARD INEQUALITY IN VIETNAM: A STATISTICAL ANALYSIS. THE 2nd UHD-CTU Annual Economics and Business Conference Proceedings, Special Issue 2017. . 25-34. (Đã xuất bản)
8.  Phan Văn Phúc, Martin O'Brien, Silvia Mendolia. 2017. WELLBEING INEQUALITY IN A DEVELOPING COUNTRY: FROM THEORY TO PRACTICE. Policies and Sustainable Economic Development, University of Economics HCMC, September 28 2017. . 38-63. (Đã xuất bản)
Xuất bản tiếng Việt
1.  Phan Văn Thạng, Phan Văn Phúc. 2021. VẬN DỤNG MỘT SỐ ĐIỂM MỚI TRONG VĂN KIỆN ĐẠI HỘI XIII CỦA ĐẢNG VÀO GIẢNG DẠY KINH TẾ CHÍNH TRỊ MÁC-LÊNIN VÀ CHỦ NGHĨA XÃ HỘI KHOA HỌC Ở CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC HIỆN NAY. Vận dụng những điểm mới trong Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng vào việc giảng dạy lý luận chính trị ở các trường đại học và cao đẳng hiện nay. . 605-612. (Đã xuất bản)
2.  Phan Văn Phúc. 2019. BẤT BÌNH ĐẲNG THU NHẬP TRONG CHỦ NGHĨA TƯ BẢN – LÝ THUYẾT VÀ THỰC TIỄN. Tạp chí Nghiên cứu Kinh tế và Kinh doanh Châu Á. 30. (Đã xuất bản)
3.  Phan Văn Phúc. 2018. GIẢNG DẠY VỀ MÔ HÌNH KINH TẾ THỊ TRƯỜNG ĐỊNH HƯỚNG XÃ HỘI CHỦ NGHĨA Ở VIỆT NAM: LÝ LUẬN, THỰC TIỄN VÀ KHUYẾN NGHỊ. Tạp chí Khoa học Trường Đại học An Giang. 21. 77-83. (Đã xuất bản)
4.  Phan Văn Phúc. 2017. TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ VÀ THỰC HIỆN CÔNG BẰNG XÃ HỘI Ở VIỆT NAM TRONG THỜI KỲ ĐỔI MỚI: THÀNH TỰU VÀ TRIỂN VỌNG. Kỷ yếu hội thảo khoa học: Vận dụng Nghị quyết đại hội lần thứ XII vào việc giảng dạy các môn lý luận chính trị ở các trường đại học và cao đẳng. . 116-126. (Đã xuất bản)
5.  Phan Văn Phúc. 2010. KHỦNG HOẢNG KINH TẾ THẾ GIỚI HIỆN NAY - NHÌN TỪ HỌC THUYẾT KINH TẾ CỦA CÁC MÁC. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 14. 1-7. (Đã xuất bản)