BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
LÝ LỊCH KHOA HỌC
I. THÔNG TIN CÁ NHÂN
Họ và tên: LÊ THANH SƠN Giới tính: Nam
Email: ltson@ctu.edu.vn Ngạch viên chức: Giảng viên
Trình độ chuyên môn: Tiến sĩ Học hàm:
Đơn vị công tác: BM. Kinh tế - Xã hội Nông thôn
II. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
1. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã thực hiện.
STT Tên đề tài nghiên cứu/lĩnh vực áp dụng Năm
hoàn thành
Đề tài cấp (Tỉnh, bộ, ngành) Trách nhiệm tham gia trong đề tài
2. Sách và giáo trình xuất bản.
STT Tên sách Nhà xuất bản Năm
xuất bản
Số ISBN Tác giả Đồng
tác giả
1 Quản trị và điều hành hợp tác xã nông nghiệp trong thời kỳ hội nhập
Đại học Cần Thơ 2022   X
3. Các công trình nghiên cứu khoa học đã công bố.
Xuất bản tiếng Anh
1.  Nguyễn Thùy Trang, Võ Hồng Tú, Lê Thanh Sơn, Nguyễn Phú Son. 2022. IS SUPER‐INTENSIVE SHRIMP FARMING MORE ENVIRONMENTALLY FRIENDLY? AN APPLICATION OF MATERIAL BALANCE PRINCIPLE IN THE MEKONG DELTA. Environment, Development and Sustainability. 2. (Đã xuất bản)
2.  Võ Hồng Tú, Nguyễn Thùy Trang, Nguyễn Bích Hồng, Lê Thanh Sơn, Châu Thị Lệ Duyên, Mitsuyasu Yabe. 2021. ENVIRONMENTAL EFFICIENCY OF INTENSIVE SHRIMP FARMING IN TRANSFORMING AREAS OF THE COASTAL MEKONG DELTA. JOURNAL OF THE FACULTY OF AGRICULTURE KYUSHU UNIVERSITY. 66. 277-289. (Đã xuất bản)
Xuất bản tiếng Việt
1.  Nguyễn Thùy Trang, Võ Hồng Tú, Huỳnh Trường Giang, Lê Thanh Sơn. 2022. ƯỚC LƯỢNG HIỆU QUẢ MÔI TRƯỜNG CỦA MÔ HÌNH TÔM THẺ CHÂN TRẮNG Ở ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG: ỨNG DỤNG CÁCH TIẾP CẬN CÂN BẰNG NGUYÊN LIỆU*. tạp chí nghiên cứu kinh tế. 4. 80-95. (Đã xuất bản)
2.  Trần Thanh Dũng, Lê Thanh Sơn, Phạm Văn Trọng Tính. 2022. VAI TRÒ CỦA LIÊN KẾT SẢN XUẤT TRONG NÔNG NGHIỆP Ở ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. 58. 56-64. (Đã xuất bản)
3.  Nguyễn Thùy Trang, Võ Hồng Tú, Lê Thanh Sơn. 2022. BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU VÀ NUÔI TÔM THÂM CANH VÙNG VEN BIỂN ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG: NHỮNG KHÍA CẠNH KINH TẾ, XÃ HỘI VÀ MÔI TRƯỜNG. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. 58. 265-277. (Đã xuất bản)
4.  Nguyễn Thùy Trang, Võ Hồng Tú, Lê Thanh Sơn. 2022. SỰ SẴN LÒNG CHI TRẢ CHO SẢN PHẨM THỦ CÔNG MỸ NGHỆ LỤC BÌNH CHUẨN HOÁ OCOP CỦA NGƯỜI TIÊU DÙNG THÀNH PHỐ CẦN THƠẠP CHÍ KHOA HỌC ĐẠI HỌC MỞ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH - KINH TẾ VÀ QUẢN TRỊ KINH DOANH. tạp chí khoa học Đại học Mở TPHCM. 17. 110-125. (Đã xuất bản)
5.  Nguyễn Thùy Trang, Võ Hồng Tú, Lê Thanh Sơn, Nguyễn Huỳnh Mỹ Bình. 2021. NGHIÊN CỨU CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN HÀNH VI TIÊU DÙNG CÁC SẢN PHẨM RAU BÁN ONLINE CỦA NGƯỜI TIÊU DÙNG TẠI THÀNH PHỐ CẦN THƠ. TẠP CHÍ KINH TẾ & QUẢN TRỊ KINH DOANH. 17. 37-47. (Đã xuất bản)
6.  Lê Thanh Sơn, Nguyễn Thùy Trang, Hồ Hồng Nhi. 2021. CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN QUYẾT ĐỊNH TIÊU DÙNG RAU AN TOÀN: TRƯỜNG HỢP NGHIÊN CỨU TẠI THÀNH PHỐ BẠC LIÊU. Tạp chí Công thương. Tháng 8/2021. 256-263. (Đã xuất bản)
7.  Lê Thanh Sơn, Trần Tiến Khai. 2017. ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG CỦA THU HỒI ĐẤT ĐẾN CHI TIÊU CỦA CÁC HỘ GIA ĐÌNH NÔNG THÔN VIỆT NAM: TRƯỜNG HỢP TẠI THÀNH PHỐ CẦN THƠ. Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 21. 14-21. (Đã xuất bản)
8.  Lê Thanh Sơn, Trần Tiến Khai. 2016. TÁC ĐỘNG CỦA VIỆC THU HỒI ĐẤT VÙNG NÔNG THÔN ĐẾN THU NHẬP NGƯỜI DÂN HUYỆN VĨNH THẠNH - THÀNH PHỐ CẦN THƠ: TRƯỜNG HỢP DỰ ÁN KHU DÂN CƯ VƯỢT LŨ THẠNH MỸ. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 42. 66-77. (Đã xuất bản)
9.  Phan Thị Phương Anh, Lê Thanh Sơn. 2011. VAI TRÒ CỦA ĐOÀN THANH NIÊN CỘNG SẢN HỒ CHÍ MINH TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ TRONG VIỆC GIÁO DỤC CHÍNH TRỊ TƯ TƯỞNG TRONG SINH VIÊN HIỆN NAY. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 18a. 139-144. (Đã xuất bản)
Xác nhận
của Trường Đại học Cần Thơ

Cần Thơ, ngày 05 tháng 12 năm 2023
(Người kê khai ký tên
và ghi rõ họ tên)
Lê Thanh Sơn