BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
LÝ LỊCH KHOA HỌC
I. THÔNG TIN CÁ NHÂN
Họ và tên: VƯƠNG QUỐC DUY Giới tính: Nam
Email: vqduy@ctu.edu.vn Ngạch viên chức: Giảng viên cao cấp
Trình độ chuyên môn: Tiến sỹ Học hàm: Phó giáo sư
Đơn vị công tác: BM. Tài chánh-Ngân hàng
II. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
1. Lĩnh vực nghiên cứu khoa học chính.
STT Tên lĩnh vực nghiên cứu chính
2. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã thực hiện.
STT Tên đề tài nghiên cứu/lĩnh vực áp dụng Năm
hoàn thành
Đề tài cấp (Tỉnh, bộ, ngành) Trách nhiệm tham gia trong đề tài
3. Sách và giáo trình xuất bản.
STT Tên sách Nhà xuất bản Năm
xuất bản
Số ISBN Tác giả Đồng
tác giả
1 Bài tập và Bài giải Phân tích hoạt động kinh doanh
Giáo dục Việt Nam 2015 978-604-0-07984-8 X  
2 Bài tập- Bài giải Quản trị tài chính doanh nghiệp
Giáo dục Việt Nam 2015 978-604-0-07642-7 X  
3 Các yếu tố về nhu cầu tín dụng vi mô của nông dân Đồng bằng sông Cửu Long
Đại học Cần Thơ 2015 978-604-919-427-6 X  
4 Giáo trình Quản trị rủi ro tài chính
Đại học Cần Thơ 2016 978-604-919-533-4   X
5 Marketing Quốc tế
  X
6 Quản trị rủi ro tài chính
978-604-919-935-6   X
4. Các công trình nghiên cứu khoa học đã công bố.
Xuất bản tiếng Anh
1.  Mai Văn Nam, Vương Quốc Duy. 2017. DETERMINANTS OF DIVIDEND DIVIDED POLICY OF LISTED COMPANIES IN VIETNAM STOCK EXCHANGE MARKET. Australian Journal of Basic and Applied Sciences. 11. 24-32. (Đã xuất bản)
2.  Vương Quốc Duy, Lê Long Hậu. 2017. IMPACT OF MACROECONOMIC FACTORS ON SHARE PRICE INDEX IN VIETNAM’S STOCK MARKET. The international Journal of Engineering and Science. 6. 52-59. (Đã xuất bản)
3.  Vương Quốc Duy. 2017. DETERMINANTS OF TECHNICAL EFFICIENCY OF THE BANKS LISTED ON THE VIETNAMESE STOCK EXCHANGE. International Journal For Research In Business, Management And Accounting. 3. 1-14. (Đã xuất bản)
4.  Vương Quốc Duy. 2017. THE DETERMINANTS OF PEOPLE CREDIT FUNDS EFFICIENCY IN MEKONG DELTA OF VIETNAM. INTERNATIONAL RESEARCH JOURNAL OF ADVANCED ENGINEERING AND SCIENCE. 2. 231-237. (Đã xuất bản)
5.  Vương Quốc Duy, Mai Văn Nam. 2017. THE IMPACT OF DIVIDEND POLICY ON THE VALUATION OF COMPANY SHARES. International Journal of Innovative Science Engineering and Technology. 4. 33-48. (Đã xuất bản)
6.  Vương Quốc Duy. 2017. DETERMINANTS OF FINANCIAL PERFORMANCE OF SHRIMP PROCESSING FIRMS IN THE MEKONG DELTA. International Journal of Innovative Science Engineering and Technology. 4. 275-283. (Đã xuất bản)
7.  Vương Quốc Duy, Mai Văn Nam. 2017. USING ARIMA MODEL TO PREDICT THE CHANGE OF STOCK PRICE OF VINAMILK JOINT - STOCK COMPANY FROM 2016 TO 2018. International Journal of Latest Research in Engineering and Technology. 3. 49-58. (Đã xuất bản)
8.  Vương Quốc Duy. 2017. THE IMPACT OF CAPITAL STRUCTURE ON THE PERFORMANCE OF INDUSTRIAL COMMODITY AND SERVICES FIRMS LISTED ON VIETNAMESE STOCK EXCHANGE. International Journal of Environment Agriculture and Biotechnology. 2. 1162-1168. (Đã xuất bản)
9.  Vương Quốc Duy, Nguyễn Hữu Đặng, Lê Long Hậu. 2017. DETERMINANTS OF STOCK PRICES OF JOINT - STOCK COMPANIES IN INDUSTRIAL SECTOR LISTED ON HCM CITY STOCK EXCHANGE. International Journal of Advanced Engineering Research and Science. 4. 102-108. (Đã xuất bản)
10.  Vương Quốc Duy, Lê Long Hậu. 2017. THE CAUSALITY RELATIONSHIP BETWEEN HNX INDEX AND STOCK TRADING VOLUME IN HANOI STOCK EXCHANGE. The journal of advanced Engineering, Management and Science. 3. 155-160. (Đã xuất bản)
11.  Vương Quốc Duy. 2017. DETERMINANTS OF POOR HOUSEHOLD INCOME IN CA MAU PROVINCE, VIETNAM. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 05. 59-64. (Đã xuất bản)
12.  Vương Quốc Duy, Lê Long Hậu. 2016. DETERMINANTS OF BUYING DECISION AND AMOUNT OF MONEY SPENT BY THE HOUSEHOLDS AT COOPMART CAN THO, VIETNAM. International Journal of Innovative Science, Engineering & Technology. 3(2). 453-464. (Đã xuất bản)
13.  Vương Quốc Duy. 2016. DETERMINANTS OF HOUSEHOLDS EXPENDITURE IN CHAU THANH A DISTRICT, HAU GIANG PROVINCE, VIETNAM. Journal of Current Research in Science. 4. 1-5. (Đã xuất bản)
14.  Vương Quốc Duy. 2016. DETERMINANTS OF ACCESS TO FORMAL CREDIT BY THE INDUSTRIAL AND CONSTRUCTIONAL SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES IN CAN THO CITY, VIETNAM. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 02. 112-121. (Đã xuất bản)
15.  Mai Văn Nam, Vương Quốc Duy. 2016. DETERMINANTS REPAYMENT PERFORMANCE OF BORROWERS IN RURAL MEKONG DELTA OF VIETNAM. International Journal of Innovative Science, Engineering & Technology. 3(1). 305-322. (Đã xuất bản)
16.  Vương Quốc Duy. 2016. DETERMINANTS OF WILLINGNESS TO PAY FOR THE SHRIMP INSURANCE OF FARMING HOUSEHOLDS IN BACLIEU PROVINCE. International Journal of Engineering Technology and Management (IJETM). 3(1). 30-36. (Đã xuất bản)
17.  Vương Quốc Duy. 2016. POSSIBLE MARKETING SOLUTIONS TO ATTRACT THE CUSTOMERS TO COOP MARK CAN THO. International Journal of Advanced Engineering Technology and Innovative Science (IJAETIS). 2(1). 9-23. (Đã xuất bản)
18.  Vương Quốc Duy. 2015. IS THE REPAYMENT PERFORMANCE OF FARMERS BETTER THAN THAT OF NON-FARMERS?. International conference on Emerging Challenge: Managing to Success - ICECH2015, 12/11/2015, Hanoi University of Science and Technology. . 310-324. (Đã xuất bản)
19.  Vương Quốc Duy. 2015. IMPACT OF ACCESS TO CREDIT ON MULTIDIMENSIONAL POVERTY INDICATORS OF HOUSEHOLDS IN MEKONG DELTA OF VIETNAM. Australian Journal of Basic and Applied Sciences. 9(34). 90-97. (Đã xuất bản)
20.  Vương Quốc Duy. 2015. ACCESS TO CREDIT AND RICE PRODUCTION EFFICIENCY OF RURAL HOUSEHOLDS IN THE MEKONG DELTA. Sociology and Anthropology. 3. 425-433. (Đã xuất bản)
21.  Vương Quốc Duy. 2015. DETERMINANTS OF ACCESS TO CREDIT BY INDUSTRIAL AND CONSTRUCTION SMALL AND MEDIUM SIZED ENTERPRISES IN CAN THO CITY, VIETNAM. International conferences on Emerging Challenge: Managing to Success ICECH2015, 12/11/2015, Hanoi University of Science and Technology. . 294-300. (Đã xuất bản)
Xuất bản tiếng Việt
1.  Lý Phương Thùy, Phạm Lê Thông, Vương Quốc Duy. 2019. CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC DOANH NGHIỆP TẠI VIỆT NAM. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Tập 55, Số CĐ Kinh tế. 12-22. (Đã xuất bản)
2.  Vương Quốc Duy, Nguyễn Văn Vũ An. 2017. DETERMINANTS OF INCOME IMPROVEMENT DEMAND OF POOR WOMEN IN TRA CU DISTRICT, TRA VINH PROVINCE, VIETNAM. International Journal of Innovative Science, Engineering & Technology,. 4. 71-82. (Đã xuất bản)
3.  Vương Quốc Duy, LY Phuong Thuy. 2017. THE DETERMINANTS OF CAPITAL STRUCTURE OF CONSTRUCTION FIRMS LISTED ON VIETNAMESE STOCK EXCHANGE. International Journal of Innovative Science Engineering and Technology. 4. 114-124. (Đã xuất bản)
4.  Vương Quốc Duy. 2017. DETERMINANTS OF FINANCIAL PERFORMANCE OF REAL ESTATE FIRMS LISTED ON THE VIETNAMESE STOCK EXCHANGE. European Academic Research. 5. 4987-5002. (Đã xuất bản)
5.  Vương Quốc Duy. 2017. CÓ PHẢI NÔNG DÂN TRẢ NỢ TỐT?. THE 2nd UHD-CTU ANNUAL ECONOMICS AND BUSINESS CONFERENCE PROCEEDINGS. . 118-129. (Đã xuất bản)
6.  Vương Quốc Duy. 2016. CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN VIỆC THAM GIA BẢO HIỂM NHÂN THỌ CỦA NGƯỜI DÂN THÀNH PHỐ CẦN THƠ. Khoa học Kinh tế và Quản lý. 1. 77-90. (Đã xuất bản)
7.  Vương Quốc Duy. 2016. DETERMINANTS OF BOOK ONLINE BUYING BEHAVIOR OF UNDERGRADUATE STUDENTS IN CAN THO UNIVERSITY, VIETNAM. Asian Journal of Science and Technology. 7(3). 2626-2631. (Đã xuất bản)
8.  Vương Quốc Duy. 2016. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP CỦA SINH VIÊN ĐI LÀM THÊM VÀ SINH VIÊN KHÔNG ĐI LÀM THÊM Ở CÁC KHOA TRONG TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 42. 107-116. (Đã xuất bản)
9.  Vương Quốc Duy. 2016. THE CREDIT CONSTRAINTS OF SMALL AND MEDIUM NTERPRISES IN TIEN GIANG PROVINCE OF VIET NAM. International Journal of Engineering Sciences and Management. 6(1). 59-62. (Đã xuất bản)
10.  Vương Quốc Duy. 2015. PHÂN TÍCH CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN QUYẾT ĐỊNH THAM GIA BẢO HIỂM NÔNG NGHIỆP CỦA CÁC HỘ NUÔI TÔM TẠI TỈNH CÀ MAU. Tạp chí Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương. 12. 66-68. (Đã xuất bản)
11.  Vương Quốc Duy, Le Minh Tuyen. 2015. CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN TIẾP CẬN TÍN DỤNG CỦA DOANH NGHIỆP CÔNG NGHIỆP VÀ XÂY DỰNG Ở THÀNH PHỐ CẦN THƠ. Hoi thao khoa hoc Hoi nhap thi truong tai chinh Asean 2015 Co hoi va Thach thuc. Dac biet. 311-325. (Đã xuất bản)
12.  Vương Quốc Duy. 2015. PHÂN TÍCH KHẢ NĂNG TRẢ NỢ TÍN DỤNG CHÍNH THỨC CỦA NÔNG HỘ Ở ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG, VIỆT NAM. CHIẾN LƯỢC CỦA CÁC NGÂN HÀNG VIỆT NAM TRONG TIẾN TRÌNH GIA NHẬP CỘNG ĐỒNG KINH TẾ ASEAN, Đại học Ngân hàng TP Hồ Chí Minh, 25/11/2015. . 517-536. (Đã xuất bản)
13.  Vương Quốc Duy, Đặng Hoàng Trung. 2015. PHÂN TÍCH CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN KHẢ NĂNG TIẾP CẬN TÍN DỤNG CHÍNH THỨC CỦA HỘ CHĂN NUÔI HEO TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN Ô MÔN, CẦN THƠ. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 36. 42-51. (Đã xuất bản)
14.  Vương Quốc Duy. 2015. IMPACT OF ACCESS TO CREDIT ON HOUSEHOLDS POVERTY IN THE MEKONG DELTA OF VIETNAM. Hoi thao khoa hoc Hoi nhap thi truong tai chinh Asean 2015 - Co hoi va Thach thuc. Dac biet. 291-310. (Đã xuất bản)
15.  Vương Quốc Duy, Nguyen The Chau. 2015. PHÂN TÍCH CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN THU NHẬP CỦA NÔNG HỘ NGHÈO TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH CÀ MAU TRONG QUÁ TRÌNH HỘI NHẬP. Hoi thao khoa hoc Hoi nhap thi truong tai chinh Asean 2015 Co hoi va Thach thuc. Dac biet. 326-337. (Đã xuất bản)
16.  Vương Quốc Duy. 2015. ẢNH HƯỞNG KHÁC NHAU CỦA TIẾP CẬN TÍN DỤNG LÊN MỨC ĐỘ NGHÈO ĐÓI CỦA NÔNG HỘ Ở ĐBSCL, VIỆT NAM. CHIẾN LƯỢC CỦA CÁC NGÂN HÀNG VIỆT NAM TRONG TIẾN TRÌNH GIA NHẬP CỘNG ĐỒNG KINH TẾ ASEAN, Đại học Ngân hàng TP Hồ Chí Minh, 25/11/2015. . 436-458. (Đã xuất bản)
17.  Vương Quốc Duy, Lê Long Hậu, Trương Thị Thúy Hằng, Nguyễn Hồng Diễm, Nguyễn Văn Thép, Ong Quốc Cường. 2015. XÁC ĐỊNH CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN QUYẾT ĐỊNH ĐI LÀM THÊM CỦA SINH VIÊN ĐẠI HỌC CẦN THƠ. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 40. 105-113. (Đã xuất bản)
18.  Vương Quốc Duy, Huỳnh Hải Âu. 2014. DỰ BÁO LẠM PHÁT VIỆT NAM GIAI ĐOẠN 8/2013-7/2014. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 30. 34-41. (Đã xuất bản)
19.  Vương Quốc Duy. 2014. CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN TIÊU DÙNG BÁNH PÍA Ở SÓC TRĂNG. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 33. 109-118. (Đã xuất bản)
20.  Ong Quốc Cường, Lê Long Hậu, Trần Thị Hạnh, Vương Quốc Duy, Nguyễn Thị Hoàng Quyên, Lê Hoàng Dự. 2014. ĐÁNH GIÁ NHU CẦU CỦA SINH VIÊN KHOA KINH TẾ VÀ QUẢN TRỊ KINH DOANH ĐỐI VỚI LỚP KỸ NĂNG GIAO TIẾP. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 35. 50-56. (Đã xuất bản)
21.  Vương Quốc Duy, Nguyễn Văn Vũ An. 2013. XÂY DỰNG MÔ HÌNH ARIMA ĐỂ DỰ BÁO LƯỢNG FDI VÀO TỈNH TRÀ VINH. Giải pháp khai thác tiềm năng Kinh tế-Xã hội các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long theo hướng liên kết vùng. 1. 35. (Đã xuất bản)
22.  Vương Quốc Duy. 2013. CÁC NHÂN TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN HIỆU QUẢ NUÔI TÔM CÀNG XANH THƯƠNG MẠI TẠI HUYỆN LẤP VÒ, TỈNH ĐỒNG THÁP. Hội nghị Khoa học Sinh viên - Học viên cao học - Nghiên cứu sinh khoa Kinh tế - Quản trị kinh doanh. 1. 184. (Đã xuất bản)
23.  Vương Quốc Duy, Nguyễn Văn Thép. 2013. PHÂN TÍCH MỐI QUAN HỆ NHÂN QUẢ GIỮA TĂNG TRƯỞNG TÍN DỤNG VÀ TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ Ở VIỆT NAM (GIAI ĐOẠN 2000 – 2012). Giải pháp khai thác tiềm năng Kinh tế-Xã hội các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long theo hướng liên kết vùng. 1. 138. (Đã xuất bản)
24.  Vương Quốc Duy, Võ Quốc Anh. 2013. HIỆU ỨNG KỲ NGHỈ LỄ TRÊN LỢI NHUẬN VÀ ĐỘ BIẾN ĐỘNG CỦA CỔ PHIẾU: TRƯỜNG HỢP SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP. HỒ CHÍ MINH. Giải pháp khai thác tiềm năng Kinh tế-Xã hội các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long theo hướng liên kết vùng. 1. 77. (Đã xuất bản)
25.  Vương Quốc Duy, Huỳnh Hải Âu. 2013. DỰ BÁO LẠM PHÁT VIỆT NAM GIAI ĐOẠN 08/2013 – 07/2014. Giải pháp khai thác tiềm năng Kinh tế-Xã hội các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long theo hướng liên kết vùng. 1. 27. (Đã xuất bản)
26.  Vương Quốc Duy. 2013. VAI TRÒ TIẾP CẬN TÍN DỤNG TRONG HIỆU QUẢ SẢN XUẤT LÚA CỦA NÔNG HỘ Ở ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG, VIỆT NAM. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 26. 55-65. (Đã xuất bản)
27.  Lê Tấn Nghiêm, Vương Quốc Duy, Lê Long Hậu. 2012. DAY-OF-THE-WEEK IN DIFFERENT STOCK MARKETS: NEW EVIDENCE ON MODEL-DEPENDENCY IN TESTING SEASONALITIES IN STOCK RETURNS. Centre for ASEAN Studies. 85. 1. (Đã xuất bản)
28.  DAO THI CAM VAN, Lê Long Hậu, Vương Quốc Duy. 2012. VAI TRÒ CỦA CÁC HOẠT ĐỘNG PHI NÔNG NGHIỆP ĐỐI VỚI VIỆC XÓA ĐÓI GIẢM NGHÈO Ở TRÀ VINH. Phát Triển Kinh Tế. . (Đã xuất bản)
29.  Vương Quốc Duy, Lê Long Hậu. 2012. VAI TRÒ CỦA TÍN DỤNG CHÍNH THỨC …. Phát triển KT-XH. 1. 175. (Đã xuất bản)
30.  Lê Long Hậu, Dương Quế Nhu, Vương Quốc Duy, Trần Thị Bạch Yến. 2011. ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ HÀI LÒNG CỦA KHÁCH HÀNG ĐỐI VỚI DỊCH VỤ THẺ ATM TRÊN ĐỊA BÀN TPCT. Tạp chí Ngân hàng. 1. 32. (Đã xuất bản)
31.  Vương Quốc Duy. 2010. VAI TRÒ CỦA CÁC HOẠT ĐỘNG PHI NÔNG NGHIỆP …. Phát triển Kinh tế. 241. 1. (Đã xuất bản)
32.  Vương Quốc Duy. 2010. CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN TIẾP CẬN TÍN DỤNG CHÍNH THỨC Ở ĐBSCL. Phát triển Kinh tế. 236. 1. (Đã xuất bản)