BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
LÝ LỊCH KHOA HỌC
I. THÔNG TIN CÁ NHÂN
Họ và tên: BÙI THANH THẢO Giới tính: Nữ
Email: btthao@ctu.edu.vn Ngạch viên chức: Giảng viên chính
Trình độ chuyên môn: Tiến sĩ Học hàm:
Đơn vị công tác: BM.Ngữ văn
II. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
1. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã thực hiện.
STT Tên đề tài nghiên cứu/lĩnh vực áp dụng Năm
hoàn thành
Đề tài cấp (Tỉnh, bộ, ngành) Trách nhiệm tham gia trong đề tài
1 Truyện ngắn nhóm Việt nhìn từ lý thuyết hậu thực dân 2023 Đề tài cấp trường Chủ nhiệm
2 Đóng góp của tạp chí Bách Khoa đối với văn học miền Nam 1954-1975 2018 Đề tài cấp trường Chủ nhiệm
2. Sách và giáo trình xuất bản.
STT Tên sách Nhà xuất bản Năm
xuất bản
Số ISBN Tác giả Đồng
tác giả
1 Văn hóa dân gian Bình Tân
Nhà xuất bản Đại học Cần Thơ 2010   X
2 Văn hóa- xã hội Đồng bằng sông Cửu Long trong tiến trình hội nhập và phát triển
Đại học Cần Thơ 2016 978-604-919-651-5   X
3 Lý luận văn học 2
  X
4 Nguyên lý lý luận văn học
  X
5 Tiến trình văn học
978-604-919-803-8   X
6 Tiếng Việt thực hành
  X
3. Các công trình nghiên cứu khoa học đã công bố.
Xuất bản tiếng Việt
1.  Bùi Thanh Thảo. 2023. "DERACINATE" HAY LÀ TÌNH TRẠNG "MẤT CỘI RỄ" CỦA CON NGƯỜI TRONG TRUYỆN NGẮN NHÓM VIỆT. Nghiên cứu Văn học. 6. 31-37. (Đã xuất bản)
2.  Bùi Ngọc Anh Thư, Bùi Thanh Thảo. 2023. HYBRIDITY (TÍNH LAI GHÉP) VÀ OTHER (CÁI KHÁC) TRONG TRUYỆN NGẮN TRÊN TẠP CHÍ BÁCH KHOA. Nghiên cứu Văn học. 6. 21-30. (Đã xuất bản)
3.  Bùi Thanh Thảo, Nguyễn Thanh Duy. 2023. NGHỆ THUẬT LUẬN CHIẾN CỦA BÚT KÝ CHÍNH LUẬN TRONG DÒNG VĂN HỌC YÊU NƯỚC Ở ĐÔ THỊ MIỀN NAM GIAI ĐOẠN 1965-195. Khoa học Đại học Đồng Tháp. 12. 89-98. (Đã xuất bản)
4.  Trần Minh Thư, Bùi Thanh Thảo. 2023. NGƯỜI KỂ CHUYỆN TRONG TIỂU THUYẾT NGUYỄN NGỌC TƯ - TỪ GÓC NHÌN TỰ SỰ HỌC. Tạp chí Khoa học Đại học cần Thơ. 59. 190-196. (Đã xuất bản)
5.  Lê Việt Đoàn, Bùi Thanh Thảo. 2023. BIỂU TƯỢNG NGHỆ THUẬT VỀ ĐỀ TÀI XÊ DỊCH TRONG VĂN HỌC LÃNG MẠN GIAI ĐOẠN 1930-1945 ( QUA MỘT SỐ TÁC GIẢ TIÊU BIỂU). Đại học sư phạm Hà Nội. 68. 194-202. (Đã xuất bản)
6.  Trần Văn Thịnh, Bùi Thanh Thảo. 2021. CÁC DẠNG THỨC CỦA CA DAO - DÂN CA VÀ VẤN ĐỀ DIỄN GIẢI NGHĨA. Ngôn ngữ và đời sống. 315. 116-125. (Đã xuất bản)
7.  Trần Văn Thịnh, Bùi Thanh Thảo. 2019. CẤU TRÚC DIỄN XƯỚNG CA DAO VÀ MỘT SỐ THÀNH TỐ CƠ BẢN. Kỷ yếu hội thảo khoa học quốc tế văn hóa sông nước ở Đông Nam Á bảo tồn và phát triển. 10/2019. 419-428. (Đã xuất bản)
8.  Bùi Thanh Thảo. 2019. THƠ TRẦN HUIỀN ÂN TRÊN TẠP CHÍ BÁCH KHOA. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Tập 55, Số 1. 82-88. (Đã xuất bản)
9.  Bùi Thanh Thảo, Trần Văn Thịnh. 2019. ÁM ẢNH SÔNG NƯỚC TRONG TẠP VĂN NGUYỄN NGỌC TƯ. Kỷ yếu hội thảo khoa học quốc tế văn hóa sông nước ở Đông Nam Á bảo tồn và phát triển. 10/2019. 461-470. (Đã xuất bản)
10.  Trần Mỹ Tường, Bùi Thanh Thảo. 2018. TÍNH CHẤT NƯỚC ĐÔI VÀ KỸ THUẬT DÒNG Ý THỨC TRONG TIỂU THUYẾT CHINATOWN CỦA THUẬN. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Tập 54, Số 3. 229-234. (Đã xuất bản)
11.  Bùi Thanh Thảo. 2017. DẤU ẤN VĂN HOÁ VÙNG ĐBSCL QUA "MÙA LEN TRÂU" (SƠN NAM) VÀ "CÁNH ĐỒNG BẤT TẬN" (NGUYỄN NGỌC TƯ). Kỷ yếu Hội thảo Khoa học. 2017. 108. (Đã xuất bản)
12.  Bùi Thanh Thảo. 2016. SỰ ÁM ẢNH CỦA CÚ PHÁP TRONG TRUYỆN NGẮN YÊU NƯỚC Ở ĐÔ THỊ MIỀN NAM 1965-1975. Ngôn ngữ và đời sống. 8. 80-85. (Đã xuất bản)
13.  Bùi Thanh Thảo. 2016. PHƯƠNG THỨC TRẦN THUẬT CHỦ QUAN TRONG TRUYỆN NGẮN YÊU NƯỚC Ở ĐÔ THỊ MIỀN NAM 1965-1975. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 44. 62-68. (Đã xuất bản)
14.  Bùi Thanh Thảo. 2016. THỜI GIAN NGHỆ THUẬT TRONG TRUYỆN NGẮN YÊU NƯỚC Ở ĐÔ THỊ MIỀN NAM 1965 - 1975. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 46. 1-6. (Đã xuất bản)
15.  Bùi Thanh Thảo. 2015. HÌNH ẢNH NGƯỜI CHIẾN SĨ TRONG TRUYỆN NGẮN YÊU NƯỚC Ở ĐÔ THỊ MIỀN NAM 1965-1975. Tạp chí Khoa học xã hội. Số 4. 59-67. (Đã xuất bản)
16.  Bùi Thanh Thảo. 2015. BIỂU TƯỢNG TRONG TRUYỆN NGẮN YÊU NƯỚC THÀNH THỊ MIỀN NAM 1965-1975. Tạp chí Nghiên cứu Văn học. Số 2. 38-45. (Đã xuất bản)
17.  Bùi Thanh Thảo. 2015. TÂM THỨC LƯU ĐÀY TRONG TRUYỆN NGẮN YÊU NƯỚC Ở ĐÔ THỊ MIỀN NAM 1965-1975. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 39. 57-63. (Đã xuất bản)
18.  Bùi Thanh Thảo. 2015. QUY PHẠM VÀ BẤT QUY PHẠM TRONG THANH HIÊN THI TẬP CỦA NGUYỄN DU. Hội thảo Khoa học Kỷ niệm 250 năm năm sinh Nguyễn Du. . 213-226. (Đã xuất bản)
19.  Bùi Thanh Thảo. 2015. TỪ LÁY TRONG TRUYỆN NGẮN NHÓM VIỆT. Tạp chí khoa học Trường ĐH Trà Vinh. 19. 41-46. (Đã xuất bản)
20.  Bùi Thanh Thảo. 2014. TÍNH BẤT QUY PHẠM TRONG THƠ CHỮ HÁN NGUYỄN DU (TRƯỜNG HỢP THANH HIÊN THI TẬP). Tạp chí khoa học Trường Đại học Trà Vinh. Số 12. 66-73. (Đã xuất bản)
21.  Bùi Thanh Thảo. 2014. TÍNH NƯỚC ĐÔI TRONG TRUYỆN NGẮN CON THÚ TẬT NGUYỀN CỦA NGỤY NGỮ. Tạp chí Đại học Sài Gòn. Niên san 2013-2014. 76-83. (Đã xuất bản)
22.  Bùi Thanh Thảo. 2013. Ý THỨC VỀ THÂN PHẬN VĂN HÓA TRONG TRUYỆN NGẮN YÊU NƯỚC Ở ĐÔ THỊ MIỀN NAM 1965 - 1975. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 29. 6-13. (Đã xuất bản)
23.  Bùi Thanh Thảo. 2012. TRUYỆN NGẮN VÕ TRƯỜNG CHINH TRONG DÒNG VĂN HỌC YÊU NƯỚC ĐÔ THỊ MIỀN NAM 1954 - 1975. Bình luận Văn học ĐH Sài Gòn. 1. 91. (Đã xuất bản)
24.  Bùi Thanh Thảo. 2011. ĐẤT VÀ NGƯỜI NAM BỘ QUA MỘT SỐ TRUYỆN NGẮN CỦA ANH ĐỨC. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 18a. 145-152. (Đã xuất bản)
4. Lĩnh vực nghiên cứu khoa học chính.
STT Tên lĩnh vực nghiên cứu chính
Báo chí 
Lý luận văn học; Nghiên cứu văn học nói chung 
Nghiên cứu văn học Việt Nam, văn học các dân tộc ít người của Việt Nam 
Thông tin đại chúng và truyền thông văn hóa - xã hội 
Xác nhận
của Trường Đại học Cần Thơ

Cần Thơ, ngày 19 tháng 06 năm 2024
(Người kê khai ký tên
và ghi rõ họ tên)
Bùi Thanh Thảo