BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
LÝ LỊCH KHOA HỌC
I. THÔNG TIN CÁ NHÂN
Họ và tên: HỒ VĂN TÚ Giới tính: Nam
Email: hvtu@ctu.edu.vn Ngạch viên chức: Giảng viên chính
Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Học hàm:
Đơn vị công tác: BM. Tin học ứng dụng
II. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
1. Lĩnh vực nghiên cứu khoa học chính.
STT Tên lĩnh vực nghiên cứu chính
2. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã thực hiện.
STT Tên đề tài nghiên cứu/lĩnh vực áp dụng Năm
hoàn thành
Đề tài cấp (Tỉnh, bộ, ngành) Trách nhiệm tham gia trong đề tài
3. Sách và giáo trình xuất bản.
STT Tên sách Nhà xuất bản Năm
xuất bản
Số ISBN Tác giả Đồng
tác giả
1 Công nghệ thông tin trong hỗ trợ ra quyết định về giáo dục, nông nghiệp, thủy sản và môi trường vùng Đồng bằng sông Cửu Long
Đại học Cần Thơ 2016 978-604-919-695-9   X
2 Thực hành Phát triển ứng dụng trên thiết bị di động
Đại học Cần Thơ 2021 X  
3 Lập trình .NET
978-604-919-804-5   X
4 Phát triển ứng dụng trên thiết bị di động
  X
4. Các công trình nghiên cứu khoa học đã công bố.
Xuất bản tiếng Anh
1.  Huỳnh Xuân Hiệp, Lê Thị Diễm, Hồ Văn Tú, Lê Minh Lý, Lâm Bảo Duy. 2019. CDNN MODEL FOR INSECT CLASSIFICATION BASED ON DEEP NEURAL NETWORK APPROACH. Lecture Notes of the Institute for Computer Sciences, Social Informatics and Telecommunications Engineering. Context-Aware Systems and Applications, and Nature of Computation and Communication. 298. 127-142. (Đã xuất bản)
Xuất bản tiếng Việt
1.  Huỳnh Xuân Hiệp, Phan Thượng Cang, Hồ Văn Tú, Lê Minh Lý, Võ Hải Đăng, Lai Út Bé. 2019. LAN TRUYỀN THÔNG TIN THEO MỨC ĐỘ VỚI MÔ HÌNH SIR4OSN. Hội thảo khoa học quốc gia CITA 2019 về Công nghệ thông tin và ứng dụng, ISBN: 978-604-84-4453-2. . 207-214. (Đã xuất bản)
2.  Lê Thị Diễm, Hồ Văn Tú, Huỳnh Xuân Hiệp, Alexis Drogoul. 2013. TIẾP CẬN ĐA TÁC TỬ MÔ PHỎNG QUÁ TRÌNH XÂM NHẬP MẶN KHI NƯỚC BIỂN DÂNG. KY Hội nghị Khoa học tự nhiên 2013. 1. 267. (Đã xuất bản)
3.  Nguyễn Hữu Hòa, Hoàng Minh Trí, Hồ Văn Tú, Đỗ Thanh Liên Ngân, Lê Thị Diễm. 2013. PHÁT HIỆN XÂM NHẬP MẠNG VỚI HƯỚNG TIẾP CẬN TẬP HỢP MÔ HÌNH. KY Hội nghị Khoa học tự nhiên 2013. 1. 201. (Đã xuất bản)
4.  Hồ Văn Tú, Huỳnh Xuân Hiệp, Alexis Drogoul. 2011. TIẾP CẬN ĐA TÁC TỬ TRÊN MÔI TRƯỜNG HỆ THỐNG THÔNG TIN ĐỊA LÝ MÔ PHỎNG SỰ LAN TRUYỀN DỊCH BỆNH CÁ TRA. Công nghệ thông tin và truyền thông. Tập V-1, số 6 (26). 32-44. (Đã xuất bản)