BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
LÝ LỊCH KHOA HỌC
I. THÔNG TIN CÁ NHÂN
Họ và tên: HUỲNH PHỤNG TOÀN Giới tính: Nam
Email: hptoan@ctu.edu.vn Ngạch viên chức: Giảng viên chính
Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Học hàm:
Đơn vị công tác: BM. Tin học ứng dụng
II. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
1. Lĩnh vực nghiên cứu khoa học chính.
STT Tên lĩnh vực nghiên cứu chính
2. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã thực hiện.
STT Tên đề tài nghiên cứu/lĩnh vực áp dụng Năm
hoàn thành
Đề tài cấp (Tỉnh, bộ, ngành) Trách nhiệm tham gia trong đề tài
3. Sách và giáo trình xuất bản.
STT Tên sách Nhà xuất bản Năm
xuất bản
Số ISBN Tác giả Đồng
tác giả
1 Mã nguồn mở
  X
2 Toán rời rạc - Lý thuyết đồ thị
978-604-919-821-2   X
4. Các công trình nghiên cứu khoa học đã công bố.
Xuất bản tiếng Anh
1.  Huỳnh Xuân Hiệp, Ông Thị Mỹ Linh, Huỳnh Phụng Toàn, Đặng Quang Huy, Luong Hoang Huong, Pham Van Huy, Duong Trung Nghia, Bernard Pottier. 2020. BPH SENSOR NETWORK OPTIMIZATION BASED ON CELLULAR AUTOMATA AND HONEYCOMB STRUCTURE. Mobile Networks and Applications. 25. 1140–1150. (Đã xuất bản)
2.  Huỳnh Xuân Hiệp, Nguyễn Thị Thùy Linh, Huỳnh Phụng Toàn, Trần Văn Sơn, Huỳnh Thanh Nhã. 2019. SIMULATING THE IRRIGATION OPERATIONS WITH CELLULAR AUTOMATA. Springer. 266. 195-210. (Đã xuất bản)
3.  Nguyễn Thanh Tuấn, Huỳnh Xuân Hiệp, Huỳnh Phụng Toàn, Lê Thị Mỹ Hạnh, Trần Quang Phúc, Nguyễn Tấn Hoàng. 2019. TOWARDS DATA VARIATION TRENDS RECOMMENDATION. ICMLSC 2019. . 117-122. (Đã xuất bản)
4.  Huỳnh Xuân Hiệp, Huỳnh Phụng Toàn, Simona Niculescu, Nguyễn Thị Ngọc Thư, Loi Thị Tú Trân, Trần Văn Sơn. 2019. PREDICTING OF FLOODING IN THE MEKONG DELTA USING SATELLITE IMAGES. Springer. 298. 143-156. (Đã xuất bản)
Xuất bản tiếng Việt
1.  Nguyễn Võ Thông Thái, Trần Cao Đệ, Huỳnh Phụng Toàn, Bùi Võ Quốc Bảo. 2016. ỨNG DỤNG GIẢI THUẬT TÁCH GIÁ TRỊ ĐƠN TRÊN NỀN HỆ THỐNG PHÂN TÁN VÀO BÀI TOÁN PHÁT HIỆN SAO CHÉP TÀI LIỆU. Fair 2016, ĐHCT, 04 - 05/08/2016. 9. (Đã xuất bản)
2.  Lân Hữu Tuấn, Trần Cao Đệ, Huỳnh Phụng Toàn, Nguyễn Thị Hồng Nhung. 2016. DỰ ĐOÁN HƯỚNG DI CHUYỂN VÀ XÁC ĐỊNH TỐC ĐỘ XE QUA CAMERA QUAN SÁT. Fair 2016, ĐHCT, 04 - 05/08/2016. 9. (Đã xuất bản)
3.  Huỳnh Phụng Toàn, Võ Hải Đăng, Đỗ Thanh Nghị. 2013. PHÂN LOẠI VĂN BẢN VỚI GIẢI THUẬT BAYES THƠ NGÂY. KY Hội nghị Khoa học tự nhiên 2013. 1. 275. (Đã xuất bản)
4.  Huỳnh Phụng Toàn, Võ Hải Đăng, Đỗ Thanh Nghị. 2013. MÔ HÌNH TRỰC QUAN CÂY QUYẾT ĐỊNH CHO DỰ BÁO LAN TRUYỀN DỊCH RẦY NÂU. KY Hội nghị Khoa học tự nhiên 2013. 1. 248. (Đã xuất bản)
5.  Huỳnh Phụng Toàn, Đỗ Thanh Nghị, Nguyễn Minh Trung,   Nguyễn Vũ Lâm. 2012. RỪNG NGẪU NHIÊN CẢI TIẾN CHO PHÂN LOẠI DỮ LIỆU GIEN. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 22b. 9-17. (Đã xuất bản)
6.  Huỳnh Phụng Toàn, Nguyễn Minh Trung, Đỗ Thanh Nghị, Nguyễn Vũ Lâm. 2011. PHÂN LOẠI THƯ RÁC VỚI GIẢI THUẬT BOOSTING CÂY QUYẾT ĐỊNH NGẪU NHIÊN XIÊN PHÂN ĐƠN GIẢN. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 19b. 1-9. (Đã xuất bản)