BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
LÝ LỊCH KHOA HỌC
I. THÔNG TIN CÁ NHÂN
Họ và tên: ĐẶNG LONG QUÂN Giới tính: Nam
Email: dlquan@ctu.edu.vn Ngạch viên chức: Giảng viên
Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Học hàm:
Đơn vị công tác: BM. Vật lý học
II. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
1. Lĩnh vực nghiên cứu khoa học chính.
STT Tên lĩnh vực nghiên cứu chính
Điện hóa (pin khô, pin, pin nhiên liệu, ăn mòn kim loại, điện phân) 
Vật liệu tiên tiến 
Các vật liệu nano (sản xuất và các tính chất) 
2. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã thực hiện.
STT Tên đề tài nghiên cứu/lĩnh vực áp dụng Năm
hoàn thành
Đề tài cấp (Tỉnh, bộ, ngành) Trách nhiệm tham gia trong đề tài
3. Sách và giáo trình xuất bản.
STT Tên sách Nhà xuất bản Năm
xuất bản
Số ISBN Tác giả Đồng
tác giả
4. Các công trình nghiên cứu khoa học đã công bố.
Xuất bản tiếng Anh
1.  Đặng Long Quân, Nguyễn Văn Trường, Nguyễn Việt Long, Nguyễn Mạnh Tuấn, Lê Hữu Phước. 2017. INVESTIGATION OF CARBON SUPPORTED RUPT NANOPARTICLES FOR HIGH-PERFORMANCE ELECTROCATALYTIC OXIDATION OF METHANOL. International Journal of Electrochemical Science. 12. 10187 – 10198. (Đã xuất bản)
2.  Đặng Long Quân, Manh Tuan Nguyen, Long Viet Nguyen. 2015. PT-RU NANOPARTICLES SUPPORTED ON MULTIWALLED CARBON NANOTUBES FOR METHANOL OXIDATION WITH SYNTHESIS OF PT-RU NANOPARTICLES BY A TWO-STEP REDUCTION METHOD. The 5th International Workshop on Nanotechnology and Application - IWNA 2015, 11-14 November Vung Tau Vietnam. . 403 - 406. (Đã xuất bản)
3.  Đặng Long Quân, Manh Tuan Nguyen, Long Viet Nguyen. 2015. SYNTHESIS OF CARBON-SUPPORTED PT-RU NANOPARTICLES BY A TWO-STEP REDUCTION METHOD FOR METHANOL OXIDATION. The 5th International Workshop on Nanotechnology and Application - IWNA 2015, 11-14 November Vung Tau Vietnam. . 399 - 402. (Đã xuất bản)
4.  Đặng Long Quân, Manh Tuan Nguyen, Viet Long Nguyen, Minh Thi Cao, Van Thang Le, Le Hoai Phuong Nguyen, Ngoc Phuong Nguyen, Thanh Hoang Nguyen, Thi Nga Do. 2014. SYNTHESIS OF PTRU/C-CNTS ELECTROCATALYSTS FOR DMFCS WITH TREATED-CNTS AND COMPOSITION REGULATION. Advances in Natural Sciences: Nanoscience and Nanotechnology. 5. 035015 (6pp). (Đã xuất bản)
Xuất bản tiếng Việt
1.  Đặng Long Quân, Huỳnh Dương Ngọc Ái Trân, Phan Diễm Trinh. 2020. NGHIÊN CỨU THỜI GIAN VÀ NHIỆT ĐỘ HOẠT HÓA ỐNG NANO CARBON ỨNG DỤNG CHẾ TẠO VẬT LIỆU XÚC TÁC ĐIỆN CỰC PIN NHIÊN LIỆU METHANOL. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Tập 56, Số CĐ Tự nhiên. 141-147. (Đã xuất bản)
2.  Đặng Long Quân, Manh Tuan Nguyen. 2015. CHẾ TẠO HẠT XÚC TÁC NANO CẤU TRÚC LÕI-VỎ PLATINUM-RUTHENIUM TRÊN NỀN CARBON CHO PIN NHIÊN LIỆU DÙNG METHANOL TRỰC TIẾP. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 40. 17-21. (Đã xuất bản)
3.  Đặng Long Quân. 2013. CHẾ TẠO VẬT LIỆU XÚC TÁC ĐIỆN CỰC PIN NHIÊN LIỆU DÙNG METHANOL TRỰC TIẾP (DMFC) SỬ DỤNG CARBON NANOTUBES (CNTS) TỰ SẢN XUẤT TRONG NƯỚC. Tạp chí Khoa học và Công nghệ 51 (5A) 2013 9-16. 51. 9. (Đã xuất bản)
4.  Nguyễn Trí Tuấn, Nguyễn Trọng Tuân, Lê Văn Nhạn, Đặng Long Quân, Nguyễn Thị Phương Em, Nguyễn Trí Tài, Đỗ Hoàng Đại. 2010. TỔNG HỢP HẠT NANO TINH THỂ ZNS PHA TẠP NI2+ BẰNG PHƯƠNG PHÁP ĐỒNG KẾT TỦA. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 13. 59-63. (Đã xuất bản)