BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
LÝ LỊCH KHOA HỌC
I. THÔNG TIN CÁ NHÂN
Họ và tên: TRẦN YẾN MI Giới tính: Nữ
Email: yenmi@ctu.edu.vn Ngạch viên chức: Giảng viên chính
Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Học hàm:
Đơn vị công tác: BM. Vật lý học
II. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
1. Lĩnh vực nghiên cứu khoa học chính.
STT Tên lĩnh vực nghiên cứu chính
2. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã thực hiện.
STT Tên đề tài nghiên cứu/lĩnh vực áp dụng Năm
hoàn thành
Đề tài cấp (Tỉnh, bộ, ngành) Trách nhiệm tham gia trong đề tài
3. Sách và giáo trình xuất bản.
STT Tên sách Nhà xuất bản Năm
xuất bản
Số ISBN Tác giả Đồng
tác giả
4. Các công trình nghiên cứu khoa học đã công bố.
Xuất bản tiếng Anh
1.  Trần Yến Mi, Nguyễn Thành Tiên, Đặng Minh Triết. 2020. ADSORPTION OF GAS MOLECULES ON PENTA-GRAPHENE NANORIBBON AND ITS IMPLICATION FOR NANOSCALE GAS SENSOR. Physics Open. 2. 100014. (Đã xuất bản)
2.  Trần Yến Mi, Trần Hoài Nhân, Võ Văn Hoàng. 2014. MECHANISM OF SURFACE - INDUCED LAYERING STRUCTURE IN SUPERCOOLED LIQUID. The 2rd International Conference on Computational Science and Engineering. . 98. (Đã xuất bản)
Xuất bản tiếng Việt
1.  Nguyễn Thành Tiên, Trần Yến Mi, Le Võ Phương Thuận. 2020. NGHIÊN CỨU HIỆN TƯỢNG HẤP PHỤ PHÂN TỬ KHÍ TRÊN DÃY NANO PENTA-GRAPHENE DẠNG RĂNG CƯA. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Tập 56, Số 2. 21-29. (Đã xuất bản)
2.  Trần Yến Mi, Võ Văn Hoàng, Trần Hoài Nhân. 2014. CẤU TRÚC LỚP TẠI GIAO DIỆN LỎNG - HƠI CỦA KIM LOẠI LỎNG SIÊU LẠNH CÓ BỀ MẶT TỰ DO. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 34. 25-32. (Đã xuất bản)
3.  Trần Yến Mi, Võ Văn Hoàng, Trần Hoài Nhân. 2014. BẰNG CHỨNG VỀ SỰ XUẤT HIỆN CÁC LỚP CẤU TRÚC TRONG CHẤT LỎNG SIÊU LẠNH CÓ BỀ MẶT TỰ DO. Hội nghị Khoa học lần thứ 9. . 430. (Đã xuất bản)
4.  Trần Yến Mi, Dương Hiếu Đẩu, Lê Văn Nhạn. 2011. KHẢO SÁT ẢNH HƯỞNG CỦA NỒNG ĐỘ TIỀN CHẤT LÊN KÍCH THƯỚC VÀ TỪ TÍNH HẠT NANO OXIDE SẮT TỪ FE3O4. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 20b. 272-280. (Đã xuất bản)
5.  Nguyễn Thành Tiên, Trần Yến Mi. 2010. THẾ GIAM CẦM VÀ PHÂN BỐ KHÍ ĐIỆN TỬ TRONG CẤU TRÚC DỊ CHẤT ĐƠN DỰA TRÊN NỀN OXIT KẼM VÀ HỢP KIM CỦA NÓ Ở NHIỆT ĐỘ THẤP. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 16a. 7-14. (Đã xuất bản)