BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
LÝ LỊCH KHOA HỌC
I. THÔNG TIN CÁ NHÂN
Họ và tên: LÂM HOÀI BẢO Giới tính: Nam
Email: lhbao@ctu.edu.vn Ngạch viên chức: Giảng viên
Trình độ chuyên môn: Tiến sỹ Học hàm:
Đơn vị công tác: BM.Công nghệ phần mềm
II. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
1. Lĩnh vực nghiên cứu khoa học chính.
STT Tên lĩnh vực nghiên cứu chính
2. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã thực hiện.
STT Tên đề tài nghiên cứu/lĩnh vực áp dụng Năm
hoàn thành
Đề tài cấp (Tỉnh, bộ, ngành) Trách nhiệm tham gia trong đề tài
3. Sách và giáo trình xuất bản.
STT Tên sách Nhà xuất bản Năm
xuất bản
Số ISBN Tác giả Đồng
tác giả
4. Các công trình nghiên cứu khoa học đã công bố.
Xuất bản tiếng Anh
1.  Lâm Hoài Bảo, Trương Phong Tuyên, Huỳnh Xuân Hiệp, Nguyễn Minh Kỳ, Bernard Pottier. 2016. AN HIERARCHICAL SCHEDULED ALGORITHM FOR DATA DISSEMINATION IN A BROWN PLANTHOPPER SURVEILLANCE NETWORK. Nature of Computation and Communication. Volume 168. 246-263. (Đã xuất bản)
2.  Lâm Hoài Bảo, Huỳnh Xuân Hiệp, Bernard Pottier, Huynh Huu Hung. 2016. A SYNCHRONOUS NETWORK FOR BROWN PLANTHOPPER SURVEILLANCE BASED ON HEXAGONAL CELLULAR AUTOMATA. Lecture Notes of the Institute for Computer Sciences, Social Informatics and Telecommunications Engineering. Volume 168. 97-112. (Đã xuất bản)
3.  Lâm Hoài Bảo, Huỳnh Xuân Hiệp, Bernard Pottier. 2016. SYNCHRONOUS NETWORKS FOR BIO-ENVIRONMENTAL SURVEILLANCE BASED ON CELLULAR AUTOMATA. EAI Endorsed Transactions on Context-aware Systems and Applications. Volume 3, Number 8. e5. (Đã xuất bản)
4.  Lương Hoàng Hướng, Trương Phong Tuyên, Huỳnh Xuân Hiệp, Lâm Hoài Bảo, Nguyễn Minh Kỳ. 2016. OPTIMIZING THE LIGHT TRAP POSITION FOR BROWN PLANTHOPPER (BPH) SURVEILLANCE NETWORK. Nature of Computation and Communication. Volume 168. 165-178. (Đã xuất bản)
5.  Lâm Hoài Bảo, Huỳnh Xuân Hiệp, Trần Văn Hoàng, Bernard Pottier. 2015. SYNCHRONOUS NETWORKS FOR INSECTS SURVEILLANCE. SoICT 2015, Hue, Viet Nam, December 3-4 2015. . 163-170. (Đã xuất bản)
6.  Lâm Hoài Bảo, Huỳnh Xuân Hiệp, Pierre-Yves Lucas, Mahamadou Traoré, Bernard Pottier. 2014. MONITORING ENVIRONMENTAL FACTORS IN MEKONG DELTA OF VIETNAM USING WIRELESS SENSOR NETWORK APPROACH. 8th International conferenceon simulation ang modelling in the Food and Bio-industry 2014 (FoodSim'2014); Brest, France; June 23-25, 2014. . 71-78. (Đã xuất bản)
Xuất bản tiếng Việt
1.  Nguyễn Minh Kỳ, Lâm Hoài Bảo, Trương Phong Tuyên, Phạm Thị Minh Hiếu, Hồ Văn Chiến, Bernard Pottier, Huỳnh Xuân Hiệp. 2015. BẪY ĐÈN RẦY NÂU TỰ ĐỘNG. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số Công nghệ TT 2015. 168-178. (Đã xuất bản)
2.  Lâm Hoài Bảo, Huỳnh Xuân Hiệp, Trần Văn Hoàng, Bernard Pottier. 2015. MÔ HÌNH MẠNG GIÁM SÁT RẦY NÂU DỰA TRÊN CELLULAR AUTOMATA. Hội thảo khoa học Công Nghệ Thông Tin và Truyền Thông ICT 2015 - Nha Trang - 18-12-2015. . 39-43. (Đã xuất bản)
3.  Huỳnh Xuân Hiệp, Phan Phương Lan, Lâm Hoài Bảo, Huỳnh Tấn Sang. 2014. A BAYESIAN NETWORK APPROACH FOR FORECASTING BACILLUS NECROSIS PANGASIUS DISEASE ON THE SHARK CATFIS. Hội nghị Quốc gia lần thứ VII về Nghiên cứu cơ bản và ứng dụng Công Nghệ thông tin (FAIR). . 1-9. (Đã xuất bản)