BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
LÝ LỊCH KHOA HỌC
I. THÔNG TIN CÁ NHÂN
Họ và tên: VŨ NGỌC ÚT Giới tính: Nam
Email: vnut@ctu.edu.vn Ngạch viên chức: Giảng viên cao cấp
Trình độ chuyên môn: Tiến sỹ Học hàm: Giáo sư
Đơn vị công tác: Khoa Sinh học và Môi trường thủy sản
II. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
1. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã thực hiện.
STT Tên đề tài nghiên cứu/lĩnh vực áp dụng Năm
hoàn thành
Đề tài cấp (Tỉnh, bộ, ngành) Trách nhiệm tham gia trong đề tài
1 Nghiên cứu qui trình nhân giống và nuôi sinh khối hai loài giáp xác chân chèo Schmackeria dibia và Oithona simplex 2014 Đề tài cấp bộ Chủ nhiệm
2 Nghiên cứu biện pháp hạn chế sự phát triển của vẹm sông Dreissena sp. sống bám trên ốc gạo (Cipangopaludina lecithoides) trên địa bàn huyện Chợ Lách, Bến Tre 2012 Đề tài hợp tác địa phương/ doanh nghiệp Chủ nhiệm
3 B2009-16-111; Đánh giá tác động của các mô hình nuôi tôm sú lên quần thể động vật nổi và đáy ở Đồng Bằng Sông Cửu Long 2010 Đề tài cấp bộ Chủ nhiệm
2. Sách và giáo trình xuất bản.
STT Tên sách Nhà xuất bản Năm
xuất bản
Số ISBN Tác giả Đồng
tác giả
1 Động và thực vật thủy sinh
Trường Đại học Cần Thơ 2011   X
2 Kỹ thuật nuôi thức ăn tự nhiên
978-604-919-810-6   X
3 Thủy sinh vật 2
  X
3. Các công trình nghiên cứu khoa học đã công bố.
Xuất bản tiếng Anh
1.  Phan Thị Cẩm Tú, Vũ Ngọc Út, Phạm Thị Tuyết Ngân, Vũ Hùng Hải, Huỳnh Trường Giang. 2022. EVALUATION OF PSEUDOMONAS STUTZERI AM1 AND PSEUDOMONAS OLEOVORANS ST1.1 ISOLATED FROM SHRIMP POND SEDIMENTS AS PROBIOTICS FOR WHITELEG SHRIMP, LITOPENAEUS VANNAMEI CULTURE. International Journal of Aquatic Biology. 10. 201-208. (Đã xuất bản)
2.  Trương Quốc Phú, Nyabuto N. Kevin, Phan Thị Cẩm Tú, Nguyễn Thị Kim Liên, Vũ Ngọc Út, Huỳnh Trường Giang. 2022. BACTERIAL POPULATION IN INTENSIVE STRIPED CATFISH PANGASIANODON HYPOPHTHALMUS PONDS. AACL Bioflux. 15. 1238-1250. (Đã xuất bản)
3.  Nguyễn Minh Khiêm, Trần Ngọc Hải, Vũ Ngọc Út, Đặng Thị Hoàng Oanh, Yuki Takahashi, Hiroki Yasuma, Nobuo Kimura. 2022. USE OF GIS AND MACHINE LEARNING TO PREDICT DISEASE IN SHRIMP FARMED ON THE EAST COAST OF THE MEKONG DELTA, VIETNAM. Fisheries Science. 88. 1-13. (Đã xuất bản)
4.  Phan Thị Cẩm Tú, Albert Valdish Manuel, Naoaki Tsutsui, Vũ Ngọc Út, Takao Yoshimatsu. 2022. SHORT-TERM FLUCTUATIONS IN SALINITY AND TURBIDITY: EFFECTS ON THE EMBRYONIC STAGE OF TWO ABALONE SPECIES, HALIOTIS DISCUS DISCUS AND HALIOTIS GIGANTEAN. Journal of Experimental Marine Biology and Ecology. 552. (Đã xuất bản)
5.  Huỳnh Vương Thu Minh, Văn Phạm Đăng Trí, Vũ Ngọc Út, Ram Avtar, Pankai Kumar, Trịnh Trung Trí Đăng, Âu Văn Hóa, Trần Văn Tỷ, Nigel K. Downes. 2022. A MODEL-BASED APPROACH FOR IMPROVING SURFACE WATER QUALITY MANAGEMENT IN AQUACULTURE USING MIKE 11: A CASE OF THE LONG XUYEN QUADANGLE, MEKONG DELTA, VIETNAM. Water MDPI. 14. 412. (Đã xuất bản)
6.  Trương Quốc Phú, Phan Thị Cẩm Tú, Vũ Hùng Hải, Phạm Thị Tuyết Ngân, Huỳnh Trường Giang, Vũ Ngọc Út. 2021. ISOLATION OF POTENTIAL PROBIOTIC BACILLUS SUBTILIS CM3.1 AND ITS EFFECTS ON THE WATER QUALITY AND GROWTH PERFORMANCE OF THE WHITELEG SHRIMP LITOPENAEUS VANNAMEI IN THE MEKONG DELTA, VIETNAM. AACL Bioflux. 14. 3347-3357. (Đã xuất bản)
7.  Huỳnh Trường Giang, Vũ Hùng Hải, Phan Thị Cẩm Tú, Phạm Thị Tuyết Ngân, Vũ Ngọc Út. 2021. CHARACTERIZATIONS OF SULFUR OXIDIZING BACTERIA FROM EXTENSIVE SHRIMP PONDS. Can Tho University Journal of Science. 13. 86-95. (Đã xuất bản)
8.  Vũ Ngọc Út, Vũ Hùng Hải, Phan Thị Cẩm Tú, Phạm Thị Tuyết Ngân. 2021. SCREENING UTILIZATION OF DIFFERENT NATURAL PREBIOTIC EXTRACTS BY PROBIOTIC LACTOBACILLUS SP. FOR DEVELOPMENT OF SYNBIOTIC FOR AQUACULTURE USES. Can Tho University Journal of Science. 13. 96-105. (Đã xuất bản)
9.  Vũ Ngọc Út, Fridah Gacheri Mutea, Howard Kasigwa Nelson, Âu Văn Hóa, Huỳnh Trường Giang. 2021. ASSESSMENT OF WATER QUALITY FOR AQUACULTURE IN HAU RIVER, MEKONG DELTA, VIETNAM USING MULTIVARIATE STATISTICAL ANALYSIS. Water. 13. (Đã xuất bản)
10.  Đặng Thị Hoàng Oanh, , Vũ Ngọc Út. 2021. INVESTIGATION OF PARASITES IN THE DIGESTIVE TRACT OF WHITE LEG SHRIMP (LITOPENAEUS VANNAMEI) CULTURED AT COASTAL FARMS IN THE MEKONG DELTA. Can Tho University Journal of Science. 13. 79-85. (Đã xuất bản)
11.  Vũ Ngọc Út, Huỳnh Phước Vinh, Âu Văn Hóa. 2020. STATUS OF FISH BIODIVERSITY AND FISHING ON HAU RIVER, MEKONG DELTA, VIETNAM. Annales Limnologie - Interntaional Limmnology. 56. https://doi.org/10.1051/limn/2020012. (Đã xuất bản)
12.  Vũ Ngọc Út, Huỳnh Trường Giang. 2020. OPTIMIZ ED LIVE FEED REGIME SIGNIFICANTLY IMPROVES GROWTH PERFORMANCE AND SURVIVAL RATE FOR EARLY LIFE HISTORY STAGES OF PANGASIUS CATFISH (PANGASIANODON HYPOPHTHALMUS). Fishes - MDPI. 5. (Đã xuất bản)
13.  Fridah Gatcheri Mutea, Vũ Ngọc Út, Huỳnh Trường Giang, Âu Văn Hóa, Howard N Kasigwa. 2020. EVALUATION OF WATER QUALITY FOR AQUACULTURE: PHYSICO – CHEMICAL CHARACTERISTICS OF HAU RIVER (MEKONG DELTA) WITH REFERENCE TO CORRELATION STUDY. IOSR Journal of Applied Chemistry (IOSR-JAC). 13. (Đã xuất bản)
14.  Vũ Ngọc Út, Huỳnh Trường Giang, Huỳnh Phước Vinh, Pham Thi Hong. 2020. IMPORTANCE OF THE FRESHWATER ROTIFER BRACHIONUS ANGULARIS FOR IMPROVED SURVIVAL RATE OF EARLY LIFE HISTORY STAGES OF PANGASIUS CATFISH, PANGASIANODON HYPOPHTHALMUS. Aquaculture Research. 00. 1-20. (Đã xuất bản)
15.  Trang Nguyen Cong, Nguyễn Thanh Phương, Vũ Ngọc Út, Âu Văn Hóa, Xavier D Quintana, Anna Vila- Gispert. 2020. EFFECTS OF SALINITY ON SPECIES COMPOSITION OF ZOOPLANKTON ON HAU RIVER, MEKONG DELTA, VIETNAM. Annales de limnologie - International Journal of Limnology. 56. (Đã xuất bản)
16.  Đỗ Thị Thanh Hương, Nguyễn Thanh Phương, Vũ Ngọc Út, Sovan Lek, Le Thi Hong Gam. 2020. EFFECTS OF NITRITE AT DIFFERENT TEMPERATURES ON PHYSIOLOGICAL PARAMETERS AND GROWTH IN CLOWN KNIFEFISH (CHITALA ORNATA, GRAY 1831). Aquaculture. 521. 1-12. (Đã xuất bản)
17.  Le The Xuan, Vũ Ngọc Út, Le Quanh Hoa, Khua Huu Thanh, Pham Tien Dung, Trần Thanh Tùng, Phạm Anh Tuấn. 2019. EXPLORATION OF GENETIC DIVERSITY OF BACILLUS SPP. FROM INDUSTRIAL SHRIMP PONDS IN VIETNAM BY MULTI-LOCUS SEQUENCE TYPING. Fisheries and Aquatic Sciences. 22. 2-9. (Đã xuất bản)
18.  Huỳnh Trường Giang, Trần Sương Ngọc, Dương Thị Hoàng Oanh, Vũ Ngọc Út, Tran Trung Giang. 2016. CHEMICAL COMPOSITION, ANTIOXIDANT ACTIVITY OF CRUDE POLYSACCHARIDE EXTRACTED FROM BROWN SEAWEED SARGASSUM MICROCYSTUM AND ITS EFFECT ON GROWTH PERFORMANCE AND SURVIVAL OF WHITELEG SHRIMP LITOPENAEUS VANNAMEI VIA DIETARY ADMINISTRATION. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 04. 71-80. (Đã xuất bản)
19.  Vũ Ngọc Út, Trương Quốc Phú, Nguyễn Thanh Phương, Huỳnh Trường Giang, Jack Morales. 2016. ASSESSMENT OF WATER QUALITY IN CATFISH (PANGASIANODON HYPOPHTHALMUS) PRODUCTION SYSTEMS IN THE MEKONG DELTA. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 03. 71-78. (Đã xuất bản)
20.  Nguyễn Văn Hòa, Trần Sương Ngọc, Vũ Ngọc Út. 2015. LIVE FOOD: STUDY AND APPLICATION FOR AQUACULTURE IN CAN THO UNIVERSITY (CTU). feed and feeding management for healthier aquaculture and profits. . (Đã xuất bản)
21.  pham quoc anh duy, Vũ Ngọc Út. 2015. APPLICATION OF BIOFLOC TECHNOLOGY IN REARING STRIPED CATFISH (PANGASIANODON HYPOPHTHALMUS) FROM JUVENILE TO FINGERLING STAGE AT DIFFERENT SALINITIES. International Fisheries Symposium. . (Đã xuất bản)
22.  Vũ Ngọc Út, Âu Văn Hóa, Nguyen Bach Loan. 2015. DIVERSITY OF FISH IN HAU RIVER, MEKONG DELTA, VIETNAM. Khoa học- Công nghệ thủy sản. Special issue. 167-174. (Đã xuất bản)
23.  Vũ Ngọc Út, Huỳnh Trường Giang, Nguyen Quoc Linh. 2015. TRIAL OF AQUAPONIC CULTURE IN THE MEKONG DELTA, VIETNAM. International Symposium of SATREPS-programs on Sustainable Aquatic Bioresources, Tokyo University of Marine Science and Technology, Tokyo, 19-20 December, 2015. . 72-73. (Đã xuất bản)
24.  Phạm Kiều Diễm, Vũ Ngọc Út, Huỳnh Phước Vinh. 2015. VÒNG ĐỜI VÀ ĐẶC ĐIỂM SINH SẢN CỦA COPEPODA APOCYCLOPS DENGIZICUS Ở CÁC ĐIỀU KIỆN NHIỆT ĐỘ KHÁC NHAU. Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 14. 94-102. (Đã xuất bản)
25.  Vũ Ngọc Út, Huỳnh Phước Vinh, Trần Sương Ngọc. 2015. DETERMINATION OF OPTIMAL SALINITY AND STOCKING DENSITY FOR BIOMASS CULTURE OF THE COPEPOD APOCYCLOPS DENGIZICUS. International Fisheries Symposium. . 92. (Đã xuất bản)
26.  Vũ Ngọc Út, Huỳnh Phước Vinh, Trần Quốc Việt. 2015. REPLACEMENT OF ARTEMIA BY COPEPOD (APOCYCLOPS DENGIZICUS) IN REARING WHITE LEG SHRIMP LARVAE (LITOPENAEUS VANNAMEI). International Fisheries Symposium. . (Đã xuất bản)
27.  Vũ Ngọc Út, Phuong Hong Khanh. 2014. TRIALS ON MASS CULTURE OF THE COPEPOD (SCHMACKERIA DUBIA) IN LARGE SCALE. IFS 2014 4th International Fisheries Symposium. 4. 78. (Đã xuất bản)
28.  Nguyễn Thị Kim Liên, Vũ Ngọc Út. 2014. ZOOBENTHOS COMMUNITY IN HAU RIVER OF THE MEKONG DELTA,. 4th International Fisheries Symposium, IFS 2014, JW marriot Hotel, Surabaya, Indonesia, October 30-31th, 2014. . 267. (Đã xuất bản)
29.  Vũ Ngọc Út, Huỳnh Phước Vinh, Lý Trường An. 2014. EVALUATION OF USING YEATS IN COMBINATION WITH ALGAE AS FEED AND OPTIMAL BIOMASS HARVEST IN MASS CULTURE OF THE COPEPODS. IFS 2014 4th International Fisheries Synposium. Abstract book. 15. (Đã xuất bản)
30.  Nguyen Thi Que Phung, Vũ Ngọc Út, Đỗ Thị Thanh Hương, Dương Nhựt Long, Lam Mỹ Lan. 2014. A STUDY ON THE EFFECTS OF LOW PH TO GROWTH AND SURVIVAL RATE OF FRESHWATER PRAWN (MACROBRACHIUM ROSENBERGII DE MAN, 1897) NURSING FROM POST LARVAE TO JUVENILE. AQUACULTURE AND ENVIRONMENT: A focus in the Mekong Delta, Viet Nam, April 3-5, 2014, Can Thi University, Can Tho city, Viet Nam. . 88. (Đã xuất bản)
31.  Trần Văn Việt, Huỳnh Trường Giang, Vũ Ngọc Út, Nguyen Minh Nhut Quang. 2014. COMPARISON OF WATER QUALITY IN ROTATION OF SHRIMP - RICE FARMING SYSTEM IN CA MAU AND TIEN GIANG PROVINCES, VIETNAM. International conference on aquaculture and environment, A focus in the Mekong Delta, Vietnam. . 16. (Đã xuất bản)
32.  Huỳnh Trường Giang, Âu Văn Hóa, Trương Quốc Phú, Vũ Ngọc Út. 2014. FLUCTUATION, STRATIFICATION, AND PARTIAL PARTITIONING OF WATER QUALITY IN HAU RIVER ESTUARY. Aquaculture and Fisheries: A Focus in the Mekong Delta, Viet Nam, April 3-5, 2014, Can Tho University, Can Tho city, Viet Nam. . 24. (Đã xuất bản)
33.  Dương Thị Hoàng Oanh, Huỳnh Trường Giang, Vũ Ngọc Út. 2014. PHYTOPLANKTON COMMUNITIES BIODIVERSITY IN THE CU LAO DUNG MANGROVE, SOCTRANG PROVINCE.. Aquaculture and environment: A focus in the Mekong Delta, Viet Nam, April 3-5 2014, Can THo University, Viet Nam. . 20. (Đã xuất bản)
34.  Vũ Ngọc Út, Nguyễn Bá Quốc, Sơn Sâm Phone. 2014. ASSESSMENT OF WATER QUALITY IN SHRIMP CULTURE AREAS OF THE MEKONG DELTA. Journal of Agricultural Science and Technology B. 4. 571-580. (Đã xuất bản)
35.  Trần Ngọc Hải, Trương Hoàng Minh, Trương Quốc Phú, Vũ Ngọc Út, Nguyễn Thanh Phương. 2014. SHRIMP INDUSTRY IN VIETNAM: INNOVATION TOWARD SUSTAINABLE DEVELOPMENT. XVI congreso Ecuatoriano de acuicultura & aquaexpo 2014. . 52-55. (Đã xuất bản)
36.  Vũ Ngọc Út. 2014. WATER QUALITY AND BIODIVERSITY OF AQUATIC RESOURCES IN DIFFERENT ECOSYSTEMS IN THE MEKONG DELTA, VIETNAM. Mairis Open Science Confernece 2014. 1. 36. (Đã xuất bản)
37.  Huỳnh Phước Vinh, Vũ Ngọc Út, Nguyen Nam Khoi. 2014. EVALUATION ON TOLERANCE AND CYST PRODUCTION POTENTIAL OF THE COPEPOD SCHMACKERIA DUBIA UNDER DIFFERENT TEMPERATURE, SALINITIES AND FEEDING REGIMES. IFS 2014. IFS 2014. 89. (Đã xuất bản)
38.  Âu Văn Hóa, Vũ Ngọc Út, Trần Văn Việt. 2014. POPULATION DYNAMICS OF PANGASIUS CONCHOPHILUS ON HAU RIVER, MEKONG DELTA, VIETAM. IFS 2014, 4 th International Fisheries Symposium, at JW Marriot Hotel, Surabaya, Indonesia, October 30-31th,2014. . 265. (Đã xuất bản)
Xuất bản tiếng Việt
1.  Huỳnh Thị Ngọc Hiền, Âu Văn Hóa, Nguyễn Thị Kim Liên, Vũ Ngọc Út, Huỳnh Trường Giang. 2022. THÀNH PHẦN LOÀI CỦA LỚP HAI MẢNH VỎ Ở KHU VỰC NUÔI TRỒNG THUỶ SẢN NƯỚC NGỌT VÀ NƯỚC LỢ VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG. Tạp cí KHoa học và Công nghệ nông nghiệp Việt Nam. 04. 163-170. (Đã xuất bản)
2.  Phạm Thị Tuyết Ngân, Vũ Hùng Hải, Vũ Ngọc Út, Huỳnh Trường Giang. 2022. ẢNH HƯỞNG CỦA VI KHUẨN BACILLUS CM3.1 VÀ LACTOBACILLUS TV3.2 LÊN CHẤT LƯỢNG NƯỚC VÀ TĂNG TRƯỞNG CỦA CÁ TRA (PANGASIANODON HYPOPHTHAMUS). Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. 58. 185-192. (Đã xuất bản)
3.  Huỳnh Phước Vinh, Vũ Ngọc Út, Ly Thuyen Quyen, Wahyu Purbiantoro, Ngo Hoang Viet Trinh, Fernando Afonso, Ta-Chih Cheng. 2022. BACILLUS SAFENSIS ISOLATED FROM WHITE-LEG SHRIMP, PENAEUS VANNAMEI IN TAIWAN WITH ANTAGONISTIC ACTIVITY AGAINST COMMON VIBRIO PATHOGENS. Biocatalysis and Agricultural Biotechnology. 44. (Đã xuất bản)
4.  Âu Văn Hóa, Trần Trung Giang, Nguyễn Thị Kim Liên, Huỳnh Thị Ngọc Hiền, Vũ Ngọc Út, Huỳnh Trường Giang. 2022. ĐA DẠNG THÀNH PHẦN LOÀI ĐỘNG VẬT ĐÁY VÀO MÙA MƯA Ở KHU VỰC NUÔI TÔM, TỈNH CÀ MAU. Tạp chí Khoa học Nông nghiệp Việt Nam. 20. 436-444. (Đã xuất bản)
5.  Phạm Thị Tuyết Ngân, Vũ Hùng Hải, Vũ Ngọc Út, Huỳnh Trường Giang. 2022. ẢNH HƯỞNG CỦA VI KHUẨN BACILLUS CM3.1 LÊN CHẤT LƯỢNG NƯỚC VÀ TĂNG TRƯỞNG CỦA TÔM THẺ CHÂN TRẮNG (LITOPENAEUS VANNAMEI). Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. 58. 175-184. (Đã xuất bản)
6.  Nguyen Con Trang, Âu Văn Hóa, Trần Trung Giang, Nguyễn Thanh Phương, Vũ Ngọc Út. 2022. PHYTOPLANKTON COMMUNITY COMPOSITION VARIATION UNDER NATURAL AND PROLONGED SALINE INTRUSION SIMULATIONS. Annales de Limnologie (Int. J. Lim). 58. (Đã xuất bản)
7.  Nguyễn Thị Kim Liên, Âu Văn Hóa, Trần Trung Giang, Vũ Ngọc Út, Huỳnh Trường Giang. 2022. ĐỘNG VẬT NỔI VÀ MỐI LIÊN HỆ VỚI CÁC YẾU TỐ MÔI TRƯỜNG NƯỚC VÙNG NUÔI TRỒNG THỦY SẢN CỦA TỈNH SÓC TRĂNG. Tạp chí Khoa học Nông nghiệp Việt Nam. 20. 213-225. (Đã xuất bản)
8.  Nguyễn Thị Kim Liên, Âu Văn Hóa, Trần Trung Giang, Vũ Ngọc Út, Huỳnh Trường Giang. 2022. SEASONAL FLUCTUATION OF WATER QUALITY PARAMETERS AND ZOOPLANKTON COMPOSITION IN THE HAU RIVER AND ITS TRIBUTARIES, VIETNAM. AACL Bioflux. 15. 1371-1388. (Đã xuất bản)
9.  Trần Trung Giang, Âu Văn Hóa, Trương Quốc Phú, Huỳnh Trường Giang, Vũ Ngọc Út. 2021. HÀM LƯỢNG DINH DƯỠNG MÔI TRƯỜNG NƯỚC TỰ NHIÊN KHU VỰC NUÔI CÁ TRA TỈNH AN GIANG. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. 57. 207-218. (Đã xuất bản)
10.  Lam Mỹ Lan, Phạm Thanh Liêm, Bùi Minh Tâm, Vũ Ngọc Út, Bùi Thị Bích Hằng, Trần Thị Tuyết Hoa, Đỗ Thị Thanh Hương, Nguyễn Thanh Phương. 2021. MÔ HÌNH KẾT HỢP ƯƠNG VÀ NUÔI THƯƠNG PHẨM CÁ TRA (PANGASIANODON HYPOPHTHALMUS). Kỹ thuật nuôi cá tra (Pangasianodon hypophthalmus) thương phẩm cải tiến và liên kết trong sản xuất. Chủ biên: GS.TS. Nguyễn Thanh Phương, PGS.TS. Lam Mỹ Lan, PGS.TS. Phạm Thanh Liêm. 65-83. (Đã xuất bản)
11.  Âu Văn Hóa, Nguyễn Thị Kim Liên, Huỳnh Trường Giang, Vũ Ngọc Út. 2021. ẢNH HƯỞNG CỦA ĐỘ MẶN LÊN SỰ PHÂN BỐ CỦA GIUN NHIỀU TƠ (POLYCHAETA) TRONG KHU VỰC NUÔI TÔM Ở SÓC TRĂNG. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. 57. 117-125. (Đã xuất bản)
12.  Bác Nguyẽn Viẹt, Vũ Ngọc Út. 2021. THỰC NGHIỆM ƯƠNG ẤU TRÙNG CUA BIỂN (SCYLLA PARAMAMOSAIN) VỚI CÁC QUY TRÌNH KHÁC NHAU. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. 57. 169-176. (Đã xuất bản)
13.  Phạm Thị Tuyết Ngân, Vũ Hùng Hải, Vũ Ngọc Út, Huỳnh Trường Giang. 2021. PHÂN LẬP VÀ TUYỂN CHỌN MỘT SỐ CHỦNG XẠ KHUẨN CÓ KHẢ NĂNG PHÂN HỦY CHẤT HỮU CƠ VÀ KHÁNG KHUẨN ỨNG DỤNG TRONG NUÔI TRỒNG THỦY SẢN. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. 57. 99-106. (Đã xuất bản)
14.  Nguyễn Thanh Phương, Bùi Minh Tâm, Phạm Thanh Liêm, Vũ Ngọc Út, Bùi Thị Bích Hằng, Trần Thị Tuyết Hoa, Lam Mỹ Lan, Đỗ Thị Thanh Hương. 2021. MÔ HÌNH ƯƠNG CÁ TRA (PANGASIANODON HYPOPHTHALMUS) TẠI TRẠI NUÔI THƯƠNG PHẨM. Kỹ thuật nuôi cá tra (Pangasianodon hypophthalmus) thương phẩm cải tiến và liên kết trong sản xuất. Chủ biên: GS.TS. Nguyễn Thanh Phương, PGS.TS. Lam Mỹ Lan, PGS.TS. Phạm Thanh Liêm. 49-54. (Đã xuất bản)
15.  Âu Văn Hóa, Trần Trung Giang, Nguyễn Thị Kim Liên, Vũ Ngọc Út, Huỳnh Trường Giang. 2021. TƯƠNG QUAN GIỮA TÍNH CHẤT NỀN ĐÁY LÊN SỰ PHÂN BỐ NGÀNH ĐỘNG VẬT THÂN MỀM Ở KHU VỰC NUÔI TÔM, BẠC LIÊU. Tạp cí KHoa học và Công nghệ nông nghiệp Việt Nam. 06. 121-128. (Đã xuất bản)
16.  Phạm Thị Tuyết Ngân, Huỳnh Trường Giang, Vũ Hùng Hải, Vũ Ngọc Út. 2021. PHÂN LẬP VÀ TUYỂN CHỌN VI KHUẨN CHUYỂN HÓA ĐẠM TỪ BÙN ĐÁY AO CÁ TRA (PANGASIANODON HYPOPHTHALMUS). Nông nghiệp & phát triển nông thôn. 407. 77-83. (Đã xuất bản)
17.  Phạm Thị Tuyết Ngân, Vũ Hùng Hải, Huỳnh Trường Giang, Vũ Ngọc Út. 2021. TỐI ƯU CÁC ĐIỀU KIỆN SINH ENZYME PROTEASE NGOẠI BÀO CỦA VI KHUẨN STREPTOMYCES DH3.4. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. 57. 186-193. (Đã xuất bản)
18.  Âu Văn Hóa, Trần Trung Giang, Nguyễn Thị Kim Liên, Vũ Ngọc Út, Huỳnh Trường Giang. 2021. THÀNH PHẦN LOÀI ĐỘNG VẬT ĐÁY CỠ LỚN (MACROBENTHOS) Ở SÔNG CHÍNH VÀ SÔNG NHÁNH VÙNG NUÔI TÔM NƯỚC LỢ VÀO MÙA KHÔ TỈNH BẠC LIÊU. Tạp cí KHoa học và Công nghệ nông nghiệp Việt Nam. 9. 114-123. (Đã xuất bản)
19.  Trang Nguyen Cong, Âu Văn Hóa, Vũ Ngọc Út. 2021. ẢNH HƯỞNG CỦA SỰ THAY ĐỔI ĐỘ MẶN LÊN CẤU TRÚC THÀNH PHẦN LOÀI LUÂN TRÙNG (ROTIFERA) TẠI LƯU VỰC HẠ LƯU SÔNG HẬU. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. 57. 137-152. (Đã xuất bản)
20.  Vũ Ngọc Út, Âu Văn Hóa, Huỳnh Thị Ngọc Hiền. 2021. KỸ THUẬT GÂY NUÔI THỨC ĂN TỰ NHIÊN CHO AO ƯƠNG CÁ TRA (PANGASIANODON HYPOPHTHALMUS). Kỹ thuật sản xuất giống và ương cá tra (Pangasianodon hypophthalmus) cải tiến. Nguyễn Thanh Phương, Bùi Thị Bích Hằng, Bùi Minh Tâm. 15. (Đã xuất bản)
21.  Phạm Thị Tuyết Ngân, Vũ Hùng Hải, Vũ Ngọc Út, Huỳnh Trường Giang. 2021. KHẢ NĂNG CHUYỂN HÓA ĐẠM CỦA CHỦNG VI KHUẨN NITRATE HÓA CHỌN LỌC SỬ DỤNG CHO HỆ THỐNG LỌC TUẦN HOÀN TRONG NUÔI TRỒNG THỦY SẢN. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. 57. 178-185. (Đã xuất bản)
22.  Trần Trung Giang, Âu Văn Hóa, Trương Quốc Phú, Vũ Ngọc Út, Huỳnh Trường Giang. 2021. CHẤT LƯỢNG NƯỚC TRONG KHU VỰC NUÔI TÔM TỈNH BẠC LIÊU. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. 57. 126-136. (Đã xuất bản)
23.  Vũ Hùng Hải, Phạm Thị Tuyết Ngân, Vũ Ngọc Út, Huỳnh Trường Giang. 2021. ẢNH HƯỞNG CỦA MẬT ĐỘ VI KHUẨN STREPTOMYCES DH3.4 LÊN ENZYME TIÊU HÓA VÀ TĂNG TRƯỞNG CỦA TÔM THẺ CHÂN TRẮNG (LITOPENAEUS VANNAMEI). Tạp chí Khoa học và Công nghệ Nông nghiệp. 5. 2710-2719. (Đã xuất bản)
24.  Phạm Thị Tuyết Ngân, Vũ Hùng Hải, Vũ Ngọc Út, Huỳnh Trường Giang. 2021. CHỌN LỌC VI KHUẨN BACILLUS SP. TỪ AO NUÔI TÔM QUẢNG CANH CÓ KHẢ NĂNG PHÂN HỦY HỮU CƠ VÀ KHÁNG VIBRIO PARAHAEMOLYTICUS GÂY BỆNH TRÊN TÔM THẺ. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. 57. 191-199. (Đã xuất bản)
25.  Âu Văn Hóa, Nguyễn Thị Kim Liên, Huỳnh Trường Giang, Vũ Ngọc Út. 2021. ĐẶC ĐIỂM PHÂN BỐ CỦA LỚP CHÂN BỤNG (GASTROPODA) Ở KHU VỰC NUÔI TRỒNG THỦY SẢN TRÊN TUYẾN SÔNG HẬU. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. 57. 231-241. (Đã xuất bản)
26.  Nguyễn Thị Kim Liên, Trần Nhựt Khang, Âu Văn Hóa, Vũ Ngọc Út, Huỳnh Trường Giang. 2021. THÀNH PHẦN LOÀI ĐỘNG VẬT KHÔNG XƯƠNG SỐNG CỠ LỚN VÀ CHẤT LƯỢNG NƯỚC VÙNG BỊ ẢNH HƯỞNG BỞI HOẠT ĐỘNG NUÔI TRỒNG THỦY SẢN TRÊN SÔNG HẬU. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. 57. 107-116. (Đã xuất bản)
27.  Bác Nguyẽn Viẹt, Vũ Ngọc Út. 2020. ẢNH HƯỞNG CỦA TẦN SUẤT SỬ DỤNG OZONE ĐẾN TỶ LỆ SỐNG VÀ BIẾN THÁI CỦA ẤU TRÙNG CUA BIỂN (SCYLLA PARAMAMOSAIN). Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Tập 56, Số 6. 237-245. (Đã xuất bản)
28.  Nguyễn Thị Kim Liên, Âu Văn Hóa, Nguyễn Vĩnh Trị, Huỳnh Trường Giang, Trương Quốc Phú, Glenn Satuito, Vũ Ngọc Út. 2020. KHẢ NĂNG SỬ DỤNG ĐỘNG VẬT NỔI TRONG QUAN TRẮC SINH HỌC TRÊN SÔNG HẬU. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Tập 56, Số CĐ Thủy sản. 149-160. (Đã xuất bản)
29.  Phạm Thị Tuyết Ngân, Nguyễn Thanh Phương, Vũ Ngọc Út, Nguyễn Hoàng Nhật Uyên, Vũ Hùng Hải. 2020. BIẾN ĐỘNG MẬT ĐỘ BACILLUS, LACTOBACILLUS VÀ VIBRIO TRONG BÙN Ở TUYẾN SÔNG MỸ THANH, TỈNH SÓC TRĂNG. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Tập 56, Số 1. 177-186. (Đã xuất bản)
30.  Phạm Thị Tuyết Ngân, Nguyễn Hoàng Nhật Uyên, Nguyễn Thanh Phương, Vũ Ngọc Út. 2020. BIẾN ĐỘNG MẬT ĐỘ VI KHUẨN BACILLUS SPP. TRÊN TUYẾN SÔNG MỸ THANH, SÓC TRĂNG. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Tập 56, Số CĐ Thủy sản. 64-70. (Đã xuất bản)
31.  Phạm Thị Tuyết Ngân, Vũ Ngọc Út, Huỳnh Trường Giang, Vũ Hùng Hải. 2020. PHÂN LẬP VÀ TUYỂN CHỌN VI KHUẨN CHUYỂN HÓA ĐẠM TỪ BÙN ĐÁY AO NUÔI TÔM THẺ CHÂN TRẮNG (LITOPENAEUS VANNAMEI). Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Tập 56, Số 4. 154-160. (Đã xuất bản)
32.  Phạm Thị Tuyết Ngân, Nguyễn Thanh Phương, Vũ Ngọc Út, Nguyễn Hoàng Nhật Uyên. 2020. ẢNH HƯỞNG CỦA SỰ GIA TĂNG ĐỘ MẶN LÊN MẬT ĐỘ VI KHUẨN TRONG MÔ HÌNH MÔ PHỎNG XÂM NHẬP MẶN. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Tập 56, Số 5. 184-192. (Đã xuất bản)
33.  Bác Nguyẽn Viẹt, Vũ Ngọc Út. 2020. ẢNH HƯỞNG CỦA TẦN SUẤT XỬ LÝ OZONE LÊN CHẤT LƯỢNG TRỨNG CUA BIỂN (SCYLLA PARAMAMOSAIN). Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Tập 56, Số 5. 176-183. (Đã xuất bản)
34.  Phạm Thị Tuyết Ngân, Vũ Ngọc Út, Huỳnh Trường Giang, Vũ Hùng Hải. 2020. NGHIÊN CỨU MỘT SỐ ĐIỀU KIỆN NUÔI TĂNG SINH VI KHUẨN STREPTOMYCES SPP. TRONG PHÒNG THÍ NGHIỆM. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Tập 56, Số 6. 246-253. (Đã xuất bản)
35.  Nguyễn Thị Kim Liên, Âu Văn Hóa, Trang Nguyen Cong, Nguyễn Thị Khiếm, Huỳnh Trường Giang, Nguyễn Thanh Phương, Vũ Ngọc Út. 2020. BIẾN ĐỘNG THÀNH PHẦN THỰC VẬT NỔI THEO MÙA Ở VÙNG CỬA SÔNG HẬU, TỈNH SÓC TRĂNG. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Tập 56, Số CĐ Thủy sản. 80-91. (Đã xuất bản)
36.  Huỳnh Trường Giang, Nguyễn Hoàng Nhật Uyên, Vũ Hùng Hải, Phạm Thị Tuyết Ngân, Vũ Ngọc Út. 2020. ĐÁNH GIÁ HOẠT TÍNH CỦA VI KHUẨN LACTOBACILLUS TỪ RUỘT TÔM THẺ CHÂN TRẮNG CÓ TIỀM NĂNG PROBIOTIC ĐỂ BỔ SUNG VÀO THỨC ĂN TÔM. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Tập 56, Số CĐ Thủy sản. 102-111. (Đã xuất bản)
37.  Nguyễn Thị Kim Liên, Âu Văn Hóa, Trang Nguyen Cong, Nguyễn Thị Khiếm, Huỳnh Trường Giang, Nguyễn Thanh Phương, Vũ Ngọc Út. 2020. ẢNH HƯỞNG CỦA SỰ THAY ĐỔI ĐỘ MẶN LÊN THÀNH PHẦN ĐỘNG VẬT NỔI. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Tập 56, Số CĐ Thủy sản. 92-101. (Đã xuất bản)
38.  Nguyễn Thị Kim Liên, Trương Quốc Phú, Vũ Ngọc Út. 2020. NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG HỆ THỐNG ĐIỂM BMWPVIET ĐỂ ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG NƯỚC TRÊN SÔNG HẬU. Khoa học & Công nghê Nông nghiệp. 4. 1658-1667. (Đã xuất bản)
39.  Phạm Thị Tuyết Ngân, Nguyễn Thanh Phương, Vũ Ngọc Út, Nguyễn Hoàng Nhật Uyên. 2020. ẢNH HƯỞNG CỦA ĐỘ MẶN LÊN SỰ PHÁT TRIỂN CỦA VI KHUẨN VIBRIO SPP. TRONG ĐIỀU KIỆN PHÒNG THÍ NGHIỆM. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Tập 56, Số 2. 127-135. (Đã xuất bản)
40.  Phạm Thị Tuyết Ngân, Nguyễn Hoàng Nhật Uyên, Nguyễn Văn Trọng, Vũ Ngọc Út. 2020. ẢNH HƯỞNG CỦA ĐỘ MẶN LÊN SỰ HIỆN DIỆN CỦA VI KHUẨN VIBRIO SPP. TRÊN TUYẾN SÔNG MỸ THANH. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Tập 56, Số CĐ Thủy sản. 71-79. (Đã xuất bản)
41.  Trần Trung Giang, Aina Ayotunde Oluwadamilare, Âu Văn Hóa, Huỳnh Trường Giang, Trương Quốc Phú, Minoru Wada, Vũ Ngọc Út. 2020. ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG NƯỚC TRONG KHU VỰC NUÔI TÔM TỈNH SÓC TRĂNG. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Tập 56, Số CĐ Thủy sản. 112-120. (Đã xuất bản)
42.  Hứa Thái Nhân, Phạm Thanh Liêm, Vũ Ngọc Út, Harry Ako. 2019. EFFECTS OF DIFFERENT STOCKING DENSITIES ON GROWTH PERFORMANCE OF ASIAN SWAMP EEL MONOPTERUS ALBUS, WATER QUALITY AND PLANT GROWTH OF WATERCRESS NASTURTIUM OFFICINALE IN AN AQUAPONIC RECIRCULATING SYSTEM. Aquaculture. 503. 96-104. (Đã xuất bản)
43.  Vũ Ngọc Út, Huỳnh Phước Vinh, Hồ Thị Bích Ngân, Diệp Quốc Phục. 2019. SINH VẬT PHÙ DU VÀ SỰ LỰA CHỌN CỦA CÁC LÓC (CHANNA STRIATA) GIAI ĐOẠN BỘT LÊN GIỐNG. Nông nghiệp và phát triển nông thôn. 7. 55-62. (Đã xuất bản)
44.  Le The Xuan, Vũ Ngọc Út, Phạm Anh Tuấn. 2019. ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ ỨC CHẾ VI KHUẨN VIBRIO PARAHAEMOLYTICUS BĐB1.4V GÂY BỆNH TRÊN TÔM CỦA BACILLUS SUBTILIS. Nông nghiệp và phát triển nông thôn. 1. 79-87. (Đã xuất bản)
45.  Lê Hoàng Vũ, Vũ Ngọc Út, Ngô Minh Cường. 2019. MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM SINH HỌC CỦA LUÂN TRÙNG BRACHIONUS RUBENS. Tạp chí Khoa học - Công nghệ Thủy sản. 4. 164-172. (Đã xuất bản)
46.  Huỳnh Phước Vinh, Nguyễn Thanh Phương, Nguyễn Thị Kim Liên, Vũ Ngọc Út, Nguyễn Trường Sinh. 2019. TƯƠNG QUAN GIỮA CHẤT LƯỢNG NƯỚC VÀ SỰ PHÂN BỐ CỦA TRÙNG BÁNH XE (ROTIFERA) DỌC THEO TUYẾN SÔNG MỸ THANH, SÓC TRĂNG. Tạp chi Khoa học - Công nghệ Thủy sản. 4. (Đã xuất bản)
47.  Âu Văn Hóa, Nguyễn Thanh Phương, Nguyễn Thị Kim Liên, Vũ Ngọc Út, Huỳnh Trường Giang. 2019. TƯƠNG QUAN GIỮA SỰ THAY ĐỔI ĐỘ MẶN VÀ THÀNH PHẦN LOÀI TẢO GIÁP (DINOPHYTA) Ở VÙNG CỬA SÔNG MỸ THANHSÓC TRĂNG. Tạp chí Khoa học - Công nghệ Thủy sản. 4. (Đã xuất bản)
48.  Vũ Ngọc Út, Trần Sương Ngọc, Lê Hoàng Vũ, La Ngọc Thạch. 2018. CẢI THIỆN GIÁ TRỊ PH NƯỚC VÙNG ĐẤT PHÈN BẰNG NƯỚC THẢI TỪ HẦM BIOGAS Ủ PHỐI TRỘN. Lục bình tiềm năng sử dụng cho sản xuất khí sinh học. Nguyễn Võ Châu Ngân, Nguyễn Huxu Chiếm, lê Hoàng Việt, Trần Sỹ Nam, Vũ Ngọc Út, Kjeld Ingvorsen. (Đã xuất bản)
49.  Phạm Thị Tuyết Ngân, Nguyễn Thị Ngọc Anh, Vũ Ngọc Út. 2018. ẢNH HƯỞNG BỔ SUNG GROBIOTIC®-A TRONG THỨC ĂN LÊN TĂNG TRƯỞNG VÀ SỨC ĐỀ KHÁNG BỆNH CỦA CÁ TRA (PANGASIANODON HYPOTHALAMUS). Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Tập 54, Số 6. 115-119. (Đã xuất bản)
50.  Trương Văn Đàn, Vũ Ngọc Út, Mạc Như Bình, Nguyễn Thành Luân. 2018. XÂY DỰNG CHỈ SỐ CHẤT LƯỢNG NƯỚC ĐẦM PHÁ TAM GIANG – CẦU HAI PHỤC VỤ HOẠT ĐỘNG NUÔI TÔM. Nông nghiệp và phát triển nông thôn. 15. 94-102. (Đã xuất bản)
51.  Trần Sương Ngọc, Vũ Ngọc Út, Huỳnh Thị Ngọc Hiền, Huỳnh Trường Giang, Trần Thị Thủy. 2018. TẬN DỤNG NƯỚC THẢI TỪ HẦM BIOGAS Ủ PHỐI TRỘN GÂY NUÔI TRỨNG NƯỚC (MOINA SP.). Luc Binh Tiềm năng sử dụng cho sản xuất khi sinh học. Nguyễn Võ Châu Ngân, Nguyễn Hữu Chiếm, Lê Hoàng Việt, Trần Sỹ Nam, Vũ Ngọc Út, Kjeld Ingvorsen. (Đã xuất bản)
52.  Trương Văn Đàn, Vũ Ngọc Út, Hà Nam Thắng, Phạm Thị Ái Niệm, Nguyễn Thành Luân, Mạc Như Bình. 2018. ĐIỀU TRA HIỆN TRẠNG NUÔI TRỒNG THỦY SẢN LỢ MẶN CAO TRIỀU Ở XÃ PHÚ MỸ, HUYỆN PHÚ VANG, TỈNH THỪA THIÊN HUẾ, VIỆT NAM. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Tập 54, Số 7. 126-137. (Đã xuất bản)
53.  Trần Sương Ngọc, Vũ Ngọc Út, Huỳnh Thị Ngọc Hiền, Lê Hữu Nhân, Trần Thị Thủy. 2018. GÂY NUÔI TẢO CHLORELLA VỚI NƯỚC THẢI TỪ HẦM BIOGAS Ủ PHỐI TRỘN. Luc binh Tiềm năng sử dụng cho sản xuất khi sinh học. Nguyễn Võ Châu Ngân, Nguyễn Hữu Chiếm, Lê Hoàng Việt, Trần Sỹ Nam, Vũ Ngọc Út, Kjeld Ingvorsen. (Đã xuất bản)
54.  Nguyễn Thị Kim Liên, Vũ Ngọc Út. 2018. THÀNH PHẦN THỨC ĂN TỰ NHIÊN CỦA TÔM SÚ (PENAEUS MONODON) Ở AO NUÔI QUẢNG CANH CẢI TIẾN. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Tập 54, Số CĐ Thủy sản. 115-128. (Đã xuất bản)
55.  Le The Xuan, Vũ Ngọc Út, Phạm Anh Tuấn. 2018. ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC YẾU TỐ MÔI TRƯỜNG LÊN SỰ PHÁT TRIỂN CỦA VI KHUẨN VIBRIO PARAHAEMOLYTICUS BĐB1.4V. Nông nghiệp và phát triển nông thôn. 9. 81-86. (Đã xuất bản)
56.  Đặng Văn Tý, Vũ Ngọc Út, Trần Văn Việt, Nguyễn Hoàng Huy, Châu Thi Đa. 2018. ĐÁNH GIÁ SỰ BIẾN ĐỘNG CHẤT LƯỢNG NƯỚC Ở BÚNG BÌNH THIÊN, TỈNH AN GIANG. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Tập 54, Số 3. 125-131. (Đã xuất bản)
57.  Trương Văn Đàn, Vũ Ngọc Út, Nguyễn Thành Luân, Mạc Như Bình. 2018. PHÂN VÙNG CHẤT LƯỢNG NƯỚC NUÔI TRỒNG THỦY SẢN Ở ĐẦM CẦU HAI, TỈNH THỪA THIÊN - HUẾ. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Tập 54, Số 6. 120-128. (Đã xuất bản)
58.  Huỳnh Phước Vinh, Vũ Ngọc Út. 2018. GIUN NHIỀU TƠ VÀ ỨNG DỤNG TRONG NUÔI TRỒNG THỦY SẢN BỀN VỮNG. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Tập 54, Số CĐ Thủy sản. 142-152. (Đã xuất bản)
59.  Âu Văn Hóa, Vũ Ngọc Út. 2018. GÂY NUÔI THỨC ĂN TỰ NHIÊN TRONG AO ƯƠNG CÁ TRA (PANGASIANODON HYPOPHTHALMUS). Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Tập 54, Số CĐ Thủy sản. 153-160. (Đã xuất bản)
60.  Nguyễn Thị Kim Liên, Trương Quốc Phú, Dương Thị Hoàng Oanh, Vũ Ngọc Út, Lâm Quang Huy. 2016. CHẤT LƯỢNG NƯỚC TRÊN SÔNG CHÍNH VÀ SÔNG NHÁNH THUỘC TUYẾN SÔNG HẬU. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 43. 68-79. (Đã xuất bản)
61.  Nguyễn Thị Kim Liên, Vũ Ngọc Út. 2016. SO SÁNH SỰ PHÁT TRIỂN CỦA ĐỘNG VẬT ĐÁY (ZOOBENTHOS) GIỮA KHU VỰC ĐẦU NGUỒN, GIỮA NGUỒN VÀ CUỐI NGUỒN CỦA SÔNG HẬU. Khoa học và Công nghệ. 18. 94-102. (Đã xuất bản)
62.  Trần Sương Ngọc, Phạm Thị Tuyết Ngân, Vũ Ngọc Út. 2015. ẢNH HƯỞNG CỦA ĐỘ MẶN ĐẾN CÁC CHỈ TIÊU SINH HỌC, SINH SẢN VÀ PHÁT TRIỂN CỦA LUÂN TRÙNG NƯỚC NGỌT BRACHIONUS ANGULARIS. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 38. 95-100. (Đã xuất bản)
63.  Vũ Ngọc Út, Huỳnh Phước Vinh. 2015. KHẢ NĂNG SỬ DỤNG MEN BÁNH MÌ VÀ TỈ LỆ THU HOẠCH TỐI ƯU TRONG NUÔI SINH KHỐI SCHMACKERIA DUBIA. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 37. 120-129. (Đã xuất bản)
64.  Trương Văn Đàn, Vũ Ngọc Út, Mạc Như Bình. 2015. ỨNG DỤNG HỆ THỐNG THÔNG TIN ĐỊA LÝ (GIS) PHÂN VÙNG CHẤT LƯỢNG NƯỚC NUÔI TRỒNG THỦY SẢN Ở PHÁ TAM GIANG, TỈNH THỪA THIÊN HUẾ. Khoa học Đại học Huế. 5. 53-64. (Đã xuất bản)
65.  Trương Văn Đàn, Vũ Ngọc Út. 2015. ỨNG DỤNG HỆ THỐNG THÔNG TIN ĐỊA LÝ (GIS) NGHIÊN CỨU HIỆN TRẠNG HỮU CƠ VÀ VI SINH NƯỚC Ở ĐẦM SAM CHUỒN THUỘC XÃ PHÚ MỸ, HUYỆN PHÚ VANG, TỈNH THỪA THIÊN HUẾ PHỤC VỤ HOẠT ĐỘNG NUÔI TÔM. Khoa học Đại học Huế. 5. 67-77. (Đã xuất bản)
66.  Nguyễn Minh Nhựt Quang, Trần Văn Việt, Vũ Ngọc Út. 2014. ĐÁNH GIÁ BIẾN ĐỘNG CHẤT LƯỢNG NƯỚC TRONG MÔ HÌNH TÔM SÚ-LÚA LUÂN CANH Ở HUYỆN TÂN PHÚ ĐÔNG, TỈNH TIỀN GIANG. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số Thủy sản 2014. 203-208. (Đã xuất bản)
67.  Vũ Ngọc Út, Huỳnh Phước Vinh. 2014. MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM SINH HỌC CỦA COPEPODA SCHMACKERIA DUBIA. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số Thủy sản 2014. 292-299. (Đã xuất bản)
68.  Nguyễn Thế Nghiệp, Trần Văn Việt, Vũ Ngọc Út. 2014. ĐÁNH GIÁ SỰ BIẾN ĐỘNG QUẦN THỂ CÁ LƯỠI TRÂU (CYNOGLOSSUS MICROLEPIS) TRÊN SÔNG HẬU. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số Thủy sản 2014. 209-214. (Đã xuất bản)
69.  Nguyễn Thị Kim Liên, Huỳnh Trường Giang, Diệp Ngọc Gái, Vũ Ngọc Út. 2014. THÀNH PHẦN ĐỘNG VẬT NỔI (ZOOPLANKTON) TRÊN SÔNG HẬU - ĐOẠN THUỘC TỈNH HẬU GIANG VÀ SÓC TRĂNG VÀO MÙA KHÔ. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số Thủy sản 2014. 284-291. (Đã xuất bản)
70.  Vũ Ngọc Út, Trần Thị Kiều Trang. 2014. THÀNH PHẦN LOÀI VÀ HIỆN TRẠNG KHAI THÁC NGUỒI LỢI MỰC (LỚP CEPHALOPODA) Ở HÀ TIÊN, KIÊN GIANG. Tuyển tập Hội nghị Khoa học toàn quốc về sinh học biển và phát triển bền vững lần thứ hai. 02. 329-336. (Đã xuất bản)
71.  Nguyễn Thị Kim Liên, Huỳnh Trường Giang, Vũ Ngọc Út. 2014. THÀNH PHẦN ĐỘNG VẬT ĐÁY (ZOOBENTHOS) TRÊN SÔNG HẬU. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số Thủy sản 2014. 239-247. (Đã xuất bản)
72.  Huỳnh Trường Giang, Vũ Ngọc Út, Dương Thị Hoàng Oanh. 2013. HỌAT TÍNH SINH HỌC CỦA HỖN HỢP POLYSACCHARIDE LY TRÍCH TỪ RONG MƠ SARGASSUM MCCLUREI BẰNG CÁC DUNG MÔI KHÁC NHAU. Tuyển Tập Nghiên cứu biển. 19. 124-133. (Đã xuất bản)
73.  Nguyễn Thị Kim Liên, Vũ Ngọc Út, Huỳnh Trường Giang. 2013. ĐA DẠNG ĐỘNG VẬT PHIÊU SINH TRONG HỆ SINH THÁI RỪNG NGẬP MẶN CÙ LAO DUNG, TỈNH SÓC TRĂNG. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 25. 149-157. (Đã xuất bản)
74.  Trần Sương Ngọc, Vũ Ngọc Út. 2013. SỬ DỤNG LUÂN TRÙNG NƯỚC NGỌT BRACHIONUS ANGULARIS TRONG ƯƠNG CÁ BỐNG TƯỢNG OXYELEOTRIS MARMORATUS GIAI ĐOẠN TỪ KHI MỚI NỞ ĐẾN 10 NGÀY TUỔI. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 26. 64-69. (Đã xuất bản)
75.  Vũ Ngọc Út, Nguyễn Bạch Loan, LA NGOC THACH . 2013. SỰ PHÁT TRIỂN TUYẾN SINH DỤC VÀ MÙA VỤ SINH SẢN CỦA VẸM VÀNG LIMNOPERNA FORTUNEI BÁM TRÊN ỐC GẠO Ở CỒN PHÚ ĐA, HUYỆN CHỢ LÁCH, TỈNH BẾN TRE. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 26. 237-245. (Đã xuất bản)
76.  NGO VAN UT, Vũ Ngọc Út, Trương Hoàng Minh, Trần Hoàng Tuấn, NGUYEN THI HONG DIEP. 2013. HIỆN TRẠNG MÔI TRƯỜNG - KỸ THUẬT VÀ TÀI CHÍNH CỦA NGHỀ NUÔI ỐC HƯƠNG (BABYLONIA AREOLATA LINK, 1807) Ở ĐẢO PHÚ QUỐC, TỈNH KIÊN GIANG. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 25. 231-238. (Đã xuất bản)
77.  Vũ Ngọc Út, Dương Thị Hoàng Oanh, Huỳnh Trường Giang. 2013. THÀNH PHÂN LOÀI VÀ MẬT ĐỘ VI TẢO KHU VỰC SẢN XUÂT MUÔI VÀ ARTEMIA VEN BIỂN HUYỆN VĨNH CHÂU, TỈNH SÓC TRĂNG. Tuyển Tập Nghiên cứu biển. 19. 202-214. (Đã xuất bản)
78.  Huỳnh Trường Giang, Trương Quốc Phú, Dương Thị Hoàng Oanh, Vũ Ngọc Út. 2013. THÀNH PHẦN HÓA HỌC, HOẠT TÍNH CHỐNG OXY HOÁ CỦA HỖN HỢP POLYSACCHARIDE LY TRÍCH TỪ RONG MƠ SARGASSUM MICROCYSTUM. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 25. 183-191. (Đã xuất bản)
79.  Vũ Ngọc Út. 2013. XÁC ĐỊNH MẬT ĐỘ VI KHUẨN PHÁT QUANG BẰNG PHƯƠNG PHÁP TRUYỀN THỐNG VÀ SINH HỌC PHÂN TỬ. HN KHCN sinh học toàn quốc 2013. 1. 1. (Đã xuất bản)
80.  Phạm Thị Tuyết Ngân, Trương Quốc Phú, Nguyễn Hữu Hiệp, Vũ Ngọc Út. 2011. ẢNH HƯỞNG CỦA VI KHUẨN HỮU ÍCH LÊN CÁC YẾU TỐ MÔI TRƯỜNG VÀ TÔM SÚ (PENAEUS MONODON) NUÔI TRONG BỂ. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 20b. 59-68. (Đã xuất bản)
81.  Lê Công Quyền, Vũ Ngọc Út, Trịnh Thị Lan. 2011. PHÂN BỐ ĐỘNG VẬT ĐÁY Ở RẠCH CÁI SAO, TỈNH AN GIANG. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 18b. 127-136. (Đã xuất bản)
82.  Nguyễn Bạch Loan, Vũ Ngọc Út, Nguyễn Văn Thao, Trần Thị Diễm Trinh. 2010. NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM DINH DƯỠNG CỦA CÁ NGÁT (PLOTOSUS CANIUS HAMILTON, 1822). Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 15a. 198-206. (Đã xuất bản)
Xác nhận
của Trường Đại học Cần Thơ

Cần Thơ, ngày 28 tháng 03 năm 2023
(Người kê khai ký tên
và ghi rõ họ tên)
Vũ Ngọc Út