BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
LÝ LỊCH KHOA HỌC
I. THÔNG TIN CÁ NHÂN
Họ và tên: NGÔ QUANG HIẾU Giới tính: Nam
Email: nqhieu@ctu.edu.vn Ngạch viên chức: Giảng viên cao cấp
Trình độ chuyên môn: Tiến sỹ Học hàm: Phó giáo sư
Đơn vị công tác: BM. Kỹ thuật Cơ khí
II. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
1. Lĩnh vực nghiên cứu khoa học chính.
STT Tên lĩnh vực nghiên cứu chính
Người máy và điều khiển tự động 
Cơ điện tử; hệ vi cơ điện tử (MEMS),... 
Kỹ thuật cơ khí nói chung 
Tự động hóa (CAD/CAM, v.v...) và các hệ thống điều khiển, giám sát; công nghệ điều khiển số bằng máy tính (CNC),... 
2. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã thực hiện.
STT Tên đề tài nghiên cứu/lĩnh vực áp dụng Năm
hoàn thành
Đề tài cấp (Tỉnh, bộ, ngành) Trách nhiệm tham gia trong đề tài
1 Điều khiển chủ động cho cần cẩu container hoạt động trên biển 2020 Đề tài cấp bộ Chủ nhiệm
2 Thiết kế bộ điều khiển bền vững cho cần cẩu container hoạt động trên biển 2016 Đề tài cấp bộ Chủ nhiệm
3. Sách và giáo trình xuất bản.
STT Tên sách Nhà xuất bản Năm
xuất bản
Số ISBN Tác giả Đồng
tác giả
1 Sức bền vật liệu
2019   X
2 Kỹ thuật Robot
978-604-919-670-6   X
3 Sức bền vật liệu
  X
4 Truyền động thủy lực và khí nén
  X
4. Các công trình nghiên cứu khoa học đã công bố.
Xuất bản tiếng Anh
1.  Ngô Quang Hiếu, Nguyễn Chí Ngôn, Trần Thanh Hùng, Bùi Văn Hữu, Nguyễn Ngô Phong. 2019. PAYLOAD PENDULATION AND POSITION CONTROL SYSTEMS FOR AN OFFSHORE CONTAINER CRANE WITH ADAPTIVE‐GAIN SLIDING MODE CONTROL. Asian Journal of Control. 1. 1-10. (Đã xuất bản)
2.  Ngô Quang Hiếu, Nguyễn Chí Ngôn, Trần Thanh Hùng, Nguyễn Ngô Phong. 2017. FUZZY SLIDING MODE CONTROL OF AN OffSHORE CONTAINER CRANE. Ocean Engineering. 140. 125-134. (Đã xuất bản)
3.  Ngô Quang Hiếu, Nguyễn Chí Ngôn, Nguyễn Ngô Phong. 2017. ADAPTIVE SLIDING MODE CONTROL USING RADIAL BASIS FUNCTION NETWORK FOR CONTAINER CRANES. The 17th International Conference on Control, Automation and Systems (ICCAS 2017). . 1628-1633. (Đã xuất bản)
4.  Ngô Quang Hiếu, Nguyễn Ngô Phong. 2017. SLIDING MODE CONTROL DESIGN WITH THE TIME VARYING PARAMETERS OF THE SLIDING SURFACE OF AN OFFSHORE CONTAINER CRANE. 2017 11th Asian Control Conference (ASCC). . 2669-2674. (Đã xuất bản)
5.  Nguyễn Ngô Phong, Ngô Quang Hiếu, Phan Trọng Nghĩa. 2016. AUTONOMOUS OFFSHORE CONTAINER CRANE SYSTEM USING A FUZZY-PD LOGIC CONTROLLER. The 16th International Conference on Control, Automation and Systems 2016, HICO, Gyeongju, Korea, October 16 - 19, 2016. . 1093-1098. (Đã xuất bản)
6.  Ngô Quang Hiếu, Trần Thanh Hùng, Nguyễn Chí Ngôn, Nguyễn Ngô Phong, Keum-Shik Hong. 2015. FUZZY SLIDING MODE CONTROL OF CONTAINER CRANES. International Journal of Control, Automation, and Systems. 13. 419-425. (Đã xuất bản)
7.  Ngô Quang Hiếu, Trần Trung Tính, Keum-Shik Hong. 2012. ANTI-SWAY CONTROL OF CONTAINER CRANES IN THE PRESENCE OF FRICTION. International Journal of Innovative Management, Information and Production. 3. 7-14. (Đã xuất bản)
Xuất bản tiếng Việt
1.  Ngô Quang Hiếu, Trương Chí Thành, Nguyễn Văn Khải. 2016. SỬ DỤNG GIÀN BĂM NHUYỄN RƠM KẾT HỢP PHUN NẤM TRICHODERMA XỬ LÝ RƠM RẠ SAU THU HOẠCH. Hội thảo Câu lạc bộ Khoa học - Công nghệ các Trường Đại học Kỹ Thuật Lần 48 với Sự phát triển bền vững Tây Nam Bộ. . 69-72. (Đã xuất bản)
2.  Ngô Quang Hiếu, Phan Trọng Nghĩa, Trần Thanh Hùng. 2016. ĐIỀU KHIỂN BỀN VỮNG HỆ ĐỘNG CƠ THỦY LỰC. Tạp chí Khoa học và Công Nghệ - Đại học Đà Nẵng. 9. 14-18. (Đã xuất bản)
3.  Lê Văn Lẻ, Ngô Quang Hiếu. 2016. ĐIỀU KHIỂN CẦN CẨU TRONG CÔNG NGHIỆP. Hội nghị toàn quốc về Cơ điện tử lần thứ 8, 25-26/11/2016, Cần Thơ, Việt Nam. . 611-616. (Đã xuất bản)
4.  Nguyễn Ngô Phong, Ngô Quang Hiếu. 2016. THIẾT KẾ BỘ ĐIỀU KHIỂN TRƯỢT MỜ THÍCH NGHI CHO HỆ CẦN CẨU CONTAINER. Hội nghị toàn quốc về Cơ điện tử lần thứ 8, 25-26/11/2016, Cần Thơ, Việt Nam. . 370-376. (Đã xuất bản)
5.  Ngô Quang Hiếu, Nguyễn Chí Ngôn, Nguyễn Ngô Phong. 2015. THIẾT KẾ BỘ ĐIỀU KHIỂN CHỐNG LẮC FUZZY PD CHO HỆ CẦN CẨU CONTAINER TỰ ĐỘNG. TUYỂN TẬP HỘI NGHỊ TOÀN QUỐC LẦN THỨ BA VỀ ĐIỀU KHIỂN VÀ TỰ ĐỘNG HÓA VCCA – 2015. ISBN: 978-604-913-429-6. 714-719. (Đã xuất bản)
6.  Nguyễn Ngô Phong, Nguyễn Chí Ngôn, Ngô Quang Hiếu. 2015. ĐIỀU KHIỂN TRƯỢT HỆ NÂNG VẬT TRONG TỪ TRƯỜNG DÙNG MẠNG NƠ-RON HÀM CƠ SỞ XUYÊN TÂM. Tạp chí khoa học & công nghệ Đại học Đà Nẵng. 3(88). 74-78. (Đã xuất bản)
7.  Ngô Quang Hiếu, Nguyễn Ngô Phong. 2014. THIẾT KẾ BỘ ĐIỀU KHIỂN TRƯỢT CHO HỆ CẦN CẨU HAI CHIỀU. Hội nghị Cơ điện tử Toàn quốc lần thứ 7 (VCM-2014), Đồng Nai, ngày 21 - 22/11/2014. . 394-399. (Đã xuất bản)
8.  Lê Văn Lẻ, Nguyễn Hữu Thái, Ngô Quang Hiếu. 2014. THIẾT KẾ BỘ ĐIỀU KHIỂN FUZZY PD CHO CẦN CẨU GIÀN. Hội nghị Cơ điện tử Toàn quốc lần thứ 7 (VCM-2014), Đồng Nai, ngày 21 - 22/11/2014. . 400-404. (Đã xuất bản)
9.  Trần Thanh Hùng, Ngô Quang Hiếu, Quang Hà. 2014. ĐIỀU KHIỂN VỊ TRÍ VỚI BỘ ĐIỀU KHIỂN TRƯỢT - PID. Hội nghị Cơ điện tử Toàn quốc lần thứ 7. . 602-607. (Đã xuất bản)
10.  Ngô Quang Hiếu. 2013. ƯỚC LƯỢNG NHIỄU GÂY RA BỞI ĐỘ LỆCH TÂM CỦA THIẾT BỊ CƠ KHÍ TRONG HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 27. 1-4. (Đã xuất bản)
11.  Ngô Quang Hiếu. 2013. PHƯƠNG PHÁP HIỆU CHỈNH NGÕ VÀO TRONG ĐIỀU KHIỂN DAO ĐỘNG. Kỷ yếu hội nghị khoa Công Nghệ. 1. 77. (Đã xuất bản)
12.  Ngô Quang Hiếu, Nguyễn Chí Ngôn, Trần Thanh Hùng, Trần Trung Tính. 2013. PHƯƠNG PHÁP GIẢN ĐỒ HỆ SỐ TRONG ĐIỀU KHIỂN VỊ TRÍ XY LANH KHÍ NÉN. Hội nghị toàn quốc lần thứ 2 về điều khiển và tự động hóa VCCA 2013. 1. 26. (Đã xuất bản)
13.  Ngô Quang Hiếu. 2013. ĐIỀU KHIỂN CHỐNG LẮC HỆ CẦN CẨU CONTAINER CÓ BÙ MA SÁT. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 29. 8-14. (Đã xuất bản)
14.  Ngô Quang Hiếu, LUONG HONG DUY KHANH. 2013. ĐIỀU KHIỂN DAO ĐỘNG HỆ THANH MẢNH. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 26. 53-66. (Đã xuất bản)
15.  Ngô Quang Hiếu, Trần Trung Tính. 2012. BỘ ĐIỀU KHIỂN CHỐNG LẮC CHO CẦN CẨU CONTEINER HOẠT ĐỘNG TRÊN MẶT BIỂN. VCM 2012. 1. 1. (Đã xuất bản)