BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
LÝ LỊCH KHOA HỌC
I. THÔNG TIN CÁ NHÂN
Họ và tên: TRẦN THỊ TUYẾT HÀ Giới tính: Nữ
Email: tttha@ctu.edu.vn Ngạch viên chức: Giảng viên chính
Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Học hàm:
Đơn vị công tác: Bộ môn Triết học
II. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
1. Lĩnh vực nghiên cứu khoa học chính.
STT Tên lĩnh vực nghiên cứu chính
2. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã thực hiện.
STT Tên đề tài nghiên cứu/lĩnh vực áp dụng Năm
hoàn thành
Đề tài cấp (Tỉnh, bộ, ngành) Trách nhiệm tham gia trong đề tài
3. Sách và giáo trình xuất bản.
STT Tên sách Nhà xuất bản Năm
xuất bản
Số ISBN Tác giả Đồng
tác giả
1 Lịch sử tư tưởng xã hội chủ nghĩa
  X
4. Các công trình nghiên cứu khoa học đã công bố.
Xuất bản tiếng Việt
1.  Trần Thị Tuyết Hà. 2021. VẬN DỤNG QUAN ĐIỂM ĐẠI HỘI LẦN THỨ XIII CỦA ĐẢNG VỀ PHÁT HUY SỨC MẠNH KHỐI ĐẠI ĐOÀN KẾT TOÀN DÂN TỘC TRONG PHÒNG, CHỐNG DỊCH BỆNH COVID-19 VÀ TRONG ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP DẠY – HỌC Ở CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC VIỆT NAM THÍCH ỨNG VỚI TÌNH HÌNH DỊCH BỆNH HIỆN NAY. Kỷ yếu hội thảo khoa học - Vận dụng những điểm mới trong Văn kiện Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng vào việc giảng dạy lý luận chính trị ở các trường đại học và cao đẳng hiện nay. . 423-431. (Đã xuất bản)
2.  Lê Duy Sơn, Trần Thị Tuyết Hà. 2018. CÁCH MẠNG CÔNG NGHIỆP 4.0 VỚI GIẢNG DẠY NỘI DUNG XÂY DỰNG, PHST TRIỂN LỰC LƯỢNG SẢN XUẤT VÀ QUAN HỆ SẢN XUẤT Ở VIỆT NAM GIAI ĐOẠN HIỆN NAY. Cách mạng công nghiệp 4.0 với việc giảng dạy lý luận chính trị ở các trường Đại học và Cao đẳng hiện nay, 2018. . 297-308. (Đã xuất bản)
3.  Trần Thị Tuyết Hà, Lê Duy Sơn. 2018. CÁCH MẠNG CÔNG NGHIỆP 4.0 VỚI GIẢNG DẠY NỘI DUNG XÂY DỰNG, PHÁT TRIỂN LỰC LƯỢNG SẢN XUẤT VÀ QUAN HỆ SẢN XUẤT Ở VIỆT NAM GIAI ĐOẠN HIỆN NAY. Cách mạng công nghiệp 4.0 với việc giảng dạy lý luận chính trị ở các trường ĐH và CĐ hiện nay. . 297-309. (Đã xuất bản)
4.  Trần Thị Tuyết Hà. 2017. NHỮNG ĐIỂM MỚI TRONG VĂN KIỆN ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC LẦN THỨ XII CỦA ĐẢNG VỀ XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN GIAI CẤP CÔNG NHÂN VIỆT NAM TRONG THỜI KỲ ĐẨY MẠNH CÔNG NGHIỆP HÓA, HIỆN ĐẠI HÓA. Kỷ yếu hội thảo khoa học: Vận dụng Nghị quyết đại hội lần thứ XII vào việc giảng dạy các môn lý luận chính trị ở các trường đại học và cao đẳng. . 52-62. (Đã xuất bản)