BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
LÝ LỊCH KHOA HỌC
I. THÔNG TIN CÁ NHÂN
Họ và tên: HUỲNH VIỆT KHẢI Giới tính: Nam
Email: hvkhai@ctu.edu.vn Ngạch viên chức: Giảng viên cao cấp
Trình độ chuyên môn: Tiến sỹ Học hàm: Phó giáo sư
Đơn vị công tác: BM Kinh tế Tài nguyên Môi trường (Trên cơ sở BM KTNN&KTTNMT)
II. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
1. Lĩnh vực nghiên cứu khoa học chính.
STT Tên lĩnh vực nghiên cứu chính
Kinh tế học; Trắc lượng kinh tế học; Quan hệ sản xuất kinh doanh 
Kinh doanh và quản lý 
Kinh tế học và kinh doanh khác 
2. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã thực hiện.
STT Tên đề tài nghiên cứu/lĩnh vực áp dụng Năm
hoàn thành
Đề tài cấp (Tỉnh, bộ, ngành) Trách nhiệm tham gia trong đề tài
1 Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến hành vi quyết định mua sản phẩm thịt heo an toàn ở vùng Đồng bằng Sông Cửu Long 2019 Đề tài cấp bộ Chủ nhiệm
3. Sách và giáo trình xuất bản.
STT Tên sách Nhà xuất bản Năm
xuất bản
Số ISBN Tác giả Đồng
tác giả
1 Economic Impact of Water Pollution on Rice Production in Vietnam
LAP LAMBERT publishing 2013 X  
2 Phát triển kinh tế Đồng bằng sông Cửu Long: Thành tựu và Thách thức
Đại học Cần Thơ 2016 978-604-919-638-6   X
4. Các công trình nghiên cứu khoa học đã công bố.
Xuất bản tiếng Anh
1.  Huỳnh Việt Khải, Nguyễn Phi Vân , Võ Thành Danh. 2021. AN ECONOMIC VALUATION OF FOREST ECOSYSTEM SERVICES: A CHOICE MODELING APPLICATION TO THE MEKONG DELTA PROJECT IN VIETNAM. Journal of Asian Finance, Economics and Business. 8. 465-473. (Đã xuất bản)
2.  Nguyễn Thùy Trang, Huỳnh Việt Khải. 2020. THE TRANSFORMATION FROM SUGARCANE TO MONO-SHRIMP CULTURE AND ITS ENVIRONMENTAL ASPECTS IN THE VIETNAMESE MEKONG DELTA. The Mekong: History, Geology and Environmental Issues. In: Semone Marseau. 105-123. (Đã xuất bản)
3.  Huỳnh Việt Khải, Nguyễn Thị Vân, Mitsuyasu Yabe. 2020. WILLINGNESS TO PAY FOR AN ECOSYSTEM CONSERVATION PROGRAM IN U MINH NATIONAL FOREST, VIETNAM. The first international Conference in Economics & Business. . 124-136. (Đã xuất bản)
4.  Huỳnh Việt Khải. 2020. THE PRICE INSURANCE DEMAND OF RICE PRODUCERS IN THE VIETNAMESE MEKONG DELTA. Developing Sustainable Food Systems, Policies, and Securities. In Abiodun Elijah Obayelu and Oluwakemi Adeola Obayelu. 73-81. (Đã xuất bản)
5.  Phạm Quốc Hùng, Huỳnh Việt Khải. 2020. TRANSACTION COST, PRICE RISK PERSPECTIVE AND MARKETING CHANNEL DECISION OF SMALL-SCALE CHILI FARMERS IN TRA VINH PROVINCE, VIETNAM. Asian Journal of Agriculture and Rural Development. 65. 68-80. (Đã xuất bản)
6.  Huỳnh Việt Khải, Nguyễn Phi Vân, Mitsuyasu Yabe. 2020. ECONOMIC VALUE OF AN ECOSYSTEM CONSERVATION PROJECT: A CASE STUDY OF U MINH NATIONAL FOREST IN THE VIETNAMESE MEKONG DELTA. Journal of the Faculty of Agriculture, Kyushu University. 65. 165-172. (Đã xuất bản)
7.  Huỳnh Việt Khải, Huỳnh Thị Đan Xuân, Trần Thị Thu Duyên. 2019. WILLINGNESS TO PAY FOR CERTIFIED SAFER PORK AND IMPLICATIONS FOR SUSTAINABLE CONSUMPTION: A CASE STUDY OF THE VIETNAMESE MEKONG DELTA. Global Food Politics and Approaches to Sustainable Consumption: Emerging Research and Opportunities. In Luke Amadi and Fidelis Allen. 142-156. (Đã xuất bản)
8.  Huỳnh Việt Khải, Nguyễn Hữu Đặng, Mitsuyasu Yabe. 2018. IMPACT OF SALINITY INTRUSION ON RICE PRODUCTIVITY IN THE VIETNAMESE MEKONG DELTA. Journal of the Faculty of Agriculture, Kyushu University. 63. 143-148. (Đã xuất bản)
9.  Huỳnh Việt Khải, Huỳnh Thị Đan Xuân, Trần Thị Thu Duyên. 2018. THE DEMAND OF URBAN CONSUMERS FOR SAFE PORK IN THE VIETNAMESE MEKONG DELTA. Journal of Social and Development Sciences. 9. 47-54. (Đã xuất bản)
10.  Huỳnh Việt Khải, Phan Thị Ánh Nguyệt, Phan Đình Khôi, Chu Văn Nam. 2018. ANALYZING THE IMPACT OF CREDIT PORTFOLIO DIVERSIFICATION ON THE PROFITABILITY OF VIETNAM COMMERCIAL BANKS. The 2018 UHD-CTU-UEL International Economics and Business Conference. . 78-89. (Đã xuất bản)
11.  Nguyễn Thùy Trang, Huỳnh Việt Khải, Võ Hồng Tú, Mitsuyasu YABE. 2018. THE DETERMINANTS BEHIND CHANGES OF FARMING SYSTEMS AND ADAPTATION TO SALINITY INTRUSION IN THE COASTAL REGIONS OF MEKONG DELTA. J. Fac. Agr., Kyushu Univ.. 63. 417-422. (Đã xuất bản)
12.  Huỳnh Việt Khải, Phan Thị Ánh Nguyệt, Le Minh Sang. 2018. ANALYZING THE IMPACT OF OIL PRICE FLUCTUATIONS ON VIETNAM STOCK MARKET. Globalization and trade integration in developing countries. 1. 229-245. (Đã xuất bản)
13.  Huỳnh Việt Khải, Huỳnh Thị Đan Xuân, Trần Thị Thu Duyên, Võ Thị Thảo. 2018. CONSUMER PREFERENCES FOR SAFE PORK IN THE URBAN AREA OF THE VIETNAMESE MEKONG DELTA. The 2018 UHD-CTU-UEL international Economics and Business Conference. . 30-38. (Đã xuất bản)
14.  Nguyễn Thùy Trang, Huỳnh Việt Khải, Võ Hồng Tú, Nguyễn Bích Hồng. 2018. ENVIRONMENTAL EFFICIENCY OF TRANSFORMED FARMING SYSTEMS: A CASE STUDY OF CHANGE FROM SUGARCANE TO SHRIMP IN THE VIETNAMESE MEKONG DELTA. Forestry Research and Engineering: International Journal. 2. 56-62. (Đã xuất bản)
15.  Chu V. Nguyen, Phan Đình Khôi, Huỳnh Việt Khải. 2018. ASYMMETRIES IN RESPONSES OF COMMERCIAL BANKS IN A TRANSITIONAL ECONOMY TO COUNTERCYCLICAL MONETARY POLICY: THE CASE OF ROMANIA. Journal of Eastern European and Central Asian Research. 5. 1-13. (Đã xuất bản)
16.  Huỳnh Việt Khải, Phan Thị Ánh Nguyệt, Le Minh Sang. 2017. THE IMPACT OF WORLD CRUDE OIL PRICES ON THE VIETNAMESE STOCK MARKET. Southeast Asia Review of Economics and Business. 1. 106-115. (Đã xuất bản)
17.  Huỳnh Việt Khải. 2017. AN EVALUATION OF CONSUMER WILLINGNESS TO PAY FOR ORGANIC VEGETABLES IN THE VIETNAMESE MEKONG DELTA. Advances in Environmental Research. 59. 183-198. (Đã xuất bản)
18.  Huỳnh Việt Khải, Võ Thành Danh, Vũ Thùy Dương, Mitsuyasu Yabe. 2017. DRAINAGE IMPROVEMENT PROJECT: COST AND BENEFIT ANALYSIS IN THE MEKONG DELTA, VIETNAM. Journal of the Faculty of Agriculture, Kyushu University. 62. 189-195. (Đã xuất bản)
19.  Huỳnh Việt Khải, Duong Thanh Nhi. 2017. CLIMATE CHANGE IMPACT ON RICE PRODUCTIVITY: A CASE STUDY OF SALINITY INTRUSION IN THE VIETNAMESE MEKONG DELTA. Proceedings of UHD-CTU Annual Economics and Business conference, ISSN: 2472-9329 (Print) 2472-9319 (Online), Can Tho University, Vietnam. . 161-167. (Đã xuất bản)
20.  Huỳnh Việt Khải. 2017. DETERMINANTS AND AWARENESS OF FARM-LEVEL PESTICIDE USE IN THE VIETNAMESE MEKONG DELTA. Advances in Environmental Research. 59. 199-212. (Đã xuất bản)
21.  Huỳnh Việt Khải. 2016. ASSESSING URBAN RESIDENTS’ WILLINGNESS TO PAY FOR PRESERVING THE BIODIVERSITY OF SWAMP FOREST. Natural Resources Management: Concepts, Methodologies, Tools, and Applications. 3. 946-970. (Đã xuất bản)
22.  Huỳnh Việt Khải. 2015. ASSESSING CONSUMER PREFERENCES FOR ORGANIC VEGETABLES: A CASE STUDY IN THE MEKONG DELTA, VIETNAM. Information Management and Business Review. 7. 41-47. (Đã xuất bản)
23.  Huỳnh Việt Khải. 2015. ASSESSING URBAN RESIDENTS’ WILLINGNESS TO PAY FOR PRESERVING THE BIODIVERSITY OF SWAMP FOREST. Handbook of Research on Climate Change Impact on Health and Environmental Sustainability. In Soumyananda Dinda. 286-308. (Đã xuất bản)
24.  Võ Thành Danh, Huỳnh Việt Khải. 2015. HOUSEHOLD DEMAND AND SUPPLY FOR CLEAN GROUNDWATER IN THE MEKONG DELTA, VIETNAM. Renewables Wind, Water, and Solar. 2. 1-12. (Đã xuất bản)
25.  Vo Hong Tu, Mitsuyasu Yabe, Nguyễn Thùy Trang, Huỳnh Việt Khải. 2015. ENVIRONMENTAL EFFICIENCY OF ECOLOGICALLY ENGINEERED RICE PRODUCTION IN THE MEKONG DELTA OF VIETNAM. Journal of the Faculty of Agriculture, Kyushu University. 60. 493-500. (Đã xuất bản)
26.  Huỳnh Việt Khải. 2015. EVALUATING BIODIVERSITY VALUES WITH CHOICE EXPERIMENTS: AN APPLICATION IN THE MEKONG DELTA, VIETNAM. Land-use, Land-use Change and Forestry. In Mark P. McHenry, Surendra N. Kulshreshtha, and Silvia Lac. 15-26. (Đã xuất bản)
27.  Huỳnh Việt Khải, Mitsuyasu Yabe. 2015. CONSUMER PREFERENCES FOR AGRICULTURAL PRODUCTS CONSIDERING THE VALUE OF BIODIVERSITY CONSERVATION IN THE MEKONG DELTA, VIETNAM. Journal for Nature Conservation. 25. 62-71. (Đã xuất bản)
28.  Vo Hong Tu, Mitsuyasu Yabe, Nguyễn Thùy Trang, Huỳnh Việt Khải. 2015. ADAPTIVE CAPACITY ASSESSMENT OF RURAL OUT-MIGRANTS: A CASE STUDY IN AN GIANG PROVINCE, VIETNAM. Journal of the Faculty of Agriculture, Kyushu University. 60. 265-271. (Đã xuất bản)
29.  Võ Thành Danh, Huỳnh Việt Khải. 2014. ESTIMATINGRESIDENTS?WILLINGNESSTOPAYFORGROUNDWATER PROTECTIONINTHEVIETNAMESEMEKONGDELTA. Applied Water Science. online. (Đã xuất bản)
30.  Huỳnh Việt Khải. 2014. THE ECONOMIC BENEFITS OF SURFACE WATER QUALITY IMPROVEMENTS: A CASE OF CHANNEL IN THE MEKONG DELTA, VIETNAM. The International Journal of Environmental Sustainability. 9. 71-83. (Đã xuất bản)
31.  Huỳnh Việt Khải, Mitsuyasu Yabe. 2014. USING A CHOICE EXPERIMENT TO VALUE NON-MARKET ENVIRONMENTAL BENEFITS OF THE BIODIVERSITY CONSERVATION PROJECT IN THE MEKONG DELTA, VIETNAM. Proceedings of the 2014 Hawaii International Conference on Business. May 22-25, 2014. 169-177. (Đã xuất bản)
32.  Huỳnh Việt Khải. 2014. FARMER PERCEPTIONS AND DEMAND FOR PESTICIDE USE: A CASE STUDY OF RICE PRODUCTION IN THE MEKONG DELTA, VIETNAM. Journal of Economics and Behavioral Studies. Vol. 6 (11). 868-873. (Đã xuất bản)
33.  Huỳnh Việt Khải, Mitsuyasu Yabe . 2014. ESTIMATING CONSUMER BEHAVIOR FOR ENVIRONMENTALLY CERTIFIED RICE: EVIDENCE FROM CHOICE EXPERIMENT. The 5th International Seminar of JSPS Core-to-Core Program: Collaborative Project for Soil and Water Conservation in Southeast Asian Watersheds. 6-7 August, 2014. Kyushu University, Japan. 5. 42-51. (Đã xuất bản)
34.  Huỳnh Việt Khải, Mitsuyasu Yabe. 2014. THE DEMAND OF URBAN RESIDENTS FOR THE BIODIVERSITY CONSERVATION IN U MINH THUONG NATIONAL PARK, VIETNAM. Agricultural and Food Economics. 2. 1-13. (Đã xuất bản)
35.  Huỳnh Việt Khải, Mitsuyasu Yabe. 2014. CHOICE MODELING: ASSESSING THE NON-MARKET ENVIRONMENTAL VALUES OF THE BIODIVERSITY CONSERVATION OF SWAMP FOREST IN VIETNAM. International Journal of Energy and Environmental Engineering. 5. 1-8. (Đã xuất bản)
36.  Huỳnh Việt Khải, Võ Thành Danh. 2014. USING A RISK COST-BENEFIT ANALYSIS FOR A SEA DIKE TO ADAPT TO THE SEA LEVEL IN THE VIETNAMESE MEKONG RIVER DELTA. Climate. 2. 78-102. (Đã xuất bản)
37.  Huỳnh Việt Khải, Mitsuyasu Yabe, Hiroshi Yokogawa, Goshi Sato. 2008. THE SITUATION AND COMPARATIVE ADVANTAGE OF SOYBEAN PRODUCTION IN THE MEKONG RIVER DELTA OF VIET NAM. Journal of the Faculty of Agriculture, Kyushu University. Vol. 53 (2). 607-614. (Đã xuất bản)
38.  Huỳnh Việt Khải, Mitsuyasu Yabe, Hiroshi Yokogawa, Goshi Sato. 2008. ANALYSIS OF PRODUCTIVE EFFICIENCY OF SOYBEAN PRODUCTION IN THE MEKONG RIVER DELTA OF VIET NAM. Journal of the Faculty of Agriculture, Kyushu University. Vol. 53 (1). 271-279. (Đã xuất bản)
Xuất bản tiếng Việt
1.  Huỳnh Việt Khải, Huỳnh Thị Đan Xuân, Nguyễn Thị Lý. 2021. KHẢ NĂNG ĐÓNG GÓP CỦA NGƯỜI DÂN XÃ KHÁNH LÂM, HUYỆN U MINH, TỈNH CÀ MAU ĐỐI VỚI DỰ ÁN BẢO TỒN VƯỜN QUỐC GIA U MINH HẠ. Tạp chí Nghiên cứu kinh tế. 4. 84-93. (Đã xuất bản)
2.  Huỳnh Việt Khải, Hoàng Mai Phương. 2020. MỨC SẴN LÒNG CHI TRẢ CỦA NGƯỜI DÂN ĐỊA PHƯƠNG Ở XÃ KHÁNH AN ĐỐI VỚI DỰ ÁN BẢO TỒN RỪNG U MINH HẠ. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Tập 56, Số 2. 178-184. (Đã xuất bản)
3.  Huỳnh Việt Khải, Huỳnh Thị Đan Xuân, Nguyễn Hồ Như Thủy. 2020. ƯỚC LƯỢNG MỨC SẴN LÒNG CHI TRẢ CỦA NGƯỜI DÂN THÀNH THỊ Ở TỈNH KIÊN GIANG CHO VIỆC BẢO TỒN HỆ SINH THÁI RỪNG U MINH. Tạp chí Khoa học & công nghệ nông nghiệp. 4. 1647-1657. (Đã xuất bản)
4.  Huỳnh Việt Khải, Lê Thị Diệu Hiền, Phạm Thị Tố Quyên. 2020. ĐÁNH GIÁ SỰ SẴN LÒNG CHI TRẢ CỦA NGƯỜI DÂN ĐỊA PHƯƠNG Ở XÃ KHÁNH LÂM ĐỐI VỚI VIỆC BẢO TỒN RỪNG U MINH HẠ. Tạp chí Khoa học Đại học Thu Dầu Một. 2. 90-100. (Đã xuất bản)
5.  Huỳnh Việt Khải, Phan Đình Khôi, Cao Van Tai. 2019. MỨC ĐỘ TẬP TRUNG VÀ CẠNH TRANH CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM. Khoa học kinh tế. 7(01). 45-56. (Đã xuất bản)
6.  Huỳnh Việt Khải. 2019. CLIMATE CHANGE AND PROFIT LOSS: A CASE HISTORY OF SALINITY INTRUSION IN RICE PRODUCTION. Advanced Integrated Approaches to Environmental Economics and Policy: Emerging Research and Opportunities. In Sebastiano Patti and Giampiero Trizzino. 105-119. (Đã xuất bản)
7.  Huỳnh Việt Khải, Phan Thị Ánh Nguyệt, Phan Đình Khôi, Chu Văn Nam. 2019. HOW CREDIT PORTFOLIO DIVERSIFICATION AFFECTS THE PROFITABILITY OF VIETNAMESE COMMERCIAL BANKS. Corporate Governance Models and Applications in Developing Economies. In Otuo Serebour Agyemang, Abraham Ansong and Ben Kwame Agyei-Mensah. 237-255. (Đã xuất bản)
8.  Huỳnh Việt Khải, Phan Thị Thiên Nhi , Nguyễn Phi Vân. 2019. MỨC GIÁ SẴN LÒNG TRẢ CHO CHƯƠNG TRÌNH BẢO TỒN HỆ SINH THÁI RỪNG U MINH CỦA NGƯỜI DÂN THÀNH THỊ TỈNH KIÊN GIANG. Tạp chí Khoa học kinh tế. 7(02). 125-134. (Đã xuất bản)
9.  Nguyễn Thùy Trang, Huỳnh Việt Khải, Võ Hồng Tú, Trần Minh Hải. 2019. CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ THỰC TIỄN ĐO LƯỜNG HIỆU QUẢ MÔI TRƯỜNG TRONG SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP: TRƯỜNG HỢP NUÔI TÔM VÙNG CHUYỂN ĐỔI TẠI KIÊN GIANG. Tạp chí Khoa học, trường Đại học Mở TPHCM. 14(1). 115-125. (Đã xuất bản)
10.  Nguyễn Thùy Trang, Huỳnh Việt Khải, Võ Hồng Tú, Trần Minh Hải. 2018. PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ KINH TẾ MÔ HÌNH LÚA – TÔM TẠI HUYỆN AN BIÊN, TỈNH KIÊN GIANG. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Tập 54, Số 9. 149-156. (Đã xuất bản)
11.  Nguyễn Thùy Trang, Huỳnh Việt Khải, Võ Hồng Tú. 2018. HIỆU QUẢ KINH TẾ CỦA MÔ HÌNH NUÔI TÔM TẠI VÙNG VEN BIỂN TỈNH SÓC TRĂNG. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Tập 54, Số 7. 146-154. (Đã xuất bản)
12.  Huỳnh Việt Khải, Huỳnh Thị Đan Xuân, Trần Thị Thu Duyên, Võ Thanh Thảo. 2018. THỊ HIẾU CỦA NGƯỜI TIÊU DÙNG THÀNH PHỐ SÓC TRĂNG ĐỐI VỚI SẢN PHẨM THỊT HEO AN TOÀN. Tạp chí Khoa học kinh tế. 6. 125-137. (Đã xuất bản)
13.  Huỳnh Việt Khải, Phan Đình Khôi, Huỳnh Thị Đan Xuân, Nguyễn Thị Thu Uyên. 2018. NGHIÊN CỨU NHU CẦU CỦA NGƯỜI TIÊU DÙNG THÀNH PHỐ VĨNH LONG ĐỐI VỚI SẢN PHẨM THỊT HEO AN TOÀN. Khoa học quản lý và kinh tế. 8. 1-19. (Đã xuất bản)
14.  Huỳnh Việt Khải, Phan Đình Khôi, Lê Thị Thúy Kiều. 2017. LƯỢNG GIÁ TOUR THAM QUAN ĐIỂM DU LỊCH CHỢ NỔI CÁI RĂNG THEO CÁCH TIẾP CẬN THỬ NGHIỆM LỰA CHỌN. Khoa học thương mại. 107. 10-16. (Đã xuất bản)
15.  Huỳnh Việt Khải, Lê Thị Thúy Kiều. 2017. ĐỊNH GIÁ NHU CẦU CỦA DU KHÁCH ĐỐI VỚI CÁC TOUR THAM QUAN CHỢ NỔI CÁI RĂNG. Proceedings of UHD-CTU Annual Economics and Business conference, ISSN: 2472-9329 (Print) 2472-9319 (Online). . 789-799. (Đã xuất bản)
16.  Nguyễn Thùy Trang, Huỳnh Việt Khải, Võ Hồng Tú. 2017. HIỆU QUẢ KỸ THUẬT VÀ MÔI TRƯỜNG CỦA MÔ HÌNH NÔNG NGHIỆP CHUYỂN ĐỔI VÙNG VEN BIỂN: TRƯỜNG HỢP TỪ MÍA SANG TÔM TẠI TỈNH SÓC TRĂNG. The 2nd UHD-CTU Annual Economics and Business Conference. . 228-237. (Đã xuất bản)
17.  Huỳnh Việt Khải, Huỳnh Thị Đan Xuân, Trần Thị Thu Duyên, Võ Thanh Thảo. 2017. CẦU CỦA NGƯỜI TIÊU DÙNG THÀNH THỊ KHU VỰC ĐBSCL ĐỐI VỚI SẢN PHẨM THỊT HEO AN TOÀN. The 2nd UHD-CTU annual economics and business conference proceedings. . 163-174. (Đã xuất bản)
18.  Huỳnh Việt Khải, Phạm Lê Đông Hậu, Cao Van Tai. 2017. MỨC ĐỘ CẠNH TRANH, MỨC ĐỘ TẬP TRUNG VÀ MỐI QUAN HỆ GIỮA CHÚNG TRONG HỆ THỐNG NHTM VIỆT NAM. Proceedings of UHD-CTU Annual Economics and Business conference, ISSN: 2472-9329 (Print) 2472-9319 (Online), Can Tho University, Vietnam, pp. 161-167, January 13-14-8, 2017. . 853-865. (Đã xuất bản)
19.  Phan Đình Khôi, Huỳnh Việt Khải. 2017. NHU CẦU CỦA NÔNG DÂN ĐỐI VỚI BẢO HIỂM NUÔI TÔM TẠI BẠC LIÊU. Proceedings of UHD-CTU Annual Economics and Business conference, ISSN: 2472-9329 (Print) 2472-9319 (Online). . 808-816. (Đã xuất bản)
20.  Phan Đình Khôi, Huỳnh Việt Khải. 2017. MỨC SẴN LÒNG TRẢ CHO BẢO HIỂM TÔM NUÔI Ở BẠC LIÊU. Khoa học kinh tế. 5. 95-102. (Đã xuất bản)
21.  Huỳnh Việt Khải, Vũ Thùy Dương, Huỳnh Thị Đan Xuân, Võ Thanh Thảo. 2015. ƯỚC LƯỢNG NHU CẦU CỦA NGƯỜI TIÊU DÙNG THÀNH PHỐ SÓC TRĂNG ĐỐI VỚI SẢN PHẨM THỊT HEO AN TOÀN. Phát triển kinh tế - xã hội đồng bằng sông Cửu Long năm 2015, Khoa Kinh tế tại trường Đại học Cần Thơ, ngày 8/12/2015. . 187-200. (Đã xuất bản)
22.  Huỳnh Việt Khải, Võ Thành Danh, Nguyễn Văn Ngân, Lê Thị Ngọc Ngà. 2015. PHÂN TÍCH CHI PHÍ LỢI ÍCH DỰ ÁN CẢI TẠO KÊNH THOÁT NƯỚC TẠI THÀNH PHỐ CẦN THƠ. Phát triển kinh tế - xã hội đồng bằng sông Cửu Long năm 2015, Khoa Kinh tế tại trường Đại học Cần Thơ, ngày 8/12/2015. . 162-174. (Đã xuất bản)
23.  Huỳnh Việt Khải, Mitsuyasu Yabe. 2012. EFFECT OF WATER POLLUTION ON THE PROFIT OF RICE PRODUCTION IN VIETNAM.  The 7th International AFAS Joint Symposium between Korea and Japan. . (Đã xuất bản)
24.  Lê Khương Ninh, Phạm Lê Thông, Lê Tấn Nghiêm, Phan Anh Tú, Huỳnh Việt Khải. 2009. PHÂN TÍCH CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN QUYẾT ĐỊNH ĐẦU TƯ CỦA CÁC DOANH NGHIỆP NGOÀI QUỐC DOANH Ở ĐBSCL. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. . (Đã xuất bản)
25.  Phạm Lê Thông, Lê Khương Ninh, Lê Tấn Nghiêm, Phan Anh Tú, Huỳnh Việt Khải. 2008. PHÂN TÍCH CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN QUYẾT ĐỊNH ĐẦU TƯ CỦA CÁ DOANH NGHIỆP NGOÀI QUỐC DOANH Ở KIÊN GIANG. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 09. (Đã xuất bản)
26.  Phạm Lê Thông, Lê Khương Ninh, Lê Tấn Nghiêm, Phan Anh Tú, Huỳnh Việt Khải. 2008. PHÂN TÍCH CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN QUYẾT ĐỊNH ĐẦU TƯ CỦA CÁ DOANH NGHIỆP NGOÀI QUỐC DOANH Ở KIÊN GIANG. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 09. 103-112. (Đã xuất bản)