BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
LÝ LỊCH KHOA HỌC
I. THÔNG TIN CÁ NHÂN
Họ và tên: TRẦN CÔNG ÁN Giới tính: Nam
Email: tcan@cit.ctu.edu.vn Ngạch viên chức: Giảng viên chính
Trình độ chuyên môn: Tiến sỹ Học hàm:
Đơn vị công tác: Bộ môn Công nghệ Thông tin
II. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
1. Lĩnh vực nghiên cứu khoa học chính.
STT Tên lĩnh vực nghiên cứu chính
2. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã thực hiện.
STT Tên đề tài nghiên cứu/lĩnh vực áp dụng Năm
hoàn thành
Đề tài cấp (Tỉnh, bộ, ngành) Trách nhiệm tham gia trong đề tài
3. Sách và giáo trình xuất bản.
STT Tên sách Nhà xuất bản Năm
xuất bản
Số ISBN Tác giả Đồng
tác giả
1 Nghiên cứu và ứng dụng công nghệ thông tin ở Đồng bằng sông Cửu Long
Đại học Cần Thơ 2016 978-604-919-637-9   X
2 Công nghệ J2EE
X  
3 Lập trình hướng đối tượng
978-604-919-588-4   X
4 Lập trình web
978-604-919-495-5   X
5 Nguyên lý hệ quản trị cơ sở dữ liệu
X  
4. Các công trình nghiên cứu khoa học đã công bố.
Xuất bản tiếng Anh
1.  Thien Khai Tran, Trần Công Án, Hoa Dinh, Hien Nguyen, Dac-Nhuong Le, Dong-Ky Nguyen, Viet Nguyen-Hoang, Nguyễn Thị Thu Hà, Dinh Hung, Suong Tieu, Canh Khuu, Tuan A. Nguyen. 2021. THE IMPACT OF THE COVID-19 PANDEMIC ON COLLEGE STUDENTS: AN ONLINE SURVEY. Sustainability. 13. (Đã xuất bản)
2.  Trần Công Án, Bùi Võ Quốc Bảo, Hồ Gia Huy, Hang Van Kieng, Nguyễn Hữu Vân Long. 2021. A MODEL FOR CAR REGISTRATION SYSTEM BASED ON BLOCKCHAIN TECHNOLOGY. International Conference on Advanced COMPuting and Applications (ACOMP). . (Đã xuất bản)
3.  Diệp Phước Bình, Trần Công Án. 2021. A SEMI-AUTOMATIC APPROACH TO ONTOLOGY CONSTRUCTION FOR VIETNAMESE HIGH SCHOOL PHYSICS SUBJECT. International Journal of Computer Applications. 183. 38-43. (Đã xuất bản)
4.  Trần Công Án, Hung Thanh Nguyen, Nguyễn Hữu Vân Long, Nghia Duong-Trung. 2021. PESTICIDE LABEL DETECTION USING BOUNDING PREDICTION-BASED DEEP CONVOLUTIONAL NETWORKS. Lecture Notes in Computer Science. 13076. 195-210. (Đã xuất bản)
5.  Trần Công Án, Hang Van Kieng, Đặng Xuân Mai, Nguyễn Hữu Vân Long. 2021. A CONSORTIUM BLOCKCHAIN-BASED PLATFORM FOR ACADEMIC CERTIFICATE VERIFICATION. Communications in Computer and Information. 1500. 346-360. (Đã xuất bản)
6.  Trần Công Án, M. Fukuzawa. 2020. ONTOLOGY-BASED SHRIMP AND FISH DISEASES DIAGNOSIS. Communications in Computer and Information Science. Tai M. Chung. 151-165. (Đã xuất bản)
7.  Trần Công Án, Nghia Duong-Trung, Trần Công Nghị. 2020. RECOGNITION AND QUANTITY ESTIMATION OF PASTRY IMAGES USING PRE-TRAINING DEEP CONVOLUTIONAL NETWORKS. Communications in Computer and Information Science. Tai M. Chung. 200-214. (Đã xuất bản)
8.  Trần Công Án, Phùng Kim Thoa, Nguyễn Thị Như Ý, Nghia Duong-Trung, Trần Công Nghị. 2020. REAL-TIME RECOGNITION OF MEDICINAL PLANT LEAVES USING BOUNDING-BOX BASED MODELS. The International Conference on Advanced Computing and Applications 2019. . 34-41. (Đã xuất bản)
9.  Nguyễn Thanh Hải, Nguyễn Thái Nghe, Trần Công Án, Tran Bao Toan. 2020. FEATURE SELECTION USING LOCAL INTERPRETABLE MODEL-AGNOSTIC EXPLANATIONS ON METAGENOMIC DATA. Communications in Computer and Information Science. Tran Khanh Dang, Josef Küng, Makoto Takizawa, Tai M. Chung. 340-357. (Đã xuất bản)
10.  Trần Công Án, Huỳnh Xuân Hiệp, Nguyễn Hữu Vân Long, Duong Lu Dien, Trần Công Nghị. 2019. A MODEL FOR REAL-TIME TRAFFIC SIGNS RECOGNITION BASED ON THE YOLO ALGORITHM – A CASE STUDY USING VIETNAMESE TRAFFIC SIGNS. Future Data and Security Engineering. Son Ha Bui. 104-116. (Đã xuất bản)
11.  Trần Công Án, Huỳnh Xuân Hiệp, Nguyễn Hữu Vân Long, Trần Công Nghị. 2019. COUNTING BROWN PLANTHOPPERS IN LIGHT-TRAP IMAGES USING MORPHOLOGICAL OPERATIONS. EAI Endorsed Transactions on Context-aware Systems and Applications. 17. 1-8. (Đã xuất bản)
12.  Trần Công Án, Phạm Thị Xuân Diễm, Lâm Dương Quốc Bình, Trần Văn Tới, Lê Thị Thu Lan. 2019. BUILDING A PRODUCT ORIGINS TRACKING SYSTEM BASED ON BLOCKCHAIN AND POA CONSENSUS PROTOCOL. The International Conference on Advanced Computing and Applications 2019. . 27-33. (Đã xuất bản)
13.  Trần Công Án, Stephen Marsland, Jens Dietrich, Hans W. Guesgen. 2017. SYMMETRIC PARALLLEL CLASS EXPRESSION LEARNING. Journal of Machine Learning Research. 18(64). 1-34. (Đã xuất bản)
14.  Trần Công Án, Huỳnh Xuân Hiệp, Trần Công Nghị. 2017. MORPHOLOGICAL APPROACH TO COUNTING BPH IN LIGHT-TRAP IMAGES WITH OVERLAPPING INDIVIDUALS. The International Conference on Advanced COMPuting and Applications (ACOMP). . 10-15. (Đã xuất bản)
15.  Trần Công Án, Huỳnh Xuân Hiệp, Trần Công Nghị. 2016. AN APPROACH TO DETECTING BROWN PLANT HOPPER BASED ON MORPHOLOGICAL OPERATIONS. Nature of Computation and Communication. Volume 168. 52-61. (Đã xuất bản)
16.  Trần Công Nghị, Trần Công Án, Huỳnh Xuân Hiệp. 2016. AN APPROACH TO COUNTING BROWN PLANTHOPPER IN IMAGES CONTAINING OVERLAPPING INDIVIDUALS. The 11th International Conference on Computing and Communication Technologies - RIVF2106. . 12-16. (Đã xuất bản)
17.  Trần Công Án. 2015. APPLICATION OF DESCRIPTION LOGIC LEARNING IN ABNORMAL BEHAVIOUR DETECTION IN SMART HOMES. The 2015 IEEE-RIVF International Conference on Computing and Communication Technologies. 11. 7-12. (Đã xuất bản)
18.  Trần Công Án, Hans W. Guesgen, Jens Dietrich, Stephen Marsland. 2013. AN APPROACH TO NUMERIC REFINEMENT IN DESCRIPTION LOGIC LEARNING FOR LEARNING ACTIVITIES DURATION IN SMART HOMES. Space, Time and Ambient Intelligence 2013 (STAMI 2013), Washington USA. July 14?18, 2013. 15. 22-28. (Đã xuất bản)
Xuất bản tiếng Việt
1.  Lê Đình Chiến, Lê Văn Lâm, Trần Công Án. 2017. NHẬN DẠNG HÀNH VI CỦA BÒ SỬ DỤNG GIA TỐC KẾ VÀ GIẢI THUẬT MÁY HỌC RỪNG NGẪU NHIÊN. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số Công nghệ TT 2017. 80-87. (Đã xuất bản)
2.  Trần Công Án, Tống Thị Ngọc Mai , Lê Thị Thu Lan. 2017. XÂY DỰNG ONTOLOGY TỰ ĐỘNG TỪ BẢNG CHÚ GIẢI. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số Công nghệ TT 2017. 133-139. (Đã xuất bản)
3.  Lư Minh Phúc, Trần Công Án. 2017. TÌM KIẾM ẢNH THEO NỘI DUNG VÀ NGỮ NGHĨA. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số Công nghệ TT 2017. 58-64. (Đã xuất bản)
4.  Trần Công Án, Lư Minh Phúc, Đỗ Thanh Đức, Ngô Bá Hùng, Lê Đình Chiến, Phạm Thị Xuân Diễm, Sơn Búp Pha, Nguyễn Hữu Vân Long. 2017. PHÁT HIỆN TÉ NGÃ CHO NGƯỜI CAO TUỔI BẰNG GIA TỐC KẾ VÀ MÔ HÌNH HỌC SÂU LONG SHORT-TERM MEMORY.. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số Công nghệ TT 2017. 65-71. (Đã xuất bản)
5.  Nguyễn Hữu Vân Long, Nguyễn Thế Anh, Trương Hoàng Nguyên, Lý Minh Phương, Trần Công Án, Ngô Bá Hùng. 2017. LỰA CHỌN NỀN TẢNG PHẦN MỀM NGUỒN MỞ XÂY DỰNG TRỤC TÍCH HỢP ỨNG DỤNG VÀ DỊCH VỤ. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số Công nghệ TT 2017. 72-79. (Đã xuất bản)
6.  Trần Công Án, Đoàn Hòa Minh, Lâm Chí Nguyện, Phan Tấn Tài, Phạm Hữu Tài, Châu Xuân Phương, Sơn Búp Pha. 2016. HỆ THỐNG HỖ TRỢ CỐ VẤN HỌC TẬP TRÊN THIẾT BỊ DI ĐỘNG. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 47. 47-58. (Đã xuất bản)
7.  9703 Trần Công Nghị CTU, Trần Công Án, Huỳnh Xuân Hiệp. 2015. PHƯƠNG PHÁP KHỬ NHIỄU TRONG PHÁT HIỆN PHỔ QUẦN THỂ RẦY NÂU DỰA TRÊN XỬ LÝ ẢNH HÌNH THÁI. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số Công nghệ TT 2015. 121-127. (Đã xuất bản)
8.  Trần Công Án. 2014. GIẢI THUẬT MÁY HỌC SONG SONG CHO LOGIC MÔ TẢ. Hội thào một số vấn để chọn lọc của CNTT & Truyền thông - Buôn Ma Thuộc, Đắk Lắk, 30-31/10/2014. . 82 - 87. (Đã xuất bản)