BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
LÝ LỊCH KHOA HỌC
I. THÔNG TIN CÁ NHÂN
Họ và tên: HUỲNH ANH HUY Giới tính: Nam
Email: hahuy@ctu.edu.vn Ngạch viên chức: Giảng viên chính
Trình độ chuyên môn: Tiến sỹ Học hàm:
Đơn vị công tác: Bộ môn Sư phạm Vật lý
II. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
1. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã thực hiện.
STT Tên đề tài nghiên cứu/lĩnh vực áp dụng Năm
hoàn thành
Đề tài cấp (Tỉnh, bộ, ngành) Trách nhiệm tham gia trong đề tài
1 Khảo sát sự phụ thuộc vào nhiệt độ và áp suất của cấu trúc và các tính chất nhiệt độ học của silicene lỏng và vô định hình bằng phương pháp Động lực học phân tử 2019 Đề tài cấp bộ Chủ nhiệm
2 Xác định cấu trúc bề mặt và dây TiO2 bằng phương pháp phiếm hàm mật độ dựa trên liên kết mạnh 2016 Đề tài cấp trường Chủ nhiệm
2. Sách và giáo trình xuất bản.
STT Tên sách Nhà xuất bản Năm
xuất bản
Số ISBN Tác giả Đồng
tác giả
1 Ứng dụng phương tiện kỹ thuật trong dạy học đại học
Đại học Cần Thơ 2020 X  
2 Các phương pháp toán lý
978-604-919-618-8   X
3 Cơ học lượng tử 1
  X
4 Cơ học lượng tử 2
  X
5 Toán cho Vật lý 1
X  
6 Vật lý hạt cơ bản
X  
3. Các công trình nghiên cứu khoa học đã công bố.
Xuất bản tiếng Anh
1.  Trần Yến Mi, Huỳnh Anh Huy, Nguyễn Thành Tiên. 2022. A COMPARISON STUDY OF THE STRUCTURAL, ELECTRONIC AND ELECTRONIC TRANSPORT PROPERTIES OF NANORIBBONS BASED ON PENTA-GRAPHENE, PENTA-P2C AND PENTA-SIC2. Materials Today Communications. 32. (Đã xuất bản)
2.  Nguyen Lam Thuy Duong , Vũ Thanh Trà, Nguyen Thi Kim Quyen , Pham Nguyen Huu Hanh , Le Dang Khoa , Ngo Van Chinh , Phan Thị Kim Loan, Huỳnh Anh Huy. 2021. THE EFFECT OF CRITICAL ELECTRIC FIELDS ON THE ELECTRONIC DISTRIBUTION OF BILAYER ARMCHAIR GRAPHENE NANORIBBONS.. DALAT UNIVERSITY JOURNAL OF SCIENCE. 11. 98-112. (Đã xuất bản)
3.  Huỳnh Anh Huy, Hồ Quốc Duy, Trương Quốc Tuấn, Ông Kim Lẹ, Nguyễn Lê Hoài Phương. 2021. DUMBBELL CONFIGURATION OF SILICON ADATOM DEFECTS ON SILICENE NANORIBBONS. Scientific Reports. 11. (Đã xuất bản)
4.  Huỳnh Anh Huy, Nguyễn Trường Long, Ông Kim Lẹ, Trương Quốc Tuấn, Nguyễn Hoàng Giang, Nguyễn Lâm Thùy Dương, Võ Văn Hoàng. 2019. NOVEL PRESSURE-INDUCED TOPOLOGICAL PHASE TRANSITIONS OF SUPERCOOLED LIQUID AND AMORPHOUS SILICENE. Journal of Physics: Condensed Master. 31. 095403. (Đã xuất bản)
5.  Nguyễn Trường Long, Huỳnh Anh Huy, Ông Kim Lẹ, Trương Quốc Tuấn, Nguyễn Hoàng Giang, Võ Văn Hoàng. 2018. CRYSTALLIZATION OF SUPERCOOLED LIQUID AND AMORPHOUS SILICENE. Journal of Non-Crystalline Solids. 487(1). 87-95. (Đã xuất bản)
6.  Ca Nguyễn Anh Khoa, Huỳnh Anh Huy. 2017. MOLECULAR DYNAMICS SIMULATION OF RUTILE - ANATASE HETEROJUNCTION. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 06. 140-147. (Đã xuất bản)
7.  Vũ Thanh Trà, Huỳnh Anh Huy, Phan Thị Kim Loan, Thi-Kim-Quyen-Nguyen, Van-Truong Tran. 2017. MODULATION OF BANDGAP IN BILAYER ARMCHAIR GRAPHENE RIBBONS BY TUNING VERTICAL AND TRANSVERSE ELECTRIC FIELDS. Superlattices and Microstructures. 102. 451-458. (Đã xuất bản)
8.  Huỳnh Anh Huy, Viên Tuấn Anh, Nguyễn Vy Khương, Lê Thị Cẩm Loan. 2015. SURFACE PROPERTIES OF TIO2 FROM SELF-CONSISTENT-CHARGE DENSITY FUNCTIONAL TIGHT BINDING. 40th National Conference on the Theoretical Physics and 3rd International Workshop on the Theoretical and Computational Physics. . 55. (Đã xuất bản)
9.  Jolla Kullgren, Huỳnh Anh Huy, Bálint Aradi, Thomas Frauenheim, Peter Deák. 2014. THEORETICAL STUDY OF CHARGE SEPARATION AT THE RUTILE/ANATASE INTERFACE. Physica Status Solidi-Rapid Research Letters. 8. 566-570. (Đã xuất bản)
10.  Huỳnh Anh Huy, Bálint Aradi, Thomas Frauenheim, Peter Deák. 2012. COMPARISON OF NB- AND TA-DOPING OF ANATASE TIO2 FOR TRANSPARENT CONDUCTOR APPLICATIONS. Journal of Applied Physics. 112. 016103. (Đã xuất bản)
11.  Huỳnh Anh Huy, Bálint Aradi, Peter Deák, Andreas Rosenauer, Thomas Frauenheim. 2011. ROLE OF SYMMETRY IN THE STABILITY AND ELECTRONIC STRUCTURE OF TITANIUM DIOXIDE NANOWIRES. The Journal of Physical Chemistry. 115. 18494. (Đã xuất bản)
12.  Huỳnh Anh Huy, Bálint Aradi, Thomas Frauenheim, Peter Deák. 2011. CALCULATION OF CARRIER-CONCENTRATION-DEPENDENT EFFECTIVE MASS IN NB-DOPED ANATASE CRYSTALS OF TIO2. Physical Review B. 83. 155201. (Đã xuất bản)
13.  Huỳnh Anh Huy, Doan Nhat Quang, Nguyễn Huyền Tụng, Đỗ Thị Hiền. 2007. THEORY OF THE CHANNEL-WIDTH DEPENDENCE OF THE LOW-TEMPERATURE HOLE MOBILITY IN GE-RICH NARROW SQUARE SI/SIGE/SI QUANTUM WELLS. Physical Review B. 75. 073305. (Đã xuất bản)
14.  Huỳnh Anh Huy, Doan Nhat Quang, Nguyễn Huyền Tụng, Vũ Ngọc Tước, Nguyễn Viết Minh, Đỗ Thị Hiền. 2006. QUANTUM AND TRANSPORT LIFETIMES DUE TO ROUGHNESS-INDUCED SCATTERING OF A TWO-DIMENSIONAL ELECTRON GAS IN WURTZITE GROUP-III-NITRIDE HETEROSTRUCTURES. Physical Review B. 74. 205312. (Đã xuất bản)
Xuất bản tiếng Việt
1.  Huỳnh Anh Huy, Trần Thanh Trúc. 2022. ĐỔI MỚI CÔNG TÁC ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN LỰC VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG THEO HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC. Toàn cảnh nguồn nhân lực Đồng bằng sông Cửu Long và vai trò của trường Đại học Cần Thơ. Trong: GS. TS. Hà Thanh Toàn. 170-192. (Đã xuất bản)
2.  Huỳnh Anh Huy, Nguyễn Trường Long, Ông Kim Lẹ, Trương Quốc Tuấn, Lê Thị Phúc Lộc, Nguyễn Hoàng Giang, Võ Văn Hoàng. 2019. NGHIÊN CỨU BẰNG MÔ PHỎNG ĐỘNG LỰC HỌC PHÂN TỬ VỀ ẢNH HƯỞNG CỦA QUÁ TRÌNH LÀM LẠNH VÀ TÍNH ỔN ĐỊNH NHIỆT CỦA VẬT LIỆU PENTA-SILICENE. Ho Chi Minh city University of Education Journal of Science. 16. 309. (Đã xuất bản)
4. Lĩnh vực nghiên cứu khoa học chính.
STT Tên lĩnh vực nghiên cứu chính
Vật lý nguyên tử; vật lý phân tử và vật lý hóa học (vật lý các nguyên tử và các phân tử bao gồm va chạm , tương tác bức xạ, cộng hưởng từ; hiệu ứng Moessabauer) 
Vật lý các chất cô đặc (bao gồm cả vật lý chất rắn; siêu dẫn) 
Vật lý plasma và chất lỏng (bao gồm cả vật lý bề mặt) 
Khoa học vật lý khác 
Xác nhận
của Trường Đại học Cần Thơ

Cần Thơ, ngày 27 tháng 03 năm 2023
(Người kê khai ký tên
và ghi rõ họ tên)
Huỳnh Anh Huy