BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
LÝ LỊCH KHOA HỌC
I. THÔNG TIN CÁ NHÂN
Họ và tên: LÊ THANH TÙNG Giới tính: Nam
Email: lttung@ctu.edu.vn Ngạch viên chức: Giảng viên cao cấp
Trình độ chuyên môn: Tiến sỹ Học hàm: Phó giáo sư
Đơn vị công tác: BM. Toán học
II. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
1. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã thực hiện.
STT Tên đề tài nghiên cứu/lĩnh vực áp dụng Năm
hoàn thành
Đề tài cấp (Tỉnh, bộ, ngành) Trách nhiệm tham gia trong đề tài
1 Nghiên cứu tính khả vi cấp hai của hàm giá trị tối ưu và hàm nghiệm hữu hiệu của bài toán tối ưu hóa có tham số 2017 Đề tài cấp trường Chủ nhiệm
2 Nghiên cứu điều kiện tối ưu & tính ổn định nghiệm của bài toán tối ưu hóa & các bài toán liên quan 2015 Đề tài cấp trường Chủ nhiệm
2. Sách và giáo trình xuất bản.
STT Tên sách Nhà xuất bản Năm
xuất bản
Số ISBN Tác giả Đồng
tác giả
1 Giải tích hàm
978-604-919-053-7.   X
2 Quy hoạch tuyến tính
X  
3 Quy hoạch tuyến tính - Toán TK
X  
4 Toán cao cấp A
978-604-919-620-1 X  
5 Toán cao cấp B
  X
6 Vi tích phân A2
978-604-919-615-7   X
3. Các công trình nghiên cứu khoa học đã công bố.
Xuất bản tiếng Anh
1.  Lê Thanh Tùng, Đặng Hoàng Tâm. 2022. NECESSARY AND SUFFICIENT OPTIMALITY CONDITIONS FOR SEMI-INFINITE PROGRAMMING WITH MULTIPLE FUZZY-VALUED OBJECTIVE FUNCTIONS. Statistics, Optimization & Information Computing. 10. 410-425. (Đã xuất bản)
2.  Lê Thanh Tùng, Đặng Hoàng Tâm. 2022. OPTIMALITY CONDITIONS AND DUALITY FOR CONTINUOUS-TIME PROGRAMMING WITH MULTIPLE INTERVAL-VALUED OBJECTIVE FUNCTIONS. Computational and Applied Mathematics. 41. 347. (Đã xuất bản)
3.  Lê Thanh Tùng, Phạm Thanh Hùng. 2020. ON GENERALIZED T^W-CONTINGENT EPIDERIVATIVES IN PARAMETRIC VECTOR OPTIMIZATION PROBLEMS. Applied Set-Valued Analysis and Optimization. 2. 123-137. (Đã xuất bản)
4.  Lê Thanh Tùng, Phạm Thanh Hùng. 2020. SENSITIVITY ANALYSIS IN PARAMETRIC VECTOR OPTIMIZATION IN BANACH SPACES VIA T^W-CONTINGENT DERIVATIVES. Turkish Journal of Mathematics. 44. 152-168. (Đã xuất bản)
5.  Lê Thanh Tùng. 2020. KARUSH-KUHN-TUCKER OPTIMALITY CONDITIONS AND DUALITY FOR MULTIOBJECTIVE SEMI-INFINITE PROGRAMMING VIA TANGENTIAL SUBDIFFERENTIALS. Numerical Functional Analysis and Optimization. 41. 659-684. (Đã xuất bản)
6.  Lê Thanh Tùng. 2020. ON HIGHER-ORDER PROTO-DIFFERENTIABILITY AND HIGHER-ORDER ASYMPTOTIC PROTO-DIFFERENTIABILITY OF WEAK PERTURBATION MAPS IN PARAMETRIC VECTOR OPTIMIZATION. Positivity. 2020. (Đã xuất bản)
7.  Lê Thanh Tùng. 2020. KARUSH-KUHN-TUCKER OPTIMALITY CONDITIONS AND DUALITY FOR MULTIOBJECTIVE SEMI-INFINITE PROGRAMMING WITH VANISHING CONSTRAINTS. Annals of Operations Research. 2020. (Đã xuất bản)
8.  Lê Thanh Tùng. 2020. OPTIMALITY CONDITIONS AND DUALITY FOR E-DIFFERENTIABLE SEMI-INFINITE PROGRAMMING WITH MULTIPLE INTERVAL-VALUED OBJECTIVE FUNCTIONS UNDER GENERALIZED E-CONVEXITY. Journal of Nonlinear Functional Analysis. 2020. (Đã xuất bản)
9.  Lê Thanh Tùng. 2020. KARUSH-KUHN-TUCKER OPTIMALITY CONDITIONS AND DUALITY FOR SEMI-INFINITE PROGRAMMING PROBLEMS WITH VANISHING CONSTRAINTS. Journal of Nonlinear and Variational Analysis. 4. 319336. (Đã xuất bản)
10.  Lê Thanh Tùng. 2019. STRONG KARUSH-KUHN-TUCKER OPTIMALITY CONDITIONS FOR BORWEIN PROPERLY EFFICIENT SOLUTIONS OF MULTIOBJECTIVE SEMI-INFINITE PROGRAMMING. Bulletin of the Brazilian Mathematical Society, New Series. 2019. (Đã xuất bản)
11.  Lê Thanh Tùng. 2019. ON HIGHER-ORDER PROTO-DIFFERENTIABILITY OF PERTURBATION MAPS. Positivity. 2019. 1-22. (Đã xuất bản)
12.  Lê Thanh Tùng. 2019. KARUSH-KUHN-TUCKER OPTIMALITY CONDITIONS FOR NONSMOOTH MULTIOBJECTIVE SEMIDEFINITE AND SEMI-INFINITE PROGRAMMING. Journal of Applied and Numerical Optimization. 1. 63-75. (Đã xuất bản)
13.  Lê Thanh Tùng, Phạm Lê Bạch Ngọc, Phạm Thanh Hùng, Trần Thiện Khải. 2019. KARUSH-KUHN-TUCKER OPTIMALITY CONDITIONS AND DUALITY FOR SET OPTIMIZATION PROBLEMS WITH MIXED CONSTRAINTS. Journal of Applied and Numerical Optimization. 1. 275-291. (Đã xuất bản)
14.  Lê Thanh Tùng. 2019. KARUSH-KUHN-TUCKER OPTIMALITY CONDITIONS AND DUALITY FOR CONVEX SEMI- INFINITE PROGRAMMING WITH MULTIPLE INTERVAL-VALUED OBJECTIVE FUNCTIONS. Journal of Applied Mathematics and Computing. 2019. online first. (Đã xuất bản)
15.  Lê Thanh Tùng. 2019. KARUSH-KUHN-TUCKER OPTIMALITY CONDITIONS AND DUALITY FOR SEMI-INFINITE PROGRAMMING WITH MULTIPLE INTERVAL-VALUED OBJECTIVE FUNCTIONS. Journal of Nonlinear Functional Analysis. 2019. 1-21. (Đã xuất bản)
16.  Lê Thanh Tùng. 2018. STRONG KARUSH-KUHN-TUCKER OPTIMALITY CONDITIONS FOR MULTIOBJECTIVE SEMI-INFINITE PROGRAMMING VIA TANGENTIAL SUBDIFFERENTIAL. RAIRO - Operations Research. 52. 1019–1041. (Đã xuất bản)
17.  Lê Thanh Tùng. 2017. VARIATIONAL SETS AND ASYMPTOTIC VARIATIONAL SETS OF PROPER PERTURBATION MAP IN PARAMETRIC VECTOR OPTIMIZATION. Positivity. 2017. 1-27. (Đã xuất bản)
18.  Lê Thanh Tùng. 2017. ON SECOND-ORDER PROTO-DIFFERENTIABILTY OF PERTURBATION MAPS. Set-Valued and Variational Analysis. 2017. 1-19. (Đã xuất bản)
19.  Lê Thanh Tùng. 2017. SECOND-ORDER RADIAL-ASYMPTOTIC DERIVATIVES AND APPLICATIONS IN SET-VALUED VECTOR OPTIMIZATION. Pacific Journal of Optimization. 13. 137-153. (Đã xuất bản)
20.  Lê Thanh Tùng. 2017. STRONG KARUSH-KUHN-TUCKER OPTIMALITY CONDITIONS AND DUALITY FOR NONSMOOTH MULTIOBJECTIVE SEMI-INFINITE PROGRAMMING VIA MICHEL-PENOT SUBDIFFERENTIAL. Journal of Nonlinear Functional Analysis. 2017. 1-21. (Đã xuất bản)
21.  Lê Thanh Tùng. 2016. ON HIGHER-ORDER ADJACENT DERIVATIVE OF PERTURBATION MAP IN PARAMETRIC VECTOR OPTIMIZATION. Journal of Inequalities and Applications. 2016. 2016:112. (Đã xuất bản)
22.  Lê Thanh Tùng, Phan Quốc Khánh. 2014. FIRST AND SECOND-ORDER OPTIMALITY CONDITION FOR MULTI-OBJECTIVE FRACTION PROGRAMMING. TOP. Online first. (Đã xuất bản)
Xuất bản tiếng Việt
1.  Lê Thanh Tùng, Trần Thiện Khải, Trịnh Tùng. 2022. ĐỐI NGẪU LAGRANGE VÀ ĐIỀU KIỆN TỐI ƯU DẠNG ĐIỂM YÊN CHO BÀI TOÁN TỐI ƯU NỬA VÔ HẠN VỚI RÀNG BUỘC BIẾN MẤT. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. 58. 90-97. (Đã xuất bản)
2.  Lê Thanh Tùng. 2022. KARUSH-KUHN-TUCKER OPTIMALITY CONDITIONS AND DUALITY FOR NONSMOOTH MULTIOBJECTIVE SEMI-INFINITE PROGRAMMING PROBLEMS WITH VANISHING CONSTRAINTS. Applied Set-Valued Analysis and Optimization. 4. 1-26. (Đã xuất bản)
3.  Lê Thanh Tùng. 2021. ON SECOND-ORDER COMPOSED PROTO-DIFFERENTIABILITY OF PROPER PERTURBATION MAPS IN PARAMETRIC VECTOR OPTIMIZATION PROBLEMS. Asia-Pacific Journal of Operational Research. 38. (Đã xuất bản)
4.  Lê Thanh Tùng, Đặng Hoàng Tâm. 2021. HOMEOMORPHIC OPTIMALITY CONDITIONS AND DUALITY FOR SEMI-INFINITE PROGRAMMING ON SMOOTH MANIFOLDS. Journal of Nonlinear Functional Analysis. 2021. 1-18. (Đã xuất bản)
5.  Lê Thanh Tùng, Đặng Hoàng Tâm. 2021. OPTIMALITY CONDITIONS AND DUALITY FOR MULTIOBJECTIVE SEMI-INFINITE PROGRAMMING ON HADAMARD MANIFOLDS. Bulletin of the Iranian Mathematical Society. 2021. (Đã xuất bản)
6.  Lê Thanh Tùng. 2021. KARUSH-KUHN-TUCKER OPTIMALITY CONDITIONS AND DUALITY FOR MULTIOBJECTIVE SEMI-INFINITE PROGRAMMING WITH EQUILIBRIUM CONSTRAINTS. Yugoslav Journal of Operations Research. 31. 429-453. (Đã xuất bản)
7.  Lê Thanh Tùng, Trần Thiện Khải, Phạm Thanh Hùng, Phạm Lê Bạch Ngọc. 2020. ĐIỀU KIỆN TỐI ƯU VÀ ĐỐI NGẪU CHO BÀI TOÁN TỐI ƯU ĐA TRỊ SỬ DỤNG ĐẠO HÀM ĐA TRỊ CLARKE THEO HƯỚNG NÓN. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Tập 56, Số CĐ Tự nhiên. 17-27. (Đã xuất bản)
8.  Lê Thanh Tùng, Phạm Lê Bạch Ngọc, Phạm Thanh Hùng, Trần Thiện Khải. 2019. ĐIỀU KIỆN TỐI ƯU TẬP CHẤP NHẬN ĐƯỢC LỒI XÁC ĐỊNH BỞI VÔ HẠN RÀNG BUỘC BẤT ĐẲNG THỨC. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Tập 55, Số 1. 39-46. (Đã xuất bản)
9.  Lê Thanh Tùng. 2017. TẬP BIẾN PHÂN CỦA NGHIỆM HỮU HIỆU HENIG CỦA ÁNH XẠ NHIỄU VÀ ỨNG DỤNG TRONG PHÂN TÍCH SỰ ỔN ĐỊNH NGHIỆM CHO BÀI TOÁN TỐI ƯU VÉC TƠ CÓ RÀNG BUỘC. Tạp chí khoa học -Đại học Quy Nhơn. 11. 71-82. (Đã xuất bản)
10.  Lê Thanh Tùng. 2015. HIGHER-ORDER CONTINGENT DERIVATIVE OF PERTURBATION MAPS IN MULTIOBJECTIVE OPTIMIZATION. Journal of Nonlinear Functional Analysis. 2015. Article ID 19. (Đã xuất bản)
11.  Lê Thanh Tùng. 2014. TẬP BIẾN PHÂN TIỆM CẬN CẤP HAI VÀ ỨNG DỤNG. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 35. 111-118. (Đã xuất bản)
12.  Huỳnh Thị Hồng Diễm, Phan Quốc Khánh, Lê Thanh Tùng. 2014. ON HIGHER-ORDER SENSITIVITY ANALYSIS IN NONSMOOTH VECTOR OPTIMIZATION. Journal of Optimization Theory and Applications. 162. 463-488. (Đã xuất bản)
13.  Lê Thanh Tùng. 2013. ĐIỀU KIỆN TỐI ƯU CHO BÀI TOÁN CÂN BẰNG ĐA TRỊ SỬ DỤNG TẬP XẤP XỈ ĐA TRỊ. KY Hội nghị Khoa học tự nhiên 2013. 1. 19. (Đã xuất bản)
14.  Lê Thanh Tùng. 2012. FIRST AND SECOND-ORDER OPTIMALITY CONDTIONS …. Khoa học. 3b. 1. (Đã xuất bản)
Xác nhận
của Trường Đại học Cần Thơ

Cần Thơ, ngày 05 tháng 06 năm 2023
(Người kê khai ký tên
và ghi rõ họ tên)
Lê Thanh Tùng