BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
LÝ LỊCH KHOA HỌC
I. THÔNG TIN CÁ NHÂN
Họ và tên: PHẠM VŨ NHẬT Giới tính: Nam
Email: nhat@ctu.edu.vn Ngạch viên chức: Giảng viên cao cấp
Trình độ chuyên môn: Tiến sỹ Học hàm: Phó giáo sư
Đơn vị công tác: BM. Hóa học
II. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
1. Lĩnh vực nghiên cứu khoa học chính.
STT Tên lĩnh vực nghiên cứu chính
2. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã thực hiện.
STT Tên đề tài nghiên cứu/lĩnh vực áp dụng Năm
hoàn thành
Đề tài cấp (Tỉnh, bộ, ngành) Trách nhiệm tham gia trong đề tài
1 Nghiên cứu sự tương tác của nanocluster vàng với các phân tử thuốc và phân tử sinh học - Định hướng ứng dụng trong dẫn truyền thuốc nhắm mục tiêu 2021 Đề tài cấp bộ Chủ nhiệm
2 Nghiên cứu sự tương tác giữa cluster kim loại quí với các amino acid và DNA base và khả năng ứng dụng trong cảm biến sinh học 2021 Đề tài cấp bộ Chủ nhiệm
3. Sách và giáo trình xuất bản.
STT Tên sách Nhà xuất bản Năm
xuất bản
Số ISBN Tác giả Đồng
tác giả
4. Các công trình nghiên cứu khoa học đã công bố.
Xuất bản tiếng Anh
1.  Phạm Vũ Nhật, Nguyen Thanh Si, Minh Tho Nguyen. 2020. STRUCTURAL EVOLUTION AND STABILITY TREND OF SMALL-SIZED GOLD CLUSTERS AUN (N = 20−30). Journal of Physical Chemistry A. 124. 1289−1299. (Đã xuất bản)
2.  Phạm Vũ Nhật, Nguyen Thanh Si, Long Van Duong, Nguyễn Thị Thu Trâm, Minh Tho Nguyen. 2020. ELUCIDATING THE BINDING MECHANISM OF THIONE‐CONTAINING MERCAPTOPURINE AND THIOGUANINE DRUGS TO SMALL GOLD CLUSTERS. Journal of Computational Chemistry. 41. 1748–1758. (Đã xuất bản)
3.  Phạm Vũ Nhật, Nguyen Thanh Si. 2020. A COMPUTATIONAL STUDY OF CYSTEINE AND GLUTATHIONE BINDING TO SMALL GOLD CLUSTER AU8. Science & Technology Development Journal. 23. 430-438. (Đã xuất bản)
4.  Phạm Vũ Nhật, Pham Tran Nguyen Nguyen, Nguyen Thanh Si. 2020. A COMPUTATIONAL STUDY OF THIOL-CONTAINING CYSTEINE AMINO ACID BINDING TO AU6 AND AU8 GOLD CLUSTERS. Journal of Molecular Modeling. 26. 58. (Đã xuất bản)
5.  Phạm Vũ Nhật. 2018. DEEPER INSIGHTS INTO GEOMETRIC, SPECTROSCOPIC AND ELECTRONIC PROPERTIES OF THE NEUTRAL AU16 CLUSTER. Vietnam Journal of Chemistry. 56. 231-236. (Đã xuất bản)
6.  Phạm Vũ Nhật, Truong Ba Tai. 2018. ELECTRONIC STRUCTURE OF COINAGE METAL CLUSTERS M20 (M = CU, AG, AU) FROM DENSITY FUNCTIONAL CALCULATIONS AND THE PHENOMENOLOGICAL SHELL MODEL. Chemical Physics Letters. 706. 127–132. (Đã xuất bản)
7.  Phạm Vũ Nhật. 2018. A DFT STUDY OF COPPER(II) BINDING TO GLYCYL-L-HISTIDYL-L-LYSINE TRIPEPTIDE. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Vol. 54, No. 8. 160-167. (Đã xuất bản)
8.  Phạm Vũ Nhật. 2017. QUANTUM CHEMICAL STUDIES ON BINDING OF CIS-[PTCL2(IPRAM)(HPZ)] TO GUANOSINE. Vietnam Journal of Science and Technology. 55. 51-62. (Đã xuất bản)
9.  T.B Tai, Phạm Vũ Nhật. 2017. A DFT INVESTIGATION ON INTERACTIONS BETWEEN ASYMMETRIC DERIVATIVES OF CISPLATIN AND NUCLEOBASE GUANINE. Chemical Physics Letters. 680. 44-50. (Đã xuất bản)
10.  Phạm Vũ Nhật, Nguyen Thanh Si. 2017. PERFORMANCE OF B3PW91, PBE1PBE AND OPBE FUNCTIONALS IN COMPARISON TO B3LYP FOR 13C NMR CHEMICAL SHIFT CALCULATIONS. Journal of Science and Technology Ubon Ratchathani University. Special Issue November 2017. 20-30. (Đã xuất bản)
11.  Phạm Vũ Nhật, Bùi Thúy Vy. 2017. AN AB INITIO STUDY OF CIS-[PTCL2(IPRAM)(HPZ)] BINDING TO BASE PURINES GUANINE AND ADENINE. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 05. 65-79. (Đã xuất bản)
12.  Phạm Vũ Nhật, Nguyen Thanh Si, Minh Tho Nguyen, Jerzy Leszczynski. 2017. ANOTHER LOOK AT STRUCTURE OF GOLD CLUSTERS AUN FROM PERSPECTIVE OF PHENOMENOLOGICAL SHELL MODEL. Chemical Physics. 493. 140-148. (Đã xuất bản)
13.  Phạm Vũ Nhật, Minh Tho Nguyen, Jerzy Leszczynski, Devashis Majumdar. 2017. STRUCTURAL EVOLUTION, VIBRATIONAL SIGNATURES AND ENERGETICS OF NIOBIUM CLUSTERS FROM NB2 TO NB20. Clusters, Challenges and Advances in Computational Chemistry and Physics. 23. 87-135. (Đã xuất bản)
14.  Phạm Vũ Nhật. 2016. A QUANTUM CHEMICAL STUDY OF INTERACTIONS BETWEEN AU3– ANION AND AMINO ACIDS. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 03. 108-115. (Đã xuất bản)
15.  Phạm Vũ Nhật, Minh Tho Nguyen, Jerzy Leszczynski. 2014. GROWTH MECHANISM, ENERGETICS AND CO AFFNITIES OF VANADIUM DOPED GOLD CLUSTERS, AUNV WITH N = 1-20. Springer Science. 3. 107-149. (Đã xuất bản)
Xuất bản tiếng Việt
1.  Nguyễn Thanh Sĩ, Nguyễn Khánh Ngọc, Phạm Vũ Nhật. 2020. CẤU TRÚC VÀ TÍNH CHẤT ĐIỆN TỬ CỦA CLUSTER VÀNG AUN (N = 2-20). Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Tập 56, Số CĐ Tự nhiên. 10-17. (Đã xuất bản)
2.  Phạm Vũ Nhật. 2019. CƠ CHẾ KHÁNG OXY HÓA CỦA CÁC POLYPHENOLS. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Tập 55, Số 1. 54-58. (Đã xuất bản)
3.  Phạm Vũ Nhật, Trần Thị Ngọc Thảo, Mã Quốc Vĩ. 2018. CẤU TRÚC VÀ ĐỘ BỀN CỦA CÁC CLOSO-HYDROBORATE DIANION BNHN2– (N = 5-12) NHÌN TỪ MÔ HÌNH PSM. TẠP CHÍ PHÁT TRIỂN KHOA HỌC & CÔNG NGHỆ. 4. 68. (Đã xuất bản)
4.  Phạm Vũ Nhật, Nguyen Thanh Si, Minh Tho Nguyen. 2018. ELUCIDATION OF THE MOLECULAR AND ELECTRONIC STRUCTURES OF SOME MAGIC SILVER CLUSTERS AGN (N = 8, 18, 20). Journal of Molecular Modeling. 24. 209. (Đã xuất bản)
5.  Phạm Vũ Nhật. 2017. KHẢO SÁT SỰ DỊCH CHUYỂN CẤU TRÚC TỪ 2D SANG 3D, SO SÁNH ĐỘ BỀN CỦA CÁC CLUSTER VÀNG AUN (N = 2 - 14) BẰNG LÝ THUYẾT PHIẾM HÀM MẬT ĐỘ. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 50. 21-28. (Đã xuất bản)
6.  Nguyễn Thị Thu An, Phạm Vũ Nhật. 2017. NGHIÊN CỨU SỰ TƯƠNG TÁC GIỮA CACBOPLATIN VỚI GUANINE BẰNG PHƯƠNG PHÁP TÍNH TOÁN HÓA HỌC LƯỢNG TỬ. Tạp chí Hóa học. 53. 329-325. (Đã xuất bản)
7.  Phạm Vũ Nhật, Nguyễn Chí Thành, Dương Quốc Đạt, Hồ Thị Yến. 2016. NGHIÊN CỨU LÝ THUYẾT SỰ TƯƠNG TÁC CỦA OXALIPLATIN VỚI GUANINE VÀ GUANOSINE. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 45. 110-117. (Đã xuất bản)
8.  Phạm Vũ Nhật, Nguyễn Đình Cung Tiến, Nguyễn Hoàng Phương. 2015. SỰ TƯƠNG TÁC GIỮA CIS-[PTCL2(NH3)2] AND CIS-PTCL2(IPRAM)(HPZ)] VỚI GUANINE: MỘT NGHIÊN CỨU TRÊN CƠ SỞ LÝ THUYẾT PHIẾM HÀ. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 37. 97-107. (Đã xuất bản)