BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
LÝ LỊCH KHOA HỌC
I. THÔNG TIN CÁ NHÂN
Họ và tên: HUỲNH TRƯỜNG HUY Giới tính: Nam
Email: hthuy@ctu.edu.vn Ngạch viên chức: Giảng viên cao cấp
Trình độ chuyên môn: Tiến sỹ Học hàm: Phó giáo sư
Đơn vị công tác: BM. Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành
II. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
1. Lĩnh vực nghiên cứu khoa học chính.
STT Tên lĩnh vực nghiên cứu chính
Kinh tế học; Trắc lượng kinh tế học; Quan hệ sản xuất kinh doanh 
Kinh tế học và kinh doanh khác 
Nhân khẩu học 
2. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã thực hiện.
STT Tên đề tài nghiên cứu/lĩnh vực áp dụng Năm
hoàn thành
Đề tài cấp (Tỉnh, bộ, ngành) Trách nhiệm tham gia trong đề tài
1 Giải pháp nâng cao năng lực nguồn nhân lực du lịch vùng Đồng bằng Sông Cửu Long 2017 Đề tài cấp bộ Chủ nhiệm
3. Sách và giáo trình xuất bản.
STT Tên sách Nhà xuất bản Năm
xuất bản
Số ISBN Tác giả Đồng
tác giả
1 Migration: Practices, Challenges and Impact
Nova Science 2013 X  
2 Phát triển kinh tế Đồng bằng sông Cửu Long: Thành tựu và Thách thức
Đại học Cần Thơ 2016 978-604-919-638-6   X
3 Kỹ thuật đàm phán
978-604-919-286-9 X  
4. Các công trình nghiên cứu khoa học đã công bố.
Xuất bản tiếng Anh
1.  Huỳnh Trường Huy. 2017. ANALYSIS OF THE EMPLOYMENT CHOICE FOR THE MEKONG RIVER DELTA REGION MIGRANTS IN URBAN DESTINATIONS IN VIETNAM. Intercultural Perspectives in the Multicultural Era: Value & Life World. 978-89-7257-474-3 93330. 151-171. (Đã xuất bản)
2.  Huỳnh Trường Huy, Walter Nonneman. 2016. ECONOMIC EFFECTS OF LABOR MIGRATION ON AGRICULTURAL PRODUCTION OF FARM HOUSEHOLDS IN THE MEKONG RIVER DELTA REGION OF VIETNAM. Asian and Pacific Migration Journal. 25. 3-21. (Đã xuất bản)
3.  Huỳnh Trường Huy. 2015. EFFECTS OF LABOR MIGRATION ON TECHNICAL EFFICIENCY FOR RICE-PRODUCING HOUSEHOLDS IN THE MEKONG RIVER DELTA OF VIET NAM. Progress in Economics Research. Albert Tavidze. 155-168. (Đã xuất bản)
4.  Huỳnh Trường Huy. 2015. ESTIMATION OF FAMILY LABOR SUPPLY: EVIDENCE FROM THE MEKONG RIVER DELTA IN VIET NAM. CAN THO UNIVERSITY JOURNAL OF SCIENCE. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 01. 110-115. (Đã xuất bản)
5.  Huỳnh Trường Huy. 2013. MIGRATION: PRACTICES, CHALLENGES AND IMPACTS. Migration: Practices, Challenges and Impacts. 2013. (Đã xuất bản)
6.  Huỳnh Trường Huy, Lê Nguyễn Đoan Khôi. 2011. ANALYSIS OF LABOUR MIGRATION FLOWS IN THE MEKONG DELTA OF VIETNAM. Springer. 45. 115-140. (Đã xuất bản)
7.  Huỳnh Trường Huy, Ngô Mỹ Trân. 2011. HERDING BEHAVIOUR IN AN EMERGING STOCK MARKET: EMPIRICAL EVIDENCE FROM VIETNAM. Research Journal of Business Management. 5 (2). 51-76. (Đã xuất bản)
8.  Huỳnh Trường Huy. 2009. TECHNICAL EFFICIENCY OF RICE-PRODUCING HOUSEHOLDS IN THE MEKONG DELTA OF VIETNAM. Asian Journal of Agriculture and Development. 6 (2). 35-50. (Đã xuất bản)
Xuất bản tiếng Việt
1.  Huỳnh Trường Huy. 2019. CÁCH TIẾP CẬN CHUỖI GIÁ TRỊ ĐỂ PHÁT TRIỂN NGÀNH HÀNG NÔNG SẢN - MỘT SỐ VẤN ĐỀ THỰC TIỄN TẠI ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG. Nghiên cứu dân tộc. 8. 1-7. (Đã xuất bản)
2.  Huỳnh Trường Huy, Nguyễn Thị Bảo Châu, Trần Thị Bé Huyền, Nguyễn Thị Thanh Trúc. 2019. PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG MARKETING DU LỊCH CỘNG ĐỒNG TẠI CỒN SƠN THÀNH PHỐ CẦN THƠ. Khoa học và Phát triển kinh tế. chuyên đề. 188-199. (Đã xuất bản)
3.  Huỳnh Trường Huy, Nguyễn Thị Tú Trinh, Đoàn Thị Tuyết Kha. 2019. NHẬN THỨC NGHỀ NGHIỆP CỦA SINH VIÊN NGÀNH DU LỊCH TẠI CÁC TRƯỜNG CAO ĐẲNG, ĐẠI HỌC TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ CẦN THƠ. Nghiên cứu dân tộc. 8 (4). 65 - 70. (Đã xuất bản)
4.  Huỳnh Trường Huy, Trần Thu Hương, Phạm Như Huỳnh. 2019. PHÂN TÍCH CHẤT LƯỢNG NHÂN LỰC DU LỊCH TẠI ĐIỂM DU LỊCH CỒN SƠN THÀNH PHỐ CẦN THƠ. Khoa học và Kinh tế phát triển. 4. 17-26. (Đã xuất bản)
5.  Huỳnh Trường Huy, Nguyễn Phú Son, Lê Văn Dễ, Lê Bửu Minh Quân, Lê Nhị Bảo Ngọc. 2019. TÁC ĐỘNG CỦA CHÍNH SÁCH ĐẾN CHUỖI GIÁ TRỊ TÔM NƯỚC LỢ Ở VÙNG TÂY NAM BỘ. Khoa học công nghệ nông nghiệp Việt Nam. 10 (107). 175-183. (Đã xuất bản)
6.  Huỳnh Trường Huy, Nguyễn Mai Uyên. 2019. CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN SỰ GẮN BÓ CỦA NHÂN VIÊN LỄ TÂN KHÁCH SẠN TẠI THÀNH PHỐ CẦN THƠ. Khoa học Kinh tế. 7 (4). 1-14. (Đã xuất bản)
7.  Huỳnh Trường Huy, Bùi Tuấn Cường. 2018. PHÂN TÍCH KHUNG NĂNG LỰC NGHỀ NGHIỆP CỦA NHÂN VIÊN TRONG LĨNH VỰC NHÀ HÀNG-KHÁCH SẠN TẠI THÀNH PHỐ CẦN THƠ. Khoa học Kinh tế. 6 (1). 63-77. (Đã xuất bản)
8.  Huỳnh Trường Huy, Huỳnh Văn Biền. 2018. BẤT BÌNH ĐẲNG CƠ HỘI VIỆC LÀM VÀ THU NHẬP GIỮA LAO ĐỘNG NHẬP CƯ VÀ ĐỊA PHƯƠNG TRONG CÁC DOANH NGHIỆP TẠI THÀNH PHỐ CẦN THƠ. Khoa học Quản lý và Kinh tế. 6. 31-47. (Đã xuất bản)
9.  Võ Hồng Phượng, Huỳnh Trường Huy. 2018. ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ ĐÁP ỨNG VỚI NGHỀ NGHIỆP CỦA SINH VIÊN NGÀNH DU LỊCH Ở ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG. Tạp chí Khoa học và Kinh tế phát triển. 3. 9-18. (Đã xuất bản)
10.  Huỳnh Trường Huy, Chung Văn Giang. 2018. PHÂN TÍCH CÁC YẾU TỐ CẤU THÀNH NĂNG LỰC NGHỀ NGHIỆP TRONG LĨNH VỰC LỮ HÀNH TẠI THÀNH PHỐ CẦN THƠ. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Tập 54, Số 7. 155-163. (Đã xuất bản)
11.  Huỳnh Trường Huy, Nguyễn Kiến Duy. 2017. PHÂN TÍCH CÁC YẾU TỐ CẤU THÀNH NĂNG LỰC NGHỀ NGHIỆP CỦA NHÂN LỰC DU LỊCH TỈNH BẠC LIÊU. Khoa học. 28 (tháng 12). 21-30. (Đã xuất bản)
12.  Huỳnh Trường Huy, Lê Long Hậu, Hồ Hoàn Trúc Phương. 2017. PHÂN TÍCH HÀNH VI ỨNG PHÓ TRONG ĐIỀU KIỆN KHÔNG CHẮC CHẮN VỀ VIỆC LÀM CỦA NHÂN VIÊN NGÂN HÀNG TẠI THÀNH PHỐ CẦN THƠ. Kinh tế và Phát triển. 239. 92-99. (Đã xuất bản)
13.  Ngô Mỹ Trân, Huỳnh Trường Huy, Đinh Bảo Trân. 2016. NGHIÊN CỨU CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN NHU CẦU DU LỊCH NỘI ĐỊA CỦA NHÂN VIÊN VĂN PHÒNG TẠI THÀNH PHỐ CẦN THƠ. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 46. 51-59. (Đã xuất bản)
14.  Huỳnh Trường Huy. 2016. ƯỚC LƯỢNG GIÁ TRỊ KINH TẾ DU LỊCH CỦA THÀNH PHỐ CẦN THƠ THEO PHƯƠNG PHÁP CHI PHÍ DU LỊCH CÁ NHÂN. Kinh tế và Phát triển. 229. 71-79. (Đã xuất bản)
15.  Huỳnh Trường Huy, Huỳnh Quang Minh. 2016. PHÂN TÍCH MỐI TƯƠNG QUAN GIỮA PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ HÓA VÀ THU NHẬP CỦA VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG. Khoa học Thương mại. 97. 71-79. (Đã xuất bản)
16.  Huỳnh Trường Huy, Trần Tuý Hỷ. 2015. PHÂN TÍCH SỰ THAY ĐỔI NHU CẦU THỊ TRƯỜNG XE GẮN MÁY TẠI THÀNH PHỐ CẦN THƠ. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 38. 16-24. (Đã xuất bản)
17.  Huỳnh Trường Huy. 2015. TÁC ĐỘNG CỦA ĐÔ THỊ HÓA ĐẾN PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TẠI ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG. Khoa học Thương mại. 77+78. 35-46. (Đã xuất bản)
18.  Huỳnh Trường Huy. 2015. PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC DU LỊCH ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG: PHÂN TÍCH MỨC ĐỘ NHẬN THỨC VÀ KỸ NĂNG NGHỀ NGHIỆP. Human resources for the future of the Mekong Delta of Vietnam. 978-604-919-505-1. 40-48. (Đã xuất bản)
19.  Huỳnh Trường Huy, Nguyễn Đức Vinh, Lương Trần Thanh Thảo. 2015. PHÂN TÍCH NĂNG SUẤT NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CỦA GIẢNG VIÊN NỮ TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 36. 81-91. (Đã xuất bản)
20.  Huỳnh Trường Huy, Nguyễn Tri Nam Khang. 2015. PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG DỊCH VỤ CÔNG VIÊN TẠI QUẬN NINH KIỀU, THÀNH PHỐ CẦN THƠ. Phát triển kinh tế xã hội đồng bằng sông Cửu Long năm 2015. . 347-363. (Đã xuất bản)
21.  Huỳnh Trường Huy, Võ Hồng Phượng. 2015. ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC NGHỀ NGHIỆP CỦA NHÂN VIÊN DU LỊCH TẠI CÁC ĐIỂM ĐẾN DU LỊCH VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG. Khoa học Thương mại. 82+83. 99-108. (Đã xuất bản)
22.  Huỳnh Trường Huy. 2014. NĂNG SUẤT NGHIÊN CỨU KHOA HỌC: XÂY DỰNG CÁC GIẢ THUYẾT ĐỐI VỚI TRƯỜNG HỢP CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 32. 25-35. (Đã xuất bản)
23.  Nguyễn Thị Phú Thịnh, Huỳnh Trường Huy. 2014. ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG CỦA MÔ HÌNH CHỢ ĐÊM TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN NINH KIỀU, THÀNH PHỐ CẦN THƠ. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 32. 109-116. (Đã xuất bản)
24.  Huỳnh Trường Huy, Nguyễn Nhật Khiêm. 2013. CHẤT LƯỢNG ĐÀO TẠO NGÀNH QUẢN TRỊ KINH DOANH CỦA KHOA KINH TẾ & QUẢN TRỊ KINH DOANH, TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ: KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ TỪ SINH VIÊN NGÀNH QUẢN TRỊ KINH DOANH. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 27. 91-99. (Đã xuất bản)
25.  Huỳnh Trường Huy. 2012. TÁC ĐỘNG CỦA NHẬP CƯ …. Phát triển Kinh tế. 264. 48. (Đã xuất bản)
26.  Huỳnh Trường Huy. 2012. INCOME DIVERSIFICATION OF HOUSEHOLDS THE CASE OF MEKONG DELTA.  Economic Development. . (Đã xuất bản)
27.  Huỳnh Trường Huy. 2012. CHẤT LƯỢNG ĐÀO TẠO NGÀNH QTKD …. Phát triển KT-XH. 1. 246. (Đã xuất bản)
28.  Huỳnh Trường Huy, Nguyễn Phú Son, Ngô Mỹ Trân, Võ Hồng Phượng. 2012. ĐO LƯỜNG TÁC ĐỘNG CỦA PHÁT TRIỂN DU LỊCH …. Phát triển Kinh tế. 257. 11. (Đã xuất bản)
29.  Huỳnh Trường Huy. 2012. EARNINGS DIFFERENTIALS BETWEEN IMMIGRANT AND LOCAL LABORERS IN VIETNAM.  HRM in Vietnam  second International Conference. . (Đã xuất bản)
30.  Huỳnh Trường Huy, La Nguyễn Thùy Dung. 2011. CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN QUYẾT ĐỊNH CHỌN NƠI LÀM VIỆC: TRƯỜNG HỢP SINH VIÊN ĐẠI HỌC CẦN THƠ. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 17b. 130-139. (Đã xuất bản)
31.  Huỳnh Trường Huy, Võ Hồng Phượng. 2011. A SURVEY OF PLASTIC BAG & WASTE DISPOSAL BY HOUSEHOLDS IN CANTHO CITY. Phát triển Kinh tế. . (Đã xuất bản)
32.  Nguyễn Phú Son, Huỳnh Trường Huy, Võ Thanh Dũng, Phạm Hải Bửu, Nguyễn Thị Thu An. 2010. PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ KINH TẾ, KỸ THUẬT VÀ SỬ DỤNG NGUỒN LỰC CỦA VIỆC SẢN XUẤT RAU AN TOÀN Ở VÙNG VEN THÀNH PHỐ CẦN THƠ (ANALYSIS OF TECHNICAL, ECONOMIC AND ALLOCATIVE EFFICIENCY OF SAFE VEGETABLE PRODUCTION IN SUBURBAN OF CANTHO CITY). Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. . (Đã xuất bản)
33.  Huỳnh Trường Huy, THE VINH. 2010. PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG LAO ĐỘNG NHẬP CƯ TẠI KHU CÔNG NGHIỆP VĨNH LONG. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. . (Đã xuất bản)
34.  Huỳnh Trường Huy. 2010. THỰC TRẠNG DI CƯ LAO ĐỘNG CỦA ĐỒNG BÀO KHƠME TỈNH TRÀ VINH. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. . (Đã xuất bản)
35.  Huỳnh Trường Huy. 2010. PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG SẢN XUẤT CỦA NGÀNH GỐM ĐỎ TỈNH VĨNH LONG. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. . (Đã xuất bản)
36.  Huỳnh Trường Huy. 2010. ANALYSIS OF DEMAND FOR RURAL MARKET INFORMATION IN THE MEKONG DELTA. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. . (Đã xuất bản)
37.  Huỳnh Trường Huy. 2010. PHÂN TÍCH LỢI THẾ CẠNH TRANH CỦA NGHỀ DỆT THỔ CẨM AN GIANG THEO PHƯƠNG PHÁP PACA. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. . (Đã xuất bản)
38.  Nguyễn Quốc Nghi, Huỳnh Trường Huy, . 2010. THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP CHO VẤN ĐỀ DI CƯ Ở TỈNH HẬU GIANG. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 15a. 283-292. (Đã xuất bản)
39.  Huỳnh Trường Huy, Huỳnh Nhựt Phương, Lê Quang Viết. 2010. PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG NUÔI CÁ TRA TỰ PHÁT Ở ĐBSCL. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. . (Đã xuất bản)
40.  Huỳnh Trường Huy. 2010. PHÂN TÍCH TỐC ĐỘ TĂNG TRƯỞNG NÔNG NGHIỆP VÀ CÁC YẾU TỐ ĐẦU VÀO THEO MÔ HÌNH TĂNG TRƯỞNG CỦA SOLOW. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. . (Đã xuất bản)
41.  Huỳnh Trường Huy, Nguyễn Xuân Quang. 2009. PHÂN TÍCH LỢI THẾ CẠNH TRANH NGHỀ DỆT THỔ CẨM AN GIANG THEO PHƯƠNG PHÁP PACA. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 12. 229-237. (Đã xuất bản)
42.  Huỳnh Trường Huy. 2009. SCALE EFFICIENCY AND TECHNICAL EFFICIENCY ANALYSIS OF RICE PRODUCING HOUSEHOLDS IN THE MEKONG DELTA. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. . (Đã xuất bản)
43.  Huỳnh Trường Huy, Lê Quang Viết, Huỳnh Nhựt Phương. 2009. PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG NUÔI CÁ TRA TỰ PHÁT Ở ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 12. 142-152. (Đã xuất bản)
44.  Huỳnh Trường Huy. 2007. PHÂN TÍCH TÁC ĐỘNG CỦA KHOA HỌC KỸ THUẬT ĐẾN HIỆU QUẢ SẢN XUẤT LÚA TẠI CẦN THƠ VÀ SÓC TRĂNG. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 08. 47-56. (Đã xuất bản)