BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
LÝ LỊCH KHOA HỌC
I. THÔNG TIN CÁ NHÂN
Họ và tên: VÕ VĂN DỨT Giới tính: Nam
Email: vvdut@ctu.edu.vn Ngạch viên chức: Giảng viên cao cấp
Trình độ chuyên môn: Tiến sỹ Học hàm: Phó giáo sư
Đơn vị công tác: BM. Kinh doanh Quốc tế
II. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
1. Lĩnh vực nghiên cứu khoa học chính.
STT Tên lĩnh vực nghiên cứu chính
Kinh tế học; Trắc lượng kinh tế học; Quan hệ sản xuất kinh doanh 
Kinh doanh và quản lý 
Kinh tế học và kinh doanh khác 
2. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã thực hiện.
STT Tên đề tài nghiên cứu/lĩnh vực áp dụng Năm
hoàn thành
Đề tài cấp (Tỉnh, bộ, ngành) Trách nhiệm tham gia trong đề tài
1 Khả năng thâm nhập tài sản địa phương, hối lộ và đổi mới sản phẩm của công ty con thuộc công ty đa quốc giá tại Việt Nam 2019 Đề tài cấp bộ Chủ nhiệm
2 Hoạt động xuất khẩu của các công ty đa quốc gia tại Việt Nam và giải pháp tăng cường liên kết với khu vực doanh nghiệp trong nước 2016 Đề tài cấp bộ Chủ nhiệm
3. Sách và giáo trình xuất bản.
STT Tên sách Nhà xuất bản Năm
xuất bản
Số ISBN Tác giả Đồng
tác giả
1 Kinh doanh quốc tế
978-604-919-527-3.   X
4. Các công trình nghiên cứu khoa học đã công bố.
Xuất bản tiếng Anh
1.  Võ Văn Dứt. 2019. DETERMINANTS OF ECONOMIC EFFICIENCY OF TWORICE CROPS IN CHAU PHU DISTRICT, AN GIANG PROVINCE. Journal of Trade Science. 2. 44-51. (Đã xuất bản)
2.  Võ Văn Dứt, Nguyễn Hữu Đặng, Nguyễn Kim Hạnh, Yusaf H. Akbar. 2018. THE IMPACT OF INSTITUTIONAL DISTANCE ON THE CHOICE OF MULTINATIONAL ENTERPRISE’S ENTRY MODE: THEORY AND EMPIRICAL EVIDENCE FROM VIETNAM. Asian Journal of Business and Accounting. 1. 71-95. (Đã xuất bản)
3.  Võ Văn Dứt. 2018. DOES NATIONAL INSTITUTIONAL DIFFERENCE REALLY MATTER TO ACCESS TO COMPLEMENTARY LOCAL ASSETS OF SUBSIDIARIES? THE ROLE OF SUBSIDIARY SIZE. The 1st International Conference on Contemporary Issues on Economics, Management and Business. . 1213-1236. (Đã xuất bản)
4.  Võ Văn Dứt, Trương Đông Lộc, Ngô Mỹ Trân, Nguyễn Đinh Yến Oanh, Nguyễn Kim Hạnh, Yusaf H. Akbar. 2017. DOES INSTITUTIONAL DISTANCE MATTER TO THE CHOICE OF MULTINATIONAL ENTERPRISE’S ENTRY MODE IN VIETNAM?. EMERGING ISSUES IN ECONOMICS AND BUSINESS IN THE CONTEXT OF INTERNATIONAL INTEGRATION (EIEB 2017). . 615-632. (Đã xuất bản)
5.  Võ Văn Dứt, Nguyễn Thị Lan Anh. 2017. DETERMINANTS OF MANDATORY DISCLOSURE OF LISTED COMPANIES IN HANOI STOCK EXCHANGE. UHD-CTU ANNUAL ECONOMICS AND BUSINESS CONFERENCE PROCEEDINGS - 2017. . 20-32. (Đã xuất bản)
6.  Trần Thị Bạch Yến, Võ Văn Dứt. 2017. HOW DOES INTERNATIONAL EXPERIENCE AFFECT THE RELATIONSHIP BETWEEN CULTURAL DIFFERENCE AND EXPORT INTENSITY OF FIRM?. UHD-CTU ANNUAL ECONOMICS AND BUSINESS CONFERENCE PROCEEDINGS - 2017. . 229-239. (Đã xuất bản)
7.  Võ Văn Dứt, Trương Đông Lộc, Nguyễn Kim Hạnh, Yusaf H. Akbar. 2017. HOW DOES INSTITUTIONAL DIFFERENCE AFFECT THE CHOICE OF MULTINATIONAL ENTERPRISE’S ENTRY MODE IN VIETNAM?. International Conference on Emerging Challenges: Strategic Integration. . 13-23. (Đã xuất bản)
8.  Võ Văn Dứt. 2017. HOW DOES INSTITUTIONAL DISTANCE AFFECT ACCESS TO COMPLEMENTARY LOCAL ASSETS OF MULTINATIONAL SUBSIDIARIES? DO SUBSIDIARIES SIZE AND AGE REALLY MATTER?. UHD-CTU ANNUAL ECONOMICS AND BUSINESS CONFERENCE PROCEEDINGS - 2017. . 180-203. (Đã xuất bản)
9.  Võ Văn Dứt, Lê Hoàng Đông Phương. 2017. EXTERNAL LINKAGES AND PRODUCT INNOVATION: THEORY AND EMPIRICAL EVIDENCE FROM SUBSIDIARIES IN VIETNAM. International Journal of Economics and Management. 1. 31-47. (Đã xuất bản)
10.  Võ Văn Dứt, Nguyễn Hữu Đặng, Trần Thu Hương. 2017. DRIVERS OF PERFORMANCE OF FRANCHISEES: A MULTI-LEVEL ANALYSIS. Journal of Economics and Development. 2. 107-122. (Đã xuất bản)
11.  Võ Văn Dứt. 2017. SUBSIDIARY DECISION-MAKING AUTHORITY-REVIEW AND FUTURE RESEARCH FRONTIER. Southeast Asia Review of Economics and Business. 1. 23-38. (Đã xuất bản)
12.  Võ Văn Dứt, Trương Đông Lộc, Nguyễn Kim Hạnh, Nguyễn Thị Lan Anh, Nguyễn Lê Anh Minh. 2017. INFORMATION DISCLOSURE OF LISTED COMPANIES IN HA NOI STOCK EXCHANGE. Emerging issues in economics and business in the context of international integration. . 421-434. (Đã xuất bản)
13.  Hồ Minh Hiếu, Võ Văn Dứt. 2016. STUDYING THE IMPACT OF PSYCHIC DISTANCE ON INTERNATIONAL TOURIST INFLOW IN ASEAN COUNTRIES. Modern ideologies in economics and governance & the application for Vietnam after joing AEC and TPP. . 174-191. (Đã xuất bản)
14.  Gjalt de Jong, Võ Văn Dứt, Björn Jindra, Philipp Marek. 2015. DOES COUNTRY CONTEXT DISTANCE DETERMINE SUBSIDIARY DECISION-MAKING AUTONOMY? THEORY AND EVIDENCE FROM EUROPEAN TRANSITION ECONOMIES. International Business Review. 24. 874-889. (Đã xuất bản)
15.  Võ Văn Dứt. 2015. THE EFFECTS OF LOCAL BUSINESS ENVIRONMENTS ON SMES' PERFORMANCE: EMPIRICAL EVIDENCE FROM THE MEKONG DELTA. The Asian Academy of Management Journal. 20(1). 101-122. (Đã xuất bản)
16.  Võ Văn Dứt. 2014. TECHNICAL EFFICIENCY AND PRODUCTIVITY OF MAIZE PRODUCERS IN THE MEKONG DELTA. International Journal of Agricultural Economics and Management.. 1. 35-45. (Đã xuất bản)
17.  Võ Văn Dứt. 2011. THE IMPACT OF SUBSIDIARY AUTONOMY ON INNOVATION: THEORY AND EMPIRICAL EVIDENCE FROM CEE COUNTRIES. European International Business Academy. . (Đã xuất bản)
Xuất bản tiếng Việt
1.  Võ Văn Dứt. 2019. CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN HIỆU QUẢ KINH TẾ CỦA MÔ HÌNH LÚA HAI VỤ TẠI HUYỆN CHÂU PHÚ, TỈNH AN GIANG. Nghiên cứu Kinh tế. 8. 21-29. (Đã xuất bản)
2.  Võ Văn Dứt. 2019. ẢNH HƯỞNG CỦA KHÁC BIỆT THỂ CHẾ ĐẾN HỐI LỘ CỦA CÁC CÔNG TY ĐA QUỐC GIA TẠI VIỆT NAM: VAI TRÒ CỦA CẤU TRÚC QUYỀN SỞ HỮU. Nghiên cứu Kinh tế. 8. (Đã xuất bản)
3.  Võ Văn Dứt. 2018. CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN HIỆU QUẢ KINH TẾ CỦA MÔ HÌNH LÚA HAI VỤ TẠI HUYỆN CHÂU PHÚ, TỈNH AN GIANG. Tạp chí Khoa học Thương mại. 124. 13-21. (Đã xuất bản)
4.  Võ Văn Dứt, Nguyễn Xuân Thuận, Nguyễn Chinh Nhân. 2018. O SÁNH HIỆU QUẢ KINH TẾ CỦA MÔ HÌNH LÚA HAI VỤ VÀ LÚA BA VỤ TẠI HUYỆN CHÂU PHÚ, TỈNH AN GIANG. Tạp chí Khoa học ĐHQGHN: Kinh tế và Kinh doanh. 3. 40-47. (Đã xuất bản)
5.  Từ Đức Xuân, Võ Văn Dứt. 2018. TÁC ĐỘNG CỦA ĐẶC ĐIỂM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY ĐẾN CHU KỲ LUÂN CHUYỂN TIỀN MẶT CỦA CÁC CÔNG TY NIÊM YẾT TRÊN SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM. Nền Kinh tế số trước bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4. . 191-204. (Đã xuất bản)
6.  Võ Văn Dứt. 2018. KHOẢNG CÁCH QUỐC GIA ẢNH HƯỞNG NHƯ THẾ NÀO ĐẾN THÂM NHẬP TÀI SẢN ĐỊA PHƯƠNG CỦA CÔNG TY ĐA QUỐC GIA TẠI VIỆT NAM?. Tạp chí Kinh tế và Phát triển. 256. 32-41. (Đã xuất bản)
7.  Võ Văn Dứt. 2018. PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ KỸ THUẬT CỦA CÁC HỘ TRỒNG LÚA HAI VỤ TẠI HUYỆN CHÂU PHÚ, TỈNH AN GIANG. Tạp chí Công Thương. 11. 112=116. (Đã xuất bản)
8.  Võ Văn Dứt. 2018. TÁC ĐỘNG CỦA KHÁC BIỆT NGÔN NGỮ ĐẾN VIỆC THÂM NHẬP TÀI SẢN ĐỊA PHƯƠNG CỦA CÔNG TY ĐA QUỐC GIA TẠI VIỆT NAM. Nghiên cứu Kinh tế. 10. 23-29. (Đã xuất bản)
9.  Hồ Minh Hiếu, Võ Văn Dứt. 2017. ẢNH HƯỞNG CỦA KHOẢNG CÁCH ĐẾN LƯỢT KHÁCH QUỐC TẾ ĐẾN CÁC QUỐC GIA ASEAN. Tạp chí khoa học Đại học mở TP. HCM. 2. 35-44. (Đã xuất bản)
10.  Võ Văn Dứt, Trương Đông Lộc, Ngô Mỹ Trân, Nguyễn Đinh Yến Oanh, Nguyễn Kim Hạnh, Bùi việt Hưng, Huỳnh Trung Quốc Thái. 2017. CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN SỰ CẢN TRỞ TRONG THÂM NHẬP TÀI SẢN ĐỊA PHƯƠNG CỦA CÔNG TY ĐA QUỐC GIA. VAI TRÒ CỦA DOANH NGHIỆP TRONG VIỆC THỰC HIỆN MỤC TIÊU PHÁT TRIỂN NHANH VÀ BỀN VỮNG. . 379-391. (Đã xuất bản)
11.  Võ Văn Dứt, Trần Quế Anh, Phạm Bích Ngọc. 2017. ẢNH HƯỞNG CỦA NGUỒN LỰC DOANH NGHIỆP ĐẾN HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA TẠI VIỆT NAM. Tạp chí Khoa học và Công nghệ. 26. 93-101. (Đã xuất bản)
12.  Võ Văn Dứt, Võ Công Khanh. 2017. TÁC ĐỘNG CỦA CÁC YẾU TỐ KINH TẾ - XÃ HỘI ĐẾN DI CƯ QUỐC TẾ TRÊN THẾ GIỚI. Những vấn đề Kinh tế và Chính trị thế giới. 4. 44-51. (Đã xuất bản)
13.  Võ Văn Dứt. 2017. CÁC YẾU TỐ KHOẢNG CÁCH QUỐC GIA ẢNH HƯỞNG NHƯ THẾ NÀO ĐẾN XUẤT KHẨU CỦA NỀN KINH TẾ VIỆT NAM?. UHD-CTU ANNUAL ECONOMICS AND BUSINESS CONFERENCE PROCEEDINGS – 2017. . 742-754. (Đã xuất bản)
14.  Võ Văn Dứt, Hoàng Thu Thủy. 2017. ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC ĐẶC ĐIỂM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ ĐẾN KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC CÔNG TY NIÊM YẾT TẠI SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH. Tạp chí Khoa học thương mại. 107. 2-9. (Đã xuất bản)
15.  Võ Văn Dứt. 2017. CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN NHU CẦU ĐÀO TẠO CỦA VIÊN CHỨC TẠI HUYỆN CAO LÃNH, TỈNH ĐỒNG THÁP. Tạp chí Công thương. 8. 202-207. (Đã xuất bản)
16.  Võ Văn Dứt, Nguyễn Kim Hạnh, Nguyễn Xuân Thuận, Huỳnh Hữu Thọ, Phan Tấn Nhân. 2017. TÁC ĐỘNG CỦA KHÁC BIỆT THỂ CHẾ ĐẾN KẾT QUẢ XUẤT KHẨU CỦA DOANH NGHIỆP VIỆT NAM: VAI TRÒ CỦA KINH NGHIỆM QUỐC TẾ. Tạp chí Phát triển khoa học và công nghệ. Q2. 43-54. (Đã xuất bản)
17.  Võ Văn Dứt, Trần Quế Anh, Nguyễn Xuân Thuận, Phan Ngọc Nhân Ái. 2017. TÁC ĐỘNG CỦA CHẤT LƯỢNG NGUỒN LỰC ĐẾN NĂNG SUẤT TỔNG HỢP CỦA DOANH NGHIỆP VIỆT NAM. Tạp chí Khoa học ĐHQGHN: Kinh tế và Kinh doanh. 3. 43-53. (Đã xuất bản)
18.  Trương Đông Lộc, Võ Văn Dứt, Nghiêm Minh Thư. 2016. CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN TỶ SUẤT SINH LỜI CỦA CỔ PHIẾU: BẰNG CHỨNG THỰC NGHIỆM TỪ SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH. Kinh tế & Phát triển. 229. 80-87. (Đã xuất bản)
19.  Võ Văn Dứt, Lê Hoàng Đông Phương. 2016. TÁC ĐỘNG CỦA HOẠT ĐỘNG LIÊN KẾT XUÔI VÀ NGƯỢC ĐẾN ĐỔI MỚI SẢN PHẨM CỦA CÔNG TY CON: TRƯỜNG HỢP TẠI VIỆT NAM. Tạp chí Kinh tế và phát triển. 231. 25-32. (Đã xuất bản)
20.  Võ Văn Dứt, Dư Quốc Chí. 2016. MỐI QUAN HỆ GIỮA MỨC ĐỘ THỎA MÃN CÔNG VIỆC VÀ SỰ GẮN KẾT CỦA NHÂN VIÊN VỚI TỔ CHỨC: TRƯỜNG HỢP VNPT CẦN THƠ. Tạp chí Khoa học Đại học quốc gia Hà Nội - Kinh tế và Kinh doanh. 3. 39-50. (Đã xuất bản)
21.  Võ Văn Dứt. 2016. ẢNH HƯỞNG CỦA KINH NGHIỆM QUẢN LÝ ĐẾN MỐI QUAN HỆ GIỮA KHOẢNG CÁCH VĂN HÓA VÀ KẾT QUẢ XUẤT KHẨU CỦA CÁC DOANH NGHIỆP VIỆT NAM. Tạp chí khoa học thương mại. 89/90. 113-121. (Đã xuất bản)
22.  Võ Văn Dứt. 2016. NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA YẾU TỐ KHOẢNG CÁCH ĐẾN HOẠT ĐỘNG XUẤT KHẨU CỦA CÁC DOANH NGHIỆP VIỆT NAM. Tạp chí Khoa học và Công nghệ. 24. 75-84. (Đã xuất bản)
23.  Võ Văn Dứt. 2016. MỐI QUAN HỆ GIỮA KHOẢNG CÁCH KINH TẾ, KHOẢNG CÁCH ĐỊA LÝ VÀ XUẤT KHẨU CỦA CÔNG TY CON TẠI VIỆT NAM. Tạp chí Khoa học Đại học quốc gia Hà Nội - Kinh tế và Kinh doanh. 1. 48-56. (Đã xuất bản)
24.  Võ Văn Dứt. 2016. ẢNH HƯỞNG CỦA KHÁC BIỆT VĂN HÓA ĐẾN LỰA CHỌN PHƯƠNG THỨC GIA NHẬP THỊ TRƯỜNG CỦA CÔNG TY ĐA QUỐC GIA TẠI VIỆT NAM. Tạp chí khoa học thương mại. 97. 10-16. (Đã xuất bản)
25.  Võ Văn Dứt, Lê Thị Hải Trân. 2016. CÁC YẾU TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN QUYẾT ĐỊNH THAM GIA HỤI CỦA HỘ GIA ĐÌNH TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ CHÂU ĐỐC. Tạp chí Khoa học và Công nghệ. 24. 3-12. (Đã xuất bản)
26.  Võ Văn Dứt, Nguyễn Thị Phương Nga. 2015. ẢNH HƯỞNG CỦA THAM NHŨNG ĐẾN DÒNG VỐN ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI VÀO CÁC QUỐC GIA CHÂU Á. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Mở TP. HCM. 6. 44-54. (Đã xuất bản)
27.  Võ Văn Dứt, Nguyễn Ngọc Bích. 2015. CÁC YẾU TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN QUYẾT ĐỊNH GỬI TIỀN CỦA HỘ GIA ĐÌNH VÀO CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI: NGHIÊN CỨU THỰC NGHIỆM TẠI TỈNH VĨNH LONG. Chiến lược các ngân hàng Việt Nam trong tiến trình gia nhập cộng đồng kinh tế Asean. . 419-435. (Đã xuất bản)
28.  Võ Văn Dứt, Trương Đông Lộc. 2015. KHOẢNG CÁCH VĂN HÓA QUỐC GIA VA KHẢ NĂNG THÂM NHẬP TÀI SẢN ĐỊA PHƯƠNG. Tạp chí Nghiên cứu kinh tế. 9. 41-51. (Đã xuất bản)
29.  Võ Văn Dứt. 2015. TÁC ĐỘNG CỦA KHOẢNG CÁCH THỂ CHẾ ĐẾN XUẤT KHẨU CỦA DOANH NGHIỆP: TRƯỜNG HỢP CỦA VIỆT NAM. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 40. 58-65. (Đã xuất bản)
30.  Trương Đông Lộc, Võ Quốc Anh, Võ Văn Dứt. 2015. MỐI QUAN HỆ GIỮA BIẾN ĐỘNG GIÁ VÀ LỢI NHUẬN CHỨNG KHOÁN: NGHIÊN CỨU THỰC NGHIỆM TẠI VIỆT NAM. Tạp chí Công nghệ ngân hàng. 106+107. 55-63. (Đã xuất bản)
31.  Hồ Minh Hiếu, Võ Văn Dứt. 2015. NGHIÊN CỨU MỐI QUAN HỆ GIỮA KHOẢNG CÁCH VÀ DÒNG VỐN ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI TẠI VIỆT NAM. Hội thảo khoa học phát triển Kinh tế Xã hội ĐBSCL năm 2015. . 32-45. (Đã xuất bản)
32.  Trương Đông Lộc, Võ Văn Dứt, Võ Thị Ngọc Yến. 2015. PHÁT TRIỂN TÍN DỤNG NHÀ Ở CHO NGƯỜI CÓ THU NHẬP THẤP TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ CẦN THƠ. Tạp chí ngân hàng. 13. 21-25. (Đã xuất bản)
33.  Võ Văn Dứt, Lê Hoàng Đông Phương. 2015. MỐI QUAN HỆ GIỮA LIÊN KẾT DỌC VÀ ĐỔI MỚI SẢN PHẨM CỦA CÔNG TY CON TẠI VIỆT NAM. Chiến lược các ngân hàng Việt Nam trong tiến trình gia nhập cộng đồng kinh tế Asean. . 502-516. (Đã xuất bản)
34.  Trương Đông Lộc, Võ Văn Dứt, Võ Thị Ngọc Yến. 2015. CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN TỶ LỆ VỐN VAY NGÂN HÀNG ĐỂ MUA NHÀ CỦA NGƯỜI DÂN Ở THÀNH PHỐ CẦN THƠ. Tạp chí Khoa học @ Đào tạo ngân hàng. 160. 10-17. (Đã xuất bản)
35.  Võ Văn Dứt, Nguyễn Thị Yến Nhi. 2015. CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN HỐI LỘ CỦA CÁC CÔNG TY CỔ PHẦN. Kinh tế & Phát triển. 217. 38-45. (Đã xuất bản)
36.  Trương Đông Lộc, Võ Văn Dứt, Phạm Thị Yến Nhi. 2015. MỐI QUAN HỆ GIỮA KIẾN THỨC TÀI CHÍNH VÀ QUYẾT ĐỊNH GỞI TIỀN CỦA NGƯỜI NÔNG DÂN Ở TỈNH AN GIANG. Vai trò của ngân hàng và ứng dụng khoa học công nghệ trong phát triển nông nghiệp - nông thôn. . 246-253. (Đã xuất bản)
37.  Trương Đông Lộc, Võ Văn Dứt, Nguyễn Thị Thu Vỹ. 2015. MỐI QUAN HỆ GIỮA THANH KHOẢN CỔ PHIẾU VÀ CẤU TRÚC VỐN CỦA CÔNG TY: NGHIÊN CỨU THỰC NGHIỆM TẠI VIỆT NAM. Tạp chí Công nghệ ngân hàng. 117. 16-26. (Đã xuất bản)
38.  Võ Văn Dứt. 2015. MỐI QUAN HỆ GIỮA KHOẢNG CÁCH VĂN HÓA VÀ XUẤT KHẨU CỦA DOANH NGHIỆP VIỆT NAM. Tạp chí phát triển khoa học và công nghệ. 18. 6-16. (Đã xuất bản)
39.  Võ Văn Dứt, Phan Anh Tú, Lê Trần Thiên Ý, Nguyễn Đinh Yến Oanh, Nguyễn Kim Hạnh. 2015. MỐI QUAN HỆ GIỮA KHOẢNG CÁCH THỂ CHẾ VÀ PHƯƠNG THỨC GIA NHẬP THỊ TRƯỜNG CỦA CÔNG TY ĐA QUỐC GIA. Hội thảo khoa học phát triển Kinh tế Xã hội ĐBSCL năm 2015. . 102-113. (Đã xuất bản)
40.  Võ Văn Dứt. 2014. TÁC ĐỘNG CỦA PHƯƠNG THỨC GIA NHẬP THỊ TRƯỜNG ĐẾN KHẢ NĂNG THÂM NHẬP TÀI SẢN ĐỊA PHƯƠNG CỦA CÔNG TY ĐA QUỐC GIA. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 35. 127-134. (Đã xuất bản)
41.  Trương Đông Lộc, Võ Văn Dứt, Lê Long Hậu. 2008. TÁC ĐỘNG CỦA CỔ PHẦN HÓA ĐẾN HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC DOANH NGHIỆP Ở ĐBSCL. Nghiên cứu Kinh tế. . (Đã xuất bản)