BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
LÝ LỊCH KHOA HỌC
I. THÔNG TIN CÁ NHÂN
Họ và tên: PHƯƠNG HOÀNG YẾN Giới tính: Nữ
Email: phyen@ctu.edu.vn Ngạch viên chức: Giảng viên cao cấp
Trình độ chuyên môn: Tiến sỹ Học hàm: Phó giáo sư
Đơn vị công tác: Bộ môn Ngôn ngữ và Văn hóa Anh
II. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
1. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã thực hiện.
STT Tên đề tài nghiên cứu/lĩnh vực áp dụng Năm
hoàn thành
Đề tài cấp (Tỉnh, bộ, ngành) Trách nhiệm tham gia trong đề tài
1 Rạp hát số tiếng Anh 2021 Đề tài cấp trường Chủ nhiệm
2 Thực trạng và giải pháp nâng cao năng lực tiếng Anh cho sinh viên chuyên ngữ Trường Đại học Cần Thơ 2019 Đề tài cấp trường Chủ nhiệm
3 Cải tiến chương trình tiếng Anh của các ngành Công nghệ Sinh học và Nuôi trồng Thủy sản tiên tiến tại Trường Đại học Cần Thơ 2017 Đề tài cấp trường Chủ nhiệm
4 Tìm hiểu thực trạng và đề xuất giải pháp đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu khoa học cho giảng viên tiếng Anh tại Trường Đại học Cần Thơ 2016 Đề tài cấp trường Chủ nhiệm
2. Sách và giáo trình xuất bản.
STT Tên sách Nhà xuất bản Năm
xuất bản
Số ISBN Tác giả Đồng
tác giả
1 Giáo trình Ngữ pháp nâng cao
Nhà xuất bản Đại học Cần Thơ 2016 9786049196775 X  
2 Giáo trình Nói trước công chúng
Nhà xuất bản Đại học Cần Thơ 2016 9786049197024 X  
3 Ngữ pháp căn bản 1
Đại học Cần Thơ 2016 9786049197017   X
4 Intermediate English Grammar (Ngữ pháp trung cấp)
X  
5 Ngữ pháp cơ bản
  X
6 Ngữ pháp căn bản 1
978-604-919-701-7   X
7 Ngữ pháp căn bản 2
978-604-919-806-9   X
8 Ngữ pháp dứng dụng (English Grammar in Use)
  X
9 Ngữ pháp nâng cao
978-604-919-677-5   X
10 Nói trước công chúng
978-604-919-702-4   X
11 Đánh giá kết quả học tập ngoại ngữ
  X
3. Các công trình nghiên cứu khoa học đã công bố.
Xuất bản tiếng Anh
1.  Phương Hoàng Yến, Trần Thị Thanh Quyên. 2022. ENGLISH TEACHING REFORM IN VIETNAM: RESPONSES OF NON-ENGLISH MAJORED STUDENTS TOWARD THE TARGET ENGLISH LEVEL OF THE CEFR-V. Journal of Language and Linguistic Studies. 17. 1189-1204. (Đã xuất bản)
2.  Nguyễn Thị Thùy Linh, Phương Hoàng Yến. 2022. EFL TEACHERS' STRATEGIES AND CHALLENGES IN PROMOTING HIGH SCHOOL STUDENTS’ AUTONOMY AND VOCABULARY LEARNING - A QUALITATIVE STUDY. European Journal of Education and Pedagogy. 3. 4-9. (Đã xuất bản)
3.  Võ Thị Lệ Chi, Phương Hoàng Yến. 2022. VIETNAMESE HIGH SCHOOL EFL TEACHERS’ PERCEPTIONS TOWARD ONLINE TEACHING UNDER THE IMPACT OF COVID-19. European Journal of English Language Teaching. 7. 57-68. (Đã xuất bản)
4.  Lê Thanh Thảo, Phương Hoàng Yến, Nguyễn Duy Khang, Bùi Nhã Quyên, Vương Tấn Minh Khôi. 2022. DIGITAL DRAMA TECHNIQUE IN ENGLISH AS A FOREIGN LANGUAGE TEACHING AND LEARNING: FROM VIEWERS’ AND ACTORS’ PERSPECTIVES. Nurture. 16. 65–74. (Đã xuất bản)
5.  Nguyễn Thị Thùy Linh, Phương Hoàng Yến. 2022. EFL TEACHERS’ STRATEGIES AND CHALLENGES IN PROMOTING HIGH SCHOOL STUDENTS’ AUTONOMY IN VOCABULARY LEARNING. European Journal of English Language Teaching. 7. (Đã xuất bản)
6.  Phương Hoàng Yến, Huỳnh Chí Minh Huyên, Huỳnh Minh Hiền. 2022. EFL UNDERGRADUATE STUDENTS’ PERCEPTIONS TOWARD BLENDED TEACHING. European Journal of Education Studies. 9. (Đã xuất bản)
7.  Phương Hoàng Yến, Huỳnh Chí Minh Huyên, Huỳnh Minh Hiền. 2022. TEACHERS’ PERCEPTIONS TOWARD BLENDED TEACHING APPLIED IN EFL CLASSROOM. European Journal of Open Education and E-leaming Studies. 7. 145-160. (Đã xuất bản)
8.  Hứa Hồng Hiểu, Phương Hoàng Yến. 2022. PERCEPTIONS OF SCIENCE HIGH SCHOOL STUDENTS TOWARD BLENDED TEACHING. European Journal of Open Education and E-leaming Studies. 7. 24-44. (Đã xuất bản)
9.  Phương Hoàng Yến, . 2021. THE IMPACTS OF COLLABORATIVE WRITING ON EFL STUDENTS’ PARAGRAPH WRITING PERFORMANCE. International Journal of Science and Management Studies (IJSMS). 4. 177-190. (Đã xuất bản)
10.  Phương Hoàng Yến, . 2021. THE EFFECTS OF TEACHER’S USE OF INTERACTIONAL STRATEGIES ON EFL STUDENTS’ SPEAKING PERFORMANCE. International Journal of Science and Management Studies (IJSMS). 4. 152-166. (Đã xuất bản)
11.  Phương Hoàng Yến, . 2021. ENGLISH-MAJORED STUDENTS' PERCEPTIONS ON TEACHERS' USE OF VIETNAMESE IN EFL CLASSROOMS. Journal of English Education and Linguistic Studies. 8. 221-241. (Đã xuất bản)
12.  , Phương Hoàng Yến. 2021. THE IMPACT OF USING INFOGRAPHICS TO TEACH GRAMMAR ON EFL STUDENTS' LEARNING MOTIVATION. European Journal of Foreign Language Teaching. 5. 85-102. (Đã xuất bản)
13.  , Phương Hoàng Yến. 2021. THE EFFECTS OF USING INFOGRAPHICS-BASED LEARNING ON EFL LEARNERS’ GRAMMAR RETENTION. International Journal of Science and Management Studies (IJSMS). 4. 255-265. (Đã xuất bản)
14.  , Phương Hoàng Yến. 2021. THE IMPACTS OF EDMODO APP ON EFL STUDENTS’ PARAGRAPH WRITING. International Journal of Science and Management Studies (IJSMS). 4. 188-203. (Đã xuất bản)
15.  Dorota Domalewska, Phương Hoàng Yến, Małgorzata Gawlik Kobylinska, Rebecca K. Webb, Nakonthep Thiparasuparat. 2021. ON SAFE SPACE IN EDUCATION: A POLISH-VIETNAMESE COMPARATIVE STUDY. Journal of Human Security. 17. 35-45. (Đã xuất bản)
16.  Phương Hoàng Yến, Hứa Hồng Hiểu. 2020. EMPLOYERS’ REQUIREMENTS FOR ENGLISH-MAJORED STUDENTS: A CASE STUDY FROM VIETNAM. RANGSIT JOURNAL OF SOCIAL SCIENCES AND HUMANITIES. 7. 23-32. (Đã xuất bản)
17.  Phương Hoàng Yến, Chung Kim Phụng. 2020. THE IMPACTS OF IMPLEMENTING THE FLIPPED MODEL ON EFL HIGH SCHOOL STUDENTS’ READING COMPREHENSION. European Journal of Educational Studies. 7. 413-429. (Đã xuất bản)
18.  Phương Hoàng Yến, Huỳnh Văn Hiến. 2020. EMPLOYABILITY ATTRIBUTES OF INTERPRETATION AND TRANSLATION STUDENTS IN VIETNAM. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Vol. 12, No 2. 25-32. (Đã xuất bản)
19.  Nguyễn Anh Thi, Phương Hoàng Yến. 2020. IMPACTS OF A ONE-SHOT TRAINING PROGRAM FOR IN-SERVICE TEACHERS ON THE APPLICATION OF TASK-BASED LANGUAGE TEACHING. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Vol. 12, No 3. 38-46. (Đã xuất bản)
20.  Phương Hoàng Yến, Phan Thanh Xuân. 2019. BENEFITS AND CHALLENGES OF USING ANALYTIC RUBRICS FOR STUDENTS’ SPEAKING SELF-ASSESSMENT. Using Alternative Assessment to Improve EFL Learners’ Learning Achievement: From Theory to Practice. 1. 99-116. (Đã xuất bản)
21.  Phương Hoàng Yến, Nguyễn Thiện Thông. 2019. STUDENTS’ PERCEPTIONS TOWARDS THE BENEFITS AND DRAWBACKS OF EMI CLASSES. English Language Teaching. 12 (5). 88-100. (Đã xuất bản)
22.  Tran Le Huu Nghia, Phương Hoàng Yến, Trần Lê Kim Hương. 2019. THE CONTRIBUTION OF PART-TIME WORK EXPERIENCE TO PRE-SERVICE TEACHERS' DEVELOPMENT OF GRADUATE EMPLOYABILITY. Advances in Higher Education and Professional Development. 1. 20-47. (Đã xuất bản)
23.  Trần Thị Thanh Quyên, Phương Hoàng Yến. 2019. AN INVESTIGATION INTO ENGLISH PREPARATORY PROGRAMS FOR EMI LEARNING IN HIGHER EDUCATION INSTITUTES IN VIETNAM. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Vol. 11, No. 2. 51-60. (Đã xuất bản)
24.  Phương Hoàng Yến, Trần Mai Hiển, Võ Phương Quyên. 2019. A REVIEW OF FACTORS INFLUENCING LEARNERS’ GAIN OF ENGLISH PROFICIENCY. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Vol. 11, No. 1. 49-59. (Đã xuất bản)
25.  Phương Hoàng Yến, Nguyễn Thị Quế Phương. 2019. IMPACT OF ONLINE PEER FEEDBACK ON STUDENTS’ WRITING PERFORMANCE AND ATTITUDE. Using Alternative Assessment to Improve EFL Learners’ Learning Achievement: From Theory to Practice. 1. 81-98. (Đã xuất bản)
26.  Phương Hoàng Yến, Huỳnh Minh Hiền, Huỳnh Chí Minh Huyên. 2019. STUDENTS’ PERCEPTIONS OF A BLENDED LEARNING ENVIRONMENT FOR ENGLISH TRAINING AT A UNIVERSITY IN VIETNAM. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Vol. 11, No. 3. 57-64. (Đã xuất bản)
27.  Phương Hoàng Yến, Võ Phương Quyên. 2019. STUDENTS’ LEARNING AUTONOMY, INVOLVEMENT AND MOTIVATION TOWARDS THEIR ENGLISH PROFICIENCY. EduLite Journal of English Education, Literature, and Culture. 4(1). 1-12. (Đã xuất bản)
28.  Bùi Lê Diễm, Hồ Thị Thu Hồ, Trần Trung Tính, Phương Hoàng Yến, Bùi Lê Diễm Trang , Yong-Gi Kim, Won Ho. 2018. THE BUILDING OER IN OKMINDMAP FOR INNOVATIVE TEACHING AND LEARNING. International Journal of Engineering and Technology (UAE). 7. 26-31. (Đã xuất bản)
29.  Phương Hoàng Yến, Thái Minh Nguyên. 2018. THE IMPACT OF ENGLISH-MAJORED STUDENTS’ COLLOCATION KNOWLEDGE ON THEIR READING AND WRITING PERFORMANCES. The 6th International Open TESOL Conference 2018 – Language learning and teaching transformation in the post-method era. . 355-366. (Đã xuất bản)
30.  Phương Hoàng Yến, Võ Phương Quyên, Lý Thị Bích Phượng, Lưu Bích Ngọc. 2018. ENGLISH LECTURERS’ PERCEPTIONS AND PRACTICES OF RESEARCH ENGAGEMENT: THE CASE OF CAN THO UNIVERSITY. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Vol. 54, No. 2. 122-130. (Đã xuất bản)
31.  Nguyễn Trọng Nghĩa, Phương Hoàng Yến. 2018. ESP NURSING STUDENTS’ PROBLEMS IN READING MEDICAL ACADEMIC TEXTS AND THEIR PROPOSED SOLUTIONS.. Language teaching and learning today 2018 - Proceedings – Diversity and unity of language education in the globalized landscape. . 316 - 341. (Đã xuất bản)
32.  Trần Thị Thanh Thủy, Phương Hoàng Yến. 2018. THE IMPACT OF QUESTIONING AND SEMANTIC MAP IN PRE-READING STAGE ON STUDENTS' READING COMPREHENSION: A COMPARATIVE STUDY. European Journal of Education Studies. 4(6). 279-294. (Đã xuất bản)
33.  Phương Hoàng Yến, Võ Phương Quyên. 2018. VIETNAMESE STUDENTS’ INTERNET USE HABIT AND IMPLICATIONS FOR ENGLISH LANGUAGE TEACHING. The 38th ThaiTESOL International conference – Digital literacy in English language learning and teaching. . 117-141. (Đã xuất bản)
34.  Võ Phương Quyên, Phương Hoàng Yến. 2018. ENGLISH LECTURERS' PERCEPTIONS OF IMPROVING ENGLISH TEACHING QUALITY THROUGH ACTION RESEARCH: WHAT DO LECTURERS OF CAN THO UNIVERSITY SAY?. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Vol. 54, No. 2. 98-105. (Đã xuất bản)
35.  Hà Thị Bích Ngân, Phương Hoàng Yến. 2018. NON-ENGLISH MAJOR STUDENTS’ PREFERENCES OF TEACHER’S FEEDBACK FOR THEIR COMMON WRITING ERRORS. Language teaching and learning today 2018 - Proceedings – Diversity and unity of language education in the globalized landscape. . 379 - 397. (Đã xuất bản)
36.  Phương Hoàng Yến, Pham Thi Khanh Van, Nguyễn Thúy Liễu. 2018. EMPLOYERS’ REQUIREMENTS FOR ENGLISH-MAJORED STUDENTS IN VIETNAM AND IMPLICATIONS FOR EDUCATIONAL INSTITUTIONS. The 3rd International TESOL conference – Promoting ELT: Diverse perspectives and new horizons. . 191-202. (Đã xuất bản)
37.  Phương Hoàng Yến, Huỳnh Chí Minh Huyên, Nguyễn Hải Quân. 2018. ENGLISH-AS-A-MEDIUM-OF-INSTRUCTION STUDENTS’ EVALUATION OF AN ENGLISH FOUNDATION PROGRAM AT A UNIVERSITY IN VIETNAM. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Vol. 54, No. 5. 30-37. (Đã xuất bản)
38.  Ngô Bích Ngọc, Phương Hoàng Yến. 2018. THE FREQUENCY AND FUNCTIONS OF TEACHERS’ USE OF MOTHER TONGUE IN EFL CLASSROOMS. European Journal of English Language Teaching. 3(4). 15-28. (Đã xuất bản)
39.  Võ Phương Quyên, Phương Hoàng Yến. 2018. THE IMPACTS OF CLASS SIZE ON THE EFFECTIVENESS OF FACEBOOK PEER ASSESSMENT. Proceedings of the 1st National Conference on English Language Teaching Upgrade. ISBN 978-604-67-1159-9. 60-75. (Đã xuất bản)
40.  Phương Hoàng Yến, Nguyễn Thị Lam Giang. 2017. ENGLISH TEACHERS’ QUESTIONS IN A VIETNAMESE HIGH SCHOOL READING CLASSROOM. Journal of English Education and Linguistics Studies. 4(2). 1-26. (Đã xuất bản)
41.  Phương Hoàng Yến, Phan Thanh Xuân. 2017. USING ANALYTIC RUBRIC FOR SPEAKING SELF-ASSESSMENT: EFL STUDENTS' PERCEPTIONS AND CHALLENGES. IOSR Journal of Research & Method in Education. Volume 7, Issue 3 Ver. IV (May - June 2017). 34-39. (Đã xuất bản)
42.  Phương Hoàng Yến, Võ Phương Quyên, Lý Thị Bích Phượng. 2017. FACTORS INHIBITING ENGLISH LECTURERS FROM DOING RESEARCH: THE CASE OF THE MEKONG DELTA, VIETNAM. PHRANAKHON RAJABHAT RESEARCH JOURNAL (Humanities and Social Sciences). 12 (2). 60-72. (Đã xuất bản)
43.  Phương Hoàng Yến. 2017. TASK-BASED LANGUAGE TEACHING AND ITS IMPACT ON VIETNAMESE STUDENTS’ USE OF SELF-REGULATED LEARNING STRATEGIES IN A WRITING CLASSROOM. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 05. 30-38. (Đã xuất bản)
44.  Phương Hoàng Yến, Nguyễn Lương Thiện. 2017. TEACHERS’ PERCEPTIONS TOWARDS TEACHER-STUDENT INTERACTION IN EFL CLASSES. IOSR Journal of Research & Method in Education. Volume 7, Issue 3 Ver. III (May - June 2017). 81-86. (Đã xuất bản)
45.  Phương Hoàng Yến, Võ Phương Quyên, Lý Thị Bích Phượng, Lưu Bích Ngọc. 2017. FACTORS INHIBITING TEACHERS FROM RESEARCH ENGAGEMENT: A REVIEW. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 06. 17-22. (Đã xuất bản)
46.  Phương Hoàng Yến, Phan Thị Mỹ Loán. 2017. HIGH SCHOOL STUDENTS’ PERCEPTION AND WRITING PERFORMANCE WITH FREEWRITING TECHNIQUE IMPLEMENTATION. Kỷ yếu hội nghị OpenTESOL lần thứ 5 - Innovation and creativity in teaching and learning foreign languages. 5. 270-285. (Đã xuất bản)
47.  Phương Hoàng Yến, Lê Hồng Cẩm Tú. 2017. STUDENTS’ ATTITUDES TOWARDS PROJECT ACTIVITIES IN PILOT ENGLISH TEXTBOOKS. Kỷ yếu hội nghị OpenTESOL lần thứ 5 - Innovation and creativity in teaching and learning foreign languages. 5. 526-538. (Đã xuất bản)
48.  Phương Hoàng Yến, Phạm Nguyễn Thảo Nguyên. 2017. THE IMPACT OF BOARD GAMES ON EFL LEARNERS’ GRAMMAR RETENTION. IOSR Journal of Research & Method in Education. Volume 7, Issue 3 Ver. II (May - June 2017). 61-66. (Đã xuất bản)
49.  Phương Hoàng Yến, Nguyễn Văn Thắm. 2017. FACTORS INHIBITING VIETNAMESE NON-MAJORED ENGLISH STUDENTS’ WILLINGNESS TO COMMUNICATE. Kỷ yếu hội nghị OpenTESOL lần thứ 5 - Innovation and creativity in teaching and learning foreign languages. 5. 600-612. (Đã xuất bản)
50.  Le Thi Hong Cam, Phương Hoàng Yến. 2017. A PHENOMENOLOGICAL STUDY OF CHALLENGES ENCOUNTERED BY MOUNTAINOUS HIGH SCHOOL STUDENTS IN VIETNAM. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 06. 1-8. (Đã xuất bản)
51.  Phương Hoàng Yến, Nguyễn Phương Thảo. 2017. TEACHERS’ PERCEPTIONS TOWARD USING COMMUNICATIVE LANGUAGE GAMES IN TEACHING YOUNG EFL LEARNERS. IOSR Journal of Research & Method in Education. Volume 7, Issue 3 Ver. II (May - June 2017). 55-60. (Đã xuất bản)
52.  Phương Hoàng Yến, Nguyễn Hoàng Anh. 2017. STUDENTS’ PERCEPTION OF USING AUTHENTIC MATERIALS FOR MEDICAL ENGLISH TERMINOLOGY RETENTION. Kỷ yếu hội nghị OpenTESOL lần thứ 5 - Innovation and creativity in teaching and learning foreign languages. 5. 38-52. (Đã xuất bản)
53.  Phương Hoàng Yến, Nguyễn Lam Giang. 2017. TEACHERS’ QUESTIONS IN READING CLASSROOM AND STUDENTS’ CRITICAL THINKING DEVELOPMENT. Kỷ yếu hội nghị OpenTESOL lần thứ 5 - Innovation and creativity in teaching and learning foreign languages. 5. 123-139. (Đã xuất bản)
54.  Phương Hoàng Yến, Nguyễn Thị Quế Phương. 2016. EFFECTS OF PEER FEEDBACK ON FACEBOOK ON HIGH SCHOOL STUDENTS’ WRITING PERFORMACE AND ATTITUDES. ICELT 2016 - Exploring new paths to a better future of ELT in a globalised world - Ho Chi Minh City - Oct. 2016. . 250 - 267. (Đã xuất bản)
55.  Phương Hoàng Yến. 2016. CHALLENGES OF SHIFTING TO TASK-BASED LANGUAGE TEACHING: A STORY FROM A VIETNAMESE TEACHER. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 02. 37-45. (Đã xuất bản)
56.  Võ Phương Quyên, Lý Thị Bích Phượng, Phương Hoàng Yến. 2016. IMPROVING ENGLISH TEACHING QUALITY USING ACTION-RESEARCH: MEKONG DELTA TEACHERS’ PERCEPTIONS. Developing Educational Professionals in Southeast Asia DEPISA Monograph no. 4. . 60-70. (Đã xuất bản)
57.  Phương Hoàng Yến, Kris Van den Branden, Elke Van Steendam, Lies Sercu. 2015. THE IMPACT OF PPP AND TBLT ON VIETNAMESE STUDENTS' WRITING PERFORMANCE AND SELF-REGULATORY WRITING STRATEGIES. International Journal of Applied Linguistics. 166. 37-93. (Đã xuất bản)
Xuất bản tiếng Việt
1.  Lê Thanh Thảo, Phương Hoàng Yến, Đỗ Thành Nhân, Bùi Nhã Quyên. 2022. XÂY DỰNG NHÓM SINH HOẠT CHUYÊN MÔN TRỰC TUYẾN THÔNG QUA MONG ĐỢI CỦA GIÁO VIÊN CÁC CẤP ĐỐI VỚI MÔ HÌNH “TEACHER ACTIVITY GROUPS”. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. 58. 299-308. (Đã xuất bản)
2.  Nguyễn Lê Tuyết Kha , Phương Hoàng Yến. 2022. THE INTERACTION BETWEEN SELF-REGULATED LEARNING STRATEGIES AND EFL TEENAGER LEARNERS’ POSTCARD WRITING AT AN ENGLISH CENTER IN MEKONG DELTA, VIETNAM. European Journal of English Language Teaching. 7. 37-56. (Đã xuất bản)
3.  Phương Hoàng Yến. 2022. PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG: GÓC NHÌN TỪ CÔNG TÁC ĐÀO TẠO TỪ XA TRỰC TUYẾN NGÀNH NGÔN NGỮ ANH. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. 58. 1-8. (Đã xuất bản)
4. Lĩnh vực nghiên cứu khoa học chính.
STT Tên lĩnh vực nghiên cứu chính
Khoa học giáo dục học nói chung, bao gồm cả đào tạo, sư phạm học, lý luận giáo dục,... 
Các vấn đề khoa học giáo dục khác 
Ngôn ngữ học ứng dụng 
Nghiên cứu ngôn ngữ và văn hóa khác 
Xác nhận
của Trường Đại học Cần Thơ

Cần Thơ, ngày 27 tháng 03 năm 2023
(Người kê khai ký tên
và ghi rõ họ tên)
Phương Hoàng Yến